Brukshistorier

av Ragnhild Jølsen

Bønnens Magt

Olai Kamrud var en stor, sterk Rusk av en Kar og egentlig Tømmerhugger av Profession. Men den Ting at ligge utpaa, passet ikke længer for ham, efterat Moren var blit lam og sengeliggende. Derfor havde Olai et halvt Aars Tid, før Bruket brændte, havt en Post inde i Maskinrummet. Og nu stod han nede paa Tomten og skavet Tømmer til Nybyggingen. Og naar Bruket kom igang igjen, havde Olai saa smaat tænkt at spørge efter Dreierposten inde paa Snekkerverkstedet. Ikke saa at forstaa, at der vilde stille sig nogen Vanskelighet for ham i Retning av at gjenopta Donten i Maskinhuset; for Olai var en paapasselig Kar, som aldrig fusket i sit Arbeide. Men det var igjen den stakkars Moren. Hun var blit saa ræd og rar av sig. Der hun laa bestandig, kom hun i Tanker om saa mangt og meget – og nu efter den sidste fæle Ulykke med Lars Mohytten, som kom i Hjulet, havde hun faat for sig, at en lignende Skjæbne vilde vederfares Olai, hvis han ikke saa til at faa en anden Stilling end den i Maskinhuset.

«Du er ette snar i Vendinga, ser du, du har lissom saa godt for aa talle dig sjøl paa Føtta og saalessen – – du faar la bli aa lite mig, om du vil, men det gaar gæli,» klaget hun, «saa sandt jeg ligger her, Krypen. Ja, ser je dig ette før meg Dag som Nat, Olai, hossen dom kommer bærannes her ind i Stua med dig som Lik.»

«Aa du behøver da ette aa sørje for dettane ennaa, Mor,» havde Olai Kamrud sagt saa mangen Gang. «Det er vel tidsnok, naar Fabrekke tar tel aa gaa, det – je staar jo aa skaver ennaa.»

«Det har du Ret i,» sa den Gamle saa, «det kan nok altids gaa ei Stønn. Men i den Stønna ligger Mor di og fæler sig ihæl. Du vil ette høste non Glæde ta det heller Olai, at Senga her blir tom.»

«Nei, det gjør je nok ette, Mor,» svarte Olai tungt. «Du veit, je har ingen anden end dig je.»

«Aa, det trur je naa kan væra baade saa og saa – du kunde jo altids faa dig en anden her istelle, var de ette for det, atte du snart kom tel aa følje etter Mor di i Jora – for det at Hjulet tar dig, ser du.»

«Saa kan je jo love, at je ska finde mig et ani Arbe end i Masjinhuset da, naar den Tia kommer.»

«Tænk, om du ette fek no ani. Nei, naa ska je si dig, at er du snil Gut du, Olai, saa hører du etter naa strast – du kunde spørre Gren etter Dreierposten, har je tænkt – du kan jo litegran med den Dreiinga, veit je, og det var akkurat saant et pent, passelig Arbe.»

Olai kunde ikke rigtig fragaa, at han altid havde havt Moro av at dreie, han havde lært sig selv at dreie baade Kugler, Knotter og runde Ben. – Men var Ulykken først ute, saa kunde han jo nemt komme til at skrue Fingrene av sig i Dreierbænken ogsaa, – forsøkte Olai at gjøne, og «du skjønner da det Mor,» indvendte han tilslut overbevisende, «at dom bare kommer tel aa le ta mig, om je tar tel aa diggelere med detta naa».

«La dom le, du! – Bærre aa væra føre vr, end etter snar, Olai,» sa den Gamle, og saa graat hun. –

Efter en lignende Samtale var det da, Olai Kamrud snakket fra til Gren, Bruksformanden, engang han stod fremme ved det Sted, hvor Olai holdt paa med Skavingen. Gren hørte til Læserne, og da Prædikanterne som oftest bodde hos ham, følte han sig likesom henhørende til Geistligheten. Følgelig havde han den jesuitiske Opfatning, at Maalet helliger Midlet – og foragtet ingen Maate, naar det gjaldt at drive Faar i Stien, isærdeleshet de, der var noget uvorne av sig – og til disse skulde Olai Kamrud henregnes. (Ikke det, at Olai drak eller slos bortefter Veiene; men fordi han nok trods sin ydre Værdighet og al sin Soliditet havde Ord for at være alt andet end solid likeoverfor Jenterne.)

