Brukshistorier

av Ragnhild Jølsen

Gjendøperne

Det var en regnfuld Høstkveld, at mange Mennesker, Mænd og Kvinder, trasket Stien op mot Gunnershytten. Kvinderne havde Hodetørklærne trukket fremfor Ansigtet, Mændene dukket ned i opslaatte Trøiekraver, og saa de ut disse Mennesker, som om de hver for sig smøg sammen og ind i sig selv. De snakket ikke, men naar de møttes, trykket de hinanden høitidelig i Haanden og hvisket:

«Gukveld – i Gjenfødelsens Navn!» – og sjokket tause videre.

Oppe ved Gunnershytten var det meget mørkt; for Skogen stod rundt om. Men utdødd var der ikke; for lignende formummede Skikkelser som de, der kom, stod ogsaa under Lønnetræet ute paa Tunet saavelsom langsmed Hyttevæggen.

«Gukveld – i Gjenfødelsens Navn,» hvisket de – «Gukveld – i Gjenfødelsens Navn!» Og de stod taalmodig og lot Takdryp og strit Silr fra Lønnebladene rende ned paa sig.

«Kommer’n ette?» hvisket En.

«Hysch – hysch – hysch,» lød det bortover fra dem alle. Og Regnet silret og randt, smaldt paa Taksten og Blade. –

En lang lutrygget Mand kom opover Bakken, dukket kroket indunder Træet:

«Gjenfødelsens Fred med Jer,» sa han. «Vandet er Naaden. Men kom naa ind. Kom. Kom.» Og de seg stille efter Manden, En for En, ind i Stuen.

Derinde stod paa Kommoden en Lyspraas i en Flaske, og der var hængt Tepper og Skjørt for Vinduerne. En sort og hvit Kat fór halvsky indunder Ovnen. Og borte i Sengen laa gamle Skomaker Gunner og hostet og harket og stirret paa dem med vidtaapne Øine. Han var helt utenfor Begripelsen, saa naar nogen traadte hen til ham og sa «Gukveld”, var det ikke mer end saavidt han blunket, eller ogsaa mumlet han:

«Ja, det er Kjærringa og Jentæne, som forestaar detta – je er sjuk, saa I faar faa en anden tel aa spella op.»

«Hysch, hysch – det er ette saalessen, Gunner,» forklarte En, «det er Proffeten.»

Imens havde den lutryggede staat paa Tærskelen, strakt Hals og set sig om til høire og venstre:

«Se saa!» hvisket han nu, «naa tænker jeg, vi alle er samlet – ihvertfald tror jeg knapt, at fler faar Plads her» – og han listet behændig og glat hen og satte Slaaen for Ytterdøren. Indi Hyttens Stue, Kjøkken og Bislag var da Mennesker saa tæt pakket sammen, at de ikke alene stod oppi Gruen, men ogsaa oppi Sengen hos Gunner.

«I Gjenfødelsens Navn! Ære være Proffeten!» mumledes der, og de rokket med Hoderne; «Ære være Forfølgelsen, som tjener os tilbedste!»

«Op! Op!» En mager Haand straktes vinkende mot Taket, og næste Øieblik blev den lutryggede hævet op og bragt til Sæte paa to Mandsskuldre.

«Venner, Brødre, i Gjenfødelse og Forfølgelse» – han fremplapret Ordene springende og nervøst, og han havde Trækninger om Næsen «storlig glæder det mig at tale til Jer her i denne stille Vraa fjern fra Verdens Larm og mangehaande Ondskapsgjerninger – og storlig lykkelig er jeg ved at se saa mange samlet om mig her ikveld, det er en velsignet Kveld. Det er og en velsignet Grænd, hvori I bor, og det er et velsignet Hus, hvori vort Møte naa holdes Vandet er Naaden!» han strakte Hænderne med krampagtig sprikende Fingre ut over Forsamlingen.

«Vandet er Naaden – Vandet er Naaden!» faldt Forsamlingen mumlende ind.

