Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

Bilag No. IX

Et Brev fra Baron Wetterstedt til G. Adlersparre af 20de August 1809 indeholder følgende Udtryk:

«– – Jeg havde skrevet dette, da store og vigtige Tidender kom os tilhænde med en Coureer fra H. E. Stedingk, der afgik fra Frederikshamm den 17de i denne Maaned. Tre Dages Conference havde da fundet Sted, Continentalsystemet er behandlet paa den Maade vedlagte, paa begge Sider vedtagne 506projet d’Article indeholder, men forøvrigt er Grev Romanzoff Ubevægelig i Spørgsmaalet om Kalix-Strømmen og Åland. Paa alle Remonstrationer svares, at Keiseren aldrig gaaer fra disse Punkter, og at her ei er Spørgsmaal om Grændserne mellem Sverige og Finland, men alene om de nye Grændser, som imellem Sverige og Rusland skulle bestemmes. Da H. E. Stedingk og Oberst Skoldebrand erklærede, at de ei kunde indgaae i Spørgsmaalet om Ålands Afstaaelse, standsedes til Slutningen derved, at en Coureer skulde hidsendes for at begjære positivt Svar, paa hvilket Krig eller Fred skulde beroe.

Det behøver at overveies, og den hemmelige Committee skal raadspørges. I Dit Brev af 13de synes Du ei at lægge stor Vægt paa Åland, og ei at ansee det paatrængende at beholde denne Ø, naar derimod lægges i Vægtskaal Faren af en ny Krig og Bortfjærnelsen af den med Freden forbundne Successionsorden. Det var lykkeligt om Dine Tanker i dette Æmne med største Skyndsomhed kunde blive bekjendt inden Coureren sendtes tilbage til Rusland. Nu var en hastig Decision i Norge af yderste Vægt, men jeg anseer den ei mulig, saalænge Prindsen har samme Tanker som nu. – – Alopæus, som og er i Frederikshamn, har berørt Prindsen af Augustenborgs Valg, samt at Keiseren vilde tage den forrige Kronprindses Parti, men Stedingk har saa kraftigt afvendt denne Fremstilling at derom ei et Ord meer er bleven nævnet.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.