Erindringer fra et dikterhjem

av Erik Lie

Bjørnsons forsoning med Lie. Hans besøk i Fredriksvern

Siden 1860-årene hadde innenfor de nordiske land særlig de norske kunstnere, diktere og videnskapsmenn levet i utlendighet. Årsakene var mange – de politiske kamper, de små forhold og ikke minst den sure åndelige luft i Christiania, den, som nu så helt er blitt en annen.

Ved århundre-skiftet – efter 30-40 års forløp – begynte de å ta bopel i Norge. Enkelte døde utenlands. Nordraak og Gude i Berlin, P. A. Munch i Rom, Ole Jacob Broch i Paris. Det var malerne med Werenskiold, Eilif Peterssen og Gerhard Munthe i spissen som først drog hjem. Senere fulgte dikterne. Ibsen tok ophold i Christiania, Bjørnson på Aulestad, Lie i Fredriksvern, Garborg i Hvalstad, og Kielland var blitt amtmann i Romsdal.

Lie nærmet sig støvets alder. Hans hjerne var gått trett. Men han hadde den glede å være blitt økonomisk sikret, idet han hadde solgt sine samlede romaner til Gyldendalske forlag. Og dog blev dette litt av en skuffelse. Beløpet blev utbetalt i porsjoner, og han hadde drømt om endelig engang å få en stor sum på engang, så han kunde «drysse gullstykkene over sitt hode».

198Den pekuniære uavhengighet kom med andre ord for sent: livslysten og livskraften var inntørret. Han vilde ha gledet sig som et barn, om den pekuniære eksistens tidligere var blitt trygget.

I mere enn 20 år hadde det kjølige forhold mellem de to gamle venner, Bjørnson og Lie, vedvaret. Men de følte sig allikevel som to fosterbrødre, der var runnet av den gjensidige forståelsens rot. De utfylte hinannen, og der løp – som i Lies eventyr «Hauk og Hadding» – usynlige lengsler mellem dem.

I 1907 blev der ved en tilfeldig anledning vekslet nogen korte skrivelser mellem dem – det var, som om de begge la ut sine følehorn – og så bad Lie sin gamle venn om å besøke sig i Fredriksvern. Innbydelsen blev varmt mottatt, dog kun under den forutsetning, at «Erik maa være snil og følge mig paa reisen».

En gråkold novembermorgen klokken 7 traff jeg ham på Vestbanestasjonen, hvortil han i bil var blitt kjørt av sin sønn, Einar. Han var blitt noget eldet, men tok sig imponerende ut med en svær pels over armen.

Vi satte oss inn i en annenklasses kupé, og jeg husker, at han nektet mig å bære hans håndkuffert, men jeg var sta og tok den fra ham. «Du er fra Røros som hele Lie-slekten», sa han, – «stivsinnet som også Jonas kan være».

Han var morgengretten og søvnig.

Da vi kom til Asker, stod solen som en rød purpurskive på himlen.

199Det er vakkert, sa jeg.

– Jeg gir fanden i solen, svarte han.

Imidlertid var en fremmed fyr kommet inn i kupéen, og Bjørnson likte det ikke. Tilslutt bøiet han sig over til mig og hvisket akkurat så høit, at den fremmede mann kunde høre det:

– Tror Du ikke, vi snart kan bli kvitt den haifisken?

Ordene hadde den ønskede virkning. «Haifisken» fortrakk hurtigst mulig inn i nabokupéen.

– Kan du forstå, sa han plutselig. Er det jeg, som har forandret mig – eller er det Nils Vogt? Jeg leser nu «Morgenbladet» med den største glede.

– Det er vel tiden, svarte jeg diplomatisk.

– Ja, det er vel tiden, sa han, som om han søkte en trøst for sig selv.

Så duppet han litt, men skottet så hen på mig:

– Du skrev engang i «Dagbladet», at jeg var en åndstyrann, som utstedte ukaser. Og det var kanskje noget i det. Jeg har været en hard knast og jeg har hatt lange armer.

Han kjek utover Lierdalen og helte sitt hode mot vindusgardinet.

Men nervene spillet i ham. Det var så meget han hadde på hjerte, og det var så meget han ikke direkte syntes, han kunde si.

Det lykkedes ham ikke å få en blund.

