Fortidens stemmer

Brev 10

Brev fra Christen Staphensøn Bang til Morten Nielsøn. Christiania, 24. juli 1662

Signatur: NA/A g 4713/si
Proveniens: Boken er kjøpt på auksjon etter assessor Williamsen.
Beskrivelse: Brevet er av papir og er limt inn i et eksemplar av Christen Staphensøn Bang, Oeconomia Christiana : Ded er: En christelige Huusholdning eller Hustaule, udi huilcken alle Stater i Verden faareholdis adskillige visse Sprock oc gyldene Regle aff dend Hellige Scrifft, bind 7 av Postilla Catechetica, ded er: Doct. Martini Lutheri Lidle eller mindre Catechismus ved Spørsmaal oc Giensvar : med hosføyede korte Summarier oc Udleggelser. Christiania: Melchior Martzans Tryckeri, 1657. Tilsvarende bok, men ikke samme eksemplar kan finnes her.
Det er en påskrift med en annen hånd nederst på siden.


Erlig, Vellact oc Velfornemme Mand; Morten Nielsøn,Morten Nielsøn] Morten Nilsen (ca 1640–1705), fogd i Solør og Østerdalen 1661–1664. I 1665 giftet han seg med Maren Lauritsdatter Grue, enken etter presten i Stange, herr Christoffer Evertsen Hjorth. Kong. Maajestæts; Fougit offuer Sollør oc Østerdallene.Sollør oc Østerdallene] Solør og Østerdalen i Hedmark. Miin Velformodende guode Ven.

Er denne Bog aff mig Vnderskreffne Venligst Forærit: Och ded mest for dend Aarsage, at ey paatuifflis hand jo saavelsom andre flere Mandz Personer haffuer Lyst til ad forandre sig «Thi Væ dend som er allene.Thi Væ dend som er allene] «For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene! Faller han, er det ingen som kan reise ham opp.» (Forkynneren, kapittel 4.10.) Confer proverb: 31.proverb: 31] Salomos ordspråk, kapittel 31. item Syrach : 26Syrach : 26] Sirak, kapittel 26. etc.» Oc paa ded hand samme standt disbedre kunde anfange aff Kierlighed til Gudz ære, oc til en ærlig Gemahll sig kunde bequemme; Vil Jeg formode, ad hand iblant andre Skriffter, end ocsaa aff denne frembskickede Bogs indholdende Regler oc præscription, vilde haffue sig effterrettlig, til det hellige Ecteskabs Lofflige Begyndelse, Christelig frembdragelse, oc Salige udgang, huor til Jeg ocsaa Ønsker eder Lycke oc Velsignelse. Christiania dend 24 jully Ao 1662.

Wer Gott vertraut Hat wol gebaut, Im Himmel vnd auch auff Erden, etc.Wer Gott vertraut … Erden, etc.] Den som stoler på Gud, har bygd godt, både i himmelen og på jorden, etc. Fra salmen «Wer Gott vertraut, hat wohlgebaut» av Joachim Magdeburg (1525–1587), utgitt i 1572.

E. V. V. A. Christen Staphensøn Bang,Christen Staphensøn Bang] Christen Staphensøn Bang (ca. 1584–1678), prest og forfatter. Sokneprest i Romedal på Hedemarken 1621–1665.
Egen Haand


Påskrift med en annen hånd:

Gud ver min Ven
Mortenn Nielssøn
(Cria.)

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.