Den norske krønike

av Mattis Størssøn

[4]

Haagen Adelstein fick att spøriie till Engeland att hans fader koning Harald haarfager war død. Da giorde han seg rede och fick skip och folck aff konning Adelstein och kom till Norrige om høsten, och seglede till Trondheim till Siurd jarll som tha war then viseste mand ij Norrige, och med hans raad bleff Haagen Adelstein tagen till konge offuer alt Norrige. Och komme til koning Haagen hans brødre sønner Trygge och Gudrød, och gaff hand thennom igen theris land, som Erich blodøx haffde dreffuit thennom efraa.fra C. Ther landit war gangit kong Haagen till hande, da rymderømde B, rømmede C. Erich koning blodøx, som før ær sagt, till Engeland.

Kong Haagen Adelstein war vell oplerd ij then christelig tro, och giorde all sin fliid paa ting och steffne att landit kunde bliffue christed,christett B, christnidtt C. huilckitt han ingelunde kunde bekomme, thi att the ypperste ij landit stode hannom emodt. Dogh holt han god regemente med lagloug B, C. och rett, saa att alle landzens indbyggere elsteellste B, elskte C. hannom. Koning Haagen schickit landitt ij skibreid vd med siøsiden, huor mange och store schib ther skulle gaa aff huert fylche, till att affveriie rigenslanndzens B, C. fiender medt.

Den tiid att koning Erich blodøx bleff slagen ij Engeland, da rymde drotning Gunnilde med sine sønnerI alle hdss. er Harald gråfelds navn satt inn her, og sammenhengen blir brutt. I sagaen strå at «Gunnhildr kom til Danmerkr með sonu sína.» till Danmarch till Harald Gormsøn, och finge the ther hielp, och giorde altiidtt andfall ind ij Norrige wdi mange aar, och kunde dogh ingen framgang faa ther till, thi kongh Haagen Adelstein haffde stor troschaff aff sine wndersotter.

Then tiid koning Haagen Adelstein haffde weritt koning offuer Norrige XXVI aar, da vor hand paa sin gaard Fittie och sad offuer bord. Da komme ther mange schib seglendis, tha war thett sagdt kongen att thett wor koning Erich blodøxis sønner som ther kom och lagde nu till landz. Kong Haagen Adelsteinn giorde rede och møtte thennom wid stranden, och bleff ther ett stort mandfall. Ther fell meste parten aff theris folck och flydde sielffue till sine schib igen.

Men ther kongen forfulde thennom, tha kom ther eitt skud offuen aff luchten och ned ij hans axell, och ther aff fick hand sin bane. Dog lodt hand forbinde saaritt, och for till sin snecke och willde faridt nord till Seim. Ther hand kom paa weyen,veigenn B. tha døde hand paa then same Helle som hand vor fød paa, och heder same helle Haagen helle endnu ij dag. Ther døden skyndede seg medt hannom, da sende hand bud till Harald graafelder,Også her er sammenhengen mangelfull; Harald gråfelds navn er satt inn i alle hdss. uten at vi får vite at han – etter Gamles fall – var høvding over brødrene. koning Erichs sønner, att de schulle anamme rigitt epther hannom, eptherdi hand haffde ingen søn epther seg, och bleff førd nord till Seim norden for Bergen och lagdt ij en houhoug B, høff C. som endnu ær till syne.

Kong Haagen Adelstein bleff saa saare harmedt att ther grede offuer hannom venner och wuenner, och sagde att aldrig for Norrige saadan ein konge igen. Kong Haagen Adelstein wor gladuer, ydmyg, welltalendis, forstandig och lagde stor flid po lagh och retth, hand lodt settie Guletings lagh,lough B, loug C. epther Torleff spagis raadt, och Frostetings lagh epther Siurd jarls raadt. Men Halfdan suarte, koning Harald haarfagers fader, haffde før sett Eidzuoldz lagh.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den norske krønike

På 1500-tallet vokste det frem en interesse for Norges historie inspirert av renessansens ideer. Det førte blant annet til oversettelser av Snorres kongesagaer fra norrønt til dansk, så de kunne formidles til nye lesere.

Mattis Størssøn er mest kjent som sagaoversetter, selv om sagateksten hans er mer å regne som et sammendrag enn en direkte oversettelse. Det finnes flere avskrifter av Den norske krønike. Oversettelsen ble i 1594 utgitt i Danmark av presten Jens Mortenssøn. Utgivelsen fra 1594 er den første trykte boken som inneholder tekst fra den norrøne sagalitteraturen. Det er en del språklige forskjeller mellom manuskriptene med Mattis Størssøns oversettelse og den danske, trykte utgaven. Den danskspråklige presten som utga verket, forenklet rettskrivningen, fjernet norskheter og språklig påvirkning fra originalteksten.

Les mer..

Om Mattis Størssøn

Vi vet ikke helt sikkert når Mattis Størssøn ble født, men han var lagmann i Bergen i nesten 30 år midt på 1500-tallet. Han var en av Bergenshumanistene og laget som en del av de danske myndighetenes dokumentasjonsarbeid en forkortet oversettelse av de norske kongesagaene (Snorre) til dansk.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.