Fra Fonneland til Svabergssveen

av Hans E. Kinck

SANDKORN PAA ET ØIE

13Toget sagtnet farten. Han kom ut paa platformen, med to-tre pakker under hver arm og en i næven, — bred og straalende som han aatte hele grænden. Men han var tæt paa, han skulde gaat hodestup, da han steg ned; for han traakket feil i trinnet, eller hvordan det hadde sig; han kom springende ind paa perrongen og flakset med armene for at skaffe balanse tilveie og faa reist sig igjen; og en av pakkerne datt ned i gruset under den strid. Sjaa paa den, du! sa han klukkende. Saa rettet han sig, saa sig rundt med et stort, tindrende seiers-smil, som om her skulde staat en hel stab av betjening paa den vesle station. Der kom en kar til ut av toget, han var noget støere paa foten.

Bak stakittet stod konen med Blakka; hun maatte staa og blaaholde mærren, for hun 14var ikke sæten, saa litet vant hun var med jernbanen.

— Er du der, Lisa? ropte han. Det var lugomt, mumlet det, som han bøide sig ned efter pakken. Men i det samme datt der flere pakker. D’ e sammaa! Og han sprang fra dem. Saa fik de ligge der til han kom tilbakers.

Han var ikke videre fuld. Men jovisst hadde han altids litt paa, naturligvis. Han kom like fra bryllup sør i bygden, hvor han hadde været værsgodmand. Men han hadde været borte i vel otte dage. Ved stakitgjærdet leverte han fra sig de pakkerne, som endda laa igjen under armen, veltet dem ned i kjærrekarmen: Mener ‘u e der, je! smaapratet han med sig selv og var smørblid. Løftet dem saa op igjen og rakte hende: Lefsekling tel dig fra brura, sa han. Aa her er et stykkje ribbensbærs-stek av brøllopsgrisen, som hu ba mig ta me tel dig. Modig lækker kjærring, hu Anne! … Aa, de va sandt —! Dermed sprang han for at hente pakkerne som var faldt ned. Men saa kom han til at huske en pakke, han hadde sat fra sig paa stigbrettet: Aa dækern! Og sprang dit isteden og hentet den. Han slap den op i karmen til det andre; det var de otte selters-flasker, 15pratet han, som han hadde kjøpt for gamieskriveren hos landhandleren her sør. Saa kom han tilbake til sit forrige emne: Ja, de va brøllop, san! Fysst saa va de naa suppe, da ma; saa va de fesk; baate stekt fesk og kokt fesk; saa kjøttkake; saa svinestek; saa karbonader; saa koteletter; saa —. Forsæt au! Ja, je kjem att paa timen! — Og saa sprang han efter dem som var faldt ned: Kaku tel dig! pratet han og saa paa konen med svømmende øine; han hadde kjøpt til hende sør hos bakeren … Frygtelig lugomt me slik kjærrekarm, naar en ha saa styggmye me pargasi! Og han regnet op: Her var oksesteken, han hadde hentet til gamleskriveren — skulde nok rigtig være stort selskap hos ham. Der var den raumaling-posen, han hadde kjøpt for Per naboen, til den søre stuevæggen, som netop var «sydd»: Modig sterk maling! sterkeste maling, som finds! … Og her var snelletraad og fôr til Lisa: Ska naa itt’ bli omkømmin fe traa, lel — aa dækeren, de var sandt! Saa sprang han: Kjem att paa timen! ropte han tilbake. For han kom til at mindes endda en pakke, den laa igjen inde i toget: En væv fra fargeren her sør, kjoletøiet til Lisa. Men der var toget alt 16begyndt at gaa! Han sprang med langs vognen, brølte mot alle lukkede ruter: Ta vare paa væven! Og viftet saan litet grand med haanden, akkurat som det var en rigtig god kjending, han bad farvel med.

Det var justsom litt stille der borte ved kjærren, da han kom tilbake dengang. Hun snakket sint til Blakka: Staa still, sie je! sa hun. Han sagtnet alt sit jag og skottet bort som aller snøggest: Staa still, sie je! brølte han, og var endda sintere. Fillemær!

— Vassrenn, aua paa dig? sier hun.

— Tvele fe, je fekk rusk indpaa aua paa tôge, sier han.

— Mene, du e rusk, je! svarer hun og ler kort.

— Ja. Eller sandkønn.

Sandkønn, du!! sier hun med et stort smil, retter sig op og glaaper ham ned i jord: Berre skire fylla, Anton!

