Brukshistorier

av Ragnhild Jølsen

Brand

Alle mand. Alle mand. Kom her, kom her. Baal og Brand. Baal og Brand. – her er, her er! – Den store Fabrikklokke ringte midt under Middagshvilen, mens Solen skinnet gul og sterk. En ulden Røk seg ut fra Kjedelhuset, og indi Røken hoppet smaa, røde Ildsluer allerede. Arbeiderne kom styrtende ned fra Brakken og fra Hytterne, og Ingeniøren kom utenfor Brandstedet:

«Hit med Slangerne!» kommanderte han og pekte ind mot det brændende Hus. «Fanden ogsaa – akkurat derinde staar de, vet dere!»

«Aa, det har inga Nau ennaa!» To Mand fik trukket frem noen av Brandsprøiterne, som stod under Trappen.

«Fleire faar vi ette fat ti. Di staar like op i Værmen. Di er ælt heite dissa au.»

Ingeniøren lo haanlig – først brænder Slangerne – «Op med dem, hei, rask i Vendinga! Trur dere, Vørmen bier?» – De fór til Elven og la Slangen uti. Andre grep Pumpestangen.

«Styr ordentlig – ikke ret til Himmels heller!» skrek Ingeniøren. – «Saa ja, det kunde jeg tænke!» Fra en Lækage paa Slangen sprutet Vandet, og fra den anden spitet og randt det i mange smaa Springvand og Bække. – «Bind Filler om, for Fanden!» – Den tredje Slange, som havde staat ytterst mot Døren, var uskadd av Heten, og den sendte Vandstraalen buet og sterk ind av Kjedelhusets Vindu – der tyknet i Skyer av Røk, og Ildsluerne forsvandt et Øieblik – for at bryte desto frodigere frem gjennem Gluggerne paa den motsatte Side.

«Rundt med Slangen! Og Forbindingerne paa de andre – Hvad blir det til?»

Ingeniøren var rød i Fjæset, og Snippen stod opmed det ene Øre. Brandmændene fór avsted for fra den anden Side at dæmpe Ilden ned med den hele Slange, – og nogen løp forstyrret om efter Filler til at surre om Lækagerne, fandt tilslut et Par Svovelsækker og virret rundt – man tænke, hvor godt det hjalp! Imidlertid havde Heten fra Kjedelhuset sat Tørkeskapene under dobbelt Hetetryk, de oste litt først, saa gav det et Blunk, et Blaff som av Lynild – og alle Skaper fænget samtidig. Og Ilden, som slikket og slog, sprang over i Ramlæggeriet og derfra ind i Dypperiets Svovelkummer, – og Ilden svang sig azurblaa ind mot Pakkeriet, hvor de svovlede Stikker stod i Rammer – det var jo just som at ripe Stikkerne av, og det fræste og smaldt, Knald i Knald, det flammet i røde Ildgardiner ut av alle Vinduer.

«Presenninger mot Vægga!» ropte en av Formændene, og vaate Presenninger blev bredt ut mot de andre Bygninger, og Kjeder av Mænd langet Vand ifra Elven. Og fra Anneksbrakken tok de til at trække Bohavet ut, Senge, Kommoder, Vugger og Bord. Gamle Kjærringer vraltet om med Kaffekjedler i Hænderne:

«Hadde han sjøl vøri her,» jamret En og skvættet lange Straaler av Kjedeltuterne meningsløst utover Stenene, og her og der, hvor det endnu ikke brændte, «saa var det ette blit saa ilde – slik ei Uløkke! Aa, Herre Jesus hjølpe os ælletilhoppes.»

«Det brænder,» skrek en anden med ett og klasket Hænderne sammen.

«Nei, gjør det?» svarte en Mand og slængte i Forbifarten en Pøs Vand over hende.

«Aa gjøie mig,» hoiet en tredje, «la je ette Striktørklæ met at i Førmeddag!» Og hun sjokket frem mot Ilden, indtil en Gut satte Foten frem, saa hun snublet. Der blev hun liggende litt paa Jorden og rote, og da hun reiste sig, snurret hun ustanselig rundt, trommende med Knokerne imod Kaffekjedlen. – –

«Avveien med alle Unyttige,» hoiet Ingeniøren, idet han fór forbi. «Jag dem bort – her er Summel nok før!»

