Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

av Jacob Aall

Sexogtyvende Capitel

262Europas Politik fik mod dette Aars Slutning ved de franske Armeers Undergang i Polen og i de russiske Provindser et forandret Udseende; thi omsider svækkedes Napoleons Kraft, og under en almindelig Opstand af Europas mægtigste Nationer beredtes hans Fald. Den franske Armees uheldige Stilling, foranlediget mere ved ødelæggende Naturphænomener end ved Fiendens Vaabenheld og strategiske Konst, styrkede ikke alene Russernes Mod, men forvandlede Frankriges tvungne Forbundsvenner til aabenbare Fiender. Østerrige havde intet Alvor viist i denne Krig som Frankriges Allierede, og stak et Sværd i Skeden, som det i Aarets Løb lidet havde brugt mod Frankriges Fiender. Det udsatte imidlertid, enten formedelst det østerrigske Hofs Familieforbindelse med det franske, eller fordi det ei var tilbørligen udrustet til Krig mod en Magt, der saa ofte havde ydmyget det, sin Krigserklæring til Fremtiden, og indskrænkede sig foreløbigen til en fuldkommen Neutralitetstilstand. Preussen derimod, som i sin svækkede Tilstand, og paa alle Kanter avet og stærkt iagttaget af den franske Krigsmagt, havde været nødt til en mere umiddelbar Deeltagelse i Frankriges Angrebskrig mod Rusland, benyttede det første Øieblik efter Napoleons Flugt igjennem Polen for at løsrive sig fra det trykkende franske Aag. Tilsyneladende skede dette mod den preussiske Konges egen Villie, idet den preussiske Overgeneral York paa egen Haand forbandt sig med Russerne; men Ingen tvivlede om den sande Sammenhæng, der snart lagdes for Dagen ved et offentligt Forbund imod en fælles Fiende. En bedre Behandling kunde Napoleon ikke vente af en Stat, som han havde søndersplittet, og af en Konge, som 263han paa mange Maader havde ydmyget og forhaanet. – Med Preussen forenede Meklenburg sig. Alt bebudede saaledes Enden paa Napoleons Universalmonarki, og nu syntes det klart, at Sveriges Konge havde valgt den bedre, Danmarks Konge den slettere, Lod, endskjønt de krigførende Magters forandrede Stilling visseligen meest var en Følge af en Række af uheldige Omstændigheder og grove Vildfarelser, der vare ligesaa umulige at forudsee, som mindre rimelige at forudsætte. – Imidlertid var det store Befrielsesværk endnu ikke fuldendt og Napoleons Ydmygelse ikke fuldstændig. Napoleon var slaaet, Kjærnen af hans Veteraner var begraven i russiske Provindser eller slæbt som Fanger til Siberien; men han selv med sine store og dygtige Generaler var undsluppen Faren; herlige Rester af de tappre Hærskarer vare, især under Vicekongen Eugens kloge Anførsel, bragte i Sikkerhed i tydske Fæstninger, som endnu vare i Frankriges Vold. Inden Parises Mure rugede Napoleon igjen over store Angrebsplaner og Krigens blodige Fortsættelse under Anspændelsen af sit mægtige Riges yderste Kraft. Der forberedtes saaledes en ny Kamp, som skulde afgjøre Napoleons Skjebne, og vi træde med en vis Rædsel ind i et Aar, i hvilket dette i Hovedsagen skulde skee.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 2

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.