Fortidens stemmer

Brev 6

Brev fra Frederik II til Sidsel Ulfstand. København, 17. desember 1570

Signatur: Ms. 4° 2759:V
Proveniens: Testamentarisk gave fra kanselliråd Halvor Andersen,Halvor Andersen] Halvor Andersen (1745–1810), revisor i Danske Kancelli, boksamler. Fikk tittelen kanselliråd i 1805. Testamenterte i 1786 hele sin samling av bøker, håndskrifter og naturalier til et eventuelt fremtidig universitet i Norge. 1786.
Beskrivelse: Brevet er et dobbeltblad av papir, og vannmerket viser en krukke. Papiret er sannsynligvis fransk. Det er et seglavtrykk på papiroblat (nå løsnet). Brevet er ikke egenhendig. Utenpå brevet er det er en påskrift med Sidsel Ulfstands hånd.


Frederiich thennd Andenn med gudz naade Danmarckiis Norgis wenndis och gottis KonningKonning] Frederik II (1534–1588), konge i Danmark og Norge 1559–1588.

Vor gunst tilfornn Wiider att wij skiicke till ether wortt obne breff til bønndernne wdj wiillanzherriittwiillanzherriitt] Villand herred var et herred nordøst i Skåne, som i dag utgjør deler av Kristianstads kommune og Bromölla kommune. vdschreffuiitt om enn almiindelig skatt och land hielp effter som j ydermere aff same wortt breff kand forfareBrevet til bøndene er gjengitt i Kancelliets brevbøger 1566–1570, s. 653–654. Thij Bede wij Ether och viille Attj strax Anseenndis thette vortt breff wdenn alld forsømmelse, thed lader lesse och forkynnde for ald Almuenn, Offuer alltt forschreffne herriit Och thenom strax vdenn ald forhalliing lader Schriffue och legge vdj leeg samenn effter forschreffne breffs lydelse Saa att thennd wiisseligen Och wdenn ald wndskylding wdkomer indenn helliig tre Kongers dag Jull først kommendis och bliffuer forskickiid till wortt Slott«S» skrevet over «K». KiøpnehaffnnSlott Kiøpnehaffnn] København slott lå på Slottsholmen i København, der Christiansborg slott ligger i dag. wor renntteschriffuer her samestedz Peder hannssenn till hende. J wiille nu tiltencke och Jngenn fliid eller wmage sparre att same skatt io wiisseliigen Jndenn thend bestem‹ii›de tiid maa fremkome Saa framptt wij icke skulle regne Ethers forsømelse till om thennd icke 2wdj tiide wdkommer Ther med skeer wor viillj

Schreffuiid paa vortt Slott Kiøpnehaffnn thennd xviij dag Decemmbris Aar etc. Mdlxx Wnder wortt Siignett

F


Påskrift vertikalt langs høyre kant nederst på første side:

«villanzheriitt»


Utenpå brevet:

Oss Elschelige Erlig och Welbyrdig Frue Sidssele Wlstand, Knud Gyllenstiernnis effter leuerske.Frue Sidssele Wlstand, Knud Gyllenstiernnis effter leuerske] Sidsel Ulfstand (d. ca. 1575) giftet seg omkring 1532 med riksråden Knud Pedersen Gyldenstierne (ca. 1480–1552). Etter at ektemannen døde fikk hun i 1554 livsbrev på hans len, Villands herred i Skåne.

Eller hindis fogit i Willand landtz herrit i hindis frauerelsse


Påskrift med en annen hånd utenpå brevet:

Thend 14 dag januarij aar 1571 fick ieg Sidsell vlstandt thete Breff paa bønitbønit] Bønnet slott på Nordøstfalster syd for landsbyen Bønnet. Sidsel Ulfstand arvet slottet etter sine barnløse brødre, Arvid og Gert Ulfstand. Bønnet er i dag en ruin, med rester av et stenhus og vollgrav.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.