Men de ord bet ikke spor paa ham. Og saa fortalte han, og ordnet i kjærren, at det hadde været forsæt med saltmat i det bryllupet; han hadde sikkert drukket en seks eller otte selters idag! Ja, saa konjak ‘ni, pratet han. Pjôlter, d’e modig gott mot tyste. En blir itte tyst etter heller. Kan veta det: slikt gjør mon de, kan du veta … Og 17da hun slet ikke svarte, sa han: Saa rese vi da, hokke de e!

Der var ikke andre reisende her idag; det var bare han og saa den veislusken. Han fortalte nu han hadde spurt, om han vilde følge i kjærren, hvissaa var at hun Lisa møtte med Blakka — der var altids plads, sitte paa høisækken: Spræk gamp! Finds itte maakaan i hele dalen!

— Slusk-Hans her op i kjærren! tok hun i.

— Vi rese fraa ‘n! klukket han listig. Rese fraa ‘n! For han er saa fryktelig fuld, saa.

Og de skyndte sig at stige opi, satte sig jevnsides paa sætet. Smeis paa litt! sa han. Kom med tômma, Lisa! Saa kjøre vi fraa ‘n, fyllebøtte! — De hørte en kar huje inde i et av uthusene. Og han klukket igjen: Sju, sju! Ja, han e spunsa fuld, svine.

Hun saa fremfor sig og smilte: Øsch! sa hun bare. Men svarte ellers ikke.

Det var en snau halv mil at kjøre til Granlisveen, hans vesle gaard.

De var op i førti-aarene begge. Han var av de rødblonde, og fregnet — rigtig store fregner! Og tæt liten pels kindskjeg grodde forbi øret og nedpaa litt; store blodunderløpne øine. Men hun var hvit og rødkindet 18som et eple; kneiset statelig og høibarmet. Hadde svære, fete, falske øienlok — hun hadde nu ogsaa kjendt andre, før hun traf denne Anton Granlisveen; tjente blandt andet i sin tid paa Storkongsrud hos kaptein Hessen …

De var snart inde i skauen og svinget ut og ind paa chausséen langs aasen nordover. De hørte en kar huje paa dem bort i veien.

Ja, det var bryllup, san! snakket han. Øsch! sa hun. Saa begyndte han likesaagodt om høstveiret:

— Modig fint veir idag! pratet han og saa sig festlig utover grænden, den laa der med de gule akrer og korn paa staur med fjorden og de barskogmørke lier helt op mot himmelbrynet: Aa saa Mjøsa da! Ligg saa styggelig pen, saa, at de e fæle tingen … Aa loa staar fryktelig bra iaar — aa ja da, get! Aa saa styggmye kønn paa! — Men Lisa sat taus og iagttok ham koldt. Han holdt pludselig gampen: Sju, sju! Je høre røia garpe norom Lykkja! … Staa still, sie je! Vil du staa, fillemær!

— Norom Lykkja her?! sa hun bare. For Lykkja laa ved Granlisveen.

Han bare pratet: Hadde je hat byrsa naa, sku jeg tii a.

19— Røi naa? Du vil i vægen att sørover, skjønne je, sa hun og blunket ond: Blit dan paa vann aa brø, hæh?

Og dermed fik Blakka en rap: Hva staar du etter, di fillemær! — Men han kniste godt til de ord fra Lisa, slog saa ut med haanden og pekte og pratet: ja, paa en dag som idag stod der sikkert en ulovlig elg der opunder Granlisvekampen og solte sig: Han bie mig sakta, hokke de e, mumlet han. Han sat længe og klukket ved tanken paa den: og i høst blev det nok ulovlig ørret i bækken og … Sjaa sulua, Lisa! Sjaa! nei, sjaa! Op i grantoppa allestan! Fæle tingen, saa styggmye ta ‘n. Nei, ha du set —! Paa hundretusen-vis me sulu! … Gaar etter kønne, tvele je. Saa dan paa de, atte!

— De e tita, ser ‘u. Sulua e rest.

— Ja tita, ja. D’ e saammaa … Haa e de, hu sie? Eh-eh, eh-eh; bt-bt, bt-bt.

— Mene, du hærme ette smaafaulen, je!

Han puffet stilt bort i hende, stanset Blakka: Sju, sju! Og hvisket: Ser ‘u røiskatten? Sjaa, der sit ‘n attom tuva der. Hadde je hat byrsa naa, saa —! Forsæt ogsaa, saa styggmye de e ta ‘n iaar! … Haa staar du ette, di fillemær!

