Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

Bilag No. XXVIII. a

Proclamation.

(Stockholm, trykt i det kongelige Bogtrykkeri 1814.)

Gjennem en formelig Fredstractat, som er afsluttet i Kiel den 14de Januar sidstleden, har Kongen af Danmark for sig 652og sine Efterfølgere paa den danske Trone, for evindelige Tider aftraadt til Os og Vore Efterfølgere paa Sveriges Trone alle sine Rettigheder og Titler til Kongeriget Norge, samt i Følge denne Afstaaelse løsgivet Eder fra den Troskabs- og Hyldings-Ed, som I have svoret Hans Kongelige danske Majestæt og den danske Krone.

Svenske Tropper skulle derfor betræde Eders Grændser. Modtager dem med Rolighed og Tillid. De komme som Brødre, som Soldater af samme Folk, af Naturen bestemt til at være forenet. Ethvert fremmed Folk som kunde true Eders Fædreland, skulde ville røve Eders Eiendom og krænke Eders Rettigheder. Svenske Soldater, Ætlinger af samme Stamme som Norges Folk, komme for at befæste Eders Rettigheder og Eders Frihed.

Vor Generalgouverneur skal paakalde de meest anseede Mænds Indsigter iblandt Eder, for at forelægge til Vor Prøvelse og Stadfæstelse Forslaget til en Statsforfatning, der er lempet efter Eders Behov og kan betrygge Eders Lyksalighed.

Vi love Eder forud, at denne Statsforfatning skal hvile paa de tvende skjønneste Rettigheder, som tilhøre et tappert og ædelt Folk: den at yttre sig gjennem sine Repræsentanter og at beskatte sig selv.

Saadan er Vor Hensigt, Nordmænd! Vort Hjerte eier ikke andet Formaal, end at berede Eders Vel. Vor høitelskede Hr. Søn, Generallissimus for begge Rigers Krigsmagt til Lands og Vands, som i dette Øieblik strider for Folkenes Frihed og Selvstændighed, skal vide at høiagte disse Eders Rettigheder. Han deler i denne Henseende Vor hele Tænkemaade, og skal forplante den til sin Søn. Maatte fra dette Øieblik al Avind forsvinde mellem den skandinaviske Halvøes tvende 653Nationer! Deres fælles Styrke hviler i deres indbyrdes Enighed og Tillid. Deres Ærgjærrighed er indskrænket til deres Grændser, og de have ingen anden end at forsvare deres Jord. Krigen skal ei mere strække sine Ulykker til Eder. De Fjelde, som adskille Sverige og Norge, ophøre nu at være Grændser. Havet og Indbyggernes Tapperhed er herefter de eneste Formure, som disse Riger behøve.

Vi have truffet alle fornødne Anstalter til at paaskynde Korntilførselen til Eder. En oplivet Handel og paany aabnede Havne skulle i den Henseende understøtte vore Bestræbelser og berede Eder nye og længe savnede Kilder til Velstand. I skulle – vi tvivle ei derpaa – gjennem en almindelig Ordens Vedligeholdelse, gjennem den Lydighed, I ere Eders nye Konge skyldige, gjennem den Tillid I vise ham, og gjennem en sand Fædrelandskærlighed, svare til den faderlige Omhu, Vi aldrig skulle ophøre at vise Eder.

Stockholms Slot den 8de Febr. 1814.

Carl.


b.See Recueil des Ordres de Mouvement et cetera en 1813 et 1814 par le Prince Royal de Suède en Stockholm 1838, Pag. 622 ff.

Den svenske Kronprinds, Carl Johan, søgte at forberede, saavidt det stod i hans Magt, Norges fredelige Forening med Sverige. Fra sin Seiers-Valplads i Holsteen skrev han under 23de Januar 1814 til Feltmarskalk Grev Essen:

«Jeg har den Fornøielse at underrette Dem om, at Fredstractaten med Danmark er bleven ratificeret af Hoffet i Kjøbenhavn. 654Jeg formoder at De allerede har modtaget Kongens Ordre til at tage Norge i Besiddelse; men jeg kan ikke noksom anbefale Dem at lade de Tropper, som marschere derind, iagttage det anstændigste og retsindigste Forhold. Jeg ønsker, at enhver Militair, som tillader sig det mindste ufordelagtige Udtryk mod den norske Nation, maa blive paa det alvorligste straffet.

Endskjønt Underhandlingerne have været vanskelige, bør jeg tilstaae, at Hoffet i Kjøbenhavn, under at forsvare sine Rettigheder til det yderste, har underhandlet paa den venskabeligste Maade, og at vi ere skilte ad som gode Venner. Dersom det er mig muligt at skaffe dette Hof fuld Erstatning, skal jeg gjøre Alt, hvad der staaer til mig.

Jeg sender Dem Oberste Holst, min Adjutant, norsk af Fødsel. Han kan være Dem til stor Nytte, da han er dygtig og fuld af god Villie.»

Under 17de Januar 1814 udgav Kronprinds Carl Johan sin 32te Bulletin fra Generalqvarteret i Kiel af følgende Indhold:

«Danmarks Fred med Sverige og England er undertegnet den 14de Januar. Søndagen den 16de var stor Parade; et høitideligt Te Deum er bleven afsjunget til Taksigelse, og flere Artillerisalver affyredes. Tractaten er bleven afsendt til H. M. Kongen af Danmark, og man venter Ratifikationen næste Onsdag. Hele Armeen begiver sig paa Marschen imod Rhinen. Der er ingen Rivalitet mere blandt Nordens Folk; de have erkjendt, at de have samme Interesse. Forenede til det ædleste Øiemed ville de stride sammen for Fastlandets Frihed,for Fyrsternes og Nationernes Uafhængighed.

655Nordens Folk betragter ikke Franskmændene som Fiender. De erkjende ingen Anden som deres Fiende end ham, som har gjort Alt for at hindre deres Forening, han som – man kan ikke for ofte gjentage det – har villet undertvinge alle Folkeslag og plyndre alle Lande.»

Kronprindsen ilede at bekjendtgjøre alle de Generaler, som stode under hans Commando, dette Fredsbudskab, og i alle disse Bekjendtgjørelser forudsætter han, at Norges Forening med Sverige ufortøvet vilde fuldbyrdes, og at Rolighed var vendt tilbage til Norden. I hans Brev til den russiske General Benningsen, dateret 15de Januar 1811, siger han: «Jeg iler at underrette Dem om, at Danmarks Fred med Sverige, England og dets Allierede, er bleven afsluttet i Dag Morges Kl. 3. Denne Tildragelse, som skyldes Keisers Alexanders ædle Energi, sikkrer Nordens Rolighed o.s.v.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.