Utvalgte dikt

av Claus Fasting

Kommentarer


Enkeltkommentarene er også tilgjengelige som «pop-ups» i teksten.


Det harmoniske Selskabs Sang

Sangen er skrevet til Det harmoniske Selskab i Bergen. Selskapet ble stiftet 8. oktober 1765 som en musikkforening som ga offentlige konserter, men ble nærmest startet på nytt høsten 1769. Fasting var i perioder fra 1769 et aktivt medlem i foreningen og spilte klaver (Sagen 1837, 12-13; Berg og Mosby 1945, 30). Sangen ble første gang fremført 11. oktober 1769, i anledning selskapets første konsert for sesongen, «hvor der i Nærværelse af mange fornemme Stands-Personer, blev, foruden anden instrumental og vocal Musik, under Accompagnement af Cithars, opført følgende Aria [d.e. Fastings sang]» (Efterretninger Fra Addresse-Contoiret i Bergen i Norge 16. oktober 1769, s. 3). Hvilken melodi den hadde, opplyses ikke der, men i 1777 trykkes den i antologien Arier og Sange (som nr. 60, bd. 2; Graae, København), hvor det står at melodien er «Vivo Bacho autor del vino». Denne sangen stammet fra operaen La cascina (libretto av C. Goldoni, 1755), tonesatt av G. Scoleri, men også andre.

Sangen er gjengitt her etter Efterretninger Fra Addresse-Contoiret i Bergen i Norge 16. oktober 1769, s. 3.

 • 1.4. Harmonie] musikalsk velklang, musikk, jf. navnet Det harmoniske Selskab
 • 2.1. Damons] hyrdenavn fra Vergils Eklóge nr. 8; mye benyttet i hyrdediktning
 • 2.1. kiælne] ømme; elskovsfulle
 • 2.2. Cloris] Navnet er kjent fra gresk mytologi og forekommer ofte i hyrdediktning.
 • 3.1. Scener, Verden spiller] Verden som en scene eller et teater, theatrum mundi, var en kjent metafor, som stammer fra antikken.
 • 3.2. Grillicander] ord skapt av Christian B. Tullin (1728-65) i diktet «Grillicander». Betegner en person som har griller i hodet, er konstant urolig for mulig motgang.
 • 3.2. driller] kan bety enten narre, plage eller irritere i denne sammenhengen
 • 4.1. Orpheus] Orfevs fra Thrakia. Skikkelse fra gresk mytologi, kjent for sine unike ferdigheter som musiker og sanger. Ifølge myten dro Orfevs ned til dødsriket for å hente tilbake sin avdøde hustru, Evrydike. Ved hjelp av sin musikk lyktes han i å overtale guden over dødsriket til å slippe Evrydike ut, men bare på betingelse av at Orfevs ikke snudde seg og så på henne før de var ute. I de tidligste versjonene av myten skal det ha lyktes, men i senere tradisjon snudde han seg da de nesten var kommet ut og tapte Evrydike for alltid. I litteraturen kjennes historien best fra Ovids Metamorfoser, bok 10, v. 1-107 og Vergils Georgica, bok 4, v. 453-558.
 • 4.1. Plutons] Pluton (el. Hades) var gud over underverdenen/dødsriket. Jf. kommentar til v. 4.1. «Orpheus».
 • 4.2. Furierne] Ånder i kvinneskikkelse i gresk-romersk mytologi, som representerte rettferdighet, straff, hevn/gjengjeldelse. I Vergils Georgica, bok 4, v. 482-83 heter det at også furiene ble grepet av Orfevs’ sang i dødsriket; hos Ovid at furiene gråt (Metamorfoser, bok 10). Jf. kommentar til v. 4.1. «Orpheus».
 • 4.3. Luthes] Lutt er et strengeinstrument (forløper for gitaren), særlig brukt i Europa i tidligmoderne tid (1400-1700-tallet) som akkompagnement til sang. I Ovids Metamorfoser akkompagnerer Orfevs sin sang med lyre (bok 11, om Orfevs’ død).
 • 5.2. kom da os at høre] Kan leses som en oppfordring til å komme på Det harmoniske Selskabs kommende konserter.
 • 5.3. Vi vil udi Skioldet føre] Det harmoniske Selskab har vennskap, dyd og harmoni til hensikt.
 • 6.3. rygge] (kan) rokke (ved), rugge; med andre ord: våpen som gir dårene urokkelig motstand
 • 6.4. jers] deres, altså tilhørernes

