Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. XIX

467Hans Durchlautighed, den kommanderende General søndenfjelds har ved Skrivelse af 28de dennes gunstigst behaget at meddele Udgiveren følgende Beretninger.

«Extract af en Rapport fra Oberst Staffeldt, dat. 19de d. M. Da indhentede Efterretninger fortalte, at Fienden forskandsede sig stærkt paa den høire Fløi, saa anordnede jeg, for at fordrive ham fra denne Position, 2 Divisioner Grenaderer af den Trondhjemske Bataillon, 1 Division Do. af 1ste Agershusiske, 1 Skarpskytter-Division fra Trondhjem og det leerdalske lette Infanteri-Compagnie samt 2 Skiløber-Compagnier at angribe paa denne Fløi den 18de d. M. om Formiddagen Kl. 11. Til samme Tid befalede jeg det Aamodtske Skiløber-Compagnie og 50 Mand af det Vingerske lette Infanterie-Compagnie at gjøre en Demonstration paa hans venstre Flanke.

Demonstrations-Corpset begyndte sin Attaqve den fastsatte Tid og udførte samme meget godt. Fienden blev af Fendrik Gill med 50 lette Infanterister fordrevet fra sine Forposter; men da han retirerede sig paa sin Hovedstyrke ved Lier, kunde han kun forfølges et Stykke, hvorved 2de af Uplands Regiment bleve gjorte til Fanger, nogle ihjelskudte og blesserede, samt 4 Geværer erobrede, uden at paa vor Side en eneste Mand blev beskadiget.

Angrebet paa den høire Flanke skede i 3 Colonner. Major v. Ræder af 2det Trondhjemske Regiment, som Høistkommanderende for det Hele, anførte selv den ene Colonne, som skulde angribe Forskandsningen paa Mobæk. Capitaine Jürgensen, Chef for det leerdalske Compagnie, skulde med den anden Collonne angribe Forskandsningen paa Skandsgaarden i Flanken, 468medens Capitaine Nægler af 2det Trondhjemske skulde gjøre Attaqven herfra med den 3die Colonne.

Det lykkedes snart disse Colonner at fordrive Fienden fra Skandsegaarden. Han flygtede over Broen mellem Skikkerbøl og Overud, brækkede Broen efter sig og satte sig paa den anden Side af Elven i en stærk Position.

Den af Major v. Ræder anførte Kolonne gjorde imidlertid Angreb paa Forskandsningen ved Mobæk med Skud fra de foran Forskandsningen liggende Huse, medens Grenadeer-Divisionen af 1ste Agershuus og det leerdalske Compagnie efter fuldendt Affaire ved Skandsgaarden stødte til og angreb med Bajonetten, men da man efter adskillige gjentagne Angreb erfarede, at det ikke uden alt for betydeligt Tab af Mandskab vilde være muligt at drive Fienden ud af Forskandsningerne, og man tillige blev vaer, at han paa den anden SidenSiden] rettet fra: Sidn (trykkfeil) af Elven havde nok en Forskandsning, der dominerede den første, og altsaa vilde have foraarsaget et dobbelt Offer af Mennesker, saa besluttede man at indeholde med flere Forsøg, og trak sig i bedste Orden og uden at blive forfulgt tilbage til de forhen indehavte Poster.

Fra de fiendtlige Forskandsninger faldt næsten som en Hagel, ikke alene af de almindelige Musketkugler, men ogsaa af et større Slags af Jern, hvilke sidste formodes skudt af de saa kaldte Musketetændere.

Vort Tab er 7 Døde og 27 Blesserede, af hvilke 4 bleve liggende under Fiendens Forskandsninger, og af ham tagne til Fanger. Af de øvrige 23 ere 4 haardt og de øvrige let blesserede. Desuden ere blesserede Capitaine v. Sigholdt og Lieutenant Steenbuk, begge i høire Arm, og Lieutenant Lossius i venstre Laar.

Fiendens Tab maa have været langt betydeligere.


469Kongsvinger den 26de Mai 1808.