Og saaledes hændte, at da Gren allerede paa Forhaand havde hørt ymte om dette mellem Olai og hans Mor, gav han sig først til at snu og vende paa Olais likesom tilfældige Spørsmaal for derigjennem at forvisse sig om Mandens inderlige Ønske efter Posten, og svarte tilslut:

«Ja ja, Olai, det kan nok hænde, at det der kan la sig ordne – du faar sætte din Lit til ham, som er over os.»

«Ja, kanske burde je tala med Holm sjøl,» sa Olai troskyldig.

«Nei, jeg mener nok en endda større Bruksherre, jeg.» Gren pekte høitidsfuld opad.

Olai Kamrud skottet efter i Farten og skavet saa videre.

«Ja, kunde dettane saasandt hjølpe saa,» sa han.

«Gjør det du Olai – bed ham om det.»

– Gren maatte igrund være en snil og rar Mand – trods det, at ingen rigtig visste, hvor de havde ham, – tænkte Olai Kamrud den Dag en Tid senere, da Gren kom gaaende, stillet sig med den ene Fot paa Tømmerstokken, Olai holdt paa med, og spurte:

«Naa, har du tænkt mere paa Dreierposten da, Olai?»

– Aajo, Olai havde det ogsaa. –

«Jeg ser paa Fjæset dit, at det gjælder for dig,» sa Gren. «Har du gjort det, jeg sa da?» tilføiet han lavt.

«Aaforslag?» spurte Olai, ganske uforstaaende.

Gren mumlet:

«Har du bedt Gud om, at han vil hjælpe dig?»

Olai fik travelt med at skave igjen:

– Aanei, han var lissom ette kommen aalis. –

«Det kunde jeg næsten tænkt mig,» sa Gren da. «For jeg har hørt si, at Holm vil ha sig en utlært Dreier indifra Byen.»

«Saa hadde det vel ette dusta for mig lell da,» sa Olai stille. – Naa ska det bli Laat paa hu Mor, – tænkte han – aaja ja, vondt og vrient ælttehoppes.

«Bed til Gud, Olai. For ham er ingenting umulig.» – –

Om en Ukes Tid kom Gren paany:

«Naa,» sa han som i Spøk, «du staar vel og tænker paa Dreiinga di, du?»

«Aa,» sa Olai – «bare je ette snart blir dreia i Hue sjøl au, saa. Hu Mor vil ette gi sig paa, at je ska bli Massjinmat, hu.»

«Har du naa gjort det, jeg sa da?» spurte Gren som forrige Gang.

Olai vendte sig bort:

«Je har naa lissom vøri innpaa det,» kom det langt om længe.

«Det kunde jeg næsten ha tænkt,» sa Gren. «Saavidt jeg forstod Holm idag, saa tar han helst en Mand, han kjender.»

En Kveldstund nogen Tid senere, da Olai sat ved Vinduet og røkte Snadde, og Moren laa og blundet borti Sengen, saa Olai, at Gren kom opover Bakken. Og før Olai fik tænkt sig om, knakket det paa Døren, og Gren traadte ind i Stuen.

«Godkveld, Godkveld,» hilste han. «Naa, træffer jeg dig ogsaa saa hjemlig da, Olai! Jeg var ute for at gaa en Tur jeg, ser du, og saa fik jeg det Sind at se indom den gamle Mor din. – Naa, hossen staar det tel med Jer da, Mor?» spurte han venlig. «I har ingen Smerter, nei – og I har en god Søn, som gjerne vil gjøre Jer tillags – ikke?»

Den Gamle vinket Sønnen hen til sig og mumlet ind i Øret hans:

«Aa er det, han vil her han da? – Neima om je det skjønner.»

«Ho Mor er blit no egen ta sig, ho,» undskyldte Olai, «det er ette saa greit for den, som blir liggannes slik.»

«Hm – ho er ette blit saa egen endda, ho Mor,» paastod Gren. «Det er ei klok lita Kjærring, som ligger der, skal jeg si dig, Olai – og det, den sier, faar nok ette forkastes uten Overveielse.»

Den Gamle blev blid:

«Der kan du høre, Gutten min,» nikket hun til Olai. Og videre til Gren: «Han Olai vil naa helst gaa sine eine Veier, ska je fortælja.»

«Hvad er det for Veier det da? – Naa jeg maa vel kanske ikke spørre?»

