Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. X

Til Kongen, under 28de Novbr.

Under 18de Septbr. indgav Regjerings-Commissionen en allerunderdanigst Forestilling til Deres Majestæt, af hvilken vi herved lige allerunderdanigst vedlægge en bekræftet Afskrift. Ligesom Commissionen paa den Tid ansaa det for sin Pligt at skildre de Følger, Priisdømmelsen af de i Deres Majestæts Stater under Beslag lagte engelske Varer og Fordringer, kunde have, saa troe vi det ei en mindre vigtig Pligt i Anledning af Deres kongelige Majestæts allernaadigste Plakat af 30te f. M. allerunderdanigst at forestille, at nogle Udtryk i samme maaskee kunde virke, at den ei af Alle vilde blive eens fortolket, hvorved der blev lagt Hindringer for de Handlende i saadanne Foretagender, der blot sigtede til deres Velfærds Conservation, og som det følgelig ikke er Deres Majestæts Villie 423skulle være forbudne. Blandt de Udtryk i den benævnte allerhøieste Plakat, som ved urigtig Fortolkning kunde blive de Handlende til Tab, vove vi at bemærke den i 1ste § omhandlede middelbare Handel med Rigets Fiender, der maaskee vilde opvække Tvivl, om ved middelbar Handel med England blot bør forstaaes saadan Handel, som under et laant Navn føres med denne Nation, eller om det endog skulde ansees for middelbar Handel med samme Land, at Norge sælger til venskabelige Staters Borgere saadanne Varer, som sædvanligen ei afsættes uden til Britterne. Extenderes Meningen af denne Plakat saavidt, vil Følgen blive, at norske Produkter af den Beskaffenhed, at de hidtil ei have kunnet afhændes uden til England, heller ikke kunne sælges til de faa neutrale Magters Undersaatter, der maaskee i denne Tid kunde finde Fordeel ved at gjøre Indkjøb deraf. Commissionen formoder saa meget mindre, at denne sidste Fortolkning er grundet, som dens Virkning vilde blive skadeligere for Norge end for England, til hvilket fra Norge egentligen ei afsættes uden Trælast, der for det meste kun er en Luxusvare for Englænderne, men hvis Salg næsten er det eneste Middel til at forskaffe det søndenfjeldske Norge de behøvende Summer til Indskjøb af Landets Fornødenheder. En saadan Fortolkning om hvad der bør forstaaes ved middelbar Handel kan endog bidrage til at fremhaste det sørgelige Øieblik, da vore Fiender ville skride til Condemnation af de betydelige Summer, de skylde Nordmænd, og af den Mængde dansk-norske Eiendomme, de have i deres Hænder, hvilket, om det skeer, vil sandsynligen for Norge blot i tilgodehavende Fordringer udgjøre Millioner, og naar hertil lægges det store Antal af Skibe og Ladninger, som ere lagte under Beslag, for begge Riger uhyre Summer.

424At saadan urigtig Fortolkning af denne § i Plakaten, saavelsom af Ordet Samqvem med Landets Fiender, kan finde Sted – have vi Grund til at formode, da det almindelige Forbud mod al Brevvexling med Fienden af Nogle er bleven saa bogstavelig forstaaet, at de endog have troet det utilladeligt at inddrage deres Fordringer i England, hvorved de staae Fare for, nu da man med hver Post kan vente Efterretning, at ogsaa tilgodehavende Kapitaler af den engelske Regjering ere lagte under Beslag om ei condemnerede, at tabe hvad de saaledes, af Frygt for at overtræde en Kongl. Lov, have forsømt at indfordre, hvilket vilde blive en ei ubetydelig Vinding for vore Fiender, og et ubodeligt National-Tab for Norge. Paa de anførte Grunde vover Commissionen allerunderdanigst at foreslaae, at det til at afværge de skadelige Følger, en saadan, deels efter vor Formening urigtig, deels alt for bogstavelig Fortolkning af Deres Majestæts allerhøieste Forbud mod Handel og Brevvexling med Landets Fiende vilde medføre, allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at befale, at ved middelbar Handel med England kun skal forstaaes saadan Handel, som, under et laant Navn af en neutral Magts Undersaat, i Grunden dog er Handel mellem en af Deres Kongl. Majestæts Undersaatter og Rigets Fiender, og at derimod ethvert Salg af Varer, hvis Udførsel ei i Almindelighed er forbuden til venskabelige Magters Undersaatter, fremdeles som hidtil maa være tilladt, saa og at det man være enhver af Deres Majestæts Undersaatter tilladt, at afsende saadanne Breve til England, som aabne indleveres paa Postcontoirerne, og ved Undersøgelse befindes Intet at angaae uden Fordringer eller Anmodninger om Penge-Udtællinger af Englændere.

425Ved saadan allernaadigst Tilladelse kan maaskee endnu noget reddes af de betydelige Fordringer, norske Huse have i England, og uden denne Deres Majestæts allernaadigste Tilladelse vil det blive umuligt for danske og norske Undersaattere at lindre de mangfoldige til England opbragte Landsmænds Nød.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.