Fortidens stemmer

Brev 11

Brev fra Johan Vibe til Erik Madsen. Trondheim, 13. september 1693

Signatur: Ms.fol. 279:i
Proveniens: Kjøpt på auksjon etter justitiarius Jens Christian Berg,Jens Christian Berg] Jens Christian Berg (1775–1852), norsk historiker og jurist. Han var redaktør av Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie (6 bind, 1833–1839), og justitiarius i Akershus stiftsoverrett fra 1814 til 1844. 1852.
Beskrivelse: Brevet er et dobbeltbad av papir, og vannmerket viser Amsterdams byvåpen. Kun signatur og påskrift er egenhendig.


Kongelige Mayts Welbetroede Stifts Ambtskrifuer

Monsieur Erick Madzen,Erick Madzen] Erik Madsen, utnevnt til stiftamtskriver i Trondheim stiftamt 1691. En stiftsamtskriver var ansvarlig overfor rentekammeret i København for finansforvaltningen i sitt embetsdistrikt.

Som det icke er forsvarligt at Lade Hans Kongl. Mayts Artigleriefolck Lide formedelst deris chefs Major WilstersMajor Wilsters] Peder Jacob Wilster (1661–1725). Stykkmajor i Trondheim fra 4. april 1693. En stykkmajor var befalingsmann over artilleriet på en festning. opsætzighed og vederspæntzige Conduite imod mig hans Commendant. Og ieg fornemmer hand skal hafue faaet for samme Artiglerie Compagnie een Assignation for de tvende første udj indeværendis Aar forfaldene quarterer, som Hr Ambtskrifuer skal være anvist, hvilcken Assignation hand tillige med dend for det forledene Aar Modvilligen og opsætzig imod mine ordres med indesider. da paa det som her ofuen er sagt, Compagniet icke skal Lide, er min Venlige Ansøgning til Hr Stifts Ambtskrifuer hand til de tvende artiglerie Lieutenanter Kelsbye og Abilgaard, saa som deris Præces Major StubickMajor Stubick] Mathias Andreas Stubick, baron von Königsberg. Major og sjef for garnisonskompaniet i Trondheim fra 1687. 25. mars 1693 ble han utnevnt til kommandant i Trondheim. med dennem efter min Andordning Compagniet og Sahl. SchurmansSahl. Schurmans] Johan Herman Schurmann, major ved artillerikompaniet i Trondheim 1687. Ble i 1690, utnevnt til oberstløytnant og kommandant i Trondheim. Han døde 8. mars 1693, og ble etterfulgt av Peder Jacob Wilster. Encke imellem at Liqvidere og betalle icke er tilstæde, Vilde dend Summe som samme Assignation for disse to indeværende quartaler indeholder, saa vit Compagniet vedkommer, endten med Rede penger om de in Cassa findis imod deris quitering betalle, eller og dennem henvise paa Stæder, som dend betalning u-opholdelig Kand Skee; udj henseende at det nu er ved denne Maanetz udgang femb quartaler Compagniet tilstaaer, og at det nu er dend tid folcket Kand faae til Kiøbs hvad de vinteren ofuer Skal hafue at Lefue af. Og forpligter ieg mig der imod ved dette Skrift Hr Stifts Ambtskrifuer original assignationen inden Sex Ugers forløb, fra dato d. 16 Septembris at regne at forskaffe, og hannem der for at indstaae. Trundhiem d. 13 Sept. 1693.


Herfra med annen hånd:

Herr Stifftsamptschriffvers
tienstvillige
Johan WibeJohan Wibe] Johan Vibe (1637–1710), offiser og embetsmann. Utnevnt til generalmajor i Trondheim som kommandant for militsen nordenfjells 1682. Utnevnt til visestattholder i Norge og stiftsbefalingsmann over Akershus stift 1708.

och obligerer Jeg mig dette att giffue herr Stifftsamptschriffuer effter anmodning paa Stempelt papir, ey der till begerendess ‹…›nge tijd, end dett Kand omschriffvis
dat. ut supra
Johan Wibe

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.