Det gyldne bæger

av Helene Dickmar

II

30Kom nu, tante Erika, og faa dig en kop varm te! En skulde ikke tro, det var først i april, men snarere midt i januar, saa koldt er det.»

– Det var det lille, hyggelige hjørnekabinet i brukseier Grubbes elegante og komfortable leilighed inde i hovedstaden.

Else Grubbe hadde talt i en, næsten litt paafaldende, oplivet og hjertelig tone. Som om hun var taknemlig ved at bli befriet fra sit eget selskab. Hun trak idetsamme det lille engelske tebord nærmere kaminen, hvor ilden knitret og lunet, og flyttet paa en lav lænestol.

– Saa hjalp hun den ældre dame, der just var kommet paa en formiddagsvisit, med at faa av den sorte fløilskaape med den brede zobelsbesætning. Løste sløret av hendes pieture-hat med de lange, sorte strudsfjær og fik hende vel tilsæte, mens hun saa selv skjænket teen ved et litet sidebord, hvor spirituslampen brændte under maskinen. –

Fru Erika Steineger, enke efter forhenværende 31statsraad, senere amtmand Steineger, var en statelig, distingveret dame paa et par og seksti. Hun hadde i sin ungdom været meget smuk, og saa endnu udmerket ut. Hun hadde bevaret sin gode figur og sin friske teint, hadde regelmæssige, litt store træk og nøddebrune, livlige øine. Paa grund av en sterk nærsynthed brukte hun ofte at myse frem for sig med en viss glippende bevægelse med øienlaagene. Og dette gav hende utseende av noget overlegent og kritisk koldt, som slet ikke var i overensstemmelse med hendes virkelige karakter.

«Tante Erika», som hun i almindelighed kaldtes av smaa og store baade i den nærmere og fjernere familiekreds, var tverimot en sjelden velmenende, human og retlinjet dame. Med en god gjennemsnitsintelligens. Uten mange folder – men ogsaa uten noget at gjemme mellem folderne!

Gammeldags og konservativ, som hele hendes opdragelse og utvikling hadde været, prøvet hun dog at betragte tidens mangehaande foreteelser med et blik saa indrømmende og retfærdig, som en bundfast hæderlig og ærlig vilje under de omstændigheder kunde prestere.

«Vi Grubber», pleiet hun at si. Hun var en søster av Karstens avdøde far. «Vi Grubber kan maaske være litt tunge og sene i vendingen, naar det gjælder at flytte vore anskuelser fremover efter tidsaandens behov. Paa den anden side er vi opdraget til ikke at være reaktionære, men loyalt gjøre vor pligt i samfundet paa den plads, vi er sat og under de forhold, som foreligger!»

32– Else Grubbe stod med ryggen halvt vendt til hende i sin mørkeblaa tailor-made formiddagsdragt, der fremhævet hendes slanke figur og flatterte hendes lysebrune haar og hvite hud.

Der var nogen smaa røde kanter om de blaa forglemmigei-øine idag, mørke skygger under dem, og et visst saart, næsten bittert drag med en litt nedadvigende linje om den lille, fine mund.

Men tante Erika var nærsynt, og saa ingenting, da Else nu kom hen til hende og bød hende den skjænkede te. –

Desuten var hun optat av at tale om Asta. Det var meget derfor, hun var kommet. For, ærlig talt: Astas gjøren og laden foruroliget hende!

Hun hadde jo likesom tapt traaden i hvad der foregik derborte paa «hybelen», hvor Asta nu i det sidste halvaar hadde holdt til! Og som dog ikke laa mere end nogen faa kvartaler fra hendes egen lille, smukke og velordnede leilighed. – Ikke saa, at hun paa nogen maate derved ogsaa hadde tapt tilliden til sin datters og eneste barns takt og moralske sans! Nei, der hadde hun den urokkeligste tro. Men – allikevel: Tonen, farven, atmosfæren, hvori Asta nu bevæget sig – hun ante, den var helt utenfor det tilvante!

Men, hun vilde ikke spørge. Ikke paa nogen maate trænge sig ind paa hendes fortrolighed. – Men derfor var det befriende engang imellem at faa utøse sig litt om disse ting. Og Else var kjærlig og forstaaende. Hun hørte til familien. Til Grubberne. Det gav tryghed.

