Den norske krønike

av Mattis Størssøn

[20]

Epther koning Suerre Siugurdsøns død, bleff hans søn Haakon till koning tagen offuer alltt landitt, och vor then vinther vthi Trondhiem.Trondheim B. (Den tid regerid Waldemor Valdemorssøn vdi Danmarch, och schreff man thett aars Datum MCCIII).

Om waaren epther drog koning Haakon Suerreson fra TrondhiemTrondheim B. och till Bergen, siden ther fraa synnersønder C. till landenden, och fullde hannom the ypperste herrer ij landitt, som wor Haakon galen,Feilskr. galm E, C. Peder steyper, baade koning Suerris syster sønner, Siugurd och Roar, kongens frender, och Dagfind bonde, och mange andre krigshøffuidtzmend. Och der hand drog tillbage igen, da tøffuid han lenge ij Sarpsborrigh om høsten. Der tog han till sig ein eddell mandz dotter som hed Ingæ,Inga C. fød aff stor slechtt ij Borgsysle.Borgesyssell B, Borgsyssle C. Hun war hos koning Haakon ij hans herberg, dog wiste ther ingen aff theris handell vden Haakon galen och Peder steyper och nogle andre konningens tro mend, och bleff hun med barn. Der epther drog koning Haakon der fraa till Bergen, och hannom fulde hans moder och systher. Ther hand kom till Bergen, da bleff hand siug och døde then ottende dag iul.

Da bleff Gvttorm Siugurdsøn tagen till koning offuer Norrige paa Øyreting, och bleff strax død epther om sommeren.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den norske krønike

På 1500-tallet vokste det frem en interesse for Norges historie inspirert av renessansens ideer. Det førte blant annet til oversettelser av Snorres kongesagaer fra norrønt til dansk, så de kunne formidles til nye lesere.

Mattis Størssøn er mest kjent som sagaoversetter, selv om sagateksten hans er mer å regne som et sammendrag enn en direkte oversettelse. Det finnes flere avskrifter av Den norske krønike. Oversettelsen ble i 1594 utgitt i Danmark av presten Jens Mortenssøn. Utgivelsen fra 1594 er den første trykte boken som inneholder tekst fra den norrøne sagalitteraturen. Det er en del språklige forskjeller mellom manuskriptene med Mattis Størssøns oversettelse og den danske, trykte utgaven. Den danskspråklige presten som utga verket, forenklet rettskrivningen, fjernet norskheter og språklig påvirkning fra originalteksten.

Les mer..

Om Mattis Størssøn

Vi vet ikke helt sikkert når Mattis Størssøn ble født, men han var lagmann i Bergen i nesten 30 år midt på 1500-tallet. Han var en av Bergenshumanistene og laget som en del av de danske myndighetenes dokumentasjonsarbeid en forkortet oversettelse av de norske kongesagaene (Snorre) til dansk.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.