Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

Bilag No. VIII. b

Prinds Christian Augusts Brev til Grev Adlersparre.
(Paa Fransk.)

«De Efterretninger, som De har havt den Godhed at meddele General Staffeldt, tillade ingen Tvivl om, at Deres Hensigt, at give Deres Fædreland Fred tilbage og derved bidrage til det nordlige Europas Lykke, vil blive opfyldt, og jeg ønsker 504Dem af ganske Hjerte til Lykke med den glimrende Anledning, som har været Dem givet, og som De har benyttet med den Charakterens Kraft og Adel, hvorfor De er saa hæderligen berømt. Endskjønt jeg ingen Tvivl nærer om, at enhver Bevæggrund til denne ulykkelige Disharmoni mellem Nationer, der ved fælles Interesser ere saa nøie forbundne med hinanden, er bortfjærnet, og at Sveriges politiske System har undergaaet en total Forandring, finder jeg mig dog beføiet til at bede Dem, min Herre, have den Godhed i den Henseende at berolige mig. Denne Meddelse er mig i enhver Henseende interessant, men fornemmeligen med Hensyn til nogle Foranstaltninger i det Indre af Landet, Foranstaltninger som ingenlunde have noget fiendtligt Øiemed, men alene har Hensyn til at lindre Norges Indbyggere.

«Jeg kan give Dem mit Æresord for, at De kan stole paa min Discretion, og at jeg ved denne som enhver anden Leilighed vil gjøre mig det til Pligt at give Beviser paa den fuldkomne Høiagtelse, jeg nærer for Dem.

Jeg haaber, at der i dette Tilfælde ingen Vanskelighed vil gjøres for Courerers Passage mellem Norge og Kjøbenhavn?

Bringeren af dette Brev, Hr. Bagge, har bedet mig om Tilladelse til at gjøre en Reise til Gothenborg for at tale med Hr. de Platen om forhen omhandlede Anliggender. Der vilde ingen Vanskelighed være fra min Side ved at tilstaae ham dette Forlangende, i Tingenes nærværende Stilling, under den Betingelse, at han faaer Tilladelse at vende tilbage hid, naar han finder for godt, da han har Forretninger af Vigtighed her i Landet, som ei ville tillade ham en lang Fraværelse. Af denne Grund har jeg valgt ham til Parlamentair, for at være i 505Stand til at nævne for Dem hans Anliggende, som efter, hvad jeg forhen har meldt, afhænger af Deres Afgjørelse, og som De vil have den Godhed at indslutte i det Svar paa dette Brev, som han vil bringe mig.

Christiania den 24de Marts 1809.

Med Høiagtelse o.s.v.

Christian,
Prinds til Slesvig-Holsteen.

*

Til Ditto (paa norsk) c.

D. Hs. ærede Skrivelse af 22de f. M. er et nyt Beviis paa den Tænkemaade, som udmærker Dem, og som giver den Mand, der reddede sit Fædreland, forøget Adgang til enhver retskaffen Mands Erkjendtlighed.

Ei forsynet med den fornødne Fuldmagt, ei tilstrækkelig underrettet om den sig saa ofte forandrende politiske Stilling, seer den for Kongeriget Norge anordnede Regjeringscommission sig ei i Stand til at tage en afgjørende Beslutning om den af D. H. gjorte Proposition, forinden samme har modtaget H. M. Kongens Befaling.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.