Fortidens stemmer

Brev 5

Brev fra Christoffer Huitfeldt til Herluf Trolle. Bergenhus, 7. oktober 1552

Signatur: Ms. 4° 2759:I
Proveniens: Testamentarisk gave fra kanselliråd Halvor Andersen,Halvor Andersen] Halvor Andersen (1745–1810), revisor i Danske Kancelli og boksamler. Fikk tittelen kanselliråd i 1805. Testamenterte i 1786 hele sin samling av bøker, håndskrifter og naturalier til et eventuelt fremtidig universitet i Norge. 1786.
Beskrivelse: Brevet er et dobbeltblad av papir, og vannmerket viser at papiret er produsert i Troyes i Frankrike i 1542. Det er spor etter segl.


Kiere HerløffHerløff] Herluf Trolle (1516–1565), dansk riksråd og admiral. Lensmann på Krogen 1544–1554. Bror av Øllegaard Trolle. Suouger oc synderliigen gode wenn Tacker Jeg teg gierne for altt gott som thu meg giortt oc beuiist haffuer Huilckett Jeg altiid will forschylle oc forthienne med hues y myn magtt kandtt were Kiere herløff Om ølgaarsølgaars] Øllegaard Trolle (1513–1578), søster av Herluf Trolle og gift med Christoffer Huitfeldt 1542. siugdom tha giffuer Jeg teg wenlighen tiilkiende Att hun nu er meget stillere oc roolighere end hun waar saa att wy maa end haffue hender nere«ne» er overskrevet med et lysere blekk og rettet til «nere». aff henn‹dene›«henne» er overskrevet med et lysere blekk, muligens skal det stå «henndene», men meningen her er usikker. oc maatthe hun ett stundt icke liide meg Men nu wiill huun att Jeg schall altiid were hoos henne Thij er mytt haab tiill gudtt atth thett kandt bliffue bedre med hende, Kiere herløff Sender Jeg teg nu med thene schipper Berntt bagghe en tønne skruett berggefisk oc en tønne spor oc nacker Beder Jeg teg atthu giør well oc icke forsmaar thene ringe presentt Kiere herleff Giør well oc tacke thiin kiere hustruhustru] Herluf Trolle var gift med Birgitte Gøye (ca. 1511–1574). po myne wegne for hun foer saa well med meg oc megen ere oc dygd hun beuiiste meg nu thet siiste Jeg wor paa KroghenKroghen] Krogen eller Ørekrog. Tidligere borg bygget på odden Ørekrog, ved Øresund på Sjælland. Inngår i Kronborg slott, Helsingør. y diin frauerelsse. Oc loffuede Jeg hende att Jeg schulle fly hende att wiide huad wldenn kand gielde y hollandthollandt] Grevskapet Holland var en av de 17 nederlandske provinser. Grevskapets grenser gikk omtrent der grensene for dagens nederlandske provinser Noord- og Zuid-Holland går. Oc haffuer Jeg icke end nu sielff fangett thet att wiide Menn ther som att hun haffuer nogenn god enggelsk wldt Att y lade hende sendis tiill Amsterdam tiill en mandt heder Jehann falckener eller oc tiill Jehan gillesønnJehan gillesønn] Mellom 1558 og 1571 omtales flere ganger i kongens korrespondanse en Hollandsk handelsmann ved navn Johan Jellessøn Falkener, det er mulig dette er samme «Jehann falckener» som omtales her. I 1560 fikk han kongelig fribrev på å bo og drive næring i Bergen. I 1563 ble han omtalt som kongelig faktor (kommisjonær) i Amsterdam. y the ij huiide falcke Oc schriff hannom tiill att hand foruender thett paa myne wegne tha giør the well thet beste

2Kiere herløff Jeg haffuer icke behoff att schriffue teg tiill Att thu seer myn Otthe lilleOtthe lille] Otte Huitfeldt (1543–1559), eldste sønn av Øllegaard Trolle og Christoffer Huitfeldt. tiill gode. Jeg hagde gerne en latiinsk stoelschriffuere om gudt will att hand leffuer Hues thu kosther paa hanom y kleder eller nogen anden deell thett will Jeg gierne betthale oc wederlegghe teg nar gud will att wy findis. Her med teg gudt beffalendis Giør well oc helsse thin kiere hustru paa myne wegne med mange gode Netther Hues Jeg kandt giøre teg eller hende eller nogen aff ethers tiill wilge oc thienniste her y thene landz ende thett will Jeg altiid gierne giøre som Jeg ether pligtiig er

Schreffuitt paa BerggenhuusBerggenhuus] Bergenhus festning, Bergen. then vij Octobris

Anno : Mdlij :
Christopher HwittffeldtChristopher Hwittffeldt] Christoffer Huitfeldt (ca. 1501–1559), riksråd og lensmann.


Utenpå brevet:

Erlig oc Welbyrdiig Mandt Herløff Trolle tiill GressedtGressedt] Græsede eller Græsegård, en herregård som lå vest for landsbyen Græse i Frederikssund kommune på Nordsjælland. Bygningen står ikke lenger i dag, men arkeologiske utgravinger har avdekket et tårnfundament og en steinkjeller. Høffuetzmandt paa ØrekrogØrekrog] Ørekrog eller Krogen. Tidligere borg i Helsingør på Sjælland, som nå inngår i Kronborg slott. Myn kiere suouger oc szynderlighe wen kierligen sendis Thette Breff

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.