Da jeg var frisk

Diktet er et gjensvar til Johannes Ewalds (1743-81) dikt, «Da jeg var syg», som hadde stått på trykk i Københavns adresseavis 25. september 1771, nr. 157 (se diktet i Arkiv for dansk litteratur). Fastings svar sto i samme avis den 27. september, nr. 158, 1771. Diktet synliggjør og kommenterer konflikten mellom den klassiske og muntre poesien, som Fasting sto for, og den nye personlige, melankolske og følsomme diktningen som Ewald innevarslet.

Diktet ble senere trykt i Kritisk Journal nr. 36 1771, 286-87 og i Det bergenske Magazin for november 1772, jf. Fastings anmeldelse av dette tidsskriftet i Kritisk Journal nr. 50, 1773, 531. Fastings manuskriptutkast skal finnes i Universitetsbiblioteket i Bergens Spesialsamlinger (Gustav Thomassens gave) (Bull 1915, 167).

 • 1 Philet] Johannes Ewald (1743-1781), dansk dikter. Ewald hadde i 16. september 1770 skrevet diktet «Philet en Fortælning». Diktet var en klagesang etter at Ewalds mesen, grev Johann Hartwig Ernst von Bernstorff (1712-1772), hadde falt fra makten dagen før. I 1771 utga Ewald også «Philets Forslag om Pebersvendene», en trykkefrihetssatire over synet på familie og oppdragelse som statens grunnmur. Navnet Philet kan henspille på den greske dikteren Philitas (el. Philetas) fra Kos (ca. 330-270 f.Kr.) (Kielberg 1998, 229). Det kan også henspille på betydningen av navnet (Filetos): «den som er verdig å bli elsket». Jf. også Fastings epigram «Til Philet» (Fasting 1837, 365).
 • 2 Qvækers] kvekers (medlem av Vennenes Samfunn). «Qvækers Roes» kan sikte til Ewalds vektlegging av gudsfrykt, stille bønn og pasifisme i sitt dikt. Jf. også bruk av Ewalds imperativ «skielv!» og opphavet til kvekernes kallenavn «Quakers», etter verbet «quake» (skjelve [for Gud]).
 • 4 Montezumer] flertallsform laget av Fasting over navnet Montezuma. Montezuma II (f. ca. 1466), aztekerkonge drept i 1520 av spanierne under deres erobring av Mexico. Montezuma var i litteraturen kjent gjennom bl.a. Voltaires skuespill Alzire (1736) og Holbergs Helte-Historier (1739). Ewald fordømmer i sitt dikt jakt på gull.
 • 9 Ven] refererer til Ewalds dikt «Da jeg var syg», v. 47: «Og Mangel – du som togst min sidste Ven,». Sikter sannsynligvis til grev Bernstorff, dansk-tysk statsmann og Ewalds mesen, som ble avskjediget av Struensee 15. september 1770, jf. Ewalds dikt «Philet» og kommentar til v.1 «Philet» (over).
 • 13 Lucindes] vanlig navn i hyrdediktningen
 • 15 Cloer] Fastings flertallsform av Khloe, hyrdinne kjent fra Longos’ romantiske fortelling Dafnis og Khloe (2. årh. e.Kr.).
 • 15 Prosperpiner] flertallsform laget av Fasting over navnet Prosperpina, som var romersk gudinne (gr. Persefone) forbundet med våren og årstidenes skiftninger generelt. Som hustru til Pluton (el. Hades), underverdenens hersker, måtte hun tilbringe halve året i dødsriket.
 • 16 Horaz] Horats (Qvintus Horatius Flaccus, 65-8 f.Kr.), romersk dikter. Særlig berømt for sine oder, som har stått som de fremste gjennom Vestens litteraturhistorie.
 • 17 Lethe] i gresk mytologi en elv i dødsriket. Vannet fikk de døde til å glemme livet på jorden.
 • 19 Antidot] motgift
 • 19 Sonnet] lyrisk dikt på 14 linjer, med fast rimmønster. Var tradisjonelt en sjanger for kjærlighetsdikt.
 • 20 Torrys] Kan referere til den danske operaens italienske primadonna, Teresa Torre (Overskou 1856, 408, 444).
 • 20 dine Vers] Ewalds dikt. Uklart om Fasting sikter til noen spesielle.
 • 21 Rabners] Gottlieb Wilhelm Rabener (1714-71), tysk forfatter og satiriker
 • 21 Skierts] skerts, dvs. spøk
 • 22 Emilia] representerer «venninne» generelt
