Den norske krønike

av Mattis Størssøn

[5]

Konning Harald graafelder medt sine brødrebrøder B. toge landitt ind epther koning Haagen Adelsteins død. Da wore thesse høffdinger ij landit, Trygge Olaffson ij Wigen och Gudrød Biørnson po Westfolden, och Siurd Ladejarll ij Trondheim, och bleffue the saa fordragne att the skulle beholle theris len huer for seg som the haffde aff koning Haagen Adelstein, och koning Harald graafelder met sine brødreEtter B og C. then største part mitt ij landitt.

Drottning Gunnillde sagde till sine sønner: Huorledis wille ij handle om Trondhiems len, ij bere konge naffn och haffue liidet aff riget, endog att Trygge och Gudrøder haffue nogit aff landit, thet ere the fødde till aff kongelig slecht. Men thett ij lade Siurd jarl tage the len ij fraa eder, thett staar eder ille, thi eders foreldre wilde icke saadant liide. Epther saadan tilskyndelse tha bestilledt the theris anslag med Griodgard jarll, Siurd jarlls broder, saa att the komme wforuarendis till Siurd jarll och brende hannem inde mett all sitt folch.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Den norske krønike

På 1500-tallet vokste det frem en interesse for Norges historie inspirert av renessansens ideer. Det førte blant annet til oversettelser av Snorres kongesagaer fra norrønt til dansk, så de kunne formidles til nye lesere.

Mattis Størssøn er mest kjent som sagaoversetter, selv om sagateksten hans er mer å regne som et sammendrag enn en direkte oversettelse. Det finnes flere avskrifter av Den norske krønike. Oversettelsen ble i 1594 utgitt i Danmark av presten Jens Mortenssøn. Utgivelsen fra 1594 er den første trykte boken som inneholder tekst fra den norrøne sagalitteraturen. Det er en del språklige forskjeller mellom manuskriptene med Mattis Størssøns oversettelse og den danske, trykte utgaven. Den danskspråklige presten som utga verket, forenklet rettskrivningen, fjernet norskheter og språklig påvirkning fra originalteksten.

Les mer..

Om Mattis Størssøn

Vi vet ikke helt sikkert når Mattis Størssøn ble født, men han var lagmann i Bergen i nesten 30 år midt på 1500-tallet. Han var en av Bergenshumanistene og laget som en del av de danske myndighetenes dokumentasjonsarbeid en forkortet oversettelse av de norske kongesagaene (Snorre) til dansk.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.