Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

Bilag No. VII

I Adlersparres Beretning om Revolutionens Udbrud i Wermeland 1809 i «Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare og nyaste Historie, 3die Deel» findes følgende Tirade, Norge og Prinds Christian August angaaende:

«Strax efter Indrykningen i Carlsstad afsendtes Baron Ankarsvärd til den norske Befalingsmand paa Grændsen, General Staffeldt, for aldeles uforstilt at underrette ham om vor Afmarsch og Hensigten deraf, samt for at begjære hans bestemte Yttring, hvorvidt han vilde lade Grændsen blive i Fred under vort Fravær. Han skulde yderligere forklare, at vort Foretagende sigtede til at forskaffe Fred med vore Naboer, hvilket saa nøie stemte overeens med den norske Nations Ønsker. Efterat den Coureer, som General Staffeldt i Anledning heraf afsendte til den Høistcommanderende, Prindsen af Augustenborg,var kommen tilbage, erholdt Baron Ankarsvärd det bestemte Svar, at vor Grændse skulde blive fredet af den norske Armee, uden i 2de Tilfælde, hvilket det ei beroede paa Prindsen at afværge:


1) Om bestemt Anfaldsordre ankom fra den danske Regjering.
2) Om Russerne faldt ind i det egentlige Sverige.

Alligevel forsikkredes, at vi i begge disse Tilfælde skulde blive underrettede 10 à 12 Dage før Indfaldet.»

Senere hen Pag. 39 siges i denne Beretning:

498«Man har troet, at den Stilhed, som de Norske iagttoge paa vor Grændse under vort Fravær, stod i Forbindelse med det paafølgende Tronfølgervalg. De, som have næret eller nære denne Overbevisning, ere i den dybeste Ukyndighed om den usædvanlige Mands Charakteer, som vi have eiet og tabt. Det fjærneste Forsøg paa at sætte disse Begivenheder i Forbindelse med hinanden skulde have berøvet os Prindsens hele Velvillie, som havde alene til Formaal: Fred og Frihed i Norden. Jeg bør her tilføie, hvad der gjør Baron Ankarsvärds Skarpsindighed, der langt overtræffer min egen, Ære, at han indsaa det baade før og bedre end jeg. Jeg havde virkeligen overdraget ham at give Prindsen et Vink i denne Henseende; men han gjorde det ikke, og derfor har han min evige Erkjendtlighed.Erkjendtlighed] rettet fra: Erkjendtliglighed (trykkfeil) Det er min Pligt at forsikkre, at da jeg paa Kongens Befaling indfandt mig paa den norske Grændse for med Prindsen at underhandle om det allerede skede Tronfølgervalg, vilde han ei antage samme. En Trone hvilkensomhelst var for ham i ingen Henseende tillokkende. Pligten at svare til en tapper Nations almindelige og usædvanlige Tillid, og en anden Pligt, som var hans første Passion – den at forsvare de nordiske Folkeslags Selvstændighed og Frihed, var den Grund, som siden virkede hos ham en forandret Beslutning».

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.