Den norske krønike

av Mattis Størssøn

[17]

Epther koning Øysten var død, bleff till koning tagen ij hans sted ein hans broders søn som hed Haakon Siugurdson, aff then hob som haffde weridt hans faders och koning Øystens gode wenner. Och bleff da ein suar induortis kriig saa forderfuelig, att ther vor ingen seker eller fri for then anden. Huor the komme, tha røffuid och myrde the [huer for andenhuer anndre C, D. vden all barmhiertighedt. Der dhe haffde [nogen stundlennge C. saa omgaait med huer andre, da samledt huer for sig ein stor hob folch och møttis wid Kongelle, och fallt ein suar hob folch paa begge sider,Mgl. i C. dog beholt koning Inge marchen, och koning Haakon rymde op paa Marcheer. Der epther fich Gregorius Dagson spurtt att koning Haakon wor kommen wdi Wigen igen, da drog hand emodt hannom vid Fors. Der møttis the XIIII.Rettet etter B og C (i E og D strå XIII) (Hkr.: XIIII. dag jola). dag jull, och vor der ein elff mellom thennom som vor tillfrosen, och wor dog isen icke well sterch ther paa. Gregorius Dagson gaff sig vdt paa isen medt ein stor hob folch. Da begyntis jsen att syncke vnder Gregorius saa att hand kom ij isen vnder sine arme. Ij thett skodttskød C. ein medt en pill till Gregorium och rampte hannom vnder hans querch. Ther aff døde Gregorius Dagson, then ypperste krigsmand som then tiid wor ij Norrige. Hans liig bleff førd till Gimsøy klosther wid Schien,Skeen C. huilchit closter hans fader haffde latidt stichtiidt,stiffted B, stichte C. och da wor hans syster abbediis ij forneffnde closter,ther C. som hedt BougeBaugeid C (sag.: Baugeið). Dagsdotter.

Der Gregorius Dagson vor død, da fich koning Haakon att vide att koning Inge wor ij Opslo. Da samblede hand megitt folch och drog till Opslo. Koning Inge laagh fore ij byen och var IIIIM mand sterch. Der droghe the tillhobe, och bleff itt hortt slag. Da flydde po koning Ingis siide en hed Gudrød Oluffson, med XVC mand. Der fallt da koning Inge, och haffde da weridtt konge offuer Norrige XXV aar. Hand bleff begrafuen ij Sancti Haluardz kircke ij Opslo, och lagd paa then syndre siide ij muren vden fore choren.coritt B, cotidtt C.

Koning Inge vor then deligste mand i ansichtid. Hand hafde gullt, rachtragt B, røtt C. och tynt haar. Handt vor liiden paa voxt, hand haffde ein stor kullknude C, G. baade for och bagh paa ryggen, blidordig, rund paa penning medt sine venner. Hand vor venlig medt alle, derfore fich hand hyllist aff vndersotterne.

Epther thenne segerseyer B, seiger C. tog koning Haakon herdebreidI E er skrevet «hardebreid», her rettet etter B og C. allt landitt vnder sig, och schifftedt forleningene iblant sine gode mendtt. Der Erling schacke fich thet spurt att koning Inge vor fallen, och att koning Haakon haffde tagitt landit vnder sig, da lodt hand samen schriffue alle the herrerhøffdinger C, G. som nord ij landitt vore, och haffde weridt koning Ingis beste venner, och ther the komme till samen, da forbunde the sig till hobe, och raadsloge imellom thennom siellfue, huem the wilde haffue for ett hofuidt offuer thennom. Da the lenge haffde raadtzraadit C, G, raadslagitt D. ther om, bleff Magnus Erling schackis søn vdkoren, thi hand wor koning Siugurd jorsalafars dotterson. MagnusI E str: forne Magnus, her rettet etter C. Erlingson och koning Waldemor the hørde huer andre ner till, Magnus Erlingsons modermoder och koning Waldemors moder wore tho systher.søster C. Bleff forthi samtycht aff alle att Magnus Erlingson skulde bliffue konge offuer landitt, och da vor hand fem aar gammell, och bleff rigit och regementidt befalidt Erling schacke, thi hand wor then viseste, ther till och then dueligste krigsmand som da wor ij Norrige.

