Bladsjå. Dølen om pressa 1858–1870

av Aasmund Olavsson Vinje

8. årgang (1870)


16.01.1870 (Nr. 3)

Bladsjaa.

Morgenbladet slog seg up med Oppositionen fram igjenom, og ettersom Bondepartiet vann seg fram fraa 1833 og sidan Stig for Stig kvert Storthing, so steig Morgenbladet og med den, daa det var eit Uttryk for Folketanken, som meir og meir gjorde seg gjeldande. Det var i dette Framstig af det politisk-folkelege, at den no nys afdøydde UelandUeland] Ole Gabriel Ueland, politikar hadde so stort eit Medvirke; og det nyttad ingenting, at Bladet den «Constitutionelle» vardt grundad med Tilsagn om Pengelaan (og vel nokot Kontant) af Grev Wedel,Wedel] Grev Herman Wedel Jarlsberg, politikar og med alle dei flinke Folk, Schweigaard,Schweigaard] Anton Martin Schweigaard, jurist og politikar Motzfeldt,Motzfeldt] Carl Motzfeldt, embetsmann og politikar Fougstad,Fougstad] Carl Fougstad, embetsmann og politikar Birch- ReichenwaldBirch-Reichenwald] Christian Birch-Reichenwald, embetsmann og statsråd til Redaktører, og den heile andre literære Stok i Bakhaand sosom Munch’ene,Munch’ene] Peter Andreas Munch, historikar og Andreas Munch, diktar Welhaven,Welhaven] Johan Sebastian Welhaven, filosof og diktar Dunker,Dunker] Bernhard Dunker, advokat LangebergLangeberg] Lorentz Christian Langberg, fysikar osv., kort dei vitterleg mest boklærde og fine Folk i Byen. Du skulde tru, at desse med Tilstyrkning af Regjering og det meste af Landets Embætstand og likeins af den studerande Ungdom, og ellers alt, som «fint» skulde vera i By og Bygd, du skulde tru, at alt dette maatte kunna hava drivet fram eit Blad. Men nei, det vilde ikke lykkas. Det var at strida mot si Tid, maa vita, og Stabell,Stabell] Adolf Bredo Stabell, redaktør og politikar som meir tente denne, han vann. Dei mest ideale Menn stod no ellers paa den liberale eller frisinnad Sida med Stabell, sosom Wergeland,Wergeland] Henrik Wergeland og Sylvester SyversenSylvester Syversen] Sylvester Sivertson, journalist og redaktør og Niels DahlNiels Dahl] Nils Griis Alstrup Dahl, prest og stortingsmann og L. K. Daae,L. K. Daae] Ludvig Kristensen Daa, journalist og politikar HeltbergHeltberg] Henrik Anton Schjøtt Heltberg, skolemann og ellers dei andre meir eller mindre ideale Kræfter Landet ikring. Det var det norske Parti dette, i Motsetning til det danske, og om Maalstrævet endaa ikke var komet i den utviklad Form som no, so var likevel Tanken der, solangt som den daa kunde vera komen. Det var Norskdomen i Politik og Literatur, som Morgenbladet daa var eit Organ for; og den Constitutionelle var Organet for dei fine Folk eller «Intelligentsen», som dei daa kallad seg. Det var vel norsk dette Parti og paa sin Maate, men under andre Former, idet Dansk var Mønstret i Smak og Literatur, og i Politiken galt det, at halda alt gangande i den gamle Stilen med Rædsla for Bondepartiet, som daa bar til at koma fram. Dette var Raaskapen i Politiken, liksom Wergeland og hans Tilhengarar var det i Literaturen. So sagde «Nellefolket», som det og vardt kallad, og dette var dei raadande Magter i Regjering og det hægre Samfunds- og Selskapsliv.

Og likevel so tapad desse Magter, og det liberale Parti vann, og Stabell og hans Morgenblad med det; for dette var Ordet og Tenaren for Tanken i sit Folk og Landets historiske Logik.