200Plutselig sa han:

– Ja, Jonas er min væn, min usvikelige væn. Men Thomasine var ham for stærk.

Han trommet med fingrene mot vinduskarmen.

– Dermed har jeg sagt meget, men ikke alt, tilføiet han litt efter.

I pengesaker var Bjørnson både flott og gjerrig. Når han hadde penger, kunde han godt kjøpe en hest eller en vogn og han kunde uten videre gi ut en stor sum på en gang.

Men han var gjerrig på småskillingen.

Da vi kom til Drammen, gikk vi inn i restauranten, og jeg skaffet ham et helt fat med kaker, som jeg visste, han likte.

– Det var deilig, sa han og vilde trekke op portemoneen.

– Nei, jeg har betalt, svarte jeg.

– Næi, har du det? sa han. Takk, inderlig takk! sa han i en tone, som om jeg hadde foræret ham en formue.

Han var nu blitt i bedre humør og snakket og preket. Og på næsten hver stasjon, hvor toget stanset, bøiet han sig ut av vinduet, og alltid var der nogen, som han kjente.

– Jeg skal ned til Jonas Lie. Kom og bli med! ropte han. Og det hendte, at vedkommende steg inn og blev med. Blandt dem, som han «tok med sig», erindrer jeg postmester Ebbesen i Tønsberg og rektor Sommerfeldt i Larvik.

Jeg blev nokså engstelig, for jeg visste, at min 201hustru, som efter mors bortgang forestod husholdningen hos min far, bare var forberedt på én gjest, nemlig Bjørnson, og at det i Fredriksvern var vanskelig å skaffe mat, for allting måtte hentes fra Larvik, og der gikk bare båt to ganger om dagen.

For hver ny stasjon, hvor Bjørnson bad med sig en gjest, måtte jeg sende telegram til min kone, at nu kom der én til og nu ennu én til.

Det blev tilslutt mange telegrammer og mange gjester, som kom til Fredriksvern, men det greide sig allikevel.

I Larvik stod en landauer og ventet foran stasjonen, og Bjørnson var imponert av kuskens lue, der var dekorert med et sølvbånd. «Hvor Jonas har gjort anstalter», sa han. Han visste ikke, at samtlige Larvikskusker bar samme slags luer.

Lie stod på trappen i sin villa «Elisefryd» og tok imot ham. Han trykket sin venns hender: «Så kom du allikvel, kjære venn –»

Bjørnson var skarpskodd, hjerneklar, frydende sig over å være midtpunktet i et selskap. Lie var tilbakeholden og beveget.

Jeg husker, at middagen begynte med champignonsuppe, og at Bjørnson sa, da han ikke fikk mere:

– Jeg ælsker suppe. Den var deilig, men det var forbannet litet av den.

Lie sa ved champagnen et par ord om Bjørnsons betydning for landet – at han hadde været sevjen i Norges tre. Og Bjørnson svarte:

202– Det er underlig å sitte her hos dig, Jonas – du, som i alle de mange år var langt ute i det fremmede og som hvert år sendte hjem en bok om oss selv. Og så slo du dig ned på et av de ytterste skjær, som om du vilde si: Snart drar jeg ut for igjen å gi oss en ny bok. Men tiden er gått og vi er begge blitt gamle, Jonas. Kamptiden er forbi og fjærene blir pjusket –

Overlæge Sinding-Larsen, nu direktør for Rikshospitalet, slo inn i stemningen ved å be Bjørnson om å citere sin oversettelse av «Über allen Gipfelen ist Ruh».

Bjørnson helte sig tilbake i stolen og lette i tankene. Så fremsa han så vidunderlig vakkert, som bare han kunde gjøre det:

Ro, ro
over alle høje –
intet våkent øje
i fuglebo.
Knapt et åndetak nu
i de mørke skove –
Snart skal du sove,
ogsaa du.

Det blev en stunds betagen stillhet.

– Jeg føler det, som der bare er et tynt gelender mellem mig og evigheten, sa Lie hen for sig.

Ikke lang tid efter brøt «gelenderet» sammen og han gikk bort – –

Jeg mottok efter dette besøk følgende ekte Bjørnsonske linjer:

203 P. T. Kristiania 1907 18/11

Kjære Erik Lie,

Tak for sist! Tak for det, at du hæntet mig, tak for hvert ord, du sa mig. Tak for al din godhed under samværet.

