Brev til Poul Andræ 1892–1912

av Ebbe Hertzberg

12. mars 1901

Høistærede og kjære ven!

Det glædede mig særdeles at faa nogle ord fra Dem igjen. Gjennem ‹S. J.› havde jeg erfaret, at De følte dem utilpas, og jeg foresatte mig derfor at sende Dem en hilsen; men jeg har selv den hele vinter lidt af en rheumatisk nedsættelse af arbeidsevnen, som er kommen mig overmaade paatværs, og som har gjort, at jeg har maattet anvende ethvert brugbart øieblik til at indhente forsømte ting.

Om adresser o.lign. i Italien kan jeg desværre intet oplyse, da mine egne i sig selv lidet relevante iagttagelser derfra ligger en menneskealder tilbage i tiden, 2og jeg af nærmere bekjendte kun har  Ross,Ross] sannsynlegvis Christian Meyer Ross (1843–1904), ein norsk malar som frå 1879 til han døydde budde i Roma. Ross var ein nøkkelperson i det norske og nordiske miljøet i Roma og ven av bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie. hvilken De udtrykkelig undtager. Hvis De paa Sicilien bøsøger Taormina, hvad De neppe bør undlade, saa findes – eller fandtes idetmindste indtil for et par aar siden – dersteds en tydsk fotograf, der heder noget saadant som von Gutzkow el. lign., og hvilken efter alle solemærker at dømme er en tydsk adelsman, der paa grund af uningstilbøieligheder har maattet slaa ind paa en ny levevei i et fremmedt land. Jeg kjøbte i Paris en hel del af hans fotografier af sicilianske nøgne ynglinge, og det var særlig paafaldende, hvor fremhævet han altid forstod at lade genitalierne blive. Ganske sikkert kan jeg dog ei opgive hans navn, da jeg ikke noterede det; men meget nær det anførte var det.en tydsk fotograf … var det] sannsynlegvis siktar Hertzberg til Wilhelm von Gloeden (1856–1931), ein tysk fotograf som heldt til i småbyen Taormina på Sicilia og som med stort hell klarte å overtyda omgjevnadene om at han var son av ein baron og offiser (noko også Hertzbergs skildring viser). I røynda kom han frå meir smålåtne kår, men frå han som ganske ung i 1876 kom til Taormina, slo han seg opp som fotograf som blei særleg kjent for nakenbileta sine av unge gutar. Hertzberg kan også ha sikta til Wilhelm Plüschow (1852–1930), som var fetteren til von Gloeden. Han var også fotograf, budde i Italia og blei kjent for aktfotografia sine av same typen som von Gloeden. Plüschow budde i Roma, så det er mest sannsynleg von Gloeden Hertzberg har hatt i tankane. Skulde De hos ham 3finde fotografier, forestillende ynglinge in actu eller statu erectionis, kunde De lægge ud prisen for mig og sende mig dem i brev; men andre fotografier fra hans rige lager har jeg allerede tilstrækkeligt af.

Hoslagt skynder jeg mig at sende Dem de omskrevne Morgenbladsartikler for 1890de omskrevne Morgenbladsartikler for 1890] det er uvisst kva artiklar han her tenkte på, men han skreiv dette året ei rekke artiklar i avisa om situasjonen i Danmark i samband med krigen mot Preussen og Austerrike i 1864. i udklip til benyttelse. Da jeg selv ikke har andre end disse, vil jeg gjerne bede Dem om at sende mig dem tilbage inden Deres afreise til syden. Skulde De saa efter Deres hjemkomst atter behøve dem, skal jeg paany sende dem ned til Dem.

Som allerede nævnt har jeg hele vinteren været ufrisk. Jeg haaber, at den overflytning til en anden bolig (Munkedamsveien 44 BIV), som jeg i slutningen af 4april foretager, vil hjælpe op affærerne. Jeg faar der solskinsværelser med vid og interessant udsigt, hvilket vil bidrage til at kvikke mig op. Deres slumretæppe har under de nævnte forhold været mig en meget nyttig ven under alle mine forkjølelsestogter.

Ved sidste stjernefald var mirabile dictumirabile dictu] (lat.) merkverdig, underleg nok. ogsaa jeg blandt de med Olafsordenens ridderkors benaadede.ogsaa jeg blandt de med Olafsordenens ridderkors benaadede] Hertzberg blei utnemnt til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1901. Udnævnelsen vakte øiensynlig ‹…› en vis opsigt og opfattedes som et slags æresopreisning. Jeg mindes engang af at have læst et russisk ordsprog saalydende: «Vi hente mangen Gang frem fra Krogen med Ære, hvad vi selv slængte did med Skam». Men allerede fader Ovid ved jo at fortælle os, at «nihil est toto quod perstet in orbe – cuncta fluunt,»nihil … fluunt] sitat fra Ovid, Metamorphoses 15, l. 177: «Det er intet som beholder sin form i hele verden – alt flyter». – og det er altsaa ogsaa tilfældet med skammen, hvad jeg hidtil ikke havde troet.

En rigtig behagelig reise ønsker jeg dem i sydens og vaarens lande og velkommen hjem igjen til norden og sommeren!

Deres hengivne
Ebbe H.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Poul Andræ 1892–1912

Breva frå den norske rettshistorikaren, statsøkonomen og politikaren Ebbe Hertzberg (1847–1912) til hans danske ven, juristen Poul Andræ (1843–1928), er eit heilt unikt materiale i norsk samanheng, og gir også i europeisk perspektiv eit svært sjeldan innblikk i korleis to personar ved hundreårsskiftet 1900 oppfatta sitt eige likekjønna begjær i lys av nye omgrep som «homoseksuell», «kontrærseksuell» og «urning».

Tretten av breva frå Hertzberg til Andræ er bevart, og oppbevart på Nasjonalbiblioteket (Brevs. 222a). Breva er her transkribert og utstyrt med forklarande fotnotar av Runar Jordåen ved Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Breva sin kjeldeverdi er svært høg; dei stammar frå ein periode då me veit veldig lite om den skeive historia. Dei er ei kjelde til mange ting: til Hertzbergs oppfatning av eigen seksualitet og til den verda av likekjønna relasjonar han oppsøkte både i Noreg og utanlands.

Les mer..

Om Ebbe Hertzberg

Ebbe Hertzberg (1847–1912) var rettshistoriker, statsøkonom, diplomat og politiker.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.