«Engang var Vandet Syndfloden, men siden den Tid, da Regnbuen blev sat paa Himlen til Tegn paa, at Vandet ikke oftere skulde ødelægge Jorden, blev Vandet en Velsignelse for os – og tilsidst blev det Naadens og Helliggjørelsens Vand. – Venner, Brødre i Gjenfødelse og Forfølgelse – Fred med Eder! Fred med os! Vi som ere forfulgte ligervis de første Kristne i de onde Keiseres Dage. Ti sandelig, Venner, Brødre i Aanden, likesom de første Kristne maatte skjule sig i Gravene, saa maa vi skjule os i dette Hus, hvis Vinduer vi maa dække til, paa det at ingen maa opdage vort Møte, ti da ville de klæde os aandelig nøkne, Venner, tvinge os under aandelige Pinsler og kaste os for glubende Dyr. Glubende Dyr kalder jeg i Sandhet alle Fiender av vor Lære glubende Uhyrer er de, der forbyder os at møtes – og han, Manden, I har over Jer, han sammenligner jeg med den værste av alle de romerske Keisere, med Nero, han som gav første Signal til Kristenforfølgelsen. Men Vandet er Naaden –»

«Vandet er Naaden – Vandet er Naaden,» gjentoges der.

Den lutryggede vedblev, mens hans Ord ofte taptes indi Gunners Hoste:

«Jeg har før fortalt Jer, Venner, hvad hændte mig dengang, da jeg gik i en anden Bygd ikke den, hvori Jesus havde indsat mig som Skolelærer, men den, i hvilken jeg ifølge Jesu Naade i særlig Grad var de Voksnes Lærer og Veileder – skjønt jeg ogsaa der allerede tidlig maatte gaa hemmelige Veie med min rette og sande Lære. Nuvel, Venner, som nævnt, jeg har muligens før fortalt Jer denne Tildragelse; men jeg fortæller det dog paany, da kanske dengang ikke alle her vare tilstede: Som jeg da saaledes gik i den anden Bygd og virket med min ringe Aand og Kundskap, kom en Broder til mig, bedrøveligen at skue, og siger: – Naa kan je ette mere reise til Holms-Bruket, – siger han. – Hvorfor dog? – spørger jeg. – Er det saa, at ogsaa der Herrens Ord skal stænges ute? Ette Ordet, siger han. – Men visselig Ordets Forkyndere. – Hvordan? – siger jeg, – saa er da Dommens Dag forhaanden! – Visselig, siger han – underlige Tegn lever vi under! Vi, Ordets Forkyndere, ere forbudte Adgang til alle Bruksarbeideres Hus og Hjem – vi ere faldne i Unaade, som de der forleder Folket til Ondskaps Gjerninger, og de, der viser sig at være vore Venner, de avskediger Bruksherren ved det av den onde Aand hjemsøkte Bruk! – Men har du da allerede tapt Modet – og har du godvilligen rømmet Slagpladsen? – spørger jeg. – Der er intet mere at gjøre, – siger han modfalden, – vi er blit enige om at lade Arbeidet der hvile. Og jeg, jeg siger som Jesus i Getsemane: Min Sjæl er ganske bedrøvet indtil Døden! – – Saa vet I, Venner, Brødre i Gjenfødelsen og Forfølgelsen: Jeg havde ikke været her før, og der jeg kom til Jer, der kom jeg til Jer med Kræmmersæk paa Ryg. Men der jeg forkyndte Jer min Lære, der mottok I den, som de der svarlig har hungret og tørstet efter store aandelige Ting. Og takket være Herren vor Gud, han gav Jer ved mig syvfold igjen, gav Jer Kundskap og Forstand paa Gjenfødelsens Naade – Vandet er Naaden.» Den lutryggede strakte atter Hænderne ut.

«Vandet er Naaden – Vandet er Naaden.»

«Gjorde Eder seende, der I før vare blinde. Gav Eder Lys, der I før vandret i Mørke. Rakte Eder Haand til Støtte opad Himmelstigen. Fridde Eder av Satans Garn og av Vankundighets Skygge – Vandet er Naaden.»

«Vandet er Naaden – Vandet er Naaden.»

«Paa det, at I ved Vandet skulde vorde nye Mennesker.» – Den lutryggede gjorde en Stans og tørket herunder med sit venstre Ærme omhyggelig Sveden av den venstre Mands Pande og med sit høire Ærme Sveden av den høire Mands Pande. Fortsatte saa:

«Saa vil jeg da, Venner, før jeg stiger ned, opfordre Jer til med mig enstemmig at oplæse Jesu Samtale med Nicodemus – jeg tænker, vi alle kan den utenad.» Den lutryggede nikket, bevægende Læberne uten Lyd. Fra de mange Mennesker utgik en Mummel som Surret fra en underjordisk Strøm. Og Lysflammen paa Kommoden svinget trægt i Luftdraget. –

«Men der var et Menneske av Farisæerne, som hette Nicodemus, en Øverste iblandt Jøderne.

