Eiler Hundevart

av Regine Normann

[1]

En forsommersøndag sent på eftermiddagen kom Eiler Hundevart ruslende stien under Malnesberget. Han hadde fulgt et par kjendinger fra Nykvaag et stykke paa hjemveien og eslet sig tilbake til Malnes.

Presten og almuen var længe siden reist, og gaarden laa som utdød med græsset nedtraaket en drug bete utenom kirkebakken av de mange, som hadde søkt høimessen for sisste gang, mens kirken stod derute i havskjærene.

Naar klokken næste gang ringte sammen en helgsøndag, blev det paa Eidet. For nu hadde fjordingerne endelig faat fremmet viljen sin, og kirken skulde flyttes fra Malnes, dit faatallet av menigheten orket slite sig frem til alle aarets tider og nyde velsignelsen av ordet og sakramenterne, og tilbake til Eidet, hvor der endnu syntes tuft efter gudshus fra gammel tid.

2Og for at faa kirkeeieren til villigere at gi sit jaord hadde fjordingerne ved sisste visitas tilbudt sig at foreta flytningen paa egen bekostning; og bispen hadde, rørt over den makeløse offervilje, lovt dem al den hjælp og støtte han formaadde at yde.

Likevel svandt der fire samfulde aar fra løftet blev git, og til den dag Jochum Telman fra prækestolen kunde meddele tilladelsen, og paalægge sine hipne sognebørn at fare varlig med det hellige hus, saa intet forfores og gik tilspilde.

Fjordingerne stod rede til at ta ifærd med arbeidet paa flyvende flekken. De vilde ha værste maset undagjort før høionnen. Og Jochum Telman, som ikke ønsket staa tilbake for dem i offervillighet, da han jo selv kom til at nyde godt av flytningen og for altid bli skaanet for den slitsomme tur ut fjorden i alskens veir efter først at ha trasket milelangt i myr og ulænde, bragte mand med til arbeidslaget. Det var Eiler Hundevart, sommerkaren hans; han var hag og hændig i alt han tok sig fore, og svært snild og omgjængelig.

Presten hadde paalagt Eiler at fjerne kirkens nagelfaste prydelser, inden de skred igang med nedrivningen; men selv tok han de hellige kar i forvaring og messeskrudet og 3alterduken med den smale, kniplede tagg rundt kanten.

Bortved vinterfjøset møtte Eiler kjærringen paa gaarden med melkebøtten og en unge paa armen; en smaagut, som vel kunde være en tre fire aar paa lag, leidde hun ved haanden.

Hun eslet sig sør i Brækken for at ta mot krøtturne, pratet hun muntert. Manden og de øvrige ungerne hadde alt begit sig til Hovdekramboden; der var altid leven og moro paa bua hos Brun en søndag kveld, kanske blev det dans, saa Eiler fik da se til at ha sig ivei han med og ikke stulle her mutters alene og krepere av kjedsomhet.

Eiler gjespet langt. Han var saa litet oplagt til moro, og kjendte han fjordingerne ret, var ene arbeidslaget paa pletten før kveld var omme. Resten kom sikkert sættende i morgen betids med fembøringerne, de agtet fragte kirkebollingen sin paa, saa han for sin del fik vel gaa i gang med det presten hadde paalagt ham at utføre.

«Aa jøie mæg,» suttret kjærringen, «nu blir her saa fortærendes ødslig og tomt for folk. E det ikkje besæt, Eiler, at de skal ha lov tel aa ta kjerka fraa os?»

«Du veit det. Men imot overmagta raar ingen.»

4«Nei – – Men neigu om de ska bekom melkedøgga mens de driv paa med ruddeneringa si,» svor hun hidsig, slet ungen med sig og travet rapføtt sørover stien.

Eiler saa langt efter hende. Det var svært som det snilde, godslige mennesket var opspilt og harm. Men ødslig blev det paa gaarden uten prækensøndagene, det hadde hun sandelig ret i.

Fra prestekammerset hentet han verktøikassen sin og gik med den under armen til kirken, som laa klos indved bratteste berget. Den var bygd av svært furutømmer og tjærebræd med hvite vindusklædninger og lignet mere en vældig laave end et tempel for Vorherre. Ikke for det, den var bra nok til annekskirke, men den nye kirken i Bø var mange, mange ganger penere.

