Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 R: Saker, organisasjoner, redaksjonsarbeid

Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt.

R:1Papirer vedrørende organisasjoner. Bjerkes egen ordning. Se også Ms.fol. 4261:A og B.
R:1:a1953-1981 Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur (Det Norske Akademi). 1953-79 og 1981. Brev til Bjerke og medlemmer generelt, møteprotokoller, ordlister, artikler fra medlemmer, diverse uttalelser fra akademiet m.m. Her også noen egenhendige notater. 3 esker.
R:1:b1949-1957 Foreldreaksjonen mot samnorsk 1949-53 og Forfatterforeningen av 1952. «Riksmålssak». Udatert brev og «Timeplan» for Foreldreaksjonen, trykksak. 1950-årene. Dessuten «Sivil ankesak nr. 126/1959. Referat av parts- og vitneforklaringen for byretten den 2., 6., 9. og 10. desember 1957 i sak Per Arneberg m.fl. – Den Norske Forfatterforening». Med håndskrevne (Bjerkes?) notater og uthevinger. 1 bind. 221 s.
R:1:c1959-1970 Norske dramatikeres forbund. 1 brev til Bjerke fra 1953, ellers fra perioden 1959-70. Brev til Bjerke og medlemmer generelt, rapporter, møtereferater, avtaler, meddelelser m.m. 188 blad.
R:1:d1959-1970 Norsk oversetterforening. Brev til Bjerke og medlemmer generelt. Møtereferater, regnskap, invitasjoner. 157 blad.
R:1:e1958-1965 Kunstnerforeningen. Brev til Bjerke og medlemmer generelt. Møtereferater, regnskap, invitasjoner. Her også brev til Bjerke vedrørende opptak i foreningen 26. nov. 1943. 41 blad.
R:1:f1969 P.E.N.-klubben. Medlemsinvitasjoner m.m. 5 blad.
R:2Papirer vedrørende tidsskriftene Spektrum, Ordet og Horisont. Her også noen papirer vedrørende debatter ført i tidsskriftene (Grimberg-saken). For artikler av Bjerke i disse tidsskriftene og andre, se Ms.fol. 4261:K.
R:2:aSpektrum. Spektrum (1946-54) var et norsk kulturtidsskrift. Dets formål var å skape et forum for de kretser i vårt folk som hyller et spiritualistisk livssyn og var således en videreføring av det nedlagte Janus (1933-41) under ledelsen av Alf Larsen. Tidsskriftet orienterte seg fra 1949 under ledelse av Ernst Sørensen mer og mer i antroposofisk retning.
R:2:a:1:1953-1954 Diverse (upubliserte) innlegg/reaksjoner og leserbrev. 13 blad.
R:2:a:2:1954 «Sluttfasen i ‘Spektrum’ høsten 1954». Møtereferater. 6 blad.
R:2:bOrdet. Ordet er Riksmålsforbundets kvartalstidsskrift og ble etablert i 1950 med Bjerke som første redaktør. Ordets småskrifter. Ca. 1956. Egenhendige notater og salgsstatistikker m.m. 6 blad.
R:2:cHorisont. Horisont (1955-67) var et norsk kulturtidsskrift som hadde som formål å formidle antroposofi, for derved å videreføre det nedlagte Spektrum på en mer aktualiserende måte. I den første redaksjonen satt Ernst Sørensen, Bjerke (1955-58) og Leif Wærenskjold, senere supplert av Karl Brodersen. Blant bidragsyterne finner man Alf Larsen, Jens Bjørneboe og Agnar Mykle.
R:2:c:1:«Planlagte nr. av ‘Horisont’ 1955-57». Kladder, disposisjoner, innholdsfortegnelser m.m. 19 blad.
R:2:c:2:«Fra ‘Horisont’-tiden 1955-57». «Studieringen for fritt åndsliv» ved ukjent, 8 blad. Her også 2 brev til Horisont-redaktørene, 1957 og 1990 (uregistrert).