Underdanig Rapport.

Da jeg efter indhentet Efterretning havde bragt i Erfaring, at et Jæger-Compagnie af Fienden skulde ligge fordeelt paa Gaarden Jerpset og Ødegaarden paa Vestmarken, og blot havde en liden Vagt detascheret til Gaarden Harstad, beordrede jeg Capitaine Jürgensen med det leerdalske lette Infanterie-Compagnie og det Aamodtske Skiløber-Compagnie at gaae over Fjeldet fra Spitals-Krogen over til benævnte Gaard, for at hæve disse Qvarterer. Capitainen med Commandoet blev Natten mellem den 23de og 24de liggende paa Fjeldet, og sendte en bekjendt Mand frem for at erholde fuldkommen Vished, og da denne bragte Efterretning, at det meste af Compagniet var paa Gaarden Jerpset, og at ikkun en Vagt af 5 Mand var paa Ødegaarden, og en noget større Vagt længere tilbage paa Gaarden Harstad, besluttede han at rette sit Angreb alene paa Hovedstyrken paa Jerpset. Han marscherede derefter saaledes af med sin Commando, at han kunde indtræffe der ved Midnatstiden imellem Kl. 12 og 1. Natten mellem den 24de og 25de Mai naaede han Stedet, inddeelte Mandskabet, og paa givet Signal var Gaarden omringet. Ved at nærme sig Huset skjøde de Svenske igjennem Døre og Vinduer; herover blev Folket forbittret, og en almindelig og stærk Skydning var uundgaaelig. Den der commanderende svenske Officier, Lieutenant Baron Ulfssparre, blev tilligemed endeel fiendtlige Soldater, hvis Antal ei nøiagtig kan opgives, men troes at have været en Snees Mand, skudt, og 24 tagne til Fanger. Desuden erholdt vi 25 Stkr. Geværer med Bajonetter, deels svenske deels franske, ligesaa mange Patrontasker og Feldtflasker, en heel Deel Ammunition, som der forefandtes, og ei kunde medføres 470over Fjeldet tilbage, blev iturevet og fordærvet. De Fangne ere Regiments-Jægere af Uplands Regiment, og de franske Geværer ere af dem, som i afvigte Aar i Pommeren bleve gjorte til Bytte.

Vort Tab ved denne Expedition er en Død og 2de Saarede af Leerdals lette Infanteri-Compagnie.

Capitain v. Jürgensen, der ved denne Expedition har viist megen Conduite, som og det hele Commando, der af Capitainen erholdt det bedste Vidnesbyrd, kan jeg ikke andet end anbefale til Deres høifyrstelige Durchlautigheds Naade.
Underdanigst
Staffeldt.


Svensk Rapport.

Brigadechef Carl Leyonstedt meldte, at den 18de Mai Kl. 10½ Formiddag angrebes de Svenske paa flere Steder med Heftighed, i det de Norske paa 2 Steder gik over Glommen, men Kl. 5 nødtes de til at trække sig tilbage. Major Cederstrøm, som næsten den hele Tid var i Ilden, udmærkede sig tilligemed Major Bergenstråle m. Fl.

Den 25de Mai tidlig om Morgenen blev en Postering af 2den Brigade under Oberst Schwerin omgaaet og angrebet af en overlegen Fiende ved Hjerpsæter. Lieutenant Baron Ulfssparre, som commanderede Jægerne, blev strax skudt og hans af 28 Mand bestaaende Trop, som nu var uden Anfører, blev fangen. De andre Posteringer samlede sig imidlertid, og gjorde den overlegne Fiende kjæk Modstand. Fendrik Wynblad, som med 25 Jægere den 24de om Aftenen var afsendt for at recognoscere, og ved Borttagelse af Posteringen ved Hjerpsæter blev afskaaren, trak sig ad ukjendte Skove tilbage, og naaede, 471efter en Marsch af 8 Mile, uden Tab af en Mand, Rangrud Præstegaard Kl. 11 om Aftenen den 26de.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.