33«Jeg synes jo om mig selv, at jeg var ganske liberal, som ikke satte mig imot, at Asta flyttet fra mig og slog sig ned paa egen haand,» begyndte hun. «Der er saa meget av hendes fars karakter, hans energi og arbeidskraft i hende. Jeg tror, hvis han hadde levet» – tante Erika, som ogsaa hadde Grubbernes sonore organ, blev her bløtere og likesom mindre pompøs i stemmen, – «saa vilde han ha fundet det rigtig. I vore dage maa ikke forældre være egoistiske! Jeg er jo selv endnu frisk og i fuld vigør. Saa – nei, jeg klager ikke! Men, Asta selv! Alle disse mennesker, som hun nu omgaaes! Sig mig, hvem er nu egentlig de? Ja, fru Hebbel, kjender jeg litt. Det er en udmerket dame; av god familie. Vi møtes ikke saa sjelden i «arbeidsstuerne», der er hun en av vore dygtigste kræfter. Og hendes forskjellige artikler og essays læser jeg altid med stor fornøielse. Det er mig en beroligelse, at hun ser Asta saa ofte. – Men, de andre? Som er hendes intime? Som erstatter hende familie og ungdomsveninder? – Byen er jo stor nu. Man har ikke længer overblik. Er det socialister – maalstrævere – eller kunstnere? Ja, hvad læser og hører man ikke om deres liv nutildags! – Men først og sidst denne Gustav Klemm. Kjender du ham? Jeg vet, man baade beundrer og frygter ham, fordi han skriver saa udmerket og saa skarpt. Har du været sammen med ham? Kommer han nogetsteds i vore kredse? Han er jo ogsaa skilt! Det hører jo likesom til det, nu! – Ja, det er skrækkelig!»

34Tante Erika rettet sig op i stolen og rystet paa hodet. Og de lange, bløte strudsfjær vaiet og syntes at gi hendes ord mere eftertryk.

«Jeg vet virkelig ikke noget om det altsammen jeg, tante Erika,» svarte Else, som sat likeoverfor hende nærmere ilden, som hun nu opfrisket med et par smaa vedtrær, «du vet, vi bor jo ikke i byen. Men hvad Gustav Klemm angaar – saa har jeg netop hørt, han skal være meget tækkelig og meget underholdende – naar han vil.»

«Men denne fraskilte malerfrue da,» vedblev tante Erika. «Fru Bervig er det jo hun heter – kjender du noget til hende? Skal de to gifte sig med hinanden? Siger man ikke det? Man har det jo med at bytte koner i de kredse.»

«Jeg vet ikke, hvad man siger,» svarte Else undvigende uten at se op. Hun rørte med teskeen i sin kop, mens hun tænkte paa, hvad tante Erika vel vilde si, hvis hun visste, at det var Klemm og Asta «man» talte om – og ikke den anden. «Man kan jo forresten ikke se med mistanke paa alle mennesker, fordi de hører til disse saan – hvad skal jeg kalde det – mere uregelrette kunstnerkredse heller da, tante Erika! – Vi kjender jo saa litet til dem – det var kanske bedre og morsommere, om vi kunde se litt mere til dem blandt os! – Her er jo alting svært efter en strek mangengang da,» la hun saa litt modig til og hævet pludselig hodet og møtte tantens øine med en slags bestemt protest i de ellers saa milde øine.

– Else Grubbe hadde i den sidste tid faat en 35slags oppositionslyst mot dette: At det bare er én ting, som er rigtig. Hun begyndte at faa en klemmende fornemmelse av, at hun selv likesom hadde rendt panden mot det der, like siden hun som 19 aar gammel blev gift –

Den hæderlige tante Erika følte det relativt berettigede i angrebet. Hun glemte sin te, stirret ind i ilden og grundet.

«Nei,» sa hun saa i en ganske spagfærdig tone, «jeg burde kanske heller prøve at lære nogen av dem at kjende. Be dem til mig – for Astas skyld! – Naar det nu engang skal saa være,» la hun til med et suk.

«Asta har jo selv kunstneriske og literære interesser,» fortsatte Else, men med en litt træt stemme.

Hun begyndte at falde tilbake paa sine egne tanker. – Der blev en liten pause.

«Ja, hvad synes nu du egentlig om Astas nye bok, da, Else?» kom det saa endelig. Fru Erikas stemme var nu rolig, næsten farveløs. Omtrent som hun vilde sagt: «Hvad synes nu du om Astas nye vinterkaape?»