«Jomæn maa Dere gjenne spørre om det, Far – for det er ette Jenteveien, je mener – det er detta Massjinhuset, han ette maa telbars tel. – – Aa je er saa lei ta dissa Massjina, je, Di,» tok hun fat med Jammeren.

«Ja, det er sandt det, Mor, de er leie, de Maskinerne,» stolpet Gren. «Aarlig aars kræver de sine Ofre.»

«Ette trur je heller, at’n Olai er rektig sterk i Hue,» ynket den Gamle.

«Det har sku let for at gaa rundt for noen hver derinde i Maskinrummet.»

«Og je har saa sekkert føre mig, atte det gaar gæli, om’n Olai kommer dit igjen. Men kan ette Di hjølpe no tel da, Gren? Han Olai lar det nok ellers skure bort i Uløkka, han!»

«Jeg skal gjøre mit bedste, jeg – og saa faar Gud gjøre Resten. – Olai bør vogte sig for Maskinrummet, det er klart det – en slik en Forutanelse er aldrig aa kimse av – det er Guds Finger, det.» –

Paa denne Maate passiarte de to, den Gamle i Sengen og Formand Gren, vel og længe sammen, mens angjældende Part sat stum og hørte til. –

Senere førte Gren Snakket hen paa Bønnemøterne og hvilken Velsignelse de var for Ung og Gammel, hvor meget stødigere Folk var blit – takket være Gud, og Prædikanterne, som saa ofte gjestet Stedet. Tilslut maatte Olai gaa ut, da Gren havde et Ord i Fortrolighet til den Gamle.

Siden denne Tid havde den Gamle faat noget nyt at gnaale med: Olai maatte endelig gaa paa Bønnemøte. Ti omvendte han sig og blev et Guds Barn, da blev han nok Dreier inden Vaardag. – –

Olai betænkte sig i mange Maaneder. Utpaa Høstparten gik han.

«Ak, Herre, jeg er en Ugudelig en,
Min Syndeskyld tung er som Sten, ja Sten,
Og jordiske Lyster og Kjøds Begjær
de hører ei til din himmelske Hær.
Ja, hjælp mig og styrk mig og omvend min Sjæl
fra Kiv og fra Nid og fra Brændevin fæl.»
– – –

Da Sangen forstummet, løftet Prædikanten sin salvelsesfulde Røst:

«Olai Kamrud, du som er stegen herind for første Gang ikveld, har du Fred med Gud?»

«Aa e, det kan nok væra baade saa og saa.»

«Ihukom din Sjæls Frelse, Olai – grip dig i din Barm der du staar i denne Guds Time og just foran denne derre Krakken og bøi dine Knæ, Olai, de, som Djævelen saa altfor længe har holdt spjelket – og bekjend dine Synder, at de kan vorde dig tilgivne – og du monne vandre herifra, hvit som Snø, Olai Kamrud – Aa sa du, Far?»

«Je mente bare, atte je ette hadde Løst til aa staa iblandt ælle dittanne og rægle op Sønder, som atte ingen her raker.»

«Vet du da ikke, Olai, at her er du mellem Brødre og Søstre – og her kan du trygt tale?» Og Prædikanten sukket resigneret: «Herre Jesus, Herre Jesus – driv Hovmodsdjævelen ut av os.» Og mens han satte Brillerne tilrette og begyndte at bla i Boken. «Ja,» tok han saa i, «la os prøve at bløtgjøre haarde og forstokkede Sjæle, Venner, Brødre, Søstre, Elskelige i Herren, og glæde os selv ved at istemme min Sangboks femogtyvende Sang – Side fireogfyrretyve:

Luk Øiet op, O Verdens Barn,
Og se, hvor du i Satans Garn
omgiven er – og drages bort
til Helveds Avgrund grum og sort,
din Fremtidsbolig fæl og mørk
den pinefulde Dødsensørk,
hvor ingen Draape Kildevand
din sprukne Tunge læske kan.»