For Lisa svarte ikke. Og han tænkte, at 20kanske var hun ikke rigtig i lun. Hun sat der som en svart skybolk. Og saa slog han likesaa godt om for at være hende til viljes og snakket sørgmodig: Tænkte de og! sa han, saammaa je saa maanen her i haust … Je liker ‘n itte! Ny va ‘n saa laag, laa like ner i lia! aa nêan gjekk saa høgt paa himmelen. Je tænkte me mig sjæl: Bra loa e kømmin paa raa, hokke de e. Blir kalde nætter, tænkte je … Ja, han endog rynket bryn og var justsom et litet øieblik bent ut sint over denne forsynets slette styrelse: Aa saa al denne musa paa aakren iaar! Sjaa! Styggmye ta ‘n! D’ e itte berre de, hu êt. Men hu skralra bort saa mye!

— Sakta andre au, som skvalra burt! svarte det.

— Aaja da, get! Sjaa berre tita naa … Aa saa modig mye me ugras aa eimilkje paa aakern som iaar ha her fell alli vøri. Aa saa styggmye me røiskat da! … Sakta andre som skralra burt. Kan veta de. De e de.

Og han opfattet slet ikke hvad hun tænkte, der hun sat og svarte slik. Bare at hun ikke vilde snakke om dette. Og siden hun ikke vilde snakke om det, kunde han likesaa godt snakke om endda noget andet. Han 21pratet igjen om bryllupet og brudgommen igaar: Tosken! sa han, — som giftet sig om høsten, nu naar loa og avlingen var inde! Nei, da var han lurere, han her sat, og han dultet smaaleende borti Lisa med albuen: han livde ikke kjærringa, men holdt bryllup like før tyngste vaaronnen, saa han sikret sig kvindfolk-hjælp: Je visste fell, haa je gjore den gaangen. Aa ja da.

Hun sa kvast: Men de brøllope hass træffte naa lugomt fe den som sku i vægen aa sitte fe en ulovlig elj, hokke de e.

Han merket fremdeles ingenting: Aa ja da, get! De træffte fryktelig lugomt. — Og var lutter godlun og spøk: Han visste sagtens hvad han gjorde, klukket han og dultet igjen borti hende: slog to fluer med én smækk! … Nappet saa i tømmerne og smeiste paa Blakka. — Sjaa! nei, sjaa! Der e en røiskat att! Fortsætt au! — Og han la sig atter hen i yrt prat: Je ha tii mye røiskat, je, i mi ti. Aa slik som de lufte ta ‘n naar han blir sint! Modig vonn luft! Vonneste lufta, je ha kjendt. Prøvde ta en under et trug engaang. Men de skal je ailler gjøre mer! — Hun svarte ikke et ord. Og han slog paa Blakka: Vil du gaa! Set paa maakaan, haassen mærra e idag da! Je ska 22lære dig, je. — Men det var ikke andet end en liten orekvist; saa hun saavidt viftet litt med halen til det og bare smaadiltet, som før.

— Arbeidsgamp, dette, sa Lisa koldt. Traus aa tung aa sterk … Sku live en slik gamp. Ailler springe. Bare gaa pent fe lasse … Mye fe go, gapkjøre me, — denne.

— Fe go, denne?! lo han. Aa pføi da! Og han jaget paa. Men da ristet hun paa hodet likesom ganske fra sig og tok sig til hjertet: Je e ‘mest kvævd fe bringa ta alt mase aa prate dit!

Da pludselig fór der justsom et glimt gjennem ham: Du sku vørti att paa Storkongsrud, mene du, hos han derre kapten Hessen? Aa itte gaat tel Granlisveen den vaaren aa alt det slite, mene du?

Hun mumlet fremfor sig: Ingen var naa i vægen fe ulovlig elj, der, itte. Eller fe tømmerhogst i almenningen. Eller fe fiskjing i fredingstia … Itte der, itte.

Nu først steilet han, svelget, og sa langsomt: Haa du sei? — Dermed fik Blakka en ny rap. Saa kom det; men det kom med lange mellemrum, som enslags minutskud, for han var træg i tanken: Hokke va me aa aat eljen? sa han først. Mening ti, live en 23kjærring som denne Anne, brura her sør! … Den manden blev nok snydt, san, stakkar: Fysst gaangen med skauen, hu lokka me aa sa far hendes fik overtat av han derre kapten Hessen; den laut ‘n sea kjøpe! Aa den laa i slikt ulænde, at han snaut heldt sig 3,50 i dagløn fe sig aa gampen paa eien kost, den ti han dreiv ‘n ut.