«Jo, jeg liker den godt. Jeg synes den er morsom. Og skildringerne fra Italien er nu rigtig vakre!» svarte Else paa samme maate. For én ting hadde hun ialfald tilfælles med Grubberne – at hun heller ikke var noget videre sterkt kunstnerisk eller literært interesseret. – «Faar jeg lov til at gi dig en kop te til?» fortsatte hun venlig, idet hun reiste sig og tok koppen, fru Erika rakte 36hende, og gik hen til sidebordet for at fylde den paany. – «Den har jo ogsaa faat en god kritik i næsten alle aviser.» Hun vendte hodet. «Og det er da svært hyggelig for Asta –»

«Ja,» svarte tante Erika fremdeles med den samme ro. «Det er jeg da ialfald glad for. – Men paa den anden side, saa er der nu saa altfor mange nutildags som skriver, du! De fleste kunde vist spare sig umaken. – Jeg synes nu, der er saa mange engelske bøker, jeg, som er udmerkede. Jeg vilde heller ha god utenlandsk literatur mer kjendt herhjemme. – Jeg tror nu ogsaa, den skrivningen vil ende med at gjøre stakkars Asta baade ulykkelig og utilfreds. Og det har jeg da prøvet at la hende forstaa, saa godt jeg har kunnet. Men, du vet – det Asta vil, det vil hun!»

Og fru Erika løftet hodet og myste og glippet frem for sig, mens de lange, bløte strudsfjær diskret tilviftet hende sit bifald! –

«Ikke for det,» fortsatte hun med litt av en moderlig stolthed, «Asta har jo set mer av verden og mennesker, end de fleste i hendes alder. De par aar, vi reiste omkring efter hendes fars død, var meget utviklende for hende! – Ja, apropos – Eilif Bech, vor gode ven fra Sicilien, gjorde mig en lang, hyggelig visit forleden. Han hævet jo Astas bok til skyerne! Blev helt veltalende. – Ja, tænk, jeg tror nok, han har været hver eneste gang hos Asta paa hendes saakaldte torsdagsmottagninger i vinter! Det er da ogsaa saa elskværdig av ham. – Stakkars, hvad har hun 37nu egentlig at by paa? – Tak,» tante Erika tok mot tekoppen, Else rakte hende. «Det ene værelse med sovealkove! Det er jo noksaa povert – møblerne og altsammen. Men – man maa vel ikke støte de herrer socialister!»

Else svarte ikke straks. Hendes fint tegnede øienbryn hadde trukket sig en smule iveiret. Og hun knep læberne sammen, som om hun skulde synke noget, der ikke rigtig smakte hende. «Eilif Bech er jo ogsaa kommet meget her hos dig og Karsten i vinter? Det under jeg ham saa godt du! Alt hvad der kan opmuntre ham litt.»

«Jeg har virkelig ikke rukket at komme paa nogen av Astas torsdage jeg, – endda hun har spurgt mig flere gange. Hverken jeg eller Karsten,» svarte Else, idet hun undgik at svare paa tantens sidste bemerkninger. «Karsten er jo imot at gaa med paa noget uvant – og altid saa optat saa –»

«Nei, Karsten passer da saa sandelig heller ikke der! Han er ikke nogen estetiker! Vi Grubber – med alle vore bra egenskaber forresten – nei!»

– Tante Erika lo høit og fornøiet bare ved tanken.

«Karsten kunde gjerne være litt mere alsidig.

Litt mere elastisk, tante Erika.»

Det kom rolig. Men med en underlig sprød klang, der røbet, at der var noget visst oprevet bakenfor.

– Men tante Erika flyttet bare sine tanker uten at faa nogen fornemmelse av, at hun var kommet ind paa et litt farlig terræn.

«Karsten er jo reist opover til Helgeby idag, sa din tjener, da jeg kom?»

38«Ja, der er jo meget deroppe, nu vaaren kommer – og fløtningen og alt det.»

Stemmen blev endnu tørrere. Et fint øre og litt mindre nærsynte øine vilde maaske ha merket uraad. Men tante Erika fik bare et slags umerkelig indtryk av, at dette med fløtningen og slikt ikke egentlig interesserte den unge frue.

Hun lot derfor temaet falde, tok sin lange skildpaddes stanglorgnet, som hun bar i et kostbart guldkjede med perler om halsen, og saa sig om i det lille koselige rum med sine malerier og mange smaa kostbare nipsgjenstande, og hvis døre stod aapne mot en stor, lys salon med forgyldte, blomstrede silkemøbler i Louis XVI.