Olai Kamrud stod lænet mot Væggen og saa ned, og Sangen gled avsted som leret Vand fra en Sump. Olai følte en Slags Utryghet, likesom dengang han var oppe og skjøtte Maskinremmen sammen midt i Arbeidstiden. – Olai strøk sig om Fjæset: Tørst – Pine – Ormebit – Evighet – aa, Olai lot sig naa ikke netop skræmme heller, for den Saks Skyld. Gjerne skulde han ønske at stelle sig godt med Vorherre – paa det at Moren kunde faa det, saadan som hun vilde. – Olai Kamruds Blik flyttet sig og stirret ufravendt paa Manden med den maanegule Hudfarve og det krusete uhyre Skjeg. Indenfor Prædikantens Læber, de han videt paa forskjellig Vis under Prækenen, saaes en Række gulhvite, jevne Tænder, og med store, runde Armbevægelser slog han ut med Hænderne. Hænderne var hvite – og pløsne paa Baksiden. – Den som var ovenpaa som Larsen, ja – tænkte Olai – og kunde lære andre at bli tjuk og feit baade her og hisset. – –

Men Olai tok likesaagodt Øinene til sig, da Disciplen kom op. Det var en ung, mager Mand, som bad tungt og hvilte paa hvert Ord. Der skalv en Undertone i Stemmen, og han famlet: Forarger det dig dit høire Øie, da ta og riv det ut. – Men undertiden kastet han Hodet tilbake, og Talen hævet sig til klar og fast Diktion:

«Herren er vort Skjold og vor Klippe, knækket har han Leviathans Magt, Sela, Sela.»

Aldrig havde Olai Kamrud tænkt sig en snodigere Fyr. Og der var likesom endda mindre Opbyggelse i at høre ham end Larsen. Om Svovel og Pine efter Dauen snakket nok Larsen; men denne her den vilde, at en i levende Liv skulde baade klore ut Øiet og hugge av sig Haanden – slike Ulykker kunde jagu tidsnok hænde nede paa Bruket – og ilde faren var en da da blev det nok smaat med Arbeidsmagten – Olai, Olai, vil du ta Tankerne til dig, din Fant, du vet da jussom, det er ette akkurat ordret, han mener det heller. Olai, en Galning var du ælle Daer! – Og Olai Kamrud flyttet Benene, sukket et svært Angerens Suk og tørret med Haandbaken Sveden av Panden.

«Ak, ak, ak!» Varmt var det derinde i «den stille Time”. Luften saa fortættet av Damp fra Menneskelunger, at Væggene slog sig vaate – som skulde Guri Kvænkæl ha selve Storgryten paa. En gammel Mand med ond Aande og Brysthoste sat ved Døren og passet, at ingen kom til at gløtte paa den. Bortefter i Stuen lød stønnende Suk, og Guri Kvænkæl gav et Hikst imellem. Olai kom i med at staa og dreie en Gulvknast med Øinene.

Nogen snakket utenfor Døren. Ingen i Forsamlingen vendte Hodet; men mange lyttet det var ikke den vanlige Knaas og Fnis av Guttekneblerne, som ellers pleide flokke sig ute i Mørket og holde Spetakel – det var nogen, som ikke hørte hjemme der, nogen, som ikke havde vært der før, og som derfor betænkte sig paa Tærskelen.

Det lirket en Stund med Klinken.

«Kom trøstigen ind du derute,» ropte Larsen broderlig spøkefuldt. «Undse dig ikke for at vise os dit Aasyn.»

Det gav et kort Pust som i et Smil derutefra, idet Døren lukkedes op, og en Dame kom ind, fulgt av en ung Mand fra Sittgaarden. Den unge Mand havde noget ved sig, som var han ikke langt fra Latteren og saa for den Saks Skyld ikke andægtigere ut end Unggutterne, som sat i Rad paa bakerste Bænk med runde Øine og Flir indenfor Kinderne, altid færdige til at puffe hverandre med Albuen.

Disciplen var faret sammen et Øieblik. Saa bad han heftig, med Øinene glødende frem imot Lampelyset, som skinnet litt klarere nu efter Dørgufsen. De, der sat nærmest ved ham, opfattet løsrevne Ord: Skjerme – bevare Satans Garn – Fristelser, som hører Verden til – Engler fra Underverdenen – mørk som Natten, skjøn som Ilden – haard som Døden – – Herre Gud i Himmel –

Damen bøiet sig forover, fanget et fanatisk, flakkende Blik, smilte. Der var lummerstille i Stuen – bare de mumlende Bønner og stundom den gamle Mands Hoste.