Han kom til Jesum om Natten og sagde til ham: Mester! Vi vide, at du er en Lærer, kommen fra Gud; ti ingen kan gjøre de Tegn, som du gjør, uten Gud er med ham.

Jesus svarte og sagde til ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Uten at nogen bliver født paany, kan han ikke se Guds Rike.

Nicodemus siger til ham: Hvorledes kan et Menneske fødes, som er gammelt? Mon han kan anden Gang komme ind i sin Mors Liv og fødes?

Jesus svarte: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Uten at nogen blir født paany av Vand og Aand, kan han ikke indkomme i Guds Rike.

Hvad som er født av Kjødet er Kjød, og hvad som er født av Aanden er Aand.»

Mummelen ophørte, og den lutryggede hvisket, under et nyt Hostetokt fra Gunner:

«Og saa ville vi da kjære Brødre og Søstre i Aanden, nu i denne Nat, ihukomme disse vor Herres og Frelsers Ord og la os døpe paany. Se, se: Ute har Herren i sin Naade allerede længe øst Vand egenhændigen. Kom derfor Venner og nyd Naadens Tid – Vandet er Naaden.»

«Vandet er Naaden – Vandet er Naaden.»

Den lutryggede vrængte Trøien av sig og gled sagtelig ned fra de to svedende Mænds Skuldre:

«Følg mig alle, Kvinder som Mænd, ta Gjenfødelsens underbare Naade.»

Gunner sat opreist i Sengen og stirret tomset omkring sig.

«Vi ska heller ette forsømme dig,» hvisket En beroligende.

«Aa er det? Je er ræd,» han hvisket ogsaa, men pipende av Hæshet.

«Frygt ette, Gunner – hørte du ette da det er Gjenfødelsens Stund for os – og Gud øser egenhændigen Vandet fra Himlen.»

«Kom – kom!» En mager Haand vinket spøkelsesagtig over Hoderne fremved Utdøren. Og tungt, stille som de var kommet, seg Menneskene ut i Regnet og Mørket. Men de sidste, der skulde gaa ut av Gunnerhytten, klædde sig splinternøkne ute i Gangen.

«Verden er vor Døpefont – Daabsvandet fra Himlen, Naadens og Livets Vand, øst av Gud egenhændigen – Vandet er Naaden.»

Inde i Hytten sat Skomaker Gunner opreist og grundet forgjæves, mens Lyset flakkende kjæmpet med Døden. Frem fra Ovnen kom den sortoghvite Kat, hoppet op i Sengen, snurret rundt og laget sig Soveleie.

Ute paa Tunet foran Gunnerhytten kunde skimtes en underlig Skare, som frysende stod og lot Regnet sile ned over sig – de bare Kroppe traadte gustne frem av Mørket, og imellem dem gled den lutryggede, knoklet og tynd som Døden:

«Efter sin Barmhjertighet har han frelst os ved Gjenfødelsens og Fornyelsens Bad, som sker ved den Helligaand, hvilket han har rikelig utøst over os.

Hvo som tror og bliver døpt – –

Det gamle er forbigangent, se, alt er blit nyt» – –

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brukshistorier

I 1907 utga Ragnhild Jølsen novellesamlingen Brukshistorier, med fortellinger som f.eks. «Felelaaten i Engen», «Bare en liten Stein» og «En Don Juan». Det er særlig denne utgivelsen som for ettertiden har gitt Jølsen en plass i norsk litteraturhistorie.

Novellene viser på mange måter overgangen fra nyromantikk til nyrealisme i norsk litteraturhistorie. De gir realistiske skildringer av et industrimiljø likt det hun selv vokste opp i i Enebakk, og språket til personene i historiene gjengis på dialekt fra Enebakk-traktene. Men fortellingene er også preget av en fantasi og et humør som minner om novellene Hans E. Kinck skrev et tiår tidligere. Også hos Jølsen finner man en blanding av overnaturlige krefter, slektsdeterminisme og menneskelige drifter.

Samlingen ble godt mottatt i samtiden. Litteraturkritikerne mente at den virkelighetsnære fremstillingen i novellesamlingen var et uttrykk for litterær modenhet hos den unge forfatteren.

Les mer..

Om Ragnhild Jølsen

Ragnhild Jølsen er en av de unge forfatterne som i det første tiåret av 1900-tallet signaliserte et generasjonsskifte i den norske litteraturen. Selv om hennes forfatterskap ikke er like utbredt som f.eks. Knut Hamsuns og Sigbjørn Obstfelders, regnes hun som en viktig og original sjanger- og språkfornyer i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.