R:2:c:3:«’Horisont’-kuriosa (Ikke anvendte bidrag)». Artikkelutkast ved andre, avisutklipp, diverse andre papirer. 22 blad.
R:2:c:4:«Vers fra Grimberg». Maskinskrevet med egenhendige (og andres?) rettelser. 28 blad. Gjelder den såkalte Grimberg-saken, debatten om Anatol Heintz’ artikkel «Kulturens morgen. Fra urmenneske til kulturmenneske» i første bind av den norske utgaven av Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, 1955 (red. Haakon Holmboe m.fl.). Horisont deltok i debatten fra 8. nov. 1955.
R:3Papirer vedrørende Liland-saken. Fra 1979 til 1980 arbeidet Bjerke med tre artikler vedrørende rettssaken om Per Kristian Liland (1931-96). Artiklene skulle trykkes i Aftenposten 1981, og ifølge Bjerkes arbeidsplaner over påtenkte bøker var det også planlagt en bokutgivelse. Arbeidstittelen for artikkelserien var Liland-saken – en uløst kriminalgåte med artiklene Øksedrapene i ‘Lille Helvete’, Det rettsmedisinske orakel og Puslespillet. Våren 1981 ble Bjerke rammet av slag, og artiklene ble aldri publisert. I boken Øksemord! Justismord! André Bjerke og Liland-saken (1993) tar Lars Tore Bøe utgangspunkt i Bjerkes materiale og notater og prøver å rekonstruere forfatterens arbeid.
R:3:a«Liland-saken. Dokumenter og presseomtale. Korrespondanse [registrert] og egne notater». Bjerkes egen ordning i 15 deler: 1-5) diverse korrespondanse; 6) «Åstedet»: Ekroth-materiale, 5 blad, fotokopier; 7) «Tidstabeller» laget av Bjerke og [ektepar Ekroth?], en del egenhendige rettelser, 10 blad, her også trykksak og fotokopi av brev; 8) «Medisinsk sakkunnskap»: dødsattester, obduksjonsrapporter, korrespondanse, trykksak. 30 blad, fotokopier; 9) «Vidner», 6 blad, fotokopier; 10) «A.B.-notater»: 4 maskinskrevne blad med egenhendige rettelser; 11) «Dom. Krim-Vita», trykksak; 12) «Gjenopptagelsesbegjæring»: forskjellige papirer, 18 blad; 13) «Prosedyre»: ingen papirer; 14) «Wikers betekning» (1972): ingen papirer; 15) «Diverse presseomtale», fotokopier, «Artikler i svensk og norsk ukepresse» 1976-80 og avisutklipp 1993-94, samlet etter Bjerkes død + «Innbydelsesliste til Sten og Vibeke Ekroths fest for Per Liland og hans frifinnelse den 21.11.94 på restaurant Baronen og Baronessen Stortingsgt. 10, Oslo».
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1979.12.15 Brev fra Askevold til Olav Ottersen, samme dato, vedligger. Gjennomslagskopi. Pseudonymer for Jan Petter Askevold: Benny Brechmann og/eller Benny Bang.
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1979.12.20
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1980.01.01
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1980.01.02 Her også vedlegg: Jan Petter Askevold: «Øksemordet i Fredrikstad. En kriminaltragedie fra virkeligheten etter en idé av Håkon Wiker» med håndskrevne og Bjerkes egenhendige rettelser og merknader. 10 blad.
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1980.01.07
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1980.02.11
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1980.06.27
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1980.08.30 Avsender: «Benny».
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1980.09.05
R:3:aAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1980.12.07 Her også brev fra Askevold til Fridtjof [Feydt]. Gjennomslagskopi.
R:3:aBjerke, André til Odd Bergfald 1981.02.13 Gjennomslagskopi med egenhendig underskrift.
R:3:aBjerke, André til Espen Bjerke 1981.02.23 Gjennomslagskopi med egenhendige påskrifter og underskrift.
R:3:aBjerke, André til Sten Ekroth 1981.02.13 Gjennomslagskopi med egenhendige rettelser og underskrift.
