Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

Andet Capitel

Da imidlertid de vigtigste Næringsveies Standsning i Norge frembragte stor Forvirring og Mangel iblandt næringsdrivende Borgere, Arbeidsklassen og ringe Mand, og Nøden i denne Henseende nu var stegen til en frygtelig Grad, var den 13danske Regjering i Begyndelsen af Aaret 1809 betænkt paa midlertidigen at afhjælpe den ved de Midler, som den havde i Hænde. Det var især Trælasthandlere og Jernværkseiere, som den gjorde til Gjenstand for denne midlertidige Hjælp, fordi Afsætning af deres Producter til Udlandet var aldeles standset, og den mindre betydelige indenlandske Afsætning ikke kunde holde disse Virksomhedsarter i tilbørlig Bevægelse. Norges vestlige fiskerige Kyster befandt sig i en mindre beklagelsesværdig Tilstand, fordi der just paa den Tid var et Vendepunkt i Sildestimernes Gang, som nu igjen strømmede til Norges Vestkyst, og fordi Kaperfarten, under en beqvem Anledning til at gjøre Priser, frembragte mangesteds der en, i det mindste øieblikkelig skjønt kortvarig, fordeelagtig Virksomhed. Den danske Regjering besluttede at anvende en Sum Bankosedler, som den udskjød fra den store Seddelfabrik i Altona, for at holde Liv i den hendøende Virksomhed. Den begyndte desuden at ane Muligheden af, at Norges forladte og lidende Tilstand kunde lede til en Slappelse af Foreningen imellem begge Frændestater, ja omsider til en Opløsning, og den maatte overlade Conjuncturernes Forbedring i Fremtiden at helbrede de nye Saar, som Coursforværringen under Papirpengenes stærke Forøgelse maate foranledige.