So kom Atterslaget etter 1848 med Upstyret hans Thrane, og Morgenbladet, som før hadde gjengjet i Brodden for den liberale Fylking, det drog seg so smaatt tilbake og syntes liksom at tena Atterslaget eller Reaktionen. Men Stabell var ein so skynsam og praktisk Mann, at han ikke gjekk lenger en rimelegt var etter Dagens Krav. Men so døydde han, og Morgenbladet kom i Henderne paa Folk, som for det fyrste ikke forstod si Tid, og so dernæst høyrde til dei gamle «Nellefolk» eller rettare til Skosveinane deires. FrieleFriele] Christian Friele, redaktør var naturlegvis ingenting annat en til at læ aat blandt deim. Og so kom denne skandinaviske og svenske, kort den heile unorske Tanke in i Bladet. Og so kom daa til alt dette umogelege eit Partihat og eit Skamløyse i Ord og ei Urettferdigheit mot Motstandarar, som vist er utan Sidestykke i vaart heile Bladrike.

Kunna vi derfor læra nokot af Historien, so maa vi kunna spaa, at Morgenbladet er dømt af med Livet, dersom det ikke skifter om Folk og snur om, og det rett snart. Det stend nemleg mot Folkets heile Livstanke, og naar den «Constitutionelle» med alle sine flinke Folk ikke kunde staa seg mot denne Tanke, so kan Morgenbladet med alle sine Skrapekarar endaa mindre gjera det. Det er vel so, at Bladet enno har fine mange Tingarar, men naar det fyrst bryt laust, so er det med desse som Saudeflokken: naar den fyrste hoppar ut i Bekken, so hoppa dei andre etter. Naar den moralske Tiltru er burte, so maa Enden koma, om den so drygjer ute ei Stund.

Det er denne Stilling i vaart Bladrike, som gjør, at Dagbladet har kunnad slegjet seg so up i eit Aar, at det no etter alt synes vera sikrad. Dette er ein makalaus Framgang i vaart Bladrike. Det har vistnok af alle vaare Dagblad dei beste literære Folk til si Teneste. Men dette kunde i vanlege tider ikke hava gjort somyket. Den «Constitutionelle» hadde og dette, men kunde ingen Veg koma. Nei, det er Bladets norske Tanke, som har gjort det, naturlegvis attaat dei gode Artiklar imillom og den javne Dugleiken, som der er lagd for Dagen. No, dette som Motsetning til Morgenbladets Upfatning og Aatferd,Aatferd] retta frå Aalferd det maatte føra til den Stilling, som no er, nemlig at Dagbladet har ei god Framtid fyre seg, medan Morgenbladet likso vist maa ganga tilbake no, som det gjekk fram daa det tente si Folkeaand i Motsetning til alt det ellers flinke «Nellefolk». Dagbladet har no Morgenbladets gamle Stilling, og Morgenbladet er komet in i «Nellevæsenet» med sin Krig mot alt «raabarkad» og alle norske «Skinnfeldar» og all den «Gamleosten», som i si Tid skræmde alle «Kringlemenn». Og naar so til denne Strid mot det nationale i Politik og LiteraturLiteratur] retta frå Literater kjem, at denne Strid ikke no i Morgenbladet som daa i «Nella» verdt førd af dei flinke Folk men af dei «aandelege Marodører», so maa Utfallet bli endaa verre en daa. Det er heilt snutt om: før var det nokot so nær dei beste Folk, som stridde mot Norskdomen, og no er det vitterleg dei verste. Dei allerbeste var naturlegvis altid paa den nationale Sida; men her er fleire af desse no der, en det daa var. Det mindkar med Landets Fiendar, eller rettare, det kjem fleire og fleire og betre og betre Hærmenn in i Nationalgarden.

Om derfor Morgenbladet samlad til seg og lønte stort alle dei beste Pennar, som var kaupande

– det er naturlegvis aldri dei rett gode som du kan kaupa det – so kunde dette ingenting hjelpa i det lange Drag. Nationen maa fram med Livstanken sin, og all Motstand mot denne er faafengd. Det kan draga Tid ut med Striden her millom det norske og det unorske,unorske] retta frå ungorske men Utfallet er ikke tvilsamt. Morgenbladet kan under tiltalande Svindsott halda det gangande i sin Strid mot ein sjølvstendig norsk Politik og mot ei javn Utvikling af vaar indre Politik i folkeleg Retning og likeins mot ein rimeleg Framvokster af Norskdom i Spraak og Literatur, kort imot alt Norskt, som det vitterlegt i all denne Tid har ført Krig imot; men det maa tapa, sosannt som den heile Nation ikke er feig eller maa døy snart. Og det kan ganga fortare eller seinare med Dagbladet, ettersom det skipar seg, men Tanken i det maa vinna fram.

