Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

Bilag No. XXVII

Gjenpart af en Annonce i Trondhjems Addresse-Contoirs-Efterretninger No. 11 den 8de Febr. 1814.

Hans Høihed Statholderen forlod Opdals Præstegaard den 4de Febr. om Formiddagen Kl. 10, og ankom til Störens Præstegaard om Aftenen Kl. 8. Her indfandt sig H. E. Generallieutenant Grev Schmettau tilligemed Embedsmændene i Omegnen for at complimentere Hs. Høihed.

Paa Skydsskafferstedet Bjørkager, hvor H. H. naadigst behagede at opholde sig, for paa sædvanlig Maade at underholde sig med den forsamlede Almue, blev ham præsenteret et Drikkehorn med adskillige mærkelige Inscriptioner paa indlagte Guldplader, som blandt Andet angiver: at K. Christian den 5te, Frederik den 4de og Christian den 6te, samt Kronprinds Frederik havde drukket deraf i Aarene 1685, 1704, 1733 og 1788 ved at passere dette Sted. Dette Drikkehorn behagede H. H. paa sine høie Forfædres Viis at udtømme paa gamle Norges Vel og Selvstændighed under et af de Tilstedeværende gjentaget trende Gange Hurra!

649Den 5te om Morgenen fortsatte Høistsamme Reisen til Trondhjem. Paa Skydsskafferstedet Meelhuus modtoges H. H. af samtlige Byens Embedsmænd. Omtrent en halv Miil udenfor Staden paraderede det Trondhjemste ridende Corps, som eskorterede H. H. til Stiftamtmandsboligen. Udenfor Byen behagede Høistsamme at stige af paa et Grev Schmettau tilhørende Landsted, for derfra til Hest at begive sig til Byen, hvor H. E. Commandanten overgav Høistsamme Fæstningens Nøgler, hvilke igjen med de naadigste Udtryk bleve tilbageleverede. Paa Torvet paraderede Garnisonen, Borgervæbningen samt Sødefensionens Mandskab. Ved at passere disse tiltalede H. H. Tropperne saaledes:

«Jeg hilser Eder, brave Trøndere! Ved Eders og Vaabenbrødres Bistand kan og skal Norge bestaae udeelt og ubetvunget. Jeg stoler paa det norske Folk og paa en retfærdig Sag, som Gud vil beskytte. Lad et tre Gange gjentaget Hurraraab gjenlyde for gamle Norges Held!»

Derefter henvendte Høistsamme sig til Borgerskabet saaledes:

«Jeg føler mig inderlig tilfreds ved at see mig omringet af Trondhjems Borgere. Ægte norskt Sind har hjemme i Trønderlaget; derfor vil jeg føle mig lykkelig blandt Eder, og den Tid jeg kan opholde mig her, vil stedse synes mig for kort. Held Trondhjem og dets Indvaanere!»

I Stiftamtmandsboligen mødte Byens geistlige, militaire og civile Embedsmænd, samt første Borgere til Cour, som H. H. tiltalede saaledes, som findes i Texten.

Hr. Smith tilføier i Anledning af Prindsens Ophold i Trondhjem:

650«Hverken heri Byen eller under mit strax derefter paafulgte Ophold i Christiania og paa Eidsvold hørte jeg nogensinde enten i de Cirkler, hvortil jeg paa hiin Tid havde Adgang, eller af de tildeels høitbetroede Mænd, som beærede mig med deres Fortrolighed – og blandt hvilke jeg troer at have Grund til udtrykkeligen at nævne Bistop Bugge – anden Grund angive til Prindsens Reise til Trondhjem end den, at vinde Tid til Affærdigelse af de forskjellige udenrigske Deputationer, der bestormede Prindsen. At han skulde have næret de sangvinske Forhaabninger, at Trønderne vilde juble ham imøde med Opfordring til Tronbestigelse, Kroning m. m., er ikke troligt.

Prindsens Ophold i Trondhjem syntes nærmest viet Adspredelser. En Souverainitets-Handling udøvede han imidlertid, idet han forærede Biskop Bugges Familie Brugen og Revenuerne af Gaarden nordre Lyng i Wærdalen.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.