Paa stentrappen stanset han, grov snusdaasen frem av lommen og la en dygtig klype snus langs tandkjøttet i øvremunden, klemte lokket igjen og blev staaende med daasen i næven og glane på sjøen. Langt, langt utpaa skimtet han riggen av et stort fartøi med alle seil oppe.

En Arkangelfarer paa vei til England med tømmer gjettet Eiler og fulgte med blikket skibet, som langsomt fjernet seg.

5Aa, den der var skipper ombord paa den skuten! For et liv mot at gaa her og slite dagene til ingen verdens nytte – –

Far hans, han hadde faret som skipper med egen skute baade til Bergen og længer sør. Men jægten forliste, og faren blev borte, da Eiler var smaagut. – Gaarden blev pantet og gjæld til gjestgiveren og solgt i nødsaarene, og mor hans var glad til at nøies med en husmandsplads for at frelse liv i sig og gutten. Og aldrig hadde Eiler været mand for at faa gaarden tilbake, alt det han hadde været om sig efter fortjeneste siden han blev kar for at livnære sig selv. Det samme kunde det være; kjærringen døde ifjor – Men jægt – Aa bætter jor, den som aatte ei jægt!

Det brede, godslige ansikt stivnet i drøm. Føre jægt – – – Fare som skipper med egen skute. Aa du, aa du – – –

Der var en mand, som under opveksten stod for ham som den gjæveste Vorherrre hadde skapt. Det var bygdefarskipperen Jon Røst Schjelderup. Engang hadde han klappet Eiler paa haaret og lovt ta sig av ham, naar han blev voksen og vilde ut. Men inden Eiler vandt saa langt, hadde Jon Røst Schjelderup begit sjøen selv om slaat sig paa gjestgiveri, og han gadd ikke reise til ham og minde om løftet.

Med et iltert kast hyfset han den lyse, krøllete luggen fra panden, knep munden hardt sammen, og blikket fulgt gløgt skibet som seilte lukt ind i den grønklare vesthimmel.

Ja visst hadde han været seggelt baade til Bergen og Trondhjem; men hvad fremtid var der i det, naar en ikke fik føre skute selv. Men det rak han aldrig, slik horg med unger storkarene hadde at forsørge. De holdt sammen de, og slap ikke en kjæft frem, der en av deres egne kunde hente levebrødet – –

Huf nei, stod han ikke nu igjen og tænkte sig lei og saar paa det han aldrig magtet naa, og glemte arbeidet han hadde fore. «Paa denne fattige strimmel jord under fjeldet skal du slite livet, Eiler Hundevart, og ikke paa det frie, blaanende hav,» mumlet han i en saar flir, stak nøklen i laasen og aapnet.

Forsigtig skjøv han døren igjen efter sig, strøk luen av, skottet sky til de tomme stolerader og tren langsomt efter midtgangen op mot koret. Hvert skridt han tok klang lydt i det tomme hus, endda han traadte svært let for ikke at vække unødig støi paa saa hellig et sted.

Ved kordørstokken stanset han uviss. Gjennem vinduet i vestgavlen flømmet solskinnet og la en bred lysstripe under skibets sperreloft. 7De fete furubjelker fanget dypere lød, der lyset traf dem, og i klokkens irrete malm tændtes hett skjær av dunkelt rødt.

Over koret og alteret spredde stripen overdaadig glans og synte tydelig den fattigslige, falmede uldfrynse rundt prækestolens øvre kant og alle de avskallede flekker paa begge de blaaringede draker, som dannet ramme og alterets umalte midtfelt.

Inde i feltet paa et sort, kluntet kors hang Frelseren, skaaret i træ og graamalt. Ansigtet var fordreiet i dødens ve, og der var malt levrete blodsdraaper paa kind og lænd og ved naglegapene i hænder og føtter.

Til høire og venstre for den lidende Gudssøn stod Moses og Aron paa hver sin liten hylde. Dem blev det ikke fuldt saa nifst at røre ved. Høihellig som han paa korset var de da ikke, men godslig og mild i opsynet og fet paa kroppen at dømme efter hænder og føtter. De folderike klædebonnene deres aatte stænk av forgyldning, og Aron maatte bestemt ha baaret guldskjeg den tid han var i sit fir-spilder-ny. Om det samme hadde været tilfældet med Moses, skulde Eiler la være usagt, men tænkelig var det, saapas likt som de ellers var ustaffert.