Lisa sat stum og ganske forstenet. For hun hørte saa inderlig vel, hvorhen han tænkte: der hadde været samme slags skau dem imellem ogsaa engang.

Han blev ved: Fysst gaangen, hu sveik ‘n, va den skauen … Noe aa live, slik rakkermær! — Og dermed fik Blakka en rap: Aa naa gjekk hu der flat som e bakstehelle, taska! Fe de kunde hu akkurat liksaa gott vørte att paa Storkongsrud hos han derre, derre kapten Hessen … Fysst gaangen —! gjentok han. Men dermed kastet han i storsinne kvisten: Fillegreier! Noe tel den mæren, slik pisk! Staa still, sie je! — Og han steg ut av kjærren. Men det knydde ikke i hende; for hun visste endda bedre hvad han nu tænkte med sviket andre gangen: de var endda barnløse, de to … Han skar sig en ny pisk og smidde den nøie til, prøvde den i luften — det var mere som en kjep end pisk.

24Da fik hun mæle med ett: Ha du lese de som ha stii i Dølen? — Han svarte ikke, bare smidde. «Mishandling av hustru med døden til følge», gjentok hun ordret og i tonløs kulde. Der blev en lang taushet, og der laa giftig anklage i hendes blik. Saa kom det veltende, men med avisens egne ord; og hun tok den frem som støtte for hukommelsen; hun la ut heftigere og heftigere, som om det var hun selv mishandlingen var gaat utover; tilslut blev hun hæs i stemmen:

«Manden hadde til stadighet optraadt brutalt og hensynsløst mot hustruen. Han drak sig jevnlig fuld og var da voldsom og brutal…»

Han gav sig gode stunder, mens hun drev paa; han smidde en kjep til, prøvde den i luften: Live slik kjærring! sa han og gliste blodtørstig op paa Lisa.

«… Saa var det lørdag nu 25. august, at manden kom hjem om eftermiddagen. Han var fuld som sedvanlig og sint og ubehagelig. Men efter nogen tid gik han ut igjen og satte da døren aapen efter sig, hvorfor hustruen gik bort og lukket den igjen. Herover blev manden ærgerlig og ropte: Lukker du døren for mig? Og derefter tok han fart ind igjen og frem mot hustruen, hvem han tilføiet to slag i brystet med sin venstre haand, samt et slag med høire haand i hodet. Da sa hustruen: Aa Gud, nu gik der visst noget sundt inde i brystet paa mig! Hertil svarte manden: Jeg skal fanden slaa dig i stykker i brystet! hvorefter han slog hende i brystet endnu en gang —»

25Det var næsten hvisk, det sidste — saa hæs var hun — og hun snufset og hikstet.

Da hadde manden begge kjepper færdig. Han krabbet op i kjærren: Dom berre lyg i blaom! skrek han. Tok tømmen ind og slog løs paa Blakka. Rappene haglet. Gampen la i vei, det hun kunde; prøvde av og til bent frem paa langeks. Men da fik hun ekstra rap for det: Je skal faa dig tel gaa pent, je! skrek han. Han sparket efter lefseklingen, saa papiret gik: Trevali me al denne pargasien i kjærra! Han traakket istykker selterspakken, flaskerne slet sig en efter en og trillet klinkende rundt under sætet. Og malingen tøt ut av posen. Det fløt tilsidst om hverandre alt i karmen — kjøtt og flasker og maling. D’e saammaa! skrek han. Mærren hadde aldrig været med paa det værre. Hun spændte sig selv i skoene, saa det sang, for hun var en klodrian i trav. Men ved den lyden da hven han, rent fra sig av raseri: Je ska lære dig, je! Og av og til prøvde han at reise sig fra sætet for at komme bedre til med kjeppen.

Skogen føk forbi med sine træstammer, sine stier, med stumper av den gamle, nedlagte veien som altid kløv op bakkerne. Og han skottet sig sky og brødefuld tilbake, 26naar han kjørte forbi folk eller indunder stuer. Farten øket; det duret under kjærrekarmen. De sa ellers ikke ett ord, nogen av de to. Men han saa stundom bort paa hende med et smil: hun sat der forstenet og stirret frem for sig! Han gliste paa hende næsten for hver rap, Blakka fik.