Til at udføre dette Handelsforetagende, som ei passende umiddelbart kunde gaa igjennem Regjeringen selv, benyttede den sig af Firmaet Peschier & Co., et Handelshuus, som under en vaklende Stilling var blevet understøttet og reddet ved den danske Regjerings umiddelbare Hjælp. Huset laante imidlertid kun sit Navn til Udførelsen af dette Foretagende, og de dermed forbundne Fordele eller Tab overtog Regjeringen selv. Til at udføre Commissionen valgtes Justitsraad Wexelsen, og han udstyredes 14til den Ende med en Instrux, der indeholdt de Regler, som han ved Udførelsen af dette Ærende havde at følge. Wexelsen var Privatsecretair hos Statsminister Reventlou og Medlem af Directionen for den grønlandske Handel;Maaskee tillige af Directionen for den almindelige Enkekasse. han var fød Nordmand, elskede sit Fædreland høit, og var formedelst sin Forretningsdygtighed, sine mange Kundskaber, og sin Bøielighed til at snoe sig igjennem vanskelige Omstændigheder, særdeles skikket til at udføre dette Ærende. Instruxen blev Wexelsen umiddelbart overgiven af den danske Konge selv, som i sin Afskedsaudience i rørende Udtryk lagde ham paa Hjertet at udføre dette Ærinde paa den for hans kjære norske Undersaattere nyttigste Maade.Dette har Forfatteren igjennem Wexelsens egen Mund. I denne Instrux hedte det: «at redde den formedelst Mangel paa rede Fonds betrængte, men redelige og vederhæftige Trælasthandler, at sætte ham istand til at vedligeholde nogen VirksomhedVirksomhed] rettet fra: Virksombed (trykkfeil) i sin sædvanlige Drift, og derved ogsaa at understøtte de Arbeidere og Almuesmænd, som ere vante til hos ham at finde Underholdning og Fortjeneste, dette er Foranstaltningens nærmeste Formaal». Derhos blev det ham paalagt at udføre dette Ærende saaledes: «at den trængende Sælger kunde blive hjulpen, uden at udsætte den velmenende Kjøber for Tab». Udstyret med saa liberale Forholdsregler, og med en tilstrækkelig Capital, afsluttede Wexelsen betydelige Handeler med norske Kjøbmænd og Virksomhedsforstandere. Det var imidlertid mestendeels Jernværkseiere og Trælasthandlere i en mindre Virksomhed og i en forviklet Stilling, som indlode sig i dette Salg. De Førstes Virkekreds udgjør en sammenhængende Kjæde, som ei kan afbrydes, uden at Værkssamfundets 15Medlemmer blive lidende, og Værkets Fremtid forstyrres, og da de opdyngede Producter ingensteds fandt sikkert Afløb, maatte disse Eiendomsmænd befinde sig i den største Forlegenhed. I Trælasthandelen gaves til alle Tider paa de mindre Hænder Udskibere, som tiltrængte Understøttelse af fremmede Penge. Norges største Trælasthandlere afholdt sig imidlertid fra at indlade sig med Regjeringens Agent, og havde i Tidens Løb Aarsag til at være tilfredse med denne Forsigtighed. Omendskjønt Planen vist var lagt med liberal Haand, for at understøtte Norges Virksomhedsforstandere, og den norske Handelsagent handlede overeensstemmende dermed, indtraf der dog Omstændigheder, hvorved Sælgerne forvoldtes et betydeligt Tab. Deels bleve de modtagne Summer af Laanerne anvendte til Indkjøb af Korn, hvis Salg formedelst Pengenes Reduction blev høist ufordeelagtig, deels foregik den endelige Opgjørelse paa en for hine Sælgere høist ufordeelagtig Tid, da det ikke stod i vedkommende Autoritets Magt, at lempe Udfaldet efter Conjuncturerne og Handelens oprindelige Hensigt. Da der imidlertid endnu i dette Aars Løb indtraf et Tidspunct, i hvilket de norske Træproducter kunde slaaes løs i Handel med Udlandet, reiste den danske Regjering formedelst dette Indkjøb især af Skibe og Trælast ikke ubetydelige Summer af udenlandske Penge, og hvad der i Begyndelsen var beregnet paa en Hjælp for trængende Handelsborgere blev en Understøttelse for Statscassen, hvorved den hele Speculation tillige fik et andet Sving. Wexelsen havde valgt en af Norges dygtigste og virksomste Handelsmænd til sin Commissionair,Kjøbmand Hans Møller i Porsgrund. og i hans Hænder dreves denne Handel en lang Tid med ikke ubetydelig Fordeel 16for Staten, endskjønt den i det Hele neppe blev vindende.Huset Veschier & Co.s Fordringer overgik ved Opgjørelsen med Danmark til Norge. De vare betydelige; iblandt andet i Pund Sterl.: 16000 £; men kun en mindre Deel deraf var erholdelig.

