Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Tiende Capitel

Den øvrige Fabrik-Virksomhed i Norge var i det her omhandlede Tidsum af liden Betydenhed, og indtager ingen vigtig Plads paa vort Vindskibeligheds-Register. Norges Indbyggere have liden Aarsag til at beflitte sig paa nogen anden Fabrik-Virksomhed, end den, hvortil Naturen har givet dem rige Elementer, eller til at dyrke andre Næringsveie, end dem, hvortil Landets Beliggenhed, og dets Sømænds Mod, Raskhed og Sømands-Færdighed i en saa høi Grad opmuntrer. Egentlige Fabrikstæder har Norge aldrig havt, og dette har 122vel været en iblandt flere Aarsager, hvorfore Norges Folkemængde ikke har været saa raskt fremskridende, førend dets udvidede naturlige Næringsgrene have antaget Fabrikvirksomhedens Natur. Indtil Udgangen af forrige Aarhundrede var der fra den ældste paa Historiens Blade indskrevne Tid en mærkværdig Ligevægt i Folkemængden, stedse svævende mod en Million Indbyggere.Indbyggere] rettet fra: Indhyggere (trykkfeil) De flere Aarsager hertil ville vi ikke nærmere undersøge, men have Grund til at ansee Phænomenet selv som heldbringende, fordi de Næringsmidler, som Landmanden uddrager af Jordens Skjød, vilde i en høiere Grad fattes, og forøge Landets Uselvstændighed og Farer under en stor Mangfoldighed af Fabrik-Anlæg. Enkelte Virksomheder af den Art understøttedes af Skibsfartens Livlighed og af gamle fra Forfædrene nedarvede Vaner. Saaledes befandtes flere Reberbaner spredte omkring i Landet, som vare ideligen beskjæftigede med at forfærdige Tougværk, der brugtes da i saa meget større Mængde under et stærkt tiltagende Skibsbyggeri, som Jerntouge endnu ikke havde fortrængt Brugen af Hampegods. Dernæst fandtes mange Tobaksvinkler og Teglbrænderier rundt om i Landet; men disse beskjæftigede formedelst deres Simpelhed ikke mange Hænder. Hist og her oprettedes Sukkerraffinaderier; men da det ikke var tilladt at hente det raa Material dertil fra første Haand, men Kjøbenhavn derpaa havde Monopol, kunde de intet Fremskridt gjøre. Endog efter Foreningen med Sverige, da dette Baand hævedes, maatte disse Fabrikker understøttes af Staten ved fri Indførsel af det raa Produkt og ved en høi Beskyttelses-Told, og have dog Vanskelighed ved at concurere med de bedre udenlandske. Enkelte Klædefabrikker anlagdes ogsaa uden at kunne trives, ligesom en Seildugfabrik oprettedes i Drammen. 123Brændeviins-Tilvirkningen, dette Fabrikflidens uægte Guld, der i vor Tid beskjæftiger saa mange Hænder, og, især i Begyndelsen af Brænderiernes Oprettelse, berigede saa mange Entrepreneurer, fandt den Gang ikke Sted uden paa den forbudne Vei, og derfor i en ringe Grad. – Med Sandhed kan det saaledes siges, at Norges naturlige Virksomhedsarter befandtes i Begyndelsen af dette Aarhundrede i en blomstrende Tilstand, uden at Savnet føltes af Fabrik-Værksteder, som ei syntes at have deres naturlige Sæde i vore Klipper, og hvis Producter for en langt billigere Priis kunne kjøbes i Udlandet, end tilvirkes i Landet selv.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.