«Du har det smukt nok her, Else. Men det kommer nu efter min mening allikevel ikke op mot det gode, gammeldagse Helgeby.»

– Tante Erika reiste sig til opbrud. Else hjalp hende den varme fløilskaape paa og fæstet sløret paa hendes hat.

«Du kommer op til os i sommer, tante Erika, som du pleier? Det haaber vi da sikkert – Asta ser vi kanske ogsaa en liten stund, naar hun kommer ned fra fjeldet. For der er jo hendes Eldorado!»

«Asta! – ak, min lille ven – hvad vét jeg? Hvad vét jeg! – Ja, det faar altsammen staa i Guds haand. Alt blir vel tilslut til det bedste. Det maa være vort haab.»

Der kom en liten vemodig klang i den sonore stemme. Og de nøttebrune øine stod fulde av 39taarer. Og tante Erika blev staaende et øieblik paa terskelen i sine tanker. –

«Men kjære, det hadde jeg da nær glemt – og det var virkelig meget derfor, jeg er kommet! Jeg maa da se børnene, inden jeg gaar.»

Hun vendte sig atter om. Rask og livlig.

«Erik og Lillemor er ute, tante Erika, men Karola holder jeg inde – hun er litt forkjølet.»

Else ringte. En tjener stod i døren.

«Bed Karola komme ind – og lille Einar ogsaa – er De snil.»

«Einar – det er?»

– «Lille Einar Bech, du. Han kommer ofte herbort og leker med Karola. De er omtrent av samme alder, fem aar. Og han er heller ikke begyndt at lære noget endda. – Og saa gaar han derhjemme alene hos den svakelige, klynkende bedstemoren, saa det er noksaa synd i ham –»

Else talte litt langsomt og litt, maaske litt for rolig og nøiagtig forklarende. – Uten paa nogen maate at være sig det bevisst.

En brunøiet, mørklokket skjønhed av en liten pike kom idetsamme styrtende ind i værelset, fulgt av en blek, lyseblaaøiet gut med fine bitte smaa træk og ganske lyst haar. Den lille pike hadde røde tømmer med mange bjelder paa om livet, og gutten kjørte hende med den ene og holdt svepen i den anden haand.

Hun stod nu der og stampet med benene og rystet sine krøller og tygget paa det indbildte bissel.

40«Fola – fola –» den lille gutten holdt igjen av al sin magt.

Det var saavidt de lystret ordre om at hilse pent. Else stak dem hver en kake i munden. Og Karola spiste sin, uten et øieblik at falde ut av rollen, med mange slags nikkinger og virringer med hodet. – Mens tante Erika nød den hele scene i sin stanglorgnet.

– Men Else hadde i en pludselig impuls lagt sig paa knæ paa gulvteppet og slynget en arm om hver av de to børn. Og der var noget eiendommelig yndefuldt og gratiøst over hendes hele person som hun nu la hodet ind mot Karolas mørke haar og saa hende ind i ansigtet med en varm, næsten kjærlighedshungrende glans i de blaa øine. Det var som barnet selv følte sig ubevisst betat av det. For nu stod hun pludselig ganske stille og lot sin friske, allerede litt solbrunede kind hvile ind til morens.

«Naa – smaker det godt?» Else saa smilende fra den ene til den anden. «Er den lille flinke hesten ikke sulten og træt – og skal ind i stalden og hvile sig? Og denne kjække kusken, som stræver saa med denne viltre hesten sin.»

Og hun kysset dem begge paa de varme kinder. Reiste sig atter op og gav dem lov til at løpe.

Saa styrtet de igjen avsted, og ut av værelset. Og man hørte bjeldenes klang og de hurtige smaa ben utigjennem korridoren, der førte indover mot barneværelserne. –

«Karola er en rigtig hjertetyv du. – Ja du har 41nogen deilige unger, Else!» – Der var en varmere klang i tante Erikas stemme. Og hun kysset Else kjærlig til avsked, da de nu stod ute i entréen. «Du er nok en av dem, der har trukket det store lod her i verden. Maatte Gud la dig beholde alt, hvad du har!»

*

«Haster det saa? De spiser jo ikke endnu hos Dem. – Kan De ikke sitte litt og passiare? Einar og Karola leker saa godt sammen.»