Pludselig tar Damen sig for Panden og griper fat i sin Sidemands Arm. Hendes Følge faar hende frem mot Døren – og de forsvinder ut likesaa uventet som de kom. –

Der gik et Lettelsens Pust gjennem Forsamlingen – nu turde de da sukke igjen: – Aa ja ja san! –

Larsen steg op paa Kassen, der tjente som Talerstol, hans Skjeg var blit end mer strittende under Andagten, og paa den blanke Pande havde han fem røde Flekker efter Fingrene:

«Venner, Elskelige – maa efter denne herre Stilletimens Betragtninger – denne herre Stilletimen, i hvilken vi har søtti hver for os og i vore eine Tanker og gaat – det haaber jeg for alles Vedkommende – saa inderligen og efter bedste Evne i os sjel – naa vil jeg da opfordre Dere, Venner, til at avlægge Vidnesbyrdet Gud til Ære. Og vær naa flinke, Venner, si trøstig frem, bekjend Sønderne Deres – saan saa at Naadeshandlingen, vi naa ska gaa til, kan bli os duppelt høitidsfull og glædelig. – Jeg vil bekjende mine Overtrædelser, – siger David.»

– – Der blev et Surr og et Rammel, idet de alle reiste sig. – «Tscht, tscht! En ta Gongen, en ta Gongen,» mante Larsen, huldsalig smilende. – «Aa er det naa for Eksempel du har paa Hjerte?» spurte han og pekte paa en Jente uti Flokken. Jenten foldet Hænderne og slog Øienlaagene ned:

«Herre Gud Fader,» ramset hun halvhøit paa Bønnemøtevis, «je ber dig saa inderligen vakkert, om at du vil forlate mig al Sønna mi, baade den store og den smaa. For at je har sønna, det veit je nok, og je vedgaar og bekjender det her i alle Venners Paahør – je har gjort dig Herre Jesus imot i Tanker, Ord og Gjerning – je er opfarendes og vredagtig, je er ette altids saa tru i Arbe met. Og idag var je utaknemlig – Herre Gud, du huser det nok, tænker je idag da Sola skein saa pent, og je sto aa bakte, mens ‘n Far var nere paa Tomta aa bygga, da takka je dig ette for det daglige Brø, saalessen som je skulde. Nei, for jamen hadde je slik ei Løst til aa gaa ner paa Veien, der je hørte Latter og Morskap. Det var gæli. Men saalessen er je, og du faar ta mig, som je er je er jo dit Lam, og jeg bekjender og ber om din Tilgivelse, kjære Herre Gud, je overgir mig til din Naade. – Ja – og saa – det er sandt saa var det no ani au – og je vil ette undlate aa fortælja Vennerne det heller; for kanske dom kunne søns, det var rart aa høra – det var om en Drøm, je hadde» – Larsen slog ut med sine fete Hænder:

«Amen,» avbrøt han bløtt.

«Og naa du da, Broder – du derborte,» opmuntret han istedet en Mand, som hele Tiden havde sittet med lukkede Øine i sit himmelvendte Ansigt. «Aa sier naa du tel godt idag?»

Manden reiste sig langsomt, likesom skjøt i Veiret som en lang Stang:

«Je sier bare det, je,» sa han, «at det er godt aa leva med Gud. Engong da je var full ta Vondskap og Fanskap, var det ille og vrient for mig altingen. – Men naa etter detta herre, at Gud tok meg til seg, har altingen arta seg vel og bra. Derfor sier je det omatt og omatt: Kom etter, svint Dere bare, det er godt aa væra der je er – det er godt aa leva med Gud.» Den lange Mand krøp sammen igjen og indtok sin forrige henrykte Stilling.

«Amen!» sa Larsen.

– Ja kan det væra godt for’n Krestian, tænkte Olai Kamrud, – saa maa det væra godt for noen hver. Det er sandt au, je har ette hørt, at’n har sliis med Kjærringa si paa ei Stønn. Men hossen var det – saa je ette i denna Dag, at Brænnevinsflaska stak tur Lomma has som en Tap? –

En liten Gut havde reist sig, han var ræd og graat:

«Jesus du maa hjælpe mig, at je ette kommer tel Hælvete,» pjistret han. «Je er trølsli og lei, je dytta tel’n Kasper, Bror min, idag, saa’n datt i Søla, og saa log je ta’n, da’n skreik. Aa je har klyvi paa Skape has Far aa ti Tolkekniven – aa saa har je ti Sokker ta Koppen. Men je ska nok bli snil, bli snil – for je er saa ræd for Faen. Amen, amen – Gud hjølpe mig, amen.»