Og han tok svingene krappere og krappere, saa hjulnavet var borti stabbestenen aldrig saa litet. Han saa saa vel, hun blev mer og mer ræd de svingene. Og des knappere tok han dem. Første gang justsom bare knærtet det. Men næste gang skuret det indpaa: D’e saammaa! skrattet han. Saa næste sving. Da skedde det: Skurende gnislende brak fra sten og jern! Brest av ved: Skaaka! sa han. Kjærren kastet sig, braastanset. De to fremstupes ut av karmen og ned i grøften, med sætet og høisækken efter sig og selters og pakker og alt. Blakka stod paa tvers over veikanten, med sælen helt over paa den ene siden og forspændt bare den ene skaaken; den anden hang og slang med en knækket stump. Men ellers hadde ingen tat skade, for det var bløtt og myret lænde i grøften. Der fræste og pjutret sprungne flasker rundt om i mosen.

27— Seltersen tel skrivera! sa han, pludselig ædru, og reiste sig op.

— Faleg tel kjøring paa dig au! sa hun bare og samlet sig op. Hun traakket unna aastedet: Tvele fe, blir likest gaa gamlevægen fe mig, mumlet hun forurettet.

— E mye længre, den vægen! sa han, han stod forkommen som en tigger nede i grøften.

— D’e saammaa! sa hun, og brukte skadefro hans egne ord.

Han saa forfærdet paa al seltersen til skriveren. Saa tok han sig op til øiet med ene haanden: Huff da! Nei, naa gjore sandkønne modig vondt, Lisa! — Han bent frem klynket nede i grøften.

Hun stanset opfor veien, lyttet til ordenes fald; seg saa langsomt ned igjen. For det var bare ett raad her, om saa var, det eneste sikre og ufarlige: det var at prøve ta det med tungen. Det var en kjendt sak. Og det husraad visste de om, begge.

Hun stillet sig op nedi grøften foran ham, om saa var at han vilde … Og han kom nærmere, skred langsomt imot hende, og med krypende blik: For snau svingen, klynket han; saa ikke paa det øie, maa vite. Og tok av sig hatten: Sandkønne!

28— Staa still, sie je! satte hun i, slik som han naar han snakket til Blakka. Og det knydde ikke i ham; han bare stod med hatten i haanden, mens hun la begge hænder om hans hode for at holde det støtt. De stod ansigt til ansigt nede i grøften, og hun slikket øiet for rusket. Tvers gjennem rusen stod han og kjendte en god og varm tunge, som vandret langsomt rundt paa hans øieeple; blev liggende der stundevis ganske stille. Det justsom søkket saa godt i ham …

Hun syntes ogsaa grangivelig, hun hørte et suk, av disse lange, likesom i flere trin, som gaar gjennem et menneske i bedehuset efter en rigtig het bøn.

— Mene, je e litt likere naa! sa han sagte, da hun tilsidst trak sig væk.

Og saa gav han sig ikast med skaaken. Han spændte først hesten helt fra. Han skar sig et stykke av tømmerne, stod og surret det vel og længe. Hun stod og klappet Blakka paa veikanten. Og efterpaa spyttet han godt paa surringen, at den skulde trutne og holde. De sa ikke et ord, nogen. Saa spændte de hesten for igjen, la sætet op i og det andet som var ramlet ut; begge piskene slængte han med foragt ind i skauen. Saa steg de op i. Men Blakka var urolig.

29— Nei nei! godsnakket han. Haa e de, du fel, du da Blakka? … Ta tômma, du Lisa. Ser saa lite paa dette aua. — Hun tok tømmerne. Og hvergang Blakka misforstod og trodde at nu begyndte det igjen, saa var han der paa timen; han sat stille ved hendes side og godsnakket og stagget: Gaa naa pent da, Blakka! … Saa-aa, gaa naa pent! … Fola fola, Blakka.

De kjørte i langsomt skridt og sagtmodig, som om de kjørte lik. —

Da de naadde frem til Granlisveen og svinget op til gaards, stod der fuldt av folk paa tunet og ventet for at ta imot pakkerne, han hadde besørget for dem. Der stod han Per naboen, som skulde ha malingen, og drengen hos gamleskriveren paa Granli for at hente seltersen og steken. Og her stod nogen som vilde træffe værsgodmanden og spørge nyt fra bryllupet der sør. Der var ogsaa et par kjærringer som gjerne vilde set det nye kjoletøiet til Lisa. Folk smilte til goddag, mens de to forsigtig steg ut av kjærren.

