Fortidens stemmer

Brev 7

Brev fra Thage Eriksen til Christian IV, [Midtbøen i Hjartdal, 18. september 1602]

Signatur: Ms.fol. 1804:b
Tidligere utgitt: Odd Arne Helleberg, «Et utvalg fornbrev fra Numedal, Sigdal, Modum, Sandsvær og Telemark». Kongsberg, 8. oktober 2007.
Proveniens: Magnus Brostrup LandstadsMagnus Brostrup Landstads] Magnus Brostrup Landstad (1802–1880), prest, folkeminnesamler og salmedikter. etterlatte papirer, gitt i gave til Universitetsbiblioteket i 1937.
Beskrivelse: Brevet er et dobbeltblad av papir, og har vært beseglet med en papiroblat som nå er tapt. Brevet er sterkt preget av bruk. Det er mange ulike senere påskrifter i margene, og enkelte blekkflekker ut over teksten. Det er slitt hull langs brettekanter og nederste del av side tre og fire er revet av. Det er kun underskriften som er egenhendig. Utenpå brevet er det er en påskrift med en annen hånd.


Stormectigste Høigbaarne Første oc Herre Her Christian thenn fierdeChristian thenn fierde] Christian IV (1577–1648), konge i Danmark og Norge 1588–1648. met Gudtz Naade, Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis konning Hertug wdj Slesuig, Holsten, Stormarn oc Dyttmersken, Greffue wdj Oldenborg oc Delmenhorst.

Myn gantze ydmyge, wnderdannige, willig plictig oc thro thienniste altidt tilforne.