Koret var helligere end skibet, og over 8alteret tronte Gud Fader i usynlig majestæt, var det blit forklaret ham under konfirmationsforberedelsen, og det grøsset gjennem Eiler av ærefrygt, da han steg ind i alterkrinsen. Smaahakket brisk laa frisk og urørt paa det hvitskurte gulv, saa nær som der presten hadde staat, der var nogen faa dusker traaket flat.

Han stilte verktøikassen paa gulvet, valgte sig det han hadde bruk for, og kløv op paa det med grøn bai klædte alterbord. Og uvilkaarlig sukket han til Gud og gjorde korsets tegn for sit ansigt og bryst, som han laa der paa knæ foran krusifikset, rent øm om hjertet ved beskuelsen av al den smerte han maatte lide, som uskyldig sonte for verdens skyld og store brøde.

Med dirrende fingre løsnet han det høihellige træ og la det varlig på knæfaldet, inden han gik i gang med at ta ned Moses og Aron. De var plugget til hylderne med lange trænagler, og han fik bruke baade meisel og tang før han fik rikket dem fra deres trygge stade.

Saa var det det grønne alterklæde – – Det gjaldt om ikke ved ringeste uagtsomhet spolere det kostbare tøi, som desforuten var helliget Vorherre, og omstændelig løsnet han nudd for nudd og la dem i en liten rund næverøske han hadde med til det bruk.

9Like ved der presten brukte lægge hænderne, naar han knælte, laa noget flatt, firkantet under klædet. Eiler kjendte det aldeles tydelig naar han strøk over stedet med fingertupperne, og han undret sig over, at Jochum Telman ikke hadde undersøkt, hvad det var som laa gjemt der.

I en fart fik han løsnet resten. I omslag av fingarvet lammeskind laa nogen tætskrevne blade i kvart format. Var det Guds eget ord eller var det selveste Svarteboken? tænkte Eiler, og fælske isnet langs rygraden.

Av de fire første blade var der bare nogen slitte stumper i behold. Paa den første var skrevet med snirklete bokstaver:

Cyprianus
Rette Frie Kons – – –
ud Given udi – –

Resten manglet.

Paa neste stod:

Indeholder at mane og ud løse Aanderne av Helvete naar mand deris tieneste behøver, samdt at binde dem igjen naar deris tienest – – –

Ræd slap han heftet og strøk med høire ærmet over panden, hvor sveden tytet i tætte draaper. Du store alstyrende skaper, hvad var dette for noget, og hvad vilde Jochum 10Telman si, naar han tedde ham fundet? Bare han nu ikke selv uforvarende kom i skade for at løse Hinmanden, for blade igjennem boken vilde han.

De slitte stumper hoppet han over og vendte forsigtig blad for blad. Der var tre og tredive i alt. Saa talte han opskrifterne: hundre og en og tyve fik han det til. Prentingen var klar og letlæselig, og av overskrifterne at dømme, blev den mand, som turde bruke dem, velberget under jordelivets mange tilskikkelser, for de omhandlet alt et syndig menneske kunde fæste sin hug ved og ønske at opnaa.

Bare han turde læse om ikke flere end et par av de mest nyttige. De kunde bli til stor nytte for ham, en enslig kar, uten forældre og slegtninger han kunde be om en haandsrækning. Og kanske – – kanske fik han sig skute – – –

Det smaldt braat i en av stoleraderne, og en gulvplanke gav sig i solvarmen. Eiler slap heftet og snudde sig mot skibet, sikker paa at møte skrømt.

Men ikke en levende sjæl var at se. Døren var igjen, solskin var det og lyse dagen.

Men skulde saa galt hende, at Hinmanden kom anstigende, fik han naturligvis sætte ham til arbeide, mens han selv fik hente hjælp.

11Tjenestjenten til Petter Dass bad ham øse sjø til hun vandt varsle husbonden sin; men Eiler, hvad for et gjøremaal hadde han ved haanden.

