Dagbok 1552-72

av Absalon Pederssøn Beyer

[1557]

1557. 9 die Martij døde M. Geble siden han hafde verit bisp vdi 20 aar oc ij kranck af popelsi

Oculi donarunt CanoniciOculi donarunt Canonici] 3. søndag i faste, (benevnt etter dagens in troitus «Oculi mei semper ad dominumum» (Salme 24, 15)) gav kannikene CV. et forgylt bæger som var kjøpt for 80 thaler. De verdigaver som ble ytet ved visse anledninger, var en form for bestikkelser som tiden ikke fant anstøtelig. Christoforo Walk:Christoffer Henningsen Valkendorf var født 1525, kom tidlig i 1550-årene i statstjenesten som kgl. sekretær og ble i 1554 forlenet på livstid med inntektene av prostiet i Bergen (N.R.R. I s. 173). 1556 ble han utsett til en av rikets vanskeligste og viktigste lensherrestillinger, idet han 4. mars fikk å styre Bergenhus- og Vardøhus (?: Finnmark) len foruten endel mindre len som var underlagt hovedlenene (N.R.R. I s. 195). CV. tok straks til med å rydde opp i forskjellige mislige forhold i Bergen. Han søkte bl.a. å rense de strøk av Øvregaten der usedeligheten florerte, og satte en stopper for flere overgrep fra de tyske håndverkeres side. 10. desember 1557 forlot han Bergen for å avgi beretning for kongen, forhøre seg om tyskernes privilegier og få nærmere forholdsordrer. 2. april 1558 var han tilbake igjen og krevet nu idet han viste til avtalen i Odense 1554 at de tyske håndverkere skulle sverge troskapsed eller rømme kongens riker. De tyske kirker og deres prester ble igjen underlagt norske myndigheter. Han var til stede ved Frederik IIs kroning i København 6. august 1559 (jfr. N.R.R. I s. 264). Etterat han var vendt tilbake til Bergen, fortsatte han med å bringe orden i byens anliggender; han avgjorde f. eks. de økonomiske forhold for hospitaler, skolen og geistligheten i stiftet. 9. mars 1560 fikk hans etterfølger Erik Rosenkrantz forleningsbrev på Bergenhus og underliggende len (N.R.R. I s. 284). Som et synlig minne om CV. og hans opphold i Bergen har man byens rådhus, som opphavelig var CV.s privat eiendom, men bygningen lå på Kronens grunn. Han overlot den til borgermestre og byråd som rådhus, og kongen gav avkall for fremtiden på grunnavgift. Ennu to ganger besøkte CV. Bergen, som medlem av en kgl. kommisjon i februar–mars 1568, og august–september s.å. for å holde retterting. 1579 utnevnte kongen ham til stattholder i København, 1596 ble han av Christian IV gjort til rikshovmester. CV. som var ugift, døde 1601. (D. 8.L.) poculum deauratum emtum 80 daleris

Dominicas dominj resignauit ScholæDominicas dominj resignauit Scholæ] påskedag (?) frasa Peder Simonssønn (Krag) seg Bergens skole, og Absalon (Pederssønn) ble innsatt i hans sted. dominus Petrus Symonis et Absalon substitutus in eius iocum.

10 Decembris abiit in Daniam Valkendorp.abiit in Daniam Valkendorp] reiste CV. til Danmark.

1558. Døde Trond BenkestochTrond Benkestock] Trond Torleivssønn Benkestok (ca. 1495–1558) til Jordanger (Hafslo) og Meløy (Helgeland) var 1523 og 1529 forlenet med flere skipreder i Sogn og dessuten med Sunnmøre 1547. I 1535 kalles T.B. vepner, 1547 ridder og 1555 fungerte han som befalingsmann på Bergenhus i Christoffer Huitfeldts fravær. T.B. var gift med fru Anne (Jonsdtr. Haar til Gjersvik, Tysnes) som døde 27/11-1569. (N.S.T. II s. 162 f.) 14 Februarij vdi it brøllup han giorde til en aff sine piger.

Vigilia palmarumVigilia palmarum] aftenen før palmesøndag kom Valkendorf tilbake. rediit Valkendorp.

25 Augusti formerede Christofer her Michelsher Michels] Michel Jonssønn, sogneprest i Domkirken. . . . . oc kapelanens til Domkirkens renterente] ?: inntekter, jfr. N.M. I s. 497 f. Valkendorfs brev er datert 27/6-1558.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1552-72

Absalon Pederssøn Beyers dagbok er bevart nesten komplett. I tidligere opptegnelser er den ofte feilaktig blitt kalt Liber Capituli Bergensis - Bergens kapitelsbok. Den dekker tidsrommet 1552-71 og er den viktigste kilden vi har til viten om livet på 1500-tallet.

Bergen var den gang Norges eneste storby, og i dagboken kan vi lese om alt fra barnefødsler og bryllup til sykdom og død og forbrytelser og straff. Absalon forteller om hva som skjer i omgivelsene rundt ham, og tar stilling til umoralen han er vitne til i samfunnet. Innimellom kommer det også små kommentarer til hendelser i privatlivet. Faktisk åpner dagboken med at hans nygifte kone ankommer Bergen. Dagboken ble første gang utgitt i 1858.

Kommentarene er tilgjengelige som pop-ups i teksten. Etter teksten finnes Trygve Knudsens forord, Ragnvald Iversens innledning, ordforklaringer, samlede kommentarer og forkortelser.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.