Ethers Kongelige Majesthet werdis till Adt wille wiide Adt efftter Ethers Naadis breff oc befalling wor ieg Thage Erikssen Ethers Naadis Ridefogidt offuer Tellemarcken,Tellemarcken] Telemark. paa Midbøen Rette Steffne stu[ff]ueSkade med teksttap: Hull i papiret. y Hierdals prestegieldt,Hierdals prestegieldt] Hjartdal prestegjeld, Telemark. thenn 18 Sept[em]bris Anno etc. 1602 offueruerrendis Oluff Mellandt Lensmandt ther sammestedtz, Oluff Mosbøe, Herbiørn Skorenes, Torckill Serislandt, Hans Tow Laugrettis mendt, Pouell Hoffdegiordt oc Tolleff giuffue neffnder mendt. Hørde prouff effter afftagen Oluff Thorerssen (huis siell Gudt haffue) som hans halffue broder Harall Thorerssen wforsynnium for skade kom, Dreptte oc ihielslog, Først proffuett Samundt Annondssen Laugrettismandt oc paa bog soer met fuldt Eidstaff, Adt handt stodt wde y gaarden thenn tidt som Harall Draberen kom gangendis wdt, Saa kom Oluff som faldt gangendis wdt efftter hannom, oc tog enn Øxe som stodt y weggen, Oc forschreffne Samundt Aatte Øxen, Saa sagde Haluordt haaluordssen till forschreffne Samundt, Tørst du icke tage att Øxen din, de brødre ere wrede paa 2huer andre, Jo suaaridt Samundt, Altt monne ieg thore tage thenn att, Saa tog forschreffne Samundt wdj Øxen, Saa sagde forschreffne Oluff som faldt, Ladt mig haffue thenn, Dw haffuer werritt mig saa Dieffle ondt Harall sagde handt, Oc forschreffne Samundt hørde Harall intthet suaare ther till, Saa tog forschreffne Samundt Øxen, oc Oluff som faldt gick indt y stoffuen, oc Samundt gick nordt om stoffuen met samme Øxe som handt sielff Aatte, oc intthet mere wiste forschreffne Samundt Adt proffue ther om. Forschreffne Haluordt Haluordssen proffuett oc y lige maade paa bog soer met fuldt Eidstaff, Adt handt saae Adt forschreffne Harall Draberen handt gick wdt aff stoffuen, o[c]Skade med teksttap: Det er slitt hull i en brettekant i papiret så deler av ord i denne og neste linje er borte. forschreffne Oluff som faldt bleff siddendis i gie[n i]nde y stoffuen paa kracken, Saa saae forschreffne Haluordt Adt forschreffne Oluff som faldt handt wor wredt, oc icke wiste forschreffne Haluordt huem hand wor wredt paa, Saa gick forschreffne Haluordt wdt met thet samme, Saa kom forschreffne Oluff som faldt [g]angendisSkade med teksttap: Hull i papiret langs brettekant. wdt efftter hannom, Saa tog forschreffne Oluff forschreffne Samundtz Øxe som stodt y weggen lige som forschreffne Samundt proffuer, oc løb till Harall Draberen ther met, oc sagde till hanom, Dw haffuer saa werritt efftter mig Harall sagde handt. Remmen werre saa efftter dig, Saa tog forschreffne Harall Draberen y Øxen met hannom oc suaaridt ther saa till, haffuer ieg giortt thet broder myn Da haffuer ieg icke giortt well sagde handt, Saa talde forschreffne Haluordt till forschreffne Samundt oc sagde, Tørst du icke tage att Øxen din, de ere wrede de brødre, Jo suaaridt Samundt, fulde thør ieg tage att Øxen myn, Saa tog forschreffne Samundt siin egen Øxe oc gick nordt om stoffuen ther met, 3oc forschreffne Oluff som faldt gick efftter hannom, indtill stoffue dørren, oc gick saa indt y stoffuen, oc forschreffne Haluordt, oc Harall Draberen bleffue staaendis neden for stoffuen, Saa sagde forschreffne Harall Draberen till Haluordt, Jeg tencker her bliffuer gott met gudtz hielp, Saa kom forschreffne Oluff som faldt wdt met siin egen Øxe y haanden, oc sagde till Harall Draberen, Nw skaltt du faa Dieffle, oc hug saa strax met thet samme till hannom, Saa bar forschreffne Harall Draberen Armen emodt, oc forschreffne Oluff som faldt hug hannom y Armen met thet samme, Saa fick forschreffne Harall Draberen Kniffuen wdt, oc stack hannom saa met thet samme y Skulderne emellom herderne, oc ther aff fick handt siitt [ba]nnesaar,Skade med teksttap: Deler av denne og neste linje er slitt bort i en brettekant. oc døde saa strax ther efftter, oc intthet [me]re wiste forschreffne Haluor ther om adt proffue, Oc skede thenne skade paa forschreffne Midbøen, thenn 1. Julij sist forleden om midafftens tidt foruden gredestadt, Oc bleffue thisze forschreffne prouff lougligen tagen wdj forschreffne Haraldtz Rette Konges daug wdj [t]hennSkade med teksttap: Det er slitt hull langs en brettekant så deler av ord i denne og de neste to linjene er borte. dødis arffuingers, slect oc wenners neruerr[e]lsze, lougligen tilsteffnde. Wigliusning lius[t]e handt samme stundt som skaden wor skeedt, paa neste gaardt for Torger guthuhus oc Tordt Aabøe oc sagde, Gudt Naade mig, Jeg beder ether for Gudtz skyldt Attj bestaar mig thedt Adt ieg Liusser thet for ether Adt ieg er [i]ldeSkade med teksttap: Blekkflekk. oc Wforsynnium kommen for skade oc haffuer afftagidt Oluff broder myn. Allernaadigste Herre, ydermere prouff kunde ieg icke bekomme om thette maall, Oc haffuer handt satt mig wihzen oc Loffuen for Tegen oc fridkiøb paa Ethers Naadis Wegne, oc for bøderne till thenn dødis Arffuinger. Stander nu till Gudt oc E[th]ers NaadeSkade med større teksttap: Nederste del