– Sønn og Skam, – tænkte Olai Kamrud, at Smaabona ske skræmmæs op au. – Og han glemte sig:

«Hoffer drar I me slik Smaakryp, tru?» spurte han høit.

«Nei, det skjønner vel ette du, Olai,» svarte et Kvindfolk kjapt. «Men det er forattere dom Smaa tidlig ske faa Forstand paa de aandelige Ting, det ske je si dig.»

«Er det dig, Olai Kamrud?» lød det med paatagen Forbauselse fra Larsen, som nu et Minuts Tid havde staat vendt mot Olai. Og halvt syngende tilføiet han: «Vil du være med paa Naadeshandlingen, da maa du først avlægge Vidnesbyrdet dit. Ingen som ikke ialfald en Gang har avlagt Vidnesbyrd, kan bli delagtig.»

Olai var kommet i en rigtig rar Sindstilstand. Fra først av havde han jo gjort sit bedste for at være av Hjertet kjed baade for det ene og det andet. Men nu tilsidst var han blit baade fornærmet og sint at kalde. Det havde samlet sig ihop for ham. – Jenten, som stod og ramset om Brødbakningen – ho kunde jagu nok ha diska op med andre Saker, Pepperkværna, – mente Olai. Og han med Brændevinsflaska, Krestian Murer, som levde med Gud. Og Gutungen, Stympern, som de hadde vetskræmt. Og saa Kvindfolket, som vaaget sig til aa skose ham, Olai Kamrud, som aldrig hadde hverken bedri eller støli, men gjorde sit Arbe trut og ærlig som noen. Og naa denna Larsen, Prækastokken – var det Gjæl paa aa staa og perse Folk saalessen da? – Men aa fæl en Kar de trudde Olai var – saa skulde dom neigu ette faa persa’n tel aa jue – og naa skulde dom faa høre, saa Øra datt ta dom, Helligpera! – Olai tok to lange Skridt og stillet sig op for Bordenden:

«Ja, ja, je kan nok altids bekjenne,» sa han – «det ska ette væra det, det staar paa. Og vær sekker, je stikker ette no under Stolen, naar je sier, at Karrines – Gundas – og Kjeiseruas Unger, alle vedkommendes den Natta som atte Festen var, er jagu je Mester for.»

Kjærringer og Jenter skubbed til hverandre med Albuerne. Karfolkene stod urørlige. En av Gutterne fik en Dult, saa han rullet av Bænken.

«Aa. Skam faa dig, din Rakker,» hylte en arg Kvindestemme. Olai vendte Hodet og svarte ganske sagtmodig:

«Er du her du da, Kjeiserua?»

«Næi, du trudde vel ette det, slik du staar og baktalær me. Men je ske huse dek det je – du, din – din –»

«Tscht! Tscht! Saa sagte – saa sagte!» Larsen bredte beroligende Hænderne ut. «Ingen Trætte og Kiv paa dette Sted – ingen ublufærdig Snak og Kranglerier. Visserlig ser jeg, at I beggeto er saare betrængte etter aa tala. Visserlig ser jeg paa Mundene Deres, aa for Art av Ord, som vil utgaa ifraa dom. Men ti, ti, gjør mig den Glæden aa tia stille – isærdeleshet da du, Olai Kamrud, du som er Ophavet til denne herre Mistonen, denne herre Forargelsen, som er kommet ind iblandt os ikveld. Og det kan jeg ette ani end aa bebreide dig. For maa je end medgaa, at det paa en Maate var ganske regti ta dig aa bekjende – for du kunde godt ha nødig aa lette dig med Betroelser – og du er vel ikke netop den Manden, som har Ordet i din Magt – saa maa je do si, at du hadde ikke derfor havt nødig at nævne dine Medskyldige. For dig sjel, og for dig sjel alene, skulde du pent og stilfærdig ha bekjendt – og saa skulde du som en bodfærdig Sønder for Gud bedt og trygla om hanses Hjælp og Assistanse.» Larsen pauserte et Øieblik, stivt stirrende paa Kamruden, som stod der tilsyneladende uanfegtet – og optat med at plukke og bite noget paa Indersiden av Næven. – «Ja, for det er da vel, naar det kommer til Støkke, saalessen, at du træger paa Sønda di, Olai?»

