Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

Femogtyvende Capitel

Nærværende Aar havde en anden sørgelig Betydning for Norge, som i en Høi Grad bidrog til at forværre dets Stilling og nedtrykke en stor Deel af dets Indbyggere. Det var et af de største Misvæxtaar, som i Mands Minde var kjendt. Foraaret havde været meget koldt og fugtigt, og Landmanden havde paa de fleste Steder ikke lagt Sæden i Jorden førend hen i Juni Maaned. Om Sommeren skred vel Vegetationen raskt frem under betimeligt Veir, og man begyndte at gjøre sig Haab om en god Høst, da Nattekulden allerede i de første Dage af September indfandt sig i en saa stærk Grad, at Sædens 259Modning paa de fleste Steder hindredes, og Kornet hængte grønt og slimet paa det visnede Straa. Efter den Dag hindredes baade Kornets Modning og Indbjergning formedelst tiltagende Fugtighed og Kulde, og en tidlig Snee dækkede mange Kornstære, som hængte fulde af umodent Korn. Denne Ulykke forøgedes i en høi Grad derved, at Kartoflerne, som under Krigen udgjorde mange Bygders Hovedføde, især i Fjeldegnene, saagodt som aldeles mislykkedes. Kort, Aaret 1812 kunde betragtes som et fuldkomment Misvæxtaar, hvis Følger maatte blive saameget betænkeligere, som Kornet intetsteds i Krigens Aar var opdynget i Forraad, men under en besværlig Kornforsyning kun havde været tilstrækkeligt til at tilfredsstille Dagens Behov. – Danmark havde vel ikke et saa afgjørende Uaar som Norge, men alle Danmarks Landmænd vare enige i, at Aaret maatte regnes til de middelmaadige. Dertil kom at Aaret 1811 ikke heller havde hørt til Danmarks rige, og at Kornbeholdningerne vare saa aldeles udtømte, at den danske Landmands første Omsorg maatte være henvendt paa at forsyne det ham nærmest liggende Marked. Hele Aaret igjennem førtes Klage i Danmark over Kornets Stigen i Priis, ja endog over Mangel paa det fornødne Mundforraad. Dertil bidrog især de store Udskibninger, som Regjeringen paabød Landmanden i Danmark for at fylde Magasinerne med Korn, der skulde overføres til Norge. Forfatteren opholdt sig i Danmark i Aarets sidste Maaned, for at indkjøbe det i hans Virkekreds fornødne Korn og besørge dets Afskibning, og han var i det Tilfælde, at han maatte afgive en Deel af det Korn, han havde kjøbt, eller som paa de offentlige Magasiner var ham anviist, til Fordeel for den Landmand selv, hos hvem Kornet skulde hentes. Det 260udskrevne Korn udtømte stundom saa aldeles den danske Bondes Forraad, at han tildeels manglede baade Brød- og Sædekorn.

Norges Kraft til at bære Byrden af et Uaar og en dermed forbunden vanskelig Providering var allerede i Løbet af dette Aar bleven svækket. Vi have ovenfor gjort opmærksom paa de Omstændigheder, som efterhaanden forvanskede Handelsfordelene, paa den ene Side formedelst overspændte Speculationer og ubesindig Fremtræden paa en let Handelsbane, paa den anden formedelst indtrufne Handelsconjuncturer i England selv, der formindskede Begjæret efter nordiske Producter og indledte andre Rivaler paa Trælastmarkedet. Men især var Pengekraften til at kjøbe formindsket derved, at Tilladelsen til at indføre Trælast til England var, som ovenfor viist, forbunden med Forpligtelsen til at udføre igjen engelske Manufactur- og Colonial-Varer. Saaledes opdyngedes Overdaadighedsvarer i samme Grad som Antallet af udenlandske Vexler formindskedes, og der fandtes ikke saa mange rede Midler i deres Hænder, som maatte gjøre Indkjøb af Livets Fornødenheder i deres respective Kredse. Under den største Overflod af Livets Nydelser paa dets høiere Trin, begyndte saaledes ved Slutningen af dette Misvæxtaar den sørgeligste Mangel at vise sig paa dets lavere. Dertil bidrog ogsaa Pengenes stærke Fald, der nu ikke længer ved noget Middel lod sig styre, og som befordredes ved den større Trang til at indføre Livets høieste Fornødenheder, og formedelst en større Sjeldenhed af udenlandske Vexler paa Forhandlingsbørsen. Deraf opstode store Lidelser og Nød, især paa den mindre Haand, medens den Deel af virksomme Borgere, som sadde ved Sølvets Kilde og inddroge Værdien af solgte Varer fra Udlandet, vare mere ligegyldige ved det omløbende Repræsentativs sunkne Værd. Ikke alene 261steeg Kornets Priis af denne Aarsag, og fordi Kornet var i ringere Mængde forhaanden; men det var tillige af en slettere Art, mindre fæderigt i Nydelse og vanskeligere at forfløttes uden at bedærves. Den sidste Omstændighed var især betænkelig, fordi der under en farlig Transport var længere Tid imellem Indladning og Udlosning, og fordi Transporten selv var tildeels i ligegyldigere og skjødesløsere Hænder. Vi undre os saaledes ikke over, at Kornets Priis mod Aarets Slutning steeg i en foruroligende Grad, at Norges Tilstand, uagtet Handelsvirksomhedens tilsyneladende Livlighed, mærkeligen forværredes, og at Mangel og Nød begyndte at vise sig i de lavere Classer, og iblandt dem som lønnedes med faste Gager eller levede af Renterne af Capitaler, hvis Værd dagligen formindskedes. – Den ovenfor omhandlede Forbindelse mellem England, Rusland og Sverige gjorde og en Forandring i Englands venlige og fredelige Politik med Hensyn til Norge. Fra den Tid af besværliggjordes den i disse Aar saa livlige Handelsforbindelse mellem England og Norge alt meer og meer. Allerede mod Slutningen af dette Aar indskrænkedes Licencefarten, og kunde alene paa besværlige Omveie fortsættes; Kornfarten blev mere forhindret og kort efter opstod en fiendtlig Tilstand, der ved et fuldkomment Afsondrings- og Blokadesystem skulde fremtvinge Norges Skilsmisse fra den gamle Forbindelse. Norges gyldne Tid endte saaledes endnu i dette Aar, og en Række af Aar, fulde af Lidelser, Savn og en tilbagegaaende Næringstilstand, fulgte derefter, hvis Følger hvilede tungt paa Landet længe efter at Norges udvortes Politik og indvortes Statsforfatning havde taget en lykkelig Vending, og Fædrelandet kunde ligesom skabe sin egen Skjebne.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.