Fortidens stemmer

Brev 13

Brev fra Ludvig Holberg til Aage Rasmussen Hagen. København, 6. mars 1723

Signatur: Ms. 8° 72
Tidligere utgitt: Ludvig Daae, «Nogle Holbergske Analekter». Historisk tidsskrift 1875, bind 3: 95–96.
Verner Dahlerup (utg.). Holbergs breve. København: Gads forlag, 1926: 61–62.
Ludvig Holberg: Brev til Hr. Krigs Raad og Commissionarie Aage Rasmussen Hagen i Trondheim, utgitt av Thoralf Berg. Trondheim: Sentrum trykk, 1984: 16–17.
Proveniens: Gave fra sogneprest Anders Otterbech,Anders Otterbech] Anders Otterbech (1807–1892), sogneprest i Saltdalen og Lødingen 1843–1858 og sogneprest i Hurdal 1858–1877. 1863.
Beskrivelse: Brevet er skrevet på papir, og det er spor av segl.Holberg setter konsekvent ikke tøddel over ø, strek over u, og av og til heller ikke prikk over i. Vi har valgt å rette dette stilltiende i den transkriberte teksten.


Høitærede gode ven

Jeg er bange at han er bleven vreed paa mig efter som ieg ingen svar har faaet først om de 50 smaa bøger50 smaa bøger] Ifølge Verner Dahlerup dreier det seg her om Hans Mikkelsens 4re Skiemte-Digte Med Tvende Fortaler, Samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift For Qvinde-Kiønned fra 1722. (Holbergs breve s. 61). ieg toog mig den frihed at opskikke ham forgangen sommer. Der efter paa min seeneste skrivelse hvorudj ieg bad at han vilde have den godhed at hverve mig nogele«le» rettet fra «n» ved overskrivning. subscriptioner udj Trundhiem til den første tome af mine comoedier hvilken tome komme paa 2 ort 8 skilling. Hvis min Herre er vred paa mig saa kand han have aarsag efter som ieg giør ham saa ofte uleilighed, og ieg giør ham ingen tieneste igien; Men ieg vilde gierne viide, om han har faaet mine breve at ieg kunde vide hans betenkende, at, i fald hans leilighed ikke var at tage derimod (saasom han, maa skee ikke stedse boer i Trundhiem eller kand have andre aarsager) ieg da kunde beede ham recommendere de sager til een god ven udj Trundhiem som baade han og ieg kiender. Jeg vill ydmygst beede at min Herre med faae linier giver mig sin tanke derom forbliver midlertid

Hans oprigtige ven og beredvilligste tiener
L HolbergL Holberg] Ludvig Holberg (1684–1754), dansk-norsk forfatter og historiker.

Kiøbenhavn d 6 Martii 1723


Utenpå brevet:

Kongl Mayests Vel bestaltene Krigs bogholder
Seign Aage Rasmusen HagenAage Rasmusen Hagen] Aage Rasmussen Hagen (d. 1763). Godseier og krigsbokholder ved det nordenfjeldske dragonregiments legdskasse ca. 1720–ca. 1752. Bokkommisjonær for Ludvig Holberg.
à Trundhiem.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.