«Tak – men De da?»

Eilif Bech var kommet like fra krigsskolen, hvor han hadde sine timer, og var i fuld uniform. Han var bare løpet opom for at ta Einar med sig hjem. Nu la han sin hue fra sig, spændte sabelen av, og tok plads i en av de forgyldte lænestole i den store salon.

«Med min middag er det ikke farlig,» svarte Else, idet hun satte sig i sofaen ved siden av. «Jeg er alene. Karsten er reist til Helgeby idag. Der er saa meget deroppe nu om vaaren med fløtningen og saan.» – Else gjentok de samme ord, hun hadde brukt til tante Erika, med noget mekanisk tørt i stemmen.

«Saa?»

Der blev en liten pause.

Else begyndte litt nervøst at flytte paa de fotografier og forskjellige smaa sølvsaker, som laa paa det lille bord foran hende. Hun, der ellers hadde saadan selskabelig lethed, visste pludselig 42ikke, hvad hun saa videre skulde si. Der hadde været noget i dette «Saa», som det var kommet fra ham, saa underlig kjølig uinteresseret, som om hans tanker var langt borte – at det likefrem lammet hende.

Det var ogsaa, som om han følte tausheden trykkende, uten at kunne komme ut av den. Han rømmet sig etpar gange, og øinene saa frem for sig med noget ubestemt, fortænkt i uttrykket. Pludselig vendte han blikket mot hende, og nu var der noget saa intenst og fuldt i det, at Elses hjerte begyndte at banke.

«Jeg har saan lyst til at fortælle Dem,» begynte han saa ganske sagte. «Det er kanske synd at plage Dem – men –» Han reiste sig og gik etpar slag op av gulvet. Satte sig saa igjen og holdt sabelen foran sig mellem knærne. «Jeg har allikevel ikke faat den posten, jeg søkte i arméstyrelsen – som De kanske husker vi talte om forleden, da jeg var her. Det kommer i aviserne imorgen. Løitnant Jørgen Berg er indstillet som nr. 1 –»

«Hvorfor det?» sa Else ogsaa lavt og hurtig og saa op i hans ansigt, der nu hadde faat en sterk farve.

«I sidste statsraad – forsvarsministeren –

Man siger – de mente, jeg var kommet noget utenfor med mine «civille befatninger», som de kaldte det. Det vil vel si – jeg har jo etpar aar været – borte. Og saa er det vel nu i det senere mine private gymnastikkurser – kanske. 43Ja, hvad skal en gjøre? En kan da ikke gaa ledig, naar de ikke har bruk for ens kræfter.» Han hadde igjen reist sig. Men Else la idetsamme impulsivt sin haand paa hans arm som for at holde ham tilbake. Og uvilkaarlig satte han sig atter ned, idet han kjæmpet for at overvinde det oprør, han var i.

«De taper da ikke modet for det – vel?» Else prøvet at smile og saa varmt op i hans magre, alvorlige ansigt.

«En faar vel ikke gi sig – nei. Men det har jo likesom gaat litt trangt og vrangt for mig i livet, vet De. Og jeg synes, jeg skulde hat den posten nu. – Og jeg tror, jeg skulde klart den bedre end Berg.»

Nu saa han atter paa Else med sit aapne, faste blik. Hans underlæbe hadde skjøvet sig opover og gav munden et barnlig, saart alvor.

– Det var første gang han hadde nævnt noget om sit foregaaende liv i forbindelse med de ofre, det hadde kostet ham.

Else møtte hans øine med sit milde blik. Der var ingen uro i det mere. Og hendes tanker og hele sympati var nu over hos ham. Ønsket om at kunne være ham til nogen hjælp og trøst var ikke ny hos hende. Men aldrig hadde det været saa sterkt som nu, da han likesom selv rakte haanden ut og bad om det.

«De kan skjønne, jeg er forfærdelig bedrøvet, fordi De skal ha den skuffelsen nu, kjære løitnant Bech,» sa hun stille. Og la atter haanden, men 44denne gang med et litt bløtt, dvælende tryk, paa hans arm.