Denne Foranstaltning havde imidlertid en anden Vrikning af stor Betydenhed. Ved denne umiddelbare Deeltagelse i Norges Handsanliggender og det Bekjendtskab, som den danske Regjering gjennem sin kloge og agtpaagivne Handelsagent erholdt om Landets Stilling i det Hele, overbeviste den sig om Nødvendigheden af at modificere de strenge Forbud imod enhver Forbindelse med England, som Danmarks Konge i sin Harme over Englands voldsomme Behandling havdehavde] rettet fra: hovde (trykkfeil) udstedt, og at aabne den samme Adgang til Udskibning af Landets Producter, som hemmeligen var aftalt imellem andre krigførende Magter. Midt under den blodigste Krig, under hvilken der ligesom kjæmpedes om de respective Magters politiske Tilværelse, var nemlig allerede før den Tid aabnet en Handelsbindelse mellem de krigførende Lande ved Hjælp af Leidebreve eller saakaldte Licencer. Trangen til at kjøbe og sælge, uden hvis Tilfredsstillelse Kraften til at angribe og forsvare i lige Grad lammedes, lærte vedkommende Hovedmænd for Staternes Styrelse at afsondre Freds- og Krigs-Haandteringen, og at tilstede den førstes Fremme under Krigens Blodfane selv. Rusland havde længe hyldet dette System, og hele Skarrer af engelske Skibe under fremmed Flag, eller af neutrale Skibe, der i denne Henseende vare som et Nærmelsesmiddel mellem begge Nationer til Befordring af den indvortes Vindskibelighed og Vareafsætning, before Nordsøen og de østersøiske Vande. Selv den franske 17Keiser, der i Begyndelsen betragtede alle Havnes Spærring for England som det kraftigste Middel til dettes Ydmygelse, og havde gjort dette til en conditio sine qua non i alle Fredstraktater, saae igjennem Fingre med dette Slags Samqvem med Fienden, ligesom hans Generaler mangesteds hermed dreve en fordeelagtig Handel. Mange engelske Producter og Colonial-varer reddedes paa den Maade fra det Baal, som Napoleon lod antænde af Dynger af engelske Varer overalt, hvorhen hans mægtige Arm strakte sig. Danmarks Handelsagent i Norge satte sig snart ind i disse Forhold og aabnede derom Underhandlinger med Danmarks Finantsminister Schimmelmann, der heller end gjerne benyttede denne Udvei til Finantsernes Forbedring. Ved de store Indkjøb af norske Producter og Skibe, som gik igjennem Wexelsens Hænder, opdyngedes disse Beholdninger paa det besværligste, og Muligheden af at slaae dem løs paa en fordeelagtig Maade maatte alt meer og meer attraaes. Den uafbrudte Seddelfabrikation, som en Følge af de store Tratter paa Altonaer Bank i alle Retninger, nedtrykte Pengenes Værd i en frygtelig Grad, og truede allerede da med at frambringe en Statsbankerot. Et vigtigt Middel til at raade Bod paa dette Onde, eller i det mindste til at forsinke Papirbankens Sprengning, maatte Forsølvning af norske Vexler, og Salget af Statens egne norske Producter paa fremmede Markeder være, ligesom disse Omsætninger allerede før Krigen, under den danske Regjerings Sløsen med Statsindtægterne, havde viist sine velgjørende Virkninger. En Fornyelse af Norges Handel med England maatte saaledes upaatvivleligen frembringe Liv paa den kjøbenhavnske Børs, og paa mange Maader udstrække sine heldbringende Virkninger til begge Lande, og især lette Statsstyrelsens Gang.

18Men denne aabenbare Fordeel af en fornyet Handelsvirksomhed paa Norges Kyster var ikke den vigtigste Side af Sagen. Fra Politikens Side var den langt vigtigere. Den danske Regjering havde Anledning til igjennem sin kloge Agent i Norge at overbevise sig om Nødvendigheden af, at der skede en Forandring i Norges Stilling. Formueforfatningen i Norge var saa meget aftagen, Kræfterne til at bære de sørgelige Følger af en næringsløs Tilstand og af Mangelen paa Livets første Fornødenheder, som gik igjennem alle Classer af Borgere, vare saa meget svækkede, at en Fortsættelse af denne ulykkelige Tilstand maatte rokke Normandens Hengivenhed for sin nærværende Regjering, og fremlede Tanken om en mulig Fordeel af Skilsmissen. Norges Forbindelse med England har stedse været inderligere og naturligere end Danmarks med dette Rige, og Trangen til Fornyelsen deraf, og Længslen efter et forsvundet Handelssamqvem knyttede sig til Forhaabninger, hvis Opfyldelse ikke tjente til at styrke den imellem begge Riger sluttede Forbunds-Act. Der begyndte enkelte Stemmer at røre sig i Landet, der omhandlede en separat Freds-Tilstand imellem Norge og England, endog mod den danske Konges Samtykke, som en nødvendig Lindring i alle disse Lidelser. Wexelsen, som var en stille men skarp Iagttager af disse Phænomener, lærte denne Stemning i sine forskjellige Retninger at kjende, og underrettede derom sine Foresatte, og den danske Konge lod sig derved bevæge til en Eftergivenhed i de strenge Forholdsregler, sigtende til at afbryde enhver Handelsforbindelse med England, som han ved Krigens Begyndelse havde paabudet, og som hidtil med uforstandig Omhu var bleven iværksat.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.