Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. XXIII

(Budstikken No. 37 og 38).

«Efterat den fiendtlige Postering ved Præstebakke havde 481overgivet sig til vore Tropper, blev som forhen meldt mellem disse og det fiendtlige Corps ved Berbye og Omegn en Vaabenstilstand sluttet, som kun af os kunde opsiges med 4 Timers Varsel, og hvis Hovedbetingelse var, at Tropperne skulde beholde deres indehavende Positioner. Desuagtet blev Vaabenstilstanden nogle Dage efter formelig opsagt af Fienden,Adlersparre paastod, at de Norske skulde give 4re Timers Opsigelse; men at det stod til de Svenske at begynde uden Opsigelse, som dog skede fra svensk Side. og uagtet Capitaine Huitfeldt henviste dem til ovenmeldte Forpligtelse, de selv havde indgaaet, rykkede Fienden med en meer end tidobbelt overlegen Styrke, som blev angiven til 6 a 7000 Mand, imod vore ved Fangernes og de øvrige Transporter svækkede Tropper, som altsaa trak sig tilbage efter et let Engagement, og tog Positionen ved Iddebøen, uden Tab af en eneste Mand. Da dette blev mig indmeldt, sendte jeg strax af den for nylig til Schieberg Sogn ankomne Brigade et passende Corps under Major v. Krebs til Enningdalen, for at soutenere vore der staaende Tropper, at opholde Fienden, og om muligt hevne det Forefaldne; men Omstændighederne og militaire Grunde hindrede Opnaaelsen af det sidste Øiemed for Øieblikket, fortrinlig da Fienden efterhaanden trak sig tilbage over sine egne Grændser. Jeg erfarede imidlertid, at det var et almindeligt Rygte ved den fiendtlige Armee, at Krigen med Norge var til Ende, og at deres Tropper skulde bruges mod Fiender, som vare landede øster i Sverige, hvorpaa jeg gav den fornødne Befaling, for at overbevise dem om det Modsatte. Foruden den sidst ommeldte dristige og saa hæderfuld udførte Affaire ved svensk Svinesund, forefalde næsten dagligen smaa 482Fægtninger i Egnen af Vosbøen og det til Enningdalen grændsende Sverige. Vore Forposter staae i Sverige, og Krogstrand er af os besat.

Fienden, som i Gaar gjorde et Forsøg derfra at delogere vort der under Fændrik Grimseth af det nordenfjeldske Regiment stationerede Detachement, blev afviist ved Hjælp af vore bevæbnede Fartøier. Den fiendtlige Armee staaer med samme Styrke, fordeelt i en vis Afstand indenfor sine egne Grændser.

Kysten langs Svinesund og Iddefjorden er af dem for det meste rømt, eller ikkun ubetydelig besat. Alle indkomne Rapporter give nyt Beviis paa vore Troppers Mod og Længsel efter hæderfuld Kamp for elsket Konge og Fædreneland.

En Afskrift af den ommeldte, mellem Capt. Huitfeldt og den svenske Over-Adjutant Adlersparre sluttede Vaabenstilstand giver jeg mig den Ære at vedlægge.
Christian,
Prinds til Slesvig-Holsteen.

Afskriften af Vaabenstilstanden lyder saaledes:

«Siden Oberstlieutenant Baron Knorring har overgivet sig med Commandoet ved Præstebakke og Positionen til den kongelige norske Nations Vaaben, og ved Misforstand af Sprogets Lydelse har disponeret over Berby med tilhørende Posteringer, hvilke dog ikke staae under hans Befaling, saa for at iværksætte den af Oberstlieutenant Knorring indgaaede Capitulations Vilkaar angaaende de Fangnes og blesserede Troppers Transport herhen, for siden at kunne føres lettere Søveien, vorder herved sluttet en Vaabenstilstand med fire (4) Timers Opsigelse fra Norsk Side, hvorunder de norske Tropper ikke avancere, 483men beholde deres nu indehavende Positioner, ligeledes de kongelige svenske Tropper deres nu indehavende Stilling.

Berby-Elven og Idde-Fjorden bliver Grændselinien imellem begge Armeer.

Skulde de norske Tropper paa andre Steder have erholdt Fordele, gaae de tilbage til den Stilling, de i Dag den 10de dennes Kl. 10 (Ti) Formiddag indehavde.

Berby, den 10de Juni 1808.

Gustav Lilliehorn. H. M. Kongen af Sveriges tjenstg. Overadjutant.

Spørck. Brigade-Adjutant.

Georg Adlersparre. Overadjutant af Dagen hos General en chef, Befalingsmand over Tropperne af venstre Fløi og vestre Armee.

A. Huitfeldt. Norsk Detaschements-Commandeur.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.