Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

[Bilag No. XIII]

544Baron Platens Breve til Adlersparre.

a.

22de August 1809.

– –Denne SagHan omtaler i Begyndelsen en Brevvexling med Grev Wedel, som gik igjennem en vis Bagge, og taler derpaa om Norges Forening med Sverige og Midlerne til at fremme den.er af yderste Vigtighed, og finder Du, at Noget af Vægt derved kunde udrettes, saa maa Du trygt engagere Dig for et betydeligt Tal af 100,000 Rd. Jeg og min Svoger, som allerede er skreven efter, skulle vel holde hvad Du lover. Anledningen seer Du af indlagte Fragment af hans Brev. Sagen er allerede her i Statsraadet ventileret; men det er bedst at haandtere denne Sag noget varsomt ogsaa i Henseende til Nordmændene, som vel til en Deel turde behøve al lære Nødvendigheds-Loven at kjende.– – Adlerkreutz gjør stundom Noget som ligner Avancer. Jeg agerer moderat, og i Dag er han paa Prøve om han for Alvor vil tiltræde den gode Sag gjennem Udfærdigelsen af Din Generalbefaling.

I alle Fald kunne vi blive Venner, ei Fortrolige; man kan ei tjene to Herrer, og, da jeg nu engang har underkastet mig den ubegribelige Herskelyst, er det bedst for Sagernes Gang at blive derved.


b.

Fra Samme til Samme.

uden Dato.

– – Med Forster har jeg ofte samtalet; han forsikkrer mig, at den engelske Regjering paa hvad Maade som helst 545understøtter Unionen enten ved Blokadens Ophævelse eller Fred med Norge, og efterat jeg i Dag har havt en Samtale med ham om et gjensidigt Arrangement med os baade fra engelsk og fransk Side, som torde kunne befrie os for Havnestengningen – en Idee som Lagerbjelke nøiere vil have detailleret – saa nævner han vist derom med en Coureer, som han i Aften afsender til England. For sin Deel tykkes han at gaae ind i den Idee, at om Frankrige cederer Havnestengningen, England cederer os at handle med visse Varer paa visse franske Havne med sædvanlige Restrictioner. – – Dumheder gjøres, Svagheder sees, Intriger af en infam Art spilles, men endnu mislykkedes de uden i Bagateller – – Det store Punct er Krigens Fortsættelse, som jammerligen skrammer de Fleste, og hvorfor det var vel, snart at faae Decision fra Norge. Jeg ønskede nu, at man i Norge indsaa sin Stilling, da vi ere saa vidt avancerede.


c.

Fra Samme til Samme.

Stockholm 28de Decbr. 1809.

Min bedste Broer!

Jeg benytter Leiligheden med den Coureer, som i Dag afsendes til Dig, for at bevidne Dig min inderlige Tilfredshed over det trøstende Omdømme angaaende Prindsens Person, som Du har oversendt mig med et Par Linier, tilligemed Nordstrøms Forholdsregler angaaende Veien. Det kan være temmelig ligegyldigt om man anseer et sædvanligt Menneske fra samme Synspunct som andre Mennesker, men naar der handles om ham, som skal styre Rigets Skjebne, er man virkeligen bekymret for de Begreber, man har givet sine Venner, og nu er 546denne Bekymring i det mindste for mig forbi, hvorvel den, som Dine Breve, der ankom i Gaar Aftes med Bagge, indeholde, ei er den mindste.

Sagen vil Wetterstedt i Dag med langt mere baade Kundskab og Dygtighed, end jeg kan afstedkomme, sætte i sit rette Lys, men hvad jeg vover med Tryghed at forudsætte, er at alle Forudfætninger af nogen Plan, Dig uafvidende, hvori Wetterstedt og jeg skulde deeltage, er en Feilslutning, som vi vel taalmodigen bære, men som dog er i høieste Grad urigtig og bliver det stedse.

At Armeerne i Fred sættes paa Fredsfod, byde vore Resourcer peremtorisk; at Expeditionerne derom skee paa en for Dig tilforn bekjendt Maade, er vel ei heller noget Nyt for Dig, Jeg kan dog ei troe at Alt er rasende i Planen, endskjønt jeg ei heri deciderer, helst da det ei tilkommer mig; men for den gode Sags Skyld haaber jeg, Du ei bestemmer Dig til noget Skridt, som skulde gjøre de første Øieblik kjedsommelige for vor gode Prinds.

Evig Din etc.
B. v. Platen.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.