Der Erling schacke haffde dreffuitt sagen som hand willde, da giorde hand sig rede med X schib och tog Magnus sin søn medt sig med andre herrer ij landit vor, och drog ned till Dan march till koning Valdemor, och ther forbant hand sig medt hannom, att han skulle hielpe hans søn Magnus till rigit. Och lagdisegnnis C. da till Danmarch all Wigen nordennorder B, C. till Ryerbu,Ryierbu B, Ryerbijttz C (sag.: til Rygjarbits). som dansche konunger før haffue hafftt ij Norrige. Der epther drog Erling schacke medt sin søn till Norrige igen. Da fich hand spurtt att koning Haakon [var i Tunsberg. Der lagde Erling skacke till hannem oc fick alle hans beste skijb fraa hannem, huilcke hand haffde faait fraa koning Inge till forn, och koning HaakonUtelatt i E og D; her etter B, C (og G). rymde till Oplanden, och drog nord offuer fielditt till Trondheim.Trundhiem C. Men Erling schacke tingittSlik også B, D (og G), thuingitt C. allt landett wnder Magnus sin søn der østher, och drog siden allt nord til Bergen och war ther om vintheren. Men koning Haakon wor then vinther ij Trondheim.Trundhiem C. Der foraarid kom, giorde koning Haakon sig rede medt itt stort tall folch och drog suder paa emod Erling schacke. Desligist haffde och Erling schacke eitt stort tall folch ij Bergen, och drogh ther medtt nord paa till modtz medt koning Haakon. Och funde the huer andre ij Steinevogh. Der begyntis eitt suartstorth C. slag. Men eptherdi att Erling schacke hafde store schib och mere folch, bleff ther meste parten slagne aff koning Haakons folch, och somme [gaffue fluchten.rømpte C. Och bleff koning Haakon ther død, och bleff førd ind ij Romsdall och ther begraffuen. Men koning Suerre hans broder lodt hannom siden føre till Trondhiem,Trondhem B, Trunndhiem C, D. och begroff hannom ij domkircken.

Koning Haakon herdebreit wor ein deilig mand, vel woxen, høg och small, dog saare breid offuer sine herder, therfore kalled the hannom herdebreiid. Han wor gladsom och spelen, ydmyg ij sin tale hos alle.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den norske krønike

På 1500-tallet vokste det frem en interesse for Norges historie inspirert av renessansens ideer. Det førte blant annet til oversettelser av Snorres kongesagaer fra norrønt til dansk, så de kunne formidles til nye lesere.

Mattis Størssøn er mest kjent som sagaoversetter, selv om sagateksten hans er mer å regne som et sammendrag enn en direkte oversettelse. Det finnes flere avskrifter av Den norske krønike. Oversettelsen ble i 1594 utgitt i Danmark av presten Jens Mortenssøn. Utgivelsen fra 1594 er den første trykte boken som inneholder tekst fra den norrøne sagalitteraturen. Det er en del språklige forskjeller mellom manuskriptene med Mattis Størssøns oversettelse og den danske, trykte utgaven. Den danskspråklige presten som utga verket, forenklet rettskrivningen, fjernet norskheter og språklig påvirkning fra originalteksten.

Les mer..

Om Mattis Størssøn

Vi vet ikke helt sikkert når Mattis Størssøn ble født, men han var lagmann i Bergen i nesten 30 år midt på 1500-tallet. Han var en av Bergenshumanistene og laget som en del av de danske myndighetenes dokumentasjonsarbeid en forkortet oversettelse av de norske kongesagaene (Snorre) til dansk.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.