Og send min tak til din hustru. Det så jeg da straks, at hun var god og årvåken. Og dertil stærk og sund, ja nu vet jeg vor gamle væn i gode hænder.

Jeg blev forkjølet i de forbandede smal-sporvogner; de var nemlig overfyldte, jeg sitter her tiltæppet og træt. (Dette skrev jeg om kvællen i slet lys).

Ellers hadde jeg adskilligt å skrive, – især idag, da jeg ser Adolf Bredo Stabells portræt. Det æmne der (med ham og Bredesen) inneholder den største forbrydelse, som er øvet i norsk forretningsverden i vor tid. Det skulde din far ha behandlet med bred, sikker hånd – til advarsel for al kommende tid! Jeg bad ham så om det. Det var blit hans største, udødeligste værk. Men der blev blæst frygt in i ham.

Hils ham nu fra Karoline og mig på det innerligste. Det var sårt å se ham igjæn så skrøpelig. Men den troskyldige, hjærtestore fantasi var over ham som vingeslag utenfra. Og den har altid henført mig, også nu, da han famlet efter ordene. Måtte vi atter sés, og måtte vi engang ha ham hos os. Med de ærbødigste hilsener til din hustru.

Din Bjørnst. Bjørnson.

204Umiddelbart efter fars død innløp følgende skrivelse, som ut fra Bjørnsons synspunkt avslører så meget av hans opfatning av det lange vennskap:

Aulestad 1908 7/7.

Kjære vænner, allesammen!

Tak for telegrammerne, tak for brevet; det sidste gjorde mig så godt.

Jeg har ham så meget å takke. Han var det hjærtereneste og fantasifulleste i min ungdoms mangfoldighed; han var senere ved sine kostelige indskytelser i frodig uklarhed, med brogede overdrivelser en instinktiv seer av genial rang; én måtte høre vel efter.

Og det gjorde jeg. Han gik og blinket vei i en stor skog. Og skogen var det ukjændte, vi skulde frem igjænnem begge to. Et ord traf her, et annet der, et tredje kastet sig langt frem, som en øks, der bet i. Jeg blev ofte så klar av blinkene inne i hans uklarhed. Og så hadde jeg slik glæde av hans arbejder. Jeg hørte dem forud og bar næring til dem, kanske især. Han var den lumskeste, leende nedbryter av det, der stod i høj anseelse uten længer å ha ret til plassen; det var innehult.

Og så var han fremforalt min væn, min innerlig ælskede væn, full av den ypperste forståelse, at sige, når han fik være i fred med den. Jeg får jo nu tilgive den, som skilte os så længe; jeg tør si, det 205var til stort tap for mere æn for mig. Det skete to ganger i to forskjellige perioder av vort liv. Vi kunde så forunderlig supplere og vejlede hverandre. En gang til: Det var til stort tap.

Han kom ikke til Aulestad. Herregud, som jeg drømte om det. I hvor mange, mange år! Selv nu, han var blet blind, frydet det mig å tænke mig å ha ham under armen på vor store altan og utover gårdsplassen. Det var mere for å ha ham her for mig selv, æn for å sætte ham in i, hvad her er gjort. En annen gammel væn, som jeg også har længtet stærkt til å se her, kan heller ikke komme. Det gjør så ondt å skulle slite dypt grodde ønsker.

Lev vel! Og la os holde sammen!

Eders Bjørnst. Bjørnson.

P. S. Karoline slutter sig på det innerligste til. Æn om vi nu fik se og tale med nogen av dere her oppe!

Efterskrift.
Ak, om I kom herop! Hilsen til hver især. Karoline Bjørnson.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer fra et dikterhjem

Erik Lie var sønn av dikteren Jonas Lie. I Erindringer fra et dikterhjem forteller han anekdoter fra sin oppvekst i et hjem som var samlingspunkt for mange av datidens store diktere og kulturpersonligheter. Boken består av fortellinger om, og utdrag av brev fra, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, August Strindberg og Georg Brandes.

Erindringsboken ble utgitt i 1928. Se faksimiler av førsteutgaven (nb.no).

Les mer..

Om Erik Lie

Erik Lie var forfatter og kulturhistoriker. Han er i dag kanskje best kjent for sine erindringsbøker om faren, dikteren Jonas Lie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.