 • 24 David] en allusjon til den bibelske kongen og salmedikteren David. Kan her sikte til Johann Andreas Kirchhoff (1722-99), nylig ansatt harpist ved hoffet og i Den kongelige danske Skueplads’ kapell [orkester] (DBL). I anmeldelsen av Soleiman II (jf. kommentar til «Roxelanes Dom”), skriver Dramatisk Journal for 24. og 28.10.1771: «– vi savnede Hr. Kirkof, hvis Harpe er en uundværlig Dyd ved dette Stykke, og som henrykker enhver Tilskuer». Stykket selv ble hardt bedømt. Overskou fremhever Kirchhoff som en mesterlig solist, som publikum elsket, og som dermed bidro til at franske syngespill ble foretrukket fremfor opera (1856, 455).
 • 25 Roxelanes Dom] Roxolana, eller Roxelana (f. ca. 1505 i Ukraina, d. 1558. Navnet Roxelana gitt av europeere, henspilte på russisk herkomst. Het Hürrem i Tyrkia). Suleiman Is favorittkone. Gjenstand for en rekke litterære verk og musikkstykker på 1500-, 1600- og 1700-tallet i Europa. Blant de mest kjente før 1771 var en fortelling i Montesquieus Lettres persanes (1721) og i Marmontels Contes moreaux (1761), Favarts syngespill Soliman II, Les trois sultanes (1761; basert på Marmontels fortelling) og operaen av David Perez Solimano (1757/68) (Yermolenko (red.) 2010). Refererer her sannsynligvis til Favarts syngespill (musikk av G. Sarti), som ble satt opp i København sesongen 1770-71 og 1771-72 (Overskou 1856, 434ff, 459ff). Stykket oppnådde stor suksess, først og fremst på grunn av musikken, jf. kommentar til v. 24 «David».
 • 26 Bal paré en Domino] bal paré (fr.), praktball, gjerne holdt ved hoffet, men kunne være åpent for alle stender. Domino var et stort, kappelignende klesplagg, med hette, som ble båret ved bal paré og maskeball.
 • 27 tête à tête incognito] hemmelig (romantisk) møte på tomannshånd
 • 28 Pas de deux] pardans i klassisk ballett
 • 28 Du Tellier] en danser ved dette navnet er ikke kjent i København i denne perioden. Kan være en feilstavelse av navnet til Den kongelige danske Skueplads’ (og kongens franske Hoftheaters) førstedanserinne, Mad. Mimi Dutillet (f. Prin), som var allment høyt beundret og bar tilnavnet «den Uforlignelige» (Overskou 1856, 384, 399, 451). Charlotta D. Biehl omtaler henne som Mad. du Tellie (Biehl 1986, 120).
 • 29 to Parterrer] publikum som har plass i parterre (rimelige plasser på gulvet i teatersalen); publikum generelt. Ifølge Henriques [1948] hadde Den kongelige danske Skueplads mot slutten av 1700-tallet to faste, separate publikumsgrupper i parterre, småborgere og studenter/intellektuelle (s. 40-42). Det er uklart der om det også gjaldt begynnelsen av 1770-årene, men parterre var forbeholdt samfunnets lavere stender. Parterret hadde i 1771 350 plasser, både stå- og sitteplasser (Hansen 1889, 177).
 • 30 Lorgnet] brille eller teaterkikkert
 • 31 Zayre] sannsynligvis verstragedien Zaïre (1732) av Voltaire. Stykket ble satt opp på dansk i København 25 ganger fra 1756-57 til 1784-85, oversatt av B.J. Lodde. Var sist satt opp i København i november 1770 på Den kongelige danske Skueplads, kanskje med Fasting til stede, jf. kommentar til «Zaïre» i essayet «[Responsum over Skuespil]» (1781). Den ble også satt opp på fransk av franske trupper og utgitt på fransk i København av byens franske forleggere (Hertel 1997, 337-38; Overskou 1856, 434).
 • 41 min romanske Elv] Sikter sannsynligvis til Fastings forkjærlighet for den klassiske (latinske) tradisjonen, så vel som den franske litteraturen.
 • 45 Gleim] Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803), tysk dikter. Kjent for sine sanger om piker og vin, i tradisjonen etter den greske dikteren Anakreon, og for sine oder etter mønster av den romerske dikteren Horats.
 • 45 Germaniens] Tyskland (Det tysk-romerske riket).
 • 54 den Gift som raser i din Barm] parafrase av verslinjen i Ewalds dikt «Da jeg var syg»: «Velkommen Gift, som raser i mit Bryst!»