R:3:aBjerke, André til Sten Ekroth 1981.03.12 Her også «Erklæring» for Ekroths, datert 12. mars 1981. Gjennomslagskopi med egenhendig underskrift.
R:3:aBjerke, André til Rolf Jahrmann 1980.12.01 Fotokopi.
R:3:aEkroth, Sten til André Bjerke 1980.03.07 Her også et brev fra Ekroth til Hovrätten för Nedre Norrland, 7. mars 1981. Fotokopi.
R:3:aEkroth, Sten til André Bjerke 1980.06.29 Fotokopi. Her også 2 vedlegg.
R:3:aOttersen, Olav til André Bjerke 1980.08.23 Her også brev fra Klaus Sivertsen til Olav Ottersen, udatert.
R:3:aOttersen, Olav til André Bjerke 1980.10.23
R:3:aPedersen, Freddie til André Bjerke 1980.12.01
R:3:bEnkeltbrev. Delvis dubletter.
R:3:bAskevold, Jan Petter til André Bjerke 1980.04.07
R:3:bBjerke, André til Odd Bergfald 1981.02.23 Gjennomslagskopi med egenhendig underskrift.
R:3:bBjerke, André til Espen Bjerke 1981.02.23 Gjennomslagskopi med egenhendige rettelser, tilføyelser og underskrift.
R:3:bBjerke, André til Sten Ekroth 1981.02.13 Gjennomslagskopi med egenhendige rettelser og underskrift.
R:3:bBjerke, André til Sten Ekroth 1980.12.01 Gjennomslagskopi med egenhendig underskrift.
R:3:bBjerke, André til Rolf Jahrmann 1980-1981 «Brev til Jahrmann». 1 hefte med konsepter og utkast. Egenhendig.
R:3:bBjerke, André til Rolf Jahrmann 1980.12.01 Gjennomslagskopi med egenhendige rettelser og underskrift.
R:3:bLiland, Per Kristian til André Bjerke 1980.12 Julekort.
R:3:cForskjellige notater og kladder. 6 egenhendige folierte blad + 2 litt ulike versjoner av «Liland-saken – notater» med noen egenhendige rettelser. 3 + 3 blad. Her også 6 små kladder.
R:3:d1972.09.21 Håkon Wiker: «Gjenopptagelsesbegjæring fra Per Kristian Liland – dømt for forbrytelser mot straffelovens $ 233, 1. og 2. ledd». Datert 21. sept. 1972. Adressert Eidsivating lagmannsrett ved lagdommer Hans Østgaard. Maskinskrevet. 51 folierte blad. Fotokopi.
R:3:e1975.05.07 Eidsivating lagmannsretts forkastelse av gjenopptagelsesbegjæring fra 7. mai 1975. Maskinskrevet. 77 folierte blad. Fotokopi.
R:3:fEkroth, Sten til André Bjerke 1980.04.02 Brev fra Sten og Vibeke Ekroth til Bjerke. Her også flere vedlegg: 1) Bjerke: «Erklæring» for Ekroths, datert 12. mars 1981, maskinskrevet; 2) lydbånd (kassett) med opptak gjort av Tyra Persén (f. 1883); 3) forskjellige avisutklipp og trykksaker.
R:3:gSten og Vibeke Ekroth-materiale. Selvlagde brosjyrer, fotografier m.m.
R:3:h18 fotografier. 1970-tallet.
R:3:i1970-1976 Fotokopier av avisartikler om Liland-saken og Sten og Vibeke Ekroth 1970-76. Sannsynligvis samlet og foliert av Ekroths. Her også blant avisartiklene fotokopier av håndskrevne oppsummeringer og brev fra Ekroths til Knut Haavik i Verdens gang, des. 1972 og sept. 1979. Helt bakerst fotokopi av brev fra Margona Liland til en uidentifisert avis, nov. 1976. 55 blad.
R:3:j1972-1981 Avisutklipp.
R:4Noen papirer vedrørende diverse saker.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.