Fortidens stemmer

Brev 15

Brev fra Christian VI til Carl Horn. Fredriksberg slott, 13. november 1734

Signatur: Ms.4° 2759:L
Proveniens: Testamentarisk gave fra kanselliråd Halvor Andersen,Halvor Andersen] Halvor Andersen (1745–1810), revisor i Danske Kancelli, boksamler. Fikk tittelen kanselliråd i 1805. Testamenterte i 1786 hele sin samling av bøker, håndskrifter og naturalier til et eventuelt fremtidig universitet i Norge. 1786.
Beskrivelse: Brevet er et dobbeltblad av papir og det er seglavtrykk på papiroblat. Kun signaturen er egenhendig.


Christian den SietteChristian den Siette] Christian VI (1699–1746), konge av Danmark og Norge 1730–1746. af Guds Naade Konge til Dannemarck og Norge de Venders og Gothers Hertug udj Slesvig Hollsteen Stormann og Dytmarsken Greve udj Oldenborg og Delmenhorst etc etc.

Af den til Os allerunderdanigst indsendte Raport, Journal og beretning om Vores Plantagers udredning og i Standsettelse, have Vii allernaadigst i agt taget, at alle Ting Gud være loved sig i God Stand befinder, saa Vii allereede forhaabes, saavel med Buskvercket at afkappe, som og med Plantagerne at rødde, efter din allerunderdanigste Raport er giort begyndelse. Og som Vii af ovenbemelte din beretning allernaadigst har fornummet, at til de forreslagene 2de Plantagers Cultivering, for det første een temmelig Summa vil være erforderlig; Saa vil Vii dog at samme Plantager forderligst og med ald force vorder angrebne, saa at Colloniet diss før kunde erlange een forønsked Opkomst, til hvilcken Ende Vii og haver antaget Hinric Bennoil la Foss til at være anden Inspecteur over samme Vores Plantager, og med hannem oversendt de dertil erforderlige Kaaber Kiedeler og anden Requisita, hvorover 2een Designation herved oversendes: Thj haver du med hannem derhen at bestræbe at Vores allernaadigste Villie i allemaader vorder efterkommed og hvad dertil erforderlig være kunde som Slaver eller andre Ting, da have Vii beordret saavel Gouvernementet paa St ThomasSt Thomas] Sankt Thomas er i dag en del av de amerikanske Jomfruøyene i Det karibiske hav. Danske sjøfarere okkuperte i 1666 øya, og i 1672 ble den annektert som dansk koloni. De danske vestindiske øyene ble solgt til USA i 1917. i almindelighed, som og Opperhovedet paa St CroixSt Croix] Sankt Croix er i dag en del av de amerikanske jomfruøyene i Det karibiske hav. I 1733 kjøpte Danmark Sankt Croix av Frankrike, og øya var fra 1733 en dansk koloni sammen med St. Thomas, St. John og flere ubebodde småøyer. Øyene ble til sammen kalt Dansk Vestindia. De danske vestindiske øyene ble solgt til USA i 1917. i særdelished at være dig i alle slige Ting behielpelig. Og som Vii dig i den Instrux allernaadigst har anbefalet, ikund 3de Plantager for det første at lade Cultivere og i Stand sette; Saa have Vii allernaadigst for got befunden at straxsen 4 Plantager vorder anlagt, og 2de deraf med behørige bygninger forseet, hvilcke du med Sucker lader beplante, saasom forbemelte Vor anden Inspecteur la Foss de andre 2de antager og samme med Toback lader Dyrcke, og haver du ellers ved bemelte Plantagers Dyrckelse Vores Interesse saaledis at observere som du i sin tid agter at vil svare for. Herved skeer Vor allernaadigste Villie befallendis dig Gud. Skrevet paa Vort Slot FriderichsbergVort Slot Friderichsberg] Frederiksberg slott, København. Påbegynt som lystslott i 1699, men ombygget og utvidet flere ganger. Brukt som sommerbolig av Christian VI i årene 1731–40, mens han bygget Christiansborg slott. den 13de Novembr Ao 1734

Christian R


Påskrift nederst på siden:

Ordre og Befalling til Vores Inspecteur Carl HornCarl Horn] Carl Horn (d. 1737), inspektør over de kongelige plantasjer på St. Croix. paa Eilandet St Croix


Utenpå brevet:

Til Vores paa Eylandet St Croix bestilte Inspecteur Carl Horn a St Croix

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.