Fragment av et Digt om Foraaret, avbrudt i aaret 1774 i Kiøbenhavn

Fasting oppholdt seg i København 1770-1777, og var da et sentralt medlem i Det norske Selskab. Diktet er nedtegnet i Det norske Selskabs versprotokoll (etter 30. april 1774; NKS 488e 2°, 101-103), sammen med Petter Brandts vårdikt. Andre medlemmer av Det norske Selskab skrev tilsvarende dikt: E. Colbiørnsen «Foraaret» (utgitt i selskapets Poetiske Samlinger 1775) og J.H. Wessel «Vaaren» (fragment). Dikt om våren var høyt aktet i samtidens Europa. I tillegg til klassiske forelegg, som Horats’ oder, var J. Thompsons «Spring» i The Seasons (1728), E. von Kleist «Der Frühling» (1749), C.B. Tullins «Majdagen» (1758) og J.-F. Saint-Lamberts «Le printemps» i Les Saisons (1769) viktige forbilder. Fastings dikt er skrevet på aleksandrinere (jambisk trimeter).

Diktet ble trykt (med en del endringer) i Provinzialblade nr. 23, 1778, 177-180, som sannsynligvis utkom i mai det året. Det er den siste versjonen som er gjengitt her.

I versprotokollen har diktet tittel «Foraaret.». Det har videre et motto av Tullin, fra «Majdagen»: « – men Vaaren, hvad skal den da være –» (NKS 488e 2°, 101; Norske Selskab 1935, 80).

 • 3.1. mine Fædres Land] Norge. I sin anmeldelse av Det norske Selskabs Poetiske Samlinger (utgitt 1775), og der av E. Colbiørnsens dikt «Foraaret», roser Fasting bruken av den norske naturen som motiv. Liv Bliksrud (1999, 140-143) leser hyllesten av det norske i Colbiørnsens og Fastings vårdikt som uttrykk for en forbindelse mellom det erotiske, emosjonelle og det nasjonale, snarere enn uttrykk for en ny gryende nasjonalistisk bevissthet.
 • 4.8. Orienten] øst
 • 4.13. Honningambra] ambra: velluktende stoff, balsam
 • 4.14. Daphnes] vanlig hyrdinnenavn i pastoraler
 • 5.5. Atlas Bierg] stort fjell. Jf. Atlas-fjellene i Marokko, som har navn etter titanen Atlas (“han som bærer/utholder”). Ifølge myten ble han forvandlet til stein og holder himmelen oppe.
 • 5.10. Aquiloner] nordavinder. Av lat. aquilo: nordavind.
 • 5.11. ziiret] pyntet
 • 6.3. alle Væsners Moder] Moder Jord
 • 6.8. Falerners Viin] falernovin. Eksklusiv, sterk vin, produsert i romertiden i distriktet Falerno (Campania), ved Napoli. Besynges i Horats’ oder.