— Du har kjørt sundt, se je, sa den ene paa tunet.

— Blei skræmt, mærra! svarte hun hurtig.

Men da han stod her efter endt reis paa sit eget tun, seg rusen med ett saa styggelig 30indover ham igjen. Først sprættet han Blakka fra — Per hjalp til paa andre siden; slap skjækerne i volden, saa sætet ramlet fremstupes, og den ene sprang paany i surringen: Saa! Der rauk skaaka!

Lisa syntes, hun saa et rapt blunk i øiet paa dem som stod der. Da sa hun først noget om materialen nu for tiden, at det var fyrstik-ved og fusk i alt. Men han stod smørblid, rød i ansigtet og holdt sig i kjærrekarmen; og de drukne øine med lokkene halvt nedpaa stirret ut likesom efter en stripe fornuft langt borte i synsranden.

— Vassrenn saa, aua paa’n! sa Lisa. Faat et sandkønn —.

Da var han alt begyndt at levere ut varerne, mens han holdt sig fast i karmen med andre næven. Først kom han med en hel seltersflaske: Ja, seltersen ja, pratet han … Aa da, vet du, e de gott ha en trygg hest, da. Kan snøgt bære tel, slikt, vet du, — jamvel fe den som e van ve aa kjøre … Kan veta de: de e fryktelig bra me en stø gamp.

Saa rakte han noget til drengen; det var lefseklingen, og biterne dinglet ut av det iturevne papir: Aa her e steika, sa han. — De e mit, sa Lisa. Og han rakte Lisa malingen, 31som drysset ut av den fillete pose: De e dit ja! sa han. — Nei, de e mit! sa Per. og han rakte frem steken bent ut i veiret: Aa her er maalinga tel sørvæggen din, Per. Trur, hu sku væra bra, den maalinga. Fryktelig go! … Aa saa billig da, get! Vart itte gøte paa, haa hu sku koste … Aa je tala ve tre maalera sørpaa — nei, fem maalera va de! Den eine va endda han, som maala den villaen tel grosserer Fredriksen nord i Dalen … Aa snelletraa tel skrivera! — Nei, de e mit, sa Lisa.

Men kjoletøiet da? spurte en kjærring. Da stirret han hende alvorlig ind i ansigtet og ristet paa hodet: De fekk je itte, get. Je flaug langs ette tôge, men var itte go faa de, noenstan, itte —.

Lisa rakte ham haanden: Prøve ta sandkønne, je! snakket hun moderlig.

Og ved hendes ord blev alt med ett saa forunderlig stille rundt om ham, saa han likesom maatte ta sig for, for ikke at falde rent overende; han glaapte sig omkring, likesom lyttet:

— Sju, sju! Mene, røia rese, je!

Røia? studset én.

— Lisa lo godslig: Sulua, mene du, Anton!

32— Sulua, ja! … Naa nei, der fauk ei att!

— Sulua, hu reste laang ti sea, hu, sa én.

— Sju, sju! Nei nei, ha du set! … Eh-eh, eh-eh; bt-bt, bt-bt …

— Mene tita, mene du! sa Lisa. Hu sie saa.

— Tita, ja! mumlet han. — Og hun begyndte at leie ham varlig over tunet og ind.

— Sju, sju! stanset han paa traakken: Tita garpa norom Lykkja: Arrrch-arrrch, arrrch-arrrch —.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fra Fonneland til Svabergssveen

Samlingen ble gitt ut i 1922 og inneholder sju noveller og humoresker: «Det knaldrer og blaaser», «Sandkorn paa et øie», «Fonnelandsmanden», «Ildmørje», «Der generalkommissär», «Paa bunden av glemselens flod» og «Gampen paa svabergssveen».

Se faksimiler av 1. utgave, 1922 (nb.no)

Les mer..

Om Hans E. Kinck

Hans E. Kinck er mest kjent i norsk litteraturhistorie som en stilsikker, nyromantisk novelleforfatter. Kunstsynet hans gikk ut på at litteraturen skulle gi innsikt i menneskesinnet og skildre det impulsive og stemningsbærende. I likhet med kunstnere som Obstfelder og Munch interesserte Kinck seg først og fremst for menneskets lengsler, drømmer, angst, kjærlighet og for kampen for å overvinne frykten for å leve.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.