Eg nevner her Dagbladet som Motsetning til Morgenbladet, fordi det er det reinaste Uttryk for denne Motsetningstanke. Det ser ut til at vera den sama Tanke i «Daglige Nyheder», men Bladet er enno so nytt, at det vel bør ventas med ei Meining om det. Her har voret Tale om at slaa desse Blad ihop, og dette synes at vera ein god Tanke. Statsrevisor JohnsenJohnsen] Christian Johnsen, journalist og politikar er ein praktisk Mann, og naar so Dagbladets literære Kræfter kunde koma til Johnsen med Trykkeri og inlærd Administration og den store Leseringen af «Almuevennen», so maatte det vera til Styrkning for alle Partar og for den liberale Sak ikke mindst. Det er Feiler her blandt os, at vi hava so vondt for at slaa os ihop til eit Samvirke. Det er vel og denne Ganging af Motpartiet paa kver si Haand, som gjev Morgenbladet nokot af til Overmod. (meir.)
23.01.1870 (Nr. 4)

Bladsjaa.

(Fraa fyrre No.)

At eg ikke likeins nevner Aftenbladet i Motsetning til Morgenbladet liksovel som «Dagbladet» kjem seg af det, at Aftenbladet stend paa sama Sida som Morgenbladet i sine literære Meiningar, so nær som med nokle faa Personalforandringar. Det er imot eit norskt Bokrike og vil liksovel laana seg fram der, som Morenbladet vil det. Og i Politiken var det og sams med Morgenbladet, alt til det vardt skræmt no under sidste Thing. Aftenbladet har ingen Livstanke for seg, og kan derfor heller ikke hava stor Tiltru. Det flyt frametter paa sine gamle Tingarar, men det kan ikke vara lenge med desse, sosannt som der ikke kjem andre Styresmenn for det. Det har ingen moralsk Rett til at liva; for til det skal der ein Livstanke, ei Upgaava i Livet, ei Ide. Morgenbladet derimot har ein Livstanke. Det er nemlig ein Livstanke det og, at staa imot Livet og slaa i Bordet til alle Framstig i Likning med Paven; men at vera med halvt og «sig omvende» rett som det er, det kan vera ein Spekulation, men ingenting annat.

Det var sannt, Morgenbladet seer og ut til «sig at omvende». Tru det og vil «spekulere»? Det gav nemlig etter i Stemmeretssaka her ein Dagen. Og so er det og sannt, det vil Framstig det med, nemleg aust mot Sverige. Det vil med sit Ministerium «utvikle Unionen» eller gjera ein Omstøyt, som alle andre Omgjerder etter 1814 ero som ingenting imot. Det er det gamle dette, at det er dei Reaktionære, som gjera Revolutionen, eller at det er Atterhaldsmannen som er den rette Omstøytsmannen, baade fordi han liksom Latemann siter still, alt til Huset dett ned over Hovudet hans, og fordi «han druknar seg for ei at bli vaat.»

Men om Aftenbladet ikke har nokon Livstanke eller Ide korkje i Politiken eller Literaturen, so er der mangt leseværdigt i det, og det synes idetheile at vera styrt og etterseet med nokso god Omhug og Dugleike. Det sama maa naturligvis og bli sagt om Morgenbladet, som har det største Lesestof af alle Blad, og derfor maatte hava sit gamle Overherredøme, naar det ikke gjorde seg umogelegt ved sin Politik og urimelege Skrivemaate. Partiske ero desse Storblad i like Maal. Det er ikke Tanke eller Tale om at vera rettferdig eller idetmindste litt rimelig mot ein Motstander. Men der er likevel den Skilnad, at Morgenbladet hekser og skjeller paa Motstandaren, medan Aftenbladet helst tegjer stilt og laast som Motstandaren ikke var til. Der er ved dette nokot meir menneskelegt ved Morgenbladet, naar det soleids larmar; men det ser ikke so fint og fornemt ut, som naar Aftenbladet gjer seg likso latterlegt ved at lata som det ingenting saag og høyrde. Der har likevel no i den seinare Tid voret Strid imillom deim, og FrieleFriele] Christian Friele, redaktør har tydelegt nok ein betre Slengekjæft en baade MeidellMeidell] Ditmar Meidell, redaktør og Bætzmann.Bætzmann] Frederik Bætzmann, redaktør Morgenbladet har truleg ellers ingenting at fæla for af Aftenbladet, som knapt vil kunna vinna stort større Tiltru en Morgenbladet i politisk og literær national-folkelig Retning. Det kan vera at ein Part af Oppositionen for ei Stund og i ei Knipe kan tru meir paa det, men dette verdt ikke lenge; for desse Herrar fæla for, at det «sig omvender», naar atter Vinden for ei Stund blæs fraa ein annan Kant.

