Brev til Henrik og Susanna Ibsen

av Camilla Collett

Prinsipper for utvalg og transkripsjon

1. Utelukkende brev som befinner seg i Nasjonalbiblioteket, tas med i denne publiseringen.

2. Alle brev er tatt med, også de som bare er bevart som kladd, og hvor det dermed er uvisst om brevet ble sendt. I de tilfeller hvor det både finnes sendt brev og kladd til samme blir bare det sendte utgitt. Kladden blir sammenholdt med det sendte brevet og brukt som støtte i tydingen av vanskelige tekststeder. Det gis en karakteristikk av de tekstlige avvik fra det sendte brevet i en note (se 4).

3. Brevene utgis kronologisk med de udaterte til slutt. Helt til sist utgis de brev som bare finnes i kladd, og de kan i noen tilfeller utgis ukomplett hvis deler er så uleselige at nøyaktig transkripsjon må oppgis.

4. Generelle opplysninger om brevet gjengis i en note ved begynnelsen av hvert enkelt brev. Det gjelder for eksempel diskusjon av dateringen hvis denne er mangelfull eller feilaktig, opplysninger om avsendersituasjonen, påskrifter med annen hånd og karakteristikk av variasjon i forhold til en eventuell kladd.

5. Transkripsjonen er nøyaktig og bokstavrett, det vil si at Camilla Colletts rettskrivning er beholdt, og skrivefeil er rettet bare i de tilfeller de forstyrrer lesningen. Alle slike rettelser er forsynt med en note.

6. Opplagt manglende bokstaver eller ord er satt til i skarpe klammer [ ]. Det gjelder også manglende punktum ved setningsslutt.

7. Manglende diakritisk tegn over å rettes stilltiende med mindre ordet gir mening også med a. Da settes det inn en note. Manglende diakritiske tegn ved andre bokstaver markeres ikke.

8. I noen tilfeller er det vanskelig å avgjøre om en bokstav er stor eller liten. Det gjelder spesielt d/D, b/B og k/K. Her velges den form som følger normen.

9. Camilla Collett skrev sitt eget navn og hovedstadsnavnet Christiania med en forbokstav som er lik den hun brukte for K. I transkripsjonen brukes alltid C i slike tilfeller.

10. Håndskriften er til tider ganske slurvete og vanskelig å lese, men transkripsjonen tar som utgangspunkt at teksten gir mening, og slurvete bokstaver og ord er derfor transkribert velvillig ut fra sammenhengen. Det har i noen tilfeller vært nødvendig å markere usikker lesning med spisse klammer ‹ ›, og helt uleselig tekst markeres slik: ‹…›. Samme markering brukes ved tap av tekst på grunn av skade i papiret, men da settes det i tillegg inn en note.

11. Tekst som er strøket, er markert med gjennomstreking.

12. Tilføyd tekst gjengis som hevet over linjen. I tilfeller hvor det er tvetydig hvor den tilføyde teksten skal inn, er det lagt til en note.

13. Enkle rettelser gjort ved strykning av tekst i linjen og tilføyd tekst over linjen er markert med gjennomstryking av teksten i linjen og den tilføyde teksten hevet over linjen.

14. Tekst som er understreket eller har annen utheving, gjengis med kursiv, og det skjelnes ikke mellom typografisk og retorisk utheving. Tekst skrevet med latinske bokstaver markeres ikke.

15. Ord delt ved linjeslutt uten bindestrek gjengis stilltiende som ett ord med mindre det er tvilsomt om ordet er ment som ett ord eller to. Ved tvil settes det inn en note om at bindestreken mangler.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Henrik og Susanna Ibsen

Brevene fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen forteller om et vennskap bygget på gjensidig respekt.

Brevene inneholder dessuten gode beskrivelser av Camilla Colletts omflakkende liv i Europa. Reiselivets utfordringer som avgangstider, billettsystemer, togkomfort, overnattingssteder m.m. beskrives utførlig, og livet som dikter i frivillig eksil trer tydelig frem.

I denne utgaven publiseres alle Nasjonalbibliotekets brev fra Camilla Collett til ekteparet Ibsen i sin helhet. Boken er andre bok i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-224-3 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-225-0 (epub), 978-82-7965-226-7 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.