«Pøh, neigu, om je gjør,» sa Olai Kamrud tvert, og skjyvende Næverne som Sneplog foran sig, langet han ut av Stuen.

Der blev en Slags Stilhet derinde et Øieblik: «Akja ja san – akja ja san,» sukket nogen, mens andre hostet i Hænderne, og Larsen bladde i Boken. Den eneste, som ingen Del tok i Forsamlingens Anliggende var Disciplen – han sat nu som før urørlig med Ansigtet skjult i Hænderne. –

«Har I hørt om det sorte Faar i Hjorden, Venner?» sa Larsen saa, idet han med en stor Bevægelse trak et tærnet Lommetørklæde op av Lommen, snøt Næsen og pudset Brillerne. «Det var nok ganske regti paa en Maate – ganske regti,» gjentok han likesom i Tanker, mens han holdt Brillerne ut for sig og sigtet gjennem Glassene. «Mæn-e, mæn-e – – Naaja,» samlet han sig omsider sammen – «je tænker, at vi som er herinde, er en renset Flok,» sa han, «og snart gaar vi ivei til Naadeshandlingen – trøsteligen – for saavidt je vet har alle her Tilstedeværende en Gong bekjendt, og avlagt Vidnesbyrdet sit?»

«Jo, jo, jo.»

«Ja, saa tænker je vi synger Nadverssalmen da, Venner.» – –

Da Nadverssalmen var sunget tilende, kom Guri Kvænkæl humpende ind med et Glas Blaabærsaft og en Tallerken, hvorpaa Landhandleribrød i Skiver. Og Larsen holdt sig Skriftens Ord efterrettelig, der han brøt Stykke for Stykke af Brødskiverne, dyppet i Saften og puttet i Munden paa hver og en:

«Tager dette hen og æder det.»

«Dette er mit Legeme» – – – Og:

«Drikker alle herav – – – dette er mit Blod.»

Forsamlingen faldt paa Knæ. Nogen slog Panden saa haardt mot Gulvet, at de blev liggende og ynke sig. Nogen strakte Armene over Hodet og viftet med Hænderne. Og nogen rugget sig hit og dit i Salighetsrusen.

Men snart stod Larsen atter oppe paa Kassen. Han tørket Sveden av Panden:

«Saa synger vi en glad Sang, før vi skilles. Naa takker vi Gud i Tona: Vi stenes ei.» – –

Durende og pipende faldt Koret ind, en enkelt Guitar hoppet efter. Tvers gjennem det alt skar en skinger Kjærringstemme – Guri Kvænkæls. Og monotone Mandsrøster brummet med uten Ord. – –

De frøs, da de kom ut i Natteluften. Men først efter at ha avsunget Sangen: «Nu drage vi til Jehova”, spredtes Vennerne i Smaaflokker nedover Bakken. Og nogen stak med tunge Skridt av bortover Jorderne. – –

Taaken laa tæt om Menneskenes Pande og om deres Sind, knuget dem til Jorden, hvorfra den kom, og gjennem Taaken skimret Lyset fra Guri Kvænkæls Hytte rødt som et betændt og verkende Øie. –


Det var Lønningsdag.

I en halvfærdig Bygning paa Brandtomten var et Rum indrettet til Kontor. Kassereren havde det travelt, og Pengene skranglet i Kassen, mens Folk gik ut og ind. Borte ved Storbordet sat to Bokholdere og noterte. Og halvt oppaa Bordet med Ansigtet vendt mot Døren sat Helle Holm. Hans rappe Øine hvilte et Sekund ved enhver av Arbeiderne, og ofte havde han nogen Ord at si dem, noget at spørre om, eller en og anden Spøk, som fik dem til at le indi sig, idet de gik ut.

«Naa Olai,» sa han, da denne kom, «du ser blek og daarlig ut – du er nok bestandig den samme Natterangleren, du?»

«Nei, det er slut,» sa Olai.

«Saa du er blit saa stø Kar? – Ser du det du!»

«Olai har sli sig med «Læsæra» naa,» meldte en Lurifas av en Mandsling, som stod der. «Og blit Hellibrok han au.»

«Gud bære mig for det,» sa Olai. «Je er nok ette blit Hellibrok.»

«Jeg tænker, du er like go Karen for det jeg, Olai,» sa Holm. – «Men aa er det, som feiler dig da, Gut? – Sit ned der du.»