Den kierlige Mand

Epigram trykt i Provinzialblade nr. 2, 1778, 16.

 • Den kierlige Mand] I en avskrift ved Nasjonalbiblioteket av et manuskript til en samleutgave av Fastings dikt (NBO Ms 4to 2580) har diktet tittel «Bønnen».

Til Skuespilskrivere

Diktet er skrevet ca 1772-73, som et bidrag i Det norske Selskap til å skrive et dikt over mottoet «Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci» (jf. kommentar til v.1 «nytter og fornøyer» under). Fasting skrev selv og oversatte flere skuespill før 1773: I 1767 en oversettelse av Gessners Evander og Alcimna, 1770 Et musicalsk Hyrde-Stykke (Pans Fest), 1771 Hermione. Et Sørgespil i fem Optog og 1773 en oversettelse av Saurins Modens Sæder.

Manuskript (avskrift) fins i Det norske Selskabs versprotokoll (NKS 488e 2°, 79; se også Norske Selskap 1935, 62). De første åtte verslinjene ble trykt i Kritisk Journal nr. 50, 1773, 530, i Fastings anmeldelse av Det bergenske Magazin. Hele diktet ble trykt i Provinzialblade nr. 41, 1778, 321.

 • Til Skuespilskrivere] Tittelen fins først i Provinzialblade nr. 41, 1778, 321.
 • 1 nytter og fornøyer] jf. å blande «utile dulci» (det nyttige med det behagelige), idealet for poesi formulert av Horats i Ars Poetica, v. 343 (ca. 18 f.Kr.).
 • 4 Demants] diamant, fra tysk demant
 • 6 den blinde Hob] (nedsettende om) gruppen av alminnelige mennesker, uten selvstendig kunnskap eller meninger
 • 7 Voltaire] François-Marie Arouet Voltaire (1694-1778), fransk forfatter
 • 8 Klairon] i Kritisk Journal skrevet «Clairon», jf. kommentar til tittel. I Provinzialblade gikk Fasting konsekvent over til å skrive navn på C med K.
 • 8 Klairon] Sannsynligvis Mlle. Clairon (også kalt La Clairon og Hippolyte Clairon, eg. Claire-Josèphe-Hippolyte Léris De La Tude), fransk skuespillerinne (1723-1803). Var en av Frankrikes fremste skuespillere frem til hun sluttet i 1766. Spilte i flere stykker av Voltaire, som L’Orphelin de Chine og Tancrède.
 • 10 Shakspear] William Shakespeare (1564-1616), engelsk dramatiker. Fastings stavemåte av navnet var ikke uvanlig på den tiden.
 • 10 Moliere] Jean-Baptiste Poquelin Molière (1622-1673), fransk komedieforfatter

(Over et Syngespil, hvortil Poesien var av et Fruentimmer)

Epigram, sannsynligvis skrevet i 1770-årene. Trykt i Provinzialblade nr. 41, 1778, 322. Det er ikke kjent om epigrammet henviser til virkelige personer.

Korinna

Epigram. Trykt i Provinzialblade nr. 41, 1778, 322.

 • 1 Korinna] Corinna, navnet på Ovids kvinnelige muse og kjærlighetsobjekt i Amores (Kjærlighetseventyr, gjendiktet til norsk i 2002 av Thea Selliaas Thorsen).
 • 3 Venus] kjærlighetens gudinne i romersk mytologi; tilsvarer Afrodite i gresk mytologi, som også var knyttet til skjønnhet og seksualitet.

Til en smuk Jødepige

Diktets «Jødepige» skal ha vært en Hanne Levy. Diktet kan dateres til omkring 1773-74 (Wessel 1862, 310). J.H. Wessel skrev et dikt om Levy i samme periode, jf. fragmentet «Om en Jødepige» (Wessel 1862, 245 og 310; se Arkiv for dansk litteratur).