«Neigu har vi naa Ti tel aa gjøra Jagt paa gamle Kjærringer,» mumlet En i Rækken. «Men den mæst Unøttige – han der,» nikket han efter Fyren, som just forsvandt ind av Kontordøren, – mens Heten vablet Presenningerne, skrumpet dem sammen som gammel Hud, og Væggene sviddes. – Hei! Der Ingeniøren kom tilbake efter at ha sat en Pjolter tillivs, braket Kjedelhustaket sammen, sendende tilveirs et Uveir av Gnister og Flammer. Arbeiderne med Vasbøtterne maatte trække sig væk for Heten og kunde ingenting længer utrette med Slukningen, de stod klumpevis bortover og saa bedrøvede og raadvilde ut. Ingeniøren smat ind gjennem en Aapning i Stakittet om Sittgaardens Have:

«Red, hvad reddes kan,» ropte han avgjørende derindenfra, og Skyggerne fra Stakittet faldt ham strimevis over Ansigtet, «jeg skal bare op og gi en Besked!»

«Rødd ut ta Kontorbygningen,» befalte en Formand. Og dermed tok de til at sjaue med Krakker, Bord og Skaper. Ja, i Ivern, selv Kakkelovnene løftet de ut og satte dem for Sikkerhets Skyld bort paa et Flatberg.

«Sludder med det der!» tordnet pludselig en sint, ung Stemme midt indiblandt dem. «Op der med Økserne og hug Trærne ned!» – I Aasen ulmet alt Ilden i Lyng og Mose, trak efter sig noget som en blytung Toga av Røk.


Oppi Hyttebakken havde endel Folk samlet sig om en Mand med gul Hudfarve og langt, sort Skjeg. Manden var Gustaf Gustafson fra Sarpsborg – Lægprædikanten. Han var kløvet op paa en Sten, og slik han nu stod med utbredte Armer og sprikende Fingre talte han og talte, saa den fete Stemme daanet bort undertiden og blev hæs og hviskende:

«Brödrer och systrar, vänner i Kristo – huru Ni har burit Er åt, tränger jag inte alls att fråga, sedan Herran har vredgats så rysligt på Er. Ja, ty jag vet det nog, jag känner det där i allahanda oskickligheter Ni har bedrifvit. Och Ni har inte gått ditåt, Ni skola! – Därför är ock straffdomen kommen öfver Er som straffdomen den kom öfver Sodom och Gomorra. Och nu på denna dag och med ögon vändt ut mot elden, som omöjligt brinner hetare i helvetes-afgrunderna, vill jag berätta Er något, vänner. – Ja, det var igår natt då, att det där hände mig, att jag hörde Herrans röst, så där han i forna dagar kallade på Samuel. – Gustafson ifrån Sarpsborg, – sålunda tycktes mig, att någon sade. – Gustafson, min son! – Och uthållande manades jag emot skogen däruppe. Och føljande anden gick jag slutligen ditåt. Och däruppe var det som pekade någon ut emot dessa fabrikers hus, dylik de lågo och skymtade i mörkret, och jag förstod, att fabriket var undergången vigd, och jag kom ihåg alla munnarna, som då hungriga ville gapa som fogelungerna i nästen, och då gjorde jag som Abraham – jag bad Gud Herran att skona och ömka sig:

«Om där finns tio rättfärdige emellan arbetarna!» frågade jag – «vill Ni då skona fabriket?»

«Om där finns tio rättfärdiga vill jag skona fabriket,» sade han.

