Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 3

av Jacob Aall

Femtende Capitel

Da Vaabenstilstanden var sluttet, begyndte Næringsvirksomheden sin afbrudte Gang, men den kunde ikke igjen bringes i sin forrige fordeelagtige Stilling. Et heelt Aars Uvirksomhed havde lammet Kraften til at gjøre store Handelsforetagender, og Omstændighederne havde uheldigen forandret sig. Neppe vil man kunne erindre et saa næringsløst Tidsrum i vor Handelshistorie, som det, der ligger indenfor Selvstændighedsperiodens Grændser. Kun Aaret 1808 kan maaskee dermed sammenlignes. Engelske og svenske Orlogsmænd blokerede Norges Kyster og hindrede Tilførsel af Korn, og der kunde ingen Udskibning af Landets Produkter finde Sted. Da denne nu igjen efter Vaabenstilstandens Afslutning begyndte, fandt de afskibede Produkter ikke saa villig Afsætning som tilforn. England havde lagt alvorlig Haand paa de Foranstaltninger, der besværede Indførselen af østersøisk og nordisk Trælast, og lettede den for de engelsk-amerikanske Besiddelser. De norske Huse havde saaledes den største Vanskelighed ved at reise de Penge, som behøvedes for at dække Kjøbet af de til Vinterens Behov fornødne Fødemidler, og Pengevæsenets Afsondring i begge Riger, idet de begge paa forskjellige Veie søgte at bringe Orden i dets Forvirring, lagde store Hindringer iveien for Handelssamqvemmet imellem dem. Den store Mangel, som herskede i Landet saavel paa Fødemidler som paa Penge, og de under Handelsstandsningen opdyngede Varebeholdninger gjorde ogsaa, at der strax ved 335Fartens fornyede Aabning skede store Udskibninger til alle Kanter, hvorved de udenlandske Markeder overlæssedes, de udskibede Varers Priser faldt, og der var mindre Forslag i de gjorte Remisser. Denne Nød forøgedes ved idelige Manebreve fra Nordmændenes Kommissionairer og Kreditorer i Danmark. Diskontoen i Kjøbenhavn steeg i dette Aar til en betydelig Høide, og det var ikke sjeldent, at Nordmændenes Kommissionairer beregnede sig under Navn af Diskonto 24 pCt. Rente af forskudte Kapitaler. Norges Gjæld til Danmark tiltog under disse Omstændigheder i en frygtelig Grad. Formedelst den standsede Handelsvirksomhed under Krigen havde faa Handelshuse det i sin Magt at dække ved tilbørlige Remisser Beløbet af det Korn, som de i Vaarens og Sommerens Løb behøvede for at standse Mangelen i deres respektive Kredse, eller at gjøre Afdrag paa gammel Gjæld. Der var i Danmark en almindelig, af Interesse for Sagen selv oprunden, Attraa efter at understøtte Norges Bestræbelser for at forsvare sin Selvstændighed, og da Handelen i Danmark ogsaa mestendeels standsede under den sidste politiske Katastrophe, saa var Kornets Afgang derhen de danske Kornhandlere høist velkommen. I denne Sommer fordybede Norges Handlende sig saaledes i en Gjæld til danske Kommissionairer og Kornsælgere, som siden i Tidens Løb blev høist trykkende, da Forholdene mellem Kreditor og Debitor under Pengeværdiernes Fluktuationer fik en Retning, som var modsat den, der under Krigen havde fundet Sted. Formedelst Danmarks vaklende politiske Forhold og Krigens Byrder steeg Varernes nominelle Priis under Selvstændighedsperioden til en Høide, som den endog under den værste Periode af Krigen med England ikke havde naaet. Vedvarende slette Handelskonjunkturer for Norge i de første Aar efter Skilsmissen forbedrede 336ikke Norges Stilling, medens Pengevæsenet i Danmark strax efter Krigen undergik en mærkelig Forbedring, deels formedelst en fordeelagtig Afgang af dets vigtigste Afskibningsprodukt, Korn,Den Misvæxt, som indtraf i en stor Deel af Europa 1816 og 1817, rammede kun partielt Danmark. deels formedelst de konstige Midler, hvorved Koursen gaves en tvungen Retning til al pari. Den Gjæld, som saaledes Nordmændene fordybede sig i til Danmark under Sommeren 1814, blev en svær Post at afdrage, da de danske Penge i Tidens Løb toge en fremskyndet Flugt mod al pari, og flere Huse bukkede under for denne Byrde. – Disse trykkende Handelsomstændigheder kastede en mørk Skygge over Norges politiske Stilling i de første Aar efter Skilsmissen fra Danmark; thi Stats- og Handelsforhold sammenblandes ofte, og Regjeringerne prises eller dadles for sine Foranstaltninger efter den bedre eller slettere Tilstand, hvori Næringsdriften befinder sig – men det vilde være paa det urette Sted her dybere at trænge ind i denne Materie.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, bind 3

Jacob Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 er fremdeles en av våre viktigste kilder til tiden rundt 1814. I detalj redegjør Aall for de politiske hendelsene i Norge og Norden som førte til utarbeidelsen av Norges Grunnlov, bruddet med Danmark og unionen med Sverige. Beretningen er basert på egne erfaringer, han var selv til stede på Eidsvoll.

Verket kom ut i tre bind i 1844-45.
Bind 1 inneholder innledning, «Første Tidsrum» (1800-07), første del av «Andet Tidsrum» (1807-08) og bilag.
Bind 2 inneholder andre del av «Andet Tidsrum» (1808-14), bilag og tillegg/rettelser.
Bind 3 inneholder «Tredie Tidsrum» (1814) og bilag.

I 1859 kom en ny ettbindsutgave med noen rettelser og tillegg.

Se faksimiler av utgavene (nb.no):
1. utgave, bind 1, 1844
1. utgave, bind 2, 1844
1. utgave, bind 3, 1845
2. utgave, 1859

Les mer..

Om Jacob Aall

Jacob Aall var først og fremst forretningsmann og politiker, men ga også ut en rekke verker, særlig populærvitenskapelige tekster om næring og handel. Hans mest kjente verk er Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 (3 bind, 1844-45), hvor han basert på egne erfaringer i detalj gjør rede for de politiske hendelsene i Norge og Norden rundt 1814.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.