Men om Politiken i Aftenbladet er tvilsam og om det i Literaturen i Grunnen stend paa sama Sida som Morgenbladet, so er der likevel ei personal Partistilling imillom deim. Dei hava kver sine Englar og Dævlar. Det er nyttig at kver af desse gode og vonde Aander hava sine Talsmenn. So kan den eine Galskapen vega up den andre; og dette er netup ein af dei gode Ting ved alle like Partistillingar.

So er det Dagbladet Aftenposten. Politisk talad kan det ikke vera stort at segja om det, daa det verdt styrt af Departementsfolk, som naturligvis ikke fullt ut tora leggja sit politiske Ord med i Laget, om dei so aldri hadde havt Dølens Exempel til Skræmsla. Men ellers er Aftenposten eit frisinnad Blad med ikke liten Dugleike, og der er mangt eit godt politisk Stykke i den. Han er for ein Departementsmann at vera nokso fritalande, og han er ikke rædd for at taka up som «insendt» rett stride Artikler. At han er den mest upartiske Mannen blandt vaare Dagblad det er vist. Det var «insendte» Stykke der, som f. Ex. ikke gjorde mindst til, at det sidste Storthingsval for Akershus vardt som det gjorde. Og i Byens Politik er der og af og til skrivet rett godt der. Det er mest eit Christianiablad, og eg kjenner gode Menn, som helst putta dit eit Stykke om Bygreider; for dei vita, at Aftenposten baade er meir upartisk en baade Morgen- og Aftenbladet, og at det, som stend skrivet der, kjem ikring til vel somange Folk her i Byen; og so vita dei, at Folk tru meir paa honom.

Han var ei Tid komen ut for Orde at vera mindre truande; for han daa hadde ein Mann, om utan Skjøn gav laust og fast til beste om «Nyt og Selvmord og andre uskyldige Hændelser,» som AslaksenAslaksen] Aslaksen, bokprentar i Ibsen-skodespel segje i dei «Unges Forbund». Men dette, som skaffad Bladet mange Lesarar, er ikke lenger so. Aftenposten er no i dette Stykke likso myket at lita paa som dei andre Blad, og han har no dei fleste «Nyheder» af dette «uskyldige» Slag. Og ingen fylgjer so godt med i alt Theater- og slikt «Kunst»-Væsen som han. Komedispilarar og slike Kunstfolk gripa ikke so braadt etter nokot Blad som Aftenposten. Og i desse Kunststykke er han heller ikke so partisk som dei andre Blad, idetmindste ikke i Theatersaker. Aftenposten synes liksovel politisk som literært og theatralsk at staa utanfor «det gjensidige aandelige Assuranceselskap», som dei andre Blad kjendeleg hava sine «Actier» i.

(meir.)
06.02.1870 (Nr. 6)

Bladsjaa.

(Fraa No. 3.)

Det at Aftenposten er so upartisk fører ellers paa vanleg Maate til det, at han sjølv er meiningslaus og talar gjenom sine Insendarar likso snart den eine Sak som den andre. Folk ero ikke fornøgde med dette heller. Der skal vera ein Grunntanke liksovel i eit Blad som i eit Menneske, og om Aftenposten vist af Naturen er fritenkt, so er han, som eg sagde, bunden af si departementale Stilling. Her gjekk ei Historie ifjor, at han kom med eit «insendt» Stykke til Byrochefen sin og spurde, om han kunde taka det up. «Ja», svarad Byrochefen, «men daa maa du ut af Departementet.»