«Men mankerar där då en enda i de tio,» sade jag, «vil Ni då förskona fabriket? Å, kära, kära då!» – Och jag började bedja så vackert, och höll inte inne förrän han slutligen bönhörde mig, Herran, och lofvade han ville skona fabriket, om där endast vore två rättfärdige emellan arbetarna. Men se, det där har det alls inte funnits – det har alls inte varit två rättfärdige – därför regnar nu eld från himmelen – därför regnar nu eld från himmlen som öfver de ogudlige städerna Sodom och Gomorra. Akta Er nu – Akta Er, säger jag – kan hända är det ock domens dag, som är upprunnen – känner Ni så här luktar utaf svafvel!» – Og Gustafson trak Pusten tungt, blev staaende med synske Øine og vidt utspilte Næsebor, som havde han Færten av al Helveds Uhygge og Svovlpøle. Et Par Kvinder vred Hænder. Andre paaberopte sig Guds Barmhjertighet og skrek uten Blussel. Men en høi, blek Kone med et litet Barn paa Armen la Haanden paa Profetens Skulder:

«I Guds Navn, red os, Gustafson!» kom det stilfærdig, mens Øinene var vilde av Rædsel. Lægprædikanten saa velvillig paa hende:

«Kom, kom,» sa han, «kan hända vill Gud Fader syne Er sin kraft – genom mig frälsa Er från elden. Kom, kom och skåda Er inte tilbaks.»

«At det ette skulle gaa os som Lots Hustru,» hvisket den unge Kvinde.

Profeten skred gravitetisk fremad, fulgt av Kvindeflokken, da styrtet et Tak i det brændende Bruk. Kvinden med Barnet vendte sig først, saa Flammehavet og Gnisterne, som regnet. Blev staaende stenstille og stirre.

«Ho er blit te Sælt,» hvisket en. «Ve, ve,» jamret en anden. Og den unge Kvinde, som selv trodde det, sank bevisstløs mot Jorden.


Helle Holm sat i Karjolen paa Veien fra Byen. Hesten gik i jevn Dilt, og Helle Holms strie, blaa Øine stirret ret frem, mens han tænkte. Han skulde kanske være glad, Helle Holm, eftersom han nu næsten havde faat ordnet noget, han længe havde arbeidet for, nemlig en Forlængelse av Jernbanen indover Skogene omtrent helt frem til Bruket, men – Gud visste hvorfor – han følte ingen Glæde. Skjønt hans Livsdrøm syntes at skulle virkeliggjøres derved. Drømmen, der første Gang tændtes, engang han som Gut sat paa Fjeldknausen og saa utover Bakkerne: Vaar var det, og Solen skinnet – slog Gnister i de smaa Hytteruter og gled saa bløtt over Græs og dunet Knop indtil Skogskyggen over paa den anden Side – Skogskyggen og Skogen som et bredt mørkt Belte trodset Solskinnet. Men opad igjen – hvem tvinger Solen? – de øverste Topper svinget i Guld. – Herregud, – saa det paakom Helle Holm, hvor litet det igrund hjalp, at det var Vaar og fint Solskin, for alle bortover i de smaa Hytterne; for der sat Armoden ved Skorstenen. Og bakenfor Ruterne, som gnistret, stirret smaa, graa Ansigter op mot ham, som sat deroppe, Storbondesønnen paa Fjeldknausen. – Guttens Blik faldt paa Fossen, hvor en gammel Sag durte, dernæst paa det lille Sletteland nedenfor Knausen – og som i en Vision havde han pludselig tænkt sig lange Bygninger med mangeslags Tak, skinnende Vinduer og høie Piper liggende dernede – opover Bakkerne Hus ved Hus med smaa Haver utenfor og saa over det altsammen en gammel Klokke av Malm til at ringe Folkene ut og ind. – Guttens Drøm var foruten Mandens Drøm ogsaa blit Mandens Virke, og ikke var Helle Holm den, som sluttet halvveis. Utvides skulde Bruket, foruten andre Bruk i Tilvekst, indtil en hel liten Bruksby blomstret i Dalen. – – Men feil Anslag? – – Helle Holm saa sig selv sitte og snakke med En derhjemme, En, der havde saa kloke, graa Øine. – Mislykkes det, Helle, sa de graa Øine, – hvad saa? Naar de deler Gevinsten, deler de ogsaa Tapet? – Mislykkes! Mislykkes! Lykkes maatte det. Desuten: Jernbanen kom jo. – Hvorfor skulde vel Værdier ligge brak – fra Kraften og Livsmodet hos de Unge, – og til hans egen store Skog? Synd og Skam. Lykkes for ham – økonomisk? Naa! Ett var visst og ett havde allerede lykkes deroppe i Kroken, hvor før var Armod, der var nu blit godt – der var ikke længer smaa, graa Fjæs paa Ruterne og ingen matte Øine. Aa sagtens, han kjendte dem, og han var kommet til at holde av disse tunge, udyrkede Menneskesind fra Guttedagene av – og saalænge han, Helle Holm, levet, skulde han ikke slaa Haand av dem – husket han ikke, hvor saart og surt det havde været i de Tider, da han sat paa Fjeldknausen, og Tanken om Bruket første Gang slog ned i ham. – – Vakkert havde det nok vært dengang, mangefold vakrere end nu – tydelig saa han den Dag idag for sig Solskinnet, som fløt over Bakker og Lier og flammet i Hytteruterne – opimot Aasen, husket han endda, gik en blak Hest og ut av Nersaghytta kom et Kvindfolk i rød Stubbestak – og tætte Skogen saa svart den laa mot Guldglansen paa Himlen. – Helle Holm blev en Tid sittende og halvt aandsfraværende stirre mot noget borte i Synskredsen – kommet ut paa et Stykke flatt Land saa han ogsaa der en Skog foran sig, en Skog, sort i Aftenskumringen, og langt, langt bakom Skogen – det var nok mat Guld, det, og havde ingen Glans – –

