Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. I

179Denne nye Convention, som blev sluttet imellem Rusland og Sverige i Petersburg 16de December 1800, og siden tiltraadtes af Danmark, er overeensstemmende med den, som blev sluttet mellem Rusland og Sverige 1ste August 1780. Selv Udtrykkene ere mestendeels de samme; og den bestod af 13 Artikler. Den første Artikel indeholder: «Hans Majestæt Kongen af Sverige, og H. M. Keiseren af Rusland erklære, at de ville vaage over den strengeste Udførelse af det Forbud, som er bleven givet mod deres Undersaatteres Contrabande-Handel, med hvilken Magt det end maatte være, som enten allerede er i Krig eller i Fremtiden kunde indvikles deri». Den 2den Artikel opregner, hvilke Varer og Ting skulle ansees som Contraband, dog uden Præjudice for ældre Traktater. Den 3die Artikel, at enhver anden Handel skal være fri, og for i denne Henseende at stille Naturrettens almindelige Grundsætninger under en tilstrækkelig Beskyttelse, saa have de besluttet, ikke længer at lade samme afhænge af en vilkaarlig Fortolkning, som dicteres af en eensidig og øieblikkelig Interesse, til hvilken Ende de ere blevne enige om: a) at ethvert Skib kan seile frit fra den ene Havn til den anden, som tilhører krigførende Nationer, 180og langs disses Kyster; b) at Effecter, som tilhøre krigførende Nationers Undersaattere, ere frie paa neutrale Skibe, med Undtagelse af Contrabande-Varer; c) at kun de Havne skulle ansees for blokerede, i hvilke det er en aabenbar Fare at indløbe, fordi de angribes med bestemte Skibe, som ere tilstrækkelig nær; derhos maatte dette Skib tilbørligen være bleven underrettet om Blokaden af dennes Commandeur; d) at neutrale Skibe blot af retfærdige Aarsager og indlysende Grunde maae kunne anholdes, og at Proceduren derom skal være promte, lovmæssig og eensformig, og at, dersom de neutrale Skibe ei befindes skyldige i nogen Overtrædelse, skal der gives dem fuldstændig Satisfaction for den Insultering, som er tilføiet Deres Majestæters Flag; e) at den Officiers Erklæring, der kommanderer Deres Majestæters Krigsskibe, som ledsage en Convoi: at hans Convoi ingen Contrabande har ombord, skal være tilstrækkelig til at forebygge Gjennemsøgelsen paa hans Skib eller hans Convoi.

For at forebygge ethvert Misbrug i denne Henseende forpligtede de contraherende Magter sig at fornye deres strengeste Forbud, saavel til Førere af Krigs- som af Coffardi-Skibe, ikke at skjule Varer ombord, som efter denne Convention ansees for Contrabande, til hvilken Ende et Reglement tilføiedes Conventionen. Den 4de Artikel indeholder, at vedkommende Magter havde besluttet, at udruste et Antal Krigsskibe og Fregatter, for at beskytte disse Grundsætninger. Den 5te Artikel bestemmer, at kun de Skibe skulle ansees som det Lands Eiendom, hvis Flag de føre, hvis Skibscapitain og halve Eqvipage ere vedkommende Lands Mandskab. Den 7de Artikel bestemmer, at Conventionen ei skal have nogen retroaktiv Kraft og ei angaae Tvistigheder, som før dens Afslutning kunne have fundet Sted. 181Den 8de Artikel bestemmer Maaden hvorpaa en saadan muligen opstaaet Tvist skulde forsøges i Mindelighed afgjort, og at først Repressallier skulde bruges, naar en fredelig Afgjørelse forgjeves var forsøgt. Skulde een Magt fornærmes formedelst denne indgangne Convention, var den anden pligtig til at tiltræde dens Forsvar. I Følge 11te Artikel gave de contraherende Magter deres Samtykke til at andre neutrale Magter tiltraadte denne Convention, og deelte sammes Forpligtelser og Fordele.I Følge heraf tiltraadte Danmark og Preussen strax efter denne Convention. Efter 12te Artikel vedtoges, at disse mellem de contraherende Magter trufne Arrangements skulde meddeles de krigførende Magter.

Til denne Convention var føiet Kongen af Sveriges Reglement, efter hvilket Sveriges Skibsfart i Krigstider skulde rette sig.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.