Diktet ble trykt i Provinzialblade 1779, nr. 24, 185-187, i den formen som er gjengitt her. Det nummeret ble ikke redigert av Fasting. Det presenterer en rekke dikt fra Fastings manuskripter, hvorav Fasting hadde planlagt ikke å utgi to av dem (uvisst hvilke) (Provinzialblade 1779, 185). Da Lyder Sagen planla en utgivelse av Fastings dikt i 1809, ble diktet foreslått utelatt (NBO Ms 4to 2580, «Anmærkninger (Til Rahbek)», [1]), og det kom ikke med i Sagens utgivelse av Fastings skrifter i 1837.

 • Til en smuk Jødepige] Diktet er først kjent fra Det norske Selskabs versprotokoll, hvor det har tittelen «Til en smuk Israelitinde» (NKS 488e 2°, 81-82; se også Norske Selskab 1935, 64).
 • 1 Levidatter] datter av Levi stamme, dvs. jøde. Levi var tredje sønn av Jakob og Leah. Hans etterkommere var særlig knyttet til prestegjerningen ifølge Det gamle testamentet (4. Mosebok, kapittel 3 og 4). Levitt betegnet derfor særlig jødisk prest eller tempeltjener. Henspiller også på etternavnet til Hanne Levy.
 • 2 munter] opprinnelig sto det «vantroe» (NKS 488e 2°; Norske Selskab 1935, 64), dvs. ikke-kristen. Det er ikke kjent hvem som har foretatt endringen, jf. kommentar til tittelen.
 • 7 Forjættelser] løfter, særlig i religiøs sammenheng. «Din Slægts Forjættelser»: Guds løfter til jødene.
 • 15 Luth] strengeinstrumentet lutt; forløper for gitaren, særlig brukt i Europa i tidligmoderne tid (1400-1700-tallet). Lutten egner seg for å spille melodilinjer, i likhet med tangentinstrumentene som utover på 1700-tallet overtok luttens rolle som instrument for akkompagnement av sang.
 • 25 uomskaaren] ikke omskåret, dvs. kristen/ikke-jødisk.
 • 27 Iskariot] forræder. Henspiller på Jesu disippel Judas Iskariot, som forrådte Jesus overfor romerne for 30 sølvpenger, se f.eks. Matteus 10, 4; 26, 14-16 og 47-50; 27, 3-5. I diktet blir det et poeng at «forræderen» er jødisk (som Judas) og selv er omskåret.
 • 28 a priori vise] «fra det som er forut» (lat.); å bevise noe logisk, basert på gitte årsaker (viten som er uavhengig av erfaring).

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Claus Fasting skrev lyriske dikt, drikkeviser, småvers, selskapsdikt og leilighetsdikt. Han utga aldri noen egen diktsamling, men mange av diktene ble publisert i hans eget tidsskrift Provinzialblade som kom i fire bind i årene 1778-81. Som medlem av Det norske Selskab i København i 1770-årene bidro han til selskapets versprotokoller.

Her er åtte av Fastings dikt. Teksten til det første diktet («Det harmoniske Selskabs Sang») er gjengitt etter Efterretninger Fra Addresse-Contoiret i Bergen i Norge 16. oktober 1769. De øvrige diktene er hentet fra Sverre Flugsruds tre bind-utgave av Samlede skrifter fra 1963-79.

Les Provinzialblade på nett (Universitetsbiblioteket i Bergen)

Les mer..

Om Claus Fasting

Claus Fasting var bergenser og bodde mesteparten av livet i Bergen. Fra 1787 til sin død i 1791 var han rådmann i byen.

I tre perioder bodde han i København. I den siste av disse (1770-77) var han en aktiv del av Det norske Selskab. Hans evne til å improvisere og til å formulere treffende epigrammer ga ham en sentral plass i selskapet. Han var godt orientert i både samtidens og eldre europeisk litteratur og han ivret for de klassisistiske idéene som selskapet satte høyt.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.