«Men kan du si mig du: Hvad er det igrund for et rødt Skjær, vi ser derborte?» spurte han pludselig, pekende med Svøpen.

«Hø – Sola væ!»

Helle Holm rettet sig op og saa sig et Øieblik om til alle Sider – «Øst!» sa han og smeldte paa Hesten, til den sprang, saa den laa flat i Skjækerne. – –

Da Helle Holm kom frem, kom han til en Glohop. Oppe i Sittgaardens Lund klang Øksehug, og høie Trær, ranke og svaie som Aks i en Rugaker, segnet til Jorden. – Saa tørret Helle Holm sig med Lommetørklæet over Panden og blev længe og taus staaende der i en Kreds av Formænd og Arbeidere. – – Saa gik han langsomt Bakken op mot Gaarden. Paa Veien traf han Jens Vaktmand, som sat indimellem Buskene og graat:

«Gud bære og trøste mig,» snøfset den Gamle: «Gud bære og trøste,» og han tørret Taarerne, som silte, av med Haandbaken.

«Det var jo ikke din Skyld, Jens,» sa Holm.

«Nei, nei; men je visste det jo. For Nisserne hadde varsla. Og naa blir vi arbeidslause allesamma, Holm.»

«Det gjør hverken du eller de andre, Jens. For Holm bygger op paany han.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brukshistorier

I 1907 utga Ragnhild Jølsen novellesamlingen Brukshistorier, med fortellinger som f.eks. «Felelaaten i Engen», «Bare en liten Stein» og «En Don Juan». Det er særlig denne utgivelsen som for ettertiden har gitt Jølsen en plass i norsk litteraturhistorie.

Novellene viser på mange måter overgangen fra nyromantikk til nyrealisme i norsk litteraturhistorie. De gir realistiske skildringer av et industrimiljø likt det hun selv vokste opp i i Enebakk, og språket til personene i historiene gjengis på dialekt fra Enebakk-traktene. Men fortellingene er også preget av en fantasi og et humør som minner om novellene Hans E. Kinck skrev et tiår tidligere. Også hos Jølsen finner man en blanding av overnaturlige krefter, slektsdeterminisme og menneskelige drifter.

Samlingen ble godt mottatt i samtiden. Litteraturkritikerne mente at den virkelighetsnære fremstillingen i novellesamlingen var et uttrykk for litterær modenhet hos den unge forfatteren.

Les mer..

Om Ragnhild Jølsen

Ragnhild Jølsen er en av de unge forfatterne som i det første tiåret av 1900-tallet signaliserte et generasjonsskifte i den norske litteraturen. Selv om hennes forfatterskap ikke er like utbredt som f.eks. Knut Hamsuns og Sigbjørn Obstfelders, regnes hun som en viktig og original sjanger- og språkfornyer i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.