Og der maatte Olai sitte, til Kontoret blev tomt. Da fik han Tungen bedre paa Glid, og om en Stund kjendte Helle Holm Sammenhængen angaaende Moren, Dreieriet, Gren, Bønnemøtet og altsammen.

«Du er en Tosk, Olai – hvorfor kom du ikke like til mig med detteherre da?»

«Je vilde ette, Holm skulde tru, je var reint en Tulling heller.»

«Vel nok er du snodig og snaal, men ledd av dig hadde jeg ikke, Gutten min, for det om den gamle Mor din har forstyrret dig. Bi naa litt.» Helle Holm, der for Fremmede havde saa morskt et Ydre, at Mødre nævnte ham som Busemand for sit uskikkelige Avkom, skrev nogen Ord paa et Papir og moret sig selv som et Barn, idet han rakte Papiret til Olai:

Kontrakt.
Herved ansættes Olai Kamrud som Dreiermester ved mit Bruk fra 15de April 18.. med Løn stigende fra Kr. 4,00 pr. Dag – paa den Betingelse, at han ikke oftere lar sig dreie Voksnæse paa af andre.
Helle Holm.

«Jeg sier saa mange Tak, Holm – Gud velsigne Dere for detta! – Men –» Olai gryntet og betænkte sig i flere Minutter, før han fik formet det – «det var no ani au, som je kunde ha Moro ta aa tala om med det samra vi sitter og prater i Fortrolighet: Kan Di si mig, Holm, hokke for ei ta di Kvindfolka je helst borde ta? Je trur naa de, je,» la han til, «at Holm skjønner sig paa no ta hvert.»

«Du faar fortælle mig no om dem da.»

«Det er ho Karrine,» begyndte Olai. –

«Det er ei Flaufille.»

«Ja – gælen som ei Fele! – – Og saa er det Kjeiserua –»

«Fermt Kvindfolk det, Olai.»

«Ja Gu –. Men naa for Tia er ho vel ferm – slik ho gjør sig lækker for Bleihusen ved aa breie Gjøksel paa Aakern has. – Og saa er det ho Gunda da –»

«Det er da ei staut Jente.»

«Ja. Men saa stor og kry paa det, atte ho sætter Næsa telveirs, naar ho ser mig, – Usch, gy dom var i Hælvete allesamma!» – Helle Holm fortrak ikke en Mine:

«Naa skal jeg si dig, Olai,» sa han – «og siden du har faret som en Galning, maa du jo til: Av disse tre Kvindfolkene dine, synes jeg for min Del bedst om Gunda, hun er en flink, arbeidsom Jente – det tjener hende til Ære det, ser du, at hun er kry mot slik en Fant, som flyr som en anden Bikje – og det blir en bra Kjærring av hende. Hold dig skikkelig naa, saa faar du hende nok bli igjen.»

Olai sat taus en Stund.

«Jaja,» sa han tilslut – «je gjør som Holm sier, je, – det gaar nok bra.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brukshistorier

I 1907 utga Ragnhild Jølsen novellesamlingen Brukshistorier, med fortellinger som f.eks. «Felelaaten i Engen», «Bare en liten Stein» og «En Don Juan». Det er særlig denne utgivelsen som for ettertiden har gitt Jølsen en plass i norsk litteraturhistorie.

Novellene viser på mange måter overgangen fra nyromantikk til nyrealisme i norsk litteraturhistorie. De gir realistiske skildringer av et industrimiljø likt det hun selv vokste opp i i Enebakk, og språket til personene i historiene gjengis på dialekt fra Enebakk-traktene. Men fortellingene er også preget av en fantasi og et humør som minner om novellene Hans E. Kinck skrev et tiår tidligere. Også hos Jølsen finner man en blanding av overnaturlige krefter, slektsdeterminisme og menneskelige drifter.

Samlingen ble godt mottatt i samtiden. Litteraturkritikerne mente at den virkelighetsnære fremstillingen i novellesamlingen var et uttrykk for litterær modenhet hos den unge forfatteren.

Les mer..

Om Ragnhild Jølsen

Ragnhild Jølsen er en av de unge forfatterne som i det første tiåret av 1900-tallet signaliserte et generasjonsskifte i den norske litteraturen. Selv om hennes forfatterskap ikke er like utbredt som f.eks. Knut Hamsuns og Sigbjørn Obstfelders, regnes hun som en viktig og original sjanger- og språkfornyer i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.