«Tak, fru Else – jeg vet, De er snil,» svarte han stille og simpelt. «Men – men det værste – skal jeg si Dem, det er –» Nu saa han ned og dreiet med begge hænder sabelen mellem knærne rundt og rundt med den svingende dusk ved haandgrepet. «Saken er, at det saarer, fordi en merker, at der er personer, som arbeider mot en. Som vil holde en nede. Og benytte sig av alle midler. I det skjulte. – Jeg har kanske været uforsigtig. Jeg har saa altfor vondt for ikke at si min mening. – Og en stakkars løitnant som ønsker forfremmelse skulde ikke tillate sig at eie mening eller kritik. Skulde ialfald holde den for sig selv. Nu faar jeg ta følgerne. – Naa ja,» han hævet igjen hodet og saa frem for sig. «Iallefald skal det ikke lykkes dem at faa mig bitter. Jeg vil prøve at forstaa – det er kanske ikke saa ondt ment. Jeg vil ikke være med i det der – alt det for at komme frem, op – op over de andre – op selv – bare selv! – Hvad betyder det ogsaa altsammen i længden? Livet er kort – og har andre maal – gudskelov.»

Det var, som om han talte med sig selv, hadde glemt Else – glemt hvor han var.

– Else tænkte paa alt, hvad hun hadde hørt om ham, om hans liv dernede i det fremmede, hvor han reiste frem og tilbake fra sted til sted med sin døende hustru. Om hans opofrelse og elskværdighed mot sin sykelige svigermor, der ikke 45kunde tænke sig en eksistens uten sammen med ham og gutten. Og som endnu ikke kunde komme over sin datters død og forlangte, at han ogsaa altid skulde vende hodet bakover – mot det svundne.

Hvad var det, der holdt ham oppe? Gjorde ham lys og umiddelbar og troende trods alt? –

«Huf – at komme saan op og plage Dem, snille, gode fru Else!» Han vendte sig om til hende og hadde igjen faat sin freidige stemme og sit djerve, frie væsen. «Nu siger De vel, at jeg til straf skal gaa min vei ogsaa?» spøkte han og lot som om han vilde reise sig. «Men hvordan har De det selv idag da? Sandelig synes jeg, De ser litt tufs ut. Aa, – vi mandfolkeegoister – vi er uforbederlige!»

«Der siger De et sandere ord end De selv vet om,» sa Else og prøvet at smile. Men det blev et av hendes saare, flagrende smil, og ansigtet fik straks det trætte uttryk. «Men, det er nok ikke Dem, det gjælder! Jeg har netop – netop idag hat noksaa – noksaa bitre beviser paa – paa den slags egoisme.»

Den unge officer saa opmerksomt, men med noget ærlig, forsigtig i uttrykket paa den fine skikkelse, der sat der ved siden av ham. Som om han ikke rigtig vilde spørge. Men heller ikke stænge for.

«Saa?»

Det var det samme ord, som han hadde brukt, da han kom. Men stemmen var en anden.

Else hadde bøiet hodet. Og lot nu som hun 46betragtet et fotografi i ramme foran sig paa bordet. Hun talte meget lavt.

«Karsten –» hun stanset.

«Ja?»

«Karsten – De vet – Karsten er reist!»

«Ja?»

Else hadde nu tat fotografiet op og begyndte med lommetørklædet at gnide paa glasset, som om hun vilde tørre det av for støv. Nu holdt hun hodet saa lavt, at det var umulig at se hendes ansigt.

– «Karsten reiste iformiddag uten saa meget som at si mig farvel,» kom det saa neppe hørlig, og hun gned og gned, som om det gjaldt hendes liv at faa glasset blankt.

«Gjorde han? Men, kjære, De maa da ikke ta det – saa tungt. Jeg er viss paa, at der var noget – noget særlig – som hindret. Hr. Grubbe vilde da aldrig gjøre Dem noget ondt, fru Else!»

Det kom varmt og varlig, men med en viss mandig kraft, som uvilkaarlig syntes at holde tilbake noget av hans sympati.

– «Og saa var det vel noget, han skulde naa i tide – jernbanen,» fortsatte han, da Else ikke svarte. «De vet saan naar en skal avsted –.»

Nu saa Else paa ham. Der var fasthed og en viss ro ogsaa i hendes uttryk og stemme. Om en end skjønte, der var noget andet, som vibrerte indenfor.

