Brev 1869-1906

av Alexander L. Kielland

1873

 Albert Cammermeyer.

Deres Ærede af 28 f. M. er jeg i Besiddelse af, og jeg skal i Henhold dertil med det første sende Dem alle mine Juridica, baade de af Dem opregnede og endnu nogle flere, som jeg haaber, De vil blive henrykt over. Send mig imidlertid strax Spinoza og antegn mig som Subskribent paa Deres «Literære Nyheder».

Der maa bestemt findes et periodisk Skrift om Teglbrænderi i Tydskland, ialfald maa der findes nogen Værker om den Materie; skulde De kunne finde noget Værk efter 1868, saa send mig det. Jeg er ikke synderlig stiv i Engelsk og saadanne Bøger ere saa fulde af tekniske Ord, at det vilde være et Helvedes Arbeide at læse dem; nu kjender jeg de fleste Udtryk paa Tydsk, saa at jeg vil helst have Værker i dette Sprog.

Siden jeg nu engang er ifærd med at bestille Bøger, kan jeg ligesaagodt for en Gangs Skyld være flot, altsaa ønsker jeg straks tilsendt: Lervognen, Æsthetiske Studier, Dualismen i vor n. Filosofi, Den franske Æsthetik i v. Dage – af Brandes samt Chr. Darwin: Naturlivets Grundlove ved Jacobsen, dersom Værket er fuldstændig udkommet eller i andet Fald saamange Hefter som foreligge. Uagtet det – som sidst bemærket – er min Hensigt at vi skulle likvidere Juridica mod fornuftige Bøger, vil jeg dog gjerne, at De ved hver Forsending lader følge en Nota saaat jeg kan holde Udkig med min Status og ikke forfalde til altfor stor Ubesindighed.

Deres forbundne Alexander L. Kielland.

Kan man endnu komme med paa Subskriptionen paa Bjørnsons Værker? saa lad mig komme med.


 Oscar Andersen Dietz.

Gode Ven! neppe kommen mig af min glædelige Overraskelse ved at modtage Brev fra en saa gammel Ven, iler jeg – som du ser – med at besvare dine Spørgsmaal saa godt, jeg formaar. – Det fremgaar ikke klart af dit Brev, om du har til Hensigt at anlægge Teglværk efter den gamle hollandske Metode eller efter Hoffmanns nye; i første Tilfælde kan jeg ikke give dig synderlig Oplysning, da min Ovn – cfr. Litografiet ovenover – er af de nye Ringovne; iethvertfald kan Torv anvendes, men paa forskjellig Maade. I de gamle Ovne, hvoraf her er mange i Omegnen, anvendes en Masse Torv; men – saavidt jeg ved – brændes aldrig en Brænding fuldt ud med bare Torv; Kul maa der til for at opnaa den sidste svære «Hitze» – som vi siger. Torv egner sig særdeles ved den suksessive Opvarmning af den indsatte Sten, og jeg tror nok – uagtet jeg ikke har syndeligt Ved paa den Ting – at man maatte kunne brænde forsvarlig Klinker med bare Torv, naar man brugte en uhyre Mængde. Torven anvendes som almindelig Skjæretorv. – Skulde du derimod tænke paa at bygge en Hoffmannsk Ringovn, kan du ikke anvende Skjæretorv; men du maatte i saa Fald knuse eller pulverisere den. Jeg bruger i min Ovn Støvkul saa fint som Salt; men jeg har hørt og tildels seet i Kristiania, at man driver Ringovne med Sagspaa & Kul ja endog bare med Sagspaa. Derfor har jeg altid troet, at med en tilstrækkelig Masse knust Torv maatte man kunne drive en Ringovn, uagtet jeg aldrig har forsøgt det; Torvpriserne her ere langt vanvittigere en[d] Kulpriserne. Forresten faar du langt bedre Besked om disse Ting i et eller andet tysk Værk for Ex. det nye: Entwürfe zum Bau von Kalk- Cement- Gypst und Ziegelbrennereien v. Poul Loeff – Berlin – O. M. Gebhardts Verlag.

Dersom du beslutter at anlægge Teglværk bliver Hovedspørgsmaalet, hvilken Ovn du skal vælge, og da er det mit Raad: byg en «Feldofen» og brænd færdig et Par 100,000 og byg dig deraf en liden Ringovn paa c. 5000 Stene daglig Production, saa er jeg næsten vis paa, at du med knust Torv vil kunne brænde ialfald ligesaa god Sten som den almindelige Fredrikshaldsten. Forresten bør du reise ind til Kristiania; der er – som du ved – mange Ringovne og meget at lære om Brændematerialer; dersom du kunde faa Raad hos Erichsen – Schulzehougen, var det godt, men kanske ser han Konkurrent i dig, mod mig har han været overordentlig velvillig.

Jeg begynder at blive træt; jeg har skrevet Breve i over 2 Timer hvilket jeg synes er enormt. Igaar var min 1ste Søn til Daaben. Jeg lever godt i alle Henseender og glæder det mig, at du ogsaa er tilfreds. Det vil være mig en Glæde at erfare, at mine Oplysninger har været dig til nogen Nytte, ligesom jeg ogsaa til enhver Tid meget gjerne vil svare paa Henvendelser, saavidt min smule Erfaring rækker.

Venskabeligst Alexander L. Kielland

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1869-1906

Alexander Kielland skrev ikke kun skjønnlitteratur. Han brevvekslet flittig med familie, venner, forlaget og andre forfattere. I brevene kan man lese om personlige seire og nederlag, forholdet han hadde til språk, skrivekunsten og temaene han tar opp i bøkene sine.

Brevene er også i seg selv små kunstverk, der han med en snert av ironi dyrker språklig eleganse. Noen brev valgte han å utgi selv, andre er utgitt i ettertid i bokform. Samlingen fyller 4 bokbind og teller ca. 1800 brev.

Les mer..

Om Alexander L. Kielland

Alexander Kielland regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie. Han er en av de mest sentrale forfatterne i 1880-årenes realisme og «det moderne gjennombrudd» i Norge. Gjennom romanene og novellene setter han fokus på viktige samfunnsspørsmål: dobbeltmoral, kvinnesak, klassekamp, borgerskapets mangel på kultur, religion som maktmiddel til undertrykkelse og økonomisk berikelse og maktmisbruk blant politikere og embetsmenn.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.