Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

Bilag No. V

Depeche fra den engelske Minister Canning til den svenske Minister i London, af 16de Juli 1809.

Monsieur!

Jeg har den Ære at erkjende Modtagelsen af det Brev, som De har tilskrevet mig under 21de Juni, som anmelder H. K. H. Hertugen af Søndermanlands Bestigelse af Sveriges Trone, og hvori De begjærer Adgang til en Audience hos Hs. Majestæt for at præsentere de Creditbreve, som De har modtaget af den nye Souverain.

Jeg benytter mig af denne Leilighed for at fornye de Forsikkringer, som jeg allerede før har gjort Dem, om den varme og oprigtige Deel, som Hans Majestæt tager i Alt, hvad der angaaer Sveriges Lykke og Velvære, og for paa ny at erklære Dem, at H. M. aldeles modsiger enhver Attraa efter, eller Tilbøielighed til at blande sig i dette Kongeriges indre Anliggender. Dersom H. M., opfordret til offentligen at erkjende en Tingenes Orden, som er grundet paa en Monarks Fald, med hvilken, som den Eneste blandt alle Europas Souverainer, Høistsamme var forenet med en Alliances Baand, føler Attraa efter, formedelst denne Betragtning at kunne i det mindste bevirke en temporair Frist, saa kan jeg ikke afholde mig fra at udtrykke mit Haab om, at dette ei med Grund vil kunne vorde betragtet som en Fornærmelse mod den svenske Nation, 494eller mod den høie Person, som Sveriges Stænder have beklædt med en Konges Titel og Myndighed.

Jeg beder Dem saaledes indstændigen ikke at inhærere Deres Paastand om Tilbagesendelsen af Deres Creditbreve, og jeg er overbeviist om, at De vil forelægge Deres Hof de Bevæggrunde, som foranledige denne Frist, saaledes at enhver mulig Frygt kan blive bortfjærnet for, at der i disse Bevæggrunde er nogen Blanding af uvenlige Følelser for Sverige.

Et tilstrækkeligt Beviis for, at H. M. Følelser for Sverige ere langt fra at være uvenskabelige eller ligegyldige, ere de Ordres, som allerede ere givne de Høistbefalende for Hs. Ms. Flaade i Østersøen, og jeg maa udtrykke mit Haab, at det vil blive Dem tilladt at forblive her, for Tiden uden officiel Charakteer, for at kunne tjene som et Organ for den gode Forstaaelse mellem begge Lande, da Hs. M. fra sin Side ikke har den Hensigt at kalde sin chargé d’affaires i Stockholm tilbage indtil det Tidspunkt, da de diplomatiske Forhold mellem begge Riger kunne fornyes paa den meest formelle Maade.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.