Fortænkt klødde han sig i haargaren med pekefingeren og rynket brynene. Saa klarnet ansigtet i et lystig smil: Flytte kirken! Ja saa bætter jor og jarn skulde han ikke sætte han Gamle-Erik til at rive kirken og bygge den op paa Eidet, og ikke en flis, ikke en nagle maatte der mangle. Aldrig i en evighet vaagde han Tykje røre ved korset, saa det blev rundelig tid at hente presten og faa styggelset manet dit han kom fra, inden større skaden var skedd.

Han smaalo seiersikker, grep heftet og aapnet paa slump.

«Vilt du have en Pung som aldrig skal fattes Penge,» læste han, «Saa tag en kulsort Høne, hvorpaa ingen hvide Fjeder findes. Steg og tilred den, som stegt Høne allerbedst bør være, læg den mellem tvende Lerfade. Gak saa en Torsdagaften, naar Solen er gaat ned, til en Korsvei og grav den ned midt i Veien. Den 9ende Dag derefter, naar Solen er undergaat, graver du den op igjen, saa finder du i fadene en Tudse eller frø havende noget i Munden lig en Pung. Tag den og gak hjem.

12Om du kjøber den sorte Høne, da skal du give for den, hvad de begjærer, og du skal stege den saa at ingen ser eller faar det vide.»

Uskyldig lød ordene uten spor av paakaldelse av Gud, og ikke av Fanden heller. Og forgjæves skulde han ikke ha læst den opskriften, tænkte han glad. Det kunde bli til skute og mere til, fik han den pungen.

Atter aapnet han paa maa faa.

«At Gjæs skal formere sig og ikke faa Misvext.

Naar du vil lægge Æg under Gjæs, da kast først Ild og Hvidløg i reden; læg Æggene under Gaasen paa den Dag i Ugen, som Juledag falder ind paa samme Aar, men ikke paa Fredag eller Løverdag, ikke heller paa den Dag, Nyet antændes. Saa naar alle Gjæslingerne ere udklækket, saa tag Æggeskallene, bind dem i et Stykke Fiskegarn og hæng dem op paa dit Loft eller i Skorstenen Aaret igjennem. Og giv Ungerne Havregryn og Hvidløg tilsammens; og naar du sætter dem første Gang paa Græs, da sig disse Ord 3 Gange:

Frede mig og mine
Jeg vil frede dig og dine

Fra Ravn, Krager og Skader, fra Høker og Glenter, fra Ræve og tyve samt fra alle Dyr, som dem ere skadelige.

13In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen.»

Smørblid vilde fru Telman bli, om Eiler forlente hende med denne kundskapen, slik vantrivsel hun støtt hadde paa gaaspistan sine. Enten kreperte de som smaa, eller saa tok ræven dem som voksen, og de faa hun fik lykke at beholde, var jammen baade usle og skrinne –

«Næverskrukkerne til mor,» hadde presten døpt dem, og «Ho sjøl» svelgte haanen stiltiende og fordoblet bare omsorgen for de hardfødte krek ikke mere det monnet.

Mødig av at staa opreist skorte Eiler kroppen mot alterbordet og kvilte den ene foten paa snippen av bedeskamlen. Som var det idag, husket han sommeren, han som gjætergut fra prestegaarden første gang traf sammen med fruen paa sæteren i Jørlandsdalen. Margrete Christendatter Maarsund nævntes hun for den gang, og det var førend det blev avgjort at hun og Jochum Telman skulde faa lov at faa hinanden.

Hun gik der sturen og stullet med sæterstellet mæt av vemod og sorg. Men snildere kvindfolk til at gi mat end Margrete den sommeren hadde Eiler aldrig raaket. – Og så forbaskende vakker som hun var!

14Han lo igjen og mindtes blygt sin egen gutteforelskelse og sin bitre sorg, da mor til Margrete kom og hentet datteren hjem til bryllupsstaaket.

Nu hadde han anledning til at lønne hende igjen – – Og gamle, snilde jomfru Stoltz, som altid var saa god mot ham den tid hun stod for styret i prestegaarden, hun vilde ogsaa bli glad, naar hun saa gaasen smekfet vagge forbi jomfrukammersvinduet. Nikke blidt til ham vilde hun og si med det gode smilet sit:

«Den Eiler, den Eiler, han kan oran. Jeg handlet ikke møst, da jeg tok mig av ham under opveksten.»

