Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

av Jacob Aall

Bilag No. V

Englands Erklæring,
(hvoraf kun uddrages hvad der angaaer Norden.)

«Den i Petersburg af hans Majestæt Keiseren af Rusland udstedte Erklæring har opvakt den største Bestyrtelse og en følelig Smerte i hans Majestæts Sind».

«Hs. Maj. var ikke ubekjendt med Beskaffenheden af de hemmelige Forpligtelser, som Rusland har været tvunget til at underskrive under Forhandlingerne i Tilsit; men han havde haabet, at Eftertanke over hiin ulykkelige Forhandling, og en rigtig Bedømmelse af dens Følger for det russiske Navns Hæder og det russiske Riges Tarv vilde have bevæget hans russiske Majestæt til at løsrive sig fra de nye Raadslag og Forbindelser, som Samme havde antaget i et Bestyrtelses og Modløsheds Øieblik, og at han heller vilde vende tilbage til en Statspolitik, som var mere overeensstemmende med de Grundsætninger, som han saa uforandret havde bekjendt sig til, og som mere betryggede hans Krones Ære, og hans Landes Vel. Hs. Maj. havde megen Aarsag til Mistanke og billig Grund til Klage; desuagtet afholdt han sig fra al Bebreidelse. Hs. Maj. troede det Nødvendigt at forlange Erklæringer, i Hensyn til visse med Frankrige trufne Aftaler, hvis Hemmeligholdelse for Hs. Maj. ikke kunde andet end bestyrke ham i den Forestilling, som han allerede havde gjort sig om deres Natur og Gjenstand».

403«Hs. Maj. anseer sig ei forbunden til at retfærdiggjøre sig for Keiseren af Rusland i Henseende til Toget mod Kjøbenhavn. Ikke dem, der have deeltaget i de i Tilsit gjorte hemmelige Aftaler, tilkommer det at forlange Godtgjørelse for et Skridt, som disse Aftaler gav Aarsag til, og hvorved en af deres Planer lykkeligen er bleven tilintetgjort».

«Hs. Maj.s Retfærdiggjørelse i Henseende til Toget mod Kjøbenhavn ligger for hele Verdens Øine; Keiseren af Ruslands Erklæring vilde tilføie den hvad der manglede, hvis Noget ellers behøvedes tilføiet for at overbevise de meest Vantroende om de Omstændigheders uimodstaaelige Vægt, der bestemte Hs. Majestært».

«Men lige til Bekjendtgjørelsen af den russiske Erklæring havde hans Maj. ingen Grund til den Formodning, at Keiseren af Rusland, hvad endog hans Mening var om Begivenhederne ved Kjøbenhavn, kunde hindres fra, efter Storbrittaniens Forlangende, at paatage sig samme Rolle som Mægler, som han saa gjerne opfyldte til Fordeel for Frankrige. Hans Majestæt veed ogsaa heel vel, at de første Kjendetegn til en fornyet Fortrolighed, siden Freden i Tilsit, viste sig just i det Øieblik da Efterretningen om Kjøbenhavns Beleiring var kommen til Petersborg»…

«Hans Majestæt kan ikke begribe, at han ved at foreslaae Kronprindsen af Danmark saadanne Freds-Betingelser, som den fra Danmarks Side lykkeligste Krig neppe kunde have forskaffet ham, udsatte sig for den Beskyldning enten at have forbittret Danmarks Harme, eller fornærmet dets Værdighed»…

«Hans Majestæt har gjort saa meget for at ende Krigen med Danmark, at enhver Erklæring fra hans Side med Hensyn dertil bliver unyttig; men han har Vanskelighed for at forene 404Keiseren af Ruslands Iver for at erholde et saadant Resultat med det Afslag, han nyligen gav, da han anmodedes om at anvende sin gode Mellemkomst for at opnaae et saadant».

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 1

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.