Det var ikke værdt at vaaga so myket for so litet; litet var det nemleg, som det synte seg, daa Stykket kom i eit Drammens Blad, som det vardt sendt til, daa det ikke kunde faa Hus her i Byen. Aftenbladet var endaa ikke «omvendt», men framturad i sine gamle Synder.

Der ligg ikke stort politisk Tilsyn i det, at Folk gjeva seg af med at vera Bladstyrarar, naar dei sitja i Departementet. Det er mest som at sitja i Storthinget til Doms over Regjeringen og søkja eit Ombod af den. Glett der paa Tvomannshaand eit Ord utaf deim, so segja dei som den fine Gjenta, naar den spræke Guten har stolet eit Kys af hena: «Jøses, dersom nokon saag det!»

«Telligensen» er eit Dagblad for Byen framom alle andre, og han er eldre en dei alle tilsaman lagde ihop til eit. Det er mest Lysingar (Bekjendtgjørelser), som det Bladet har at fara med, og det er det, som alle Blad ero so gridske paa. Dei fleste Lesarar likeins. Det er den rette «Damelekture», og uprigtig talad, vilde eg heller hava den Dame som las Lysingar med Mordhistorier og «Elsk og Giftermaal» imillom, en den som las lange politiske Artiklar.

Det er altso eit Dameblad «Telligensen». Men det er og eit Sakførar- og Handelsblad. Eg kjenner Folk af dette Slag, som fylgja godt med «Telligensen» og hava si meste Næring af dei Auktioner, som staa til Lysingar i den. Det er ein sikker Næringsveg dette for omtenkte Folk med litt reide Penge til dei fyrste Utlegg, og var eg ein ung Mann med «Geni» for Handel og ein liten Arv, so vilde eg heller leggja meg paa denne en paa mange andre Handelar. Gardar og Lausøyra og Reidskaper og «alt Slag» ero alt slegne til Auktions, so den fyrste Pina er over for Eigaren.

Det er ellers underlegt for all den Lærdom der stundom kan vera i Kjellarhalsen (Føljetonen) paa «Telligensen». Der kan vera Theaterkritiker og andre Bok- og Kunstdomar med den beste Sakkunskap og Smak. Det er ikke tidt dette hender, men det har hendt. Det maa vel vera «Magistraten», veit eg, han som har eit Slags Tilsyn med Bladets Drift.

Det er altid nokot framifraa med slike gamle Væsen. Der er nokot vist aristokratisk ved deim. Det er merg- og saftlaust som med alt gamalt, men den vesle tunne Skuggen af Liv, som der er, den er fin og fornem. «Gamle Telligensen» kjem sjeldan med ugildt Bladsnak. Eg minnes eingong, at der kom nokot slikt. Det kom fraa ein Advokat, som sidan gjekk fraa sit Liv, liksom daa baketter fraa sine Ord. «Telligensen» var ulykkeleg og maatte nok bøta for Kjæften sin liksom eit annat Morgenblad. Stakkars tunghøyrde Telligens! Eg møtte honom i den Tid paa Gata, og han saag ut som ein Seraphimeriddare, naar han har gjort Upbod, og hans Vaapen verdt nedtekjet fraa Minneveggen og sunderbrotet, og der verdt Klokkeringing over honom, liksom han skulde føras til si Grav. Han er borgerleg daud (civiliter mortuus), og den fine Herren gjeng der atter som sin eigen Skugge.

(meir.)

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Bladsjå. Dølen om pressa 1858–1870

Spalten «Bladsjaa» dukket opp for første gang i det tredje nummeret av Vinjes avis Dølen (07.11.1858), og for siste gang i nummer seks av den siste årgangen (06.02.1869). Disse tekstene var kommentarartikler som tok for seg aviser og avisdebatter. Som både redaktør og journalist for ukeavisen Dølen (1858-1870) fulgte Vinje med på både den nasjonale og den internasjonale pressen i samtiden.

I denne tekstkritiske utgaven blir alle bladsjå-artiklene for første gang utgitt samlet, redigert av Kristian Lødemel Sandberg, og utstyrt med innledning, tekstredegjørelse, tekstkritisk apparat og navnekommentarer.

Utgaven gis ut av Det norske språk- og litteraturselskap, med støtte fra Norsk kulturråd.

Les mer..

Om Aasmund Olavsson Vinje

A.O. Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk, og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.