– – – Aa nei for hæder og magt og værdighet kundskapen forlente den med, som aatte visdom til at bruke den paa rette maaten. Sandelig hadde han mest lyst at beholde boken for sin egen del og ikke gi den fra sig.

Presten eide magt nok før, han, og trængte ikke øke den. Men en fattig strik som Eiler Hundevart, han kunde drage sig slik lærdom til nytte – Komme sig op og naa samme vyrdnad i sambygdingernes omdømme som far hans hadde aat.

– – Kjøpe gaard, eie egen jægt – omgaaes storkarene som likemand. Kanskje bli gift med en fin jomfru, for her fandtes da vel 15endelig anvisning paa at vække pikers kjærlighet og vende deres hug og hjerte dit en vilde.

Modig skiftet han fot og bladet snøgt – Aa for en braate tilfælder her var raad for. Forsvergelserne bar rød overskrift, han streifet dem bare med blikket, for det var kanske tryggest at te sig forsigtig likevel.

Der fandt han det han vilde.

«At komme en pige til at have fuldkommen Kjærlighet til dig.

Tag en Spansk-flue og giv hende den i Mjød. Da skal hun have dig hjertelig kjær. Probat.»

Nei det passet ikke for ham, og søkende strøk blikket over de tre følgende sider.

Forberedelse til Trolddoms Konst.

«At faa en pike til at løfte op.»

«Fadervor bakvendt.»

«At se om en pike er mø.»

«At døive sverd.»

«Konsten at mane Fanden.»

«Om kjærlighet.»

«Tag dit blod og muldvarpblod og skriv i din haand hendes navn og dit navn og giv hende saa haanden og sig disse ord:

Give din med min Kjærlighed kunde blive saa beblandet, som mit og muldvarpens blod 16er beblandet. I navn Gud Fader, Søns og Helligaands, Amen.»

Den var let at utføre. Men hvad stod der i den som kom efter?

«Held og yndest at vinde.

Om morgenen før du staar op skal du læse 3 gange disse ord:

Jeg inden fire vægger befale mig i Jesu Kristi Hænder. Himlen være mig blid. Alverden være mig god ligesom Jesu Kristi legem og blod. Alle mænd, kvinder, piger og drenge, unge og gamle, smaa og store. Fattige og rige, ja alle kreaturer skal neie og bukke for mig, ligesom englene neiede for jomfru Marie ved hendes velsignede søn Jesum Kristum og jeg N. N. skal vinde held og yndest ved Gudfader, Søn og Helligaand. Amen.»

For en skat av en bok. Et barn kunde trygt ta disse ord i sin mund og en voksen være glad ved at lægge sig dem paa minde.

Den næste opskrift var prentet med røde, snirklete bokstaver, Eiler hadde vanskelig at tyde. «Kontrakt med Fanden» fik han det til, og ikke sig selv mægtig læste han videre:

«Jeg N. N. forlanger tjeneste av dig, du unge Lucifer og Lukemborgs Hovmester, ved den levende Gud, saa fremt du er mig lydig, at høre dig med liv og blod til i Evighet – –.»

17En sint guttestemme brølte utfor væggen: «Mor, kor e du, æg vil ha kvelsmat!» og vakte Eiler til sans og samling. Han slog boken igjen, pakket den ind i omslaget og la den paa barmen indenfor uldskjorten.

Der var ansvar ved at beholde den, det skjønte han nu, og levde han til helgen, skulde Jochum Telman faa den av Eilers egen haand.

Omhyggelig brettet han det grønne klæde sammen, la det og Moses og Aron ovenpaa verktøikassen; tok saa vørdsløst om korset med andre inæven, som var det en ret og slet træbete og ikke kirkens allerhelligste klenodie, og trampet med tunge steg ut av kirken.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Eiler Hundevart

Den historiske romanen Eiler Hundevart kom ut i 1913. Handlingen er lagt til Vesterålen.

Eiler Hundevart er den eneste romanen i Regine Normanns forfatterskap med mannlig hovedperson, den unge Eiler Hundevart.

Da kirken skal flyttes fra Malnes til Eidet finner Eiler en svartebok gjemt i den gamle kirken. Fristet av løfter om rikdom og lykke, tar han i bruk boken og selger sjelen sin til «han Tykje».

Se faksimiler av 1. utgave, 1913 (nb.no)

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.