«Nei, det var ikke saa. Han hadde sin automobil. Men Karsten skulde reise kl. 12. Det var 47bestemt. Han skulde spise lunch først. Saa var jeg sprunget et erende bort til mine forældre. Og kom tilbake halvtolv. Og da var han allerede reist for en stund siden. Saken var den, at chaufføren hadde været ute igaaraftes og drukket sig fuld. Og automobilen var ikke pudset ordentlig og istand rigtig. Og chaufføren var ikke engang helt ædru. Alt dette fortalte tjeneren mig. Og saa var Karsten blit saa forfærdelig vond. Han blir ikke let heftig. Men naar det sker saa. – Og nu hadde han været rent ute av sig. Hadde straks reist avsted, kjørte selv – uten at spise – uten at vente til jeg kom – det var ikke mange minuttene om at gjøre!» «Men – De kan skjønne, han telefonerer deroppe fra Helgeby.»

«Nei, det gjør han ikke. For han reiste endda et stykke videre op til et sagbruk længere op, hvor der ingen telefon er. Og nu er han allerede langt opover i skogene – og kommer ikke igjen paa mindst en uke.»

«Men – fru Else – skal De ikke prøve at ta det – litt mer stort?»

Der var noget av en bebreidelse i hans stemme, som var bløt og mild.

«Det er ikke det,» skjøt Else hurtig ind, og farven gik og kom under den fine, skjære hud i hendes ansigt. «De maa ikke tro, jeg er saa barnagtig. Men det er det, at det iovermorgen er min fødselsdag – og han tænkte ikke paa det engang!»

Hendes øine fyldtes med taarer, der begyndte 48at trille en for en ned av kinderne. Hun tørret dem hurtig bort med sit lommetørklæde, og fortsatte saa i den samme tone, som hun prøvet at gjøre fast og rolig:

«Det er ikke første gang, Karsten glemmer saanne dage. Baade for mig og børnene. Det var anderledes – før.»

Hun gjemte sit ansigt i lommetørklædet, og han skjønte paa hakens og kindenes bevægelse, at hun graat.

Der blev en stilhed mellem dem.

– Han var i beraad med, hvad han skulde si og gjøre. Og sat urolig paa stolen. Sabelen, som han fremdeles dreiet paa, faldt fra ham ned paa gulvet, saa det gav et skarpt dunk.

Else hoppet høit paa sin plads. Og tok uvilkaarlig lommetørklædet bort, saa hun kom til at vise sit forgrædte ansigt.

Han saa stille, med noget enkelt og hjertevarmt i uttrykket paa hende.

«Om forladelse,» sa han næsten ydmygt.

Else bare nikket, idet hun presset munden sammen og trak pusten flere gange tungt, for ikke mere at gi efter for sin bevægelse.

«Fru Else?»

«Ja?»

«Fru Else,» han rømmet sig. «Det er ikke for en tredjemand at blande sig i –»

Else rettet hurtig og litt stramt sit hode og sin hele skikkelse.

«Aa – De synes, det er underlig, at jeg har sagt det?»

49«Nei, nei – hvor kan De tro! Det viser jo, De har tillid til mig. Jeg er stolt over det, taknemlig for det. Jeg mente bare – en tredjemands raad. – Men ser De, fru Else, et gammelt ord kommer op i mine tanker. Ja De kjender det nok. «Vi maa ikke la de smaa ræve ødelægge os vingaarden».»

Han saa paa hende, som om han bad om undskyldning for, at han dristet sig til paa en maate at ville tale hende tilrette.

«De synes kanske, det er smaat. Men – det kommer av noget stort.»

Elses stemme var neppe hørlig. Men der var noget bestemt og sterkt i den allikevel.

Han forstod. Og tiet.

Saa reiste han sig. Hun gjorde det samme. Og nu stod de likeoverfor hinanden og saa paa hinanden uten at si noget.

«De har børnene. Og Deres mand –

Grubbe er en hædersmand. Og intet – ingenting er helt som vi har drømt os det – ønsket det. Lykken, fru Else, den – lykken mellem de to, som skulde – Kan De huske det vakre digt om «livets gyldne bæger», fru Else, det som vi læste høit engang i vinter? Hvem griper lykkens gyldne bæger, fru Else.» Hans stemme blev næsten hviskende. «Kanske vi selv maa lære os til at smi det først – i strid og kamp – i vort ansigts sved. Jeg har begyndt at tro, at det er saa. «Livets gyldne bæger» som rækkes os – vi tror vi bare har at ta imot det – det er bare et fata morgana, det findes 50ikke. Det findes ikke. Livet er virkelighed. Men døden er det allervirkeligste. Og da – da synes en, aldrig en har strukket til – aldrig en har været snil og bløt og storsindet nok – tro mig.»

Han hadde tat Elses hænder i begge sine og rystet dem. Han var mere bevæget, end han vilde være ved, hadde git mere av sit inderste selv, end han hadde git til nogen.

Hun saa alvorlig, næsten ydmygt op i hans mandige ansigt. Hun aapnet munden for at si noget. Men fandt ingen ord.

«Men menneskelig sympati er ogsaa et gyldent klenodie, fru Else,» vedblev han saa. Og han bøiet sig ned og trykket et let kys paa hver av hendes fine smaa hænder, inden han slap dem. «Men» – og nu er det som om han med magt kastet al svakhed og følelsesdvælen fra sig, og stemmen var atter djerv, som den pleiet. «Nu maa jeg nok faa fat i Einar – ellers kommer vi for sent til bedstemors middag! Tak baade fra hende og fra mig for hvad De gjør for gutten vor. – De kan tro, han jubler selv ogsaa, naar der kommer telefon efter ham.»

Else ringte. Og børnene kom straks ind. Einar i frak med sin lille sjømandslue i haanden.

«Sig nu pent farvel til fru Grubbe og tak for dig, gut,» sa Eilif.

Gutten slog armene om Elses hals. Hun hadde sat sig paa huk paa gulvet.

«Kan ikke Einar faa lov til at kalde mig «tante Else» istedetfor det stive, ubarnlige fru 51Grubbe, løitnant Bech?» sa hun og saa bakover, op mot ham. Nu var hendes smil ogsaa ganske lyst.

Men lille Einar klemte hende endnu fastere om halsen. Og sa indsmigrende, idet han saa paa hende med sine lyse milde barneøine: «Hvorfor kan jeg ikke si mama til dig likesom Karola? Hvorfor kan ikke du være min mama? Aa – kan ikke du være min mama!» Og han kysset hende paa kinden og hadde noget saa indtrængende og bønlig i sin stemme.

Else krystet ham ind til sig og gjemte sine øine, som stod fulde av taarer.

Eilif Bech stod bakenfor. Han pudset sin næse og var noksaa længe henne ved døren i stuen for at finde sin hue.

Else blev staaende ubevægelig midt i stuen, hvor hun stod, da hun sa dem farvel.

Hendes øine stod igjen fulde av taarer.

«Aa, hvor god og snil han er – saa mandig – og saa rørende!»

Hun hadde ropt det halvhøit for sig selv. Og hun foldet hænderne frem for sig.

«Og han er ogsaa ulykkelig – aa det skjønner jeg saa godt,» hvisket hun.

Dette «ogsaa» gik nu tilbake til hendes egenbitre, skuffede stemning fra om morgenen.

– Men Else forstod ikke selv, at det var mere glæde end sorg i de taarer, som nu frit strømmet hende nedover kinderne – og saa underlig godt lettet hendes hjerte.

52Den næstfølgende dag, som var Elses fødselsdag, ringte Eilif Bech hende op i telefonen om aftenen for at gratulere.

Elses stemme hørtes ganske lys og modig ut, mens hun fortalte ham om sin dag med børnene paa Holmenkollen om formiddagen og tante Erika som eneste gjest til middag.

Og inden de ringte av, hadde Else foreslaat ham, at de skulde møtes paa Astas mottagning førstkommende torsdag. Og at han – fordi det absolut var rigtig at komme litt ut og faa litt opmuntring – skulde være hyggelig og svare ja til et ball hos en av de fremmede ministre samme aften, som de begge hadde mottat invitation til, og som han for sin del efter sedvane ogsaa denne gang hadde tænkt at avslaa.

– Og Eilif hadde straks samtykket i at gjøre begge dele.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Det gyldne bæger

Romanen Det gyldne Bæger kom første gang ut i 1910.

Asta Steinegger er lei av det overflatiske livet hun lever blant Kristiania «beste» borgere og drømmer om frihet. Hun bryter ut av «det gode selskap» og kommer inn i en radikal kunstnerklikk. Der møter hun den sjarmerende journalisten Gustav Klemm, men finner ut at hun kanskje ikke heller vil finne lykken i det «frie» livet og den «frie» kjærligheten han og klikken forfekter.

Romanen kom ut i en revidert utgave i 1922.

Se fakismiler av førsteutgaven fra 1910 på nb.no.

Les mer..

Om Helene Dickmar

Pseudonym for Hanna Butenschøn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.