Fortidens stemmer

Brev 17

Brev fra Hanna Rebekka Margrethe Dass til «Høystærede Kr Søster». Eidet i Lyngen, 17. juli 1772

Signatur: Ms.4° 479:1:D
Proveniens: Har tilhørt prokurator Anders Mathias Dass.Anders Mathias Dass] Anders Mathias Dass (1736–1804), prokurator i Alstadhaug. Sønn av Lorentz Andersen Dass (1706–1745) og Anna Elschen Bremer (1698–1741). Bror til Hanna Rebekka Margrethe Dass (ca. 1734–1809).
Beskrivelse: Brevet er av papir og vannmerket, «GR» viser at papiret er produsert i Nederland for det engelske markedet. Brevet er ikke egenhendig.


Høystærede Kr Søster!Søster] Hanna hadde flere halvsøstre, men søster kan her også bety svigerinne. Det er derfor usikkert hvem brevet har vært stilet til. Ettersom innholdet i brevet antyder at brevets «søster» er i nær kontakt med brevets «farmoder», og denne kan antas å være brevskriverens svigermor, Abel Margrethe Dass (1710–1791) på Alstadhaug, så kan det tale om hennes svigerinne, Anna Tobina Coldevin (1725–1811), som var gift med Peter Lorentz Sommer (1737–1770), bror til Andreas Sommer og residerende kapellan til Alstadhaug.

Jeg maa herved jnberette Kr Søster at jeg gud Være Lov Lyckelig Vel d. 29de Juny næstl. om Morgenen Kl. 4 a 5 blev forløst med Een ung Velskabt Datter, som udj Daaben fick det Nafn Anne Elsken Jeg maa og tillige jnd berette Kr Søster at det behagede den allerhøjeste gud, at giøre Een SørgeLig og høybedrøvelig skilsmisse, mellem mig og min Elskelige Kr mand Hr Andreas Sommer«Andreas Sommer» er understreket.Andreas Sommer] Andreas Sommer (1738–1772), sogneprest i Lyngen. Sønn av Abel Margrethe Dass (1710–1791) og Morten Sommer (1705–1765), prost over Helgelands prosti og sogneprest i Alstadhaug. Abel Margrethe Dass var søster av Hannas far, Lorentz Dass (1706–1745). Andreas Sommer var dermed fetter til Hanna. d. 9de July Om morgenen Kl. 8 effter Næsten 14 Dages udstanden Svaghed af Een hidsig Feber; hvorved jeg og mine er sadt udj Een høystsørgelig tilstand, saa er jeg og forsickret at du tager deel udj denne min Stoere hierte Sorg; og da disse mine Svage og tillige saa Høyst Sørgende omstændigheder icke giør mig skicket eller jeg er i stand selv at skrive hvercken dig eller Kr FarmoederFarmoeder] Antagelig menes her mor til Andreas Sommer, Abel Margrethe Dass (1710–1791), hun var farmor til det nyfødte barnet og til lille Rebekka. Farmor til Hanna, Rebekka Angell, døde i 1735. til saa beder jeg Hiertelig at Kr Søster excuserer mig hos Hende; Jndtil Een anden tiid da jeg icke skall forglemme min Pligt; – herved følger Een Kiste med forseiglet Nøgel som mamamama] Hannas egen mor, Anne Elschen Bremer døde i 1741. Antagelig menes her hennes svigermor, Abel Margrethe Dass (1710–1791). Hun var også fostermor for Hanna. Etter at foreldrene døde ble Hanna, 8 år gammel, sendt til sin fars søster Abel, som var gift med Morten Sommer (1705–1765), prost over Helgelands prosti og sogneprest i Alstahaug. Hanna giftet seg med deres sønn, Andreas Sommer (1738–1772), i 1764. vilde modtage; udj samme er Lidt til Lille Rebekka.Lille Rebekka] Rebekka Angell Dass Sommer (ca. 1766–1836). – I det Øvrige aflegges min og mines Kierl. hilsen til dem samtl. henlever jeg til Døden –

Høystærede kr Søsters hulde Søster og tienerjnde
Hanna Rebekka Margretha Sal. SommerHanna Rebekka Margretha Sal. Sommer] Hanna Rebekka Margrethe Hammond Dass (ca. 1734–1809). Datter av Lorentz Dass (1706–1745), sogneprest i Trondenes, og Anna Elschen Bremer (1698–1741).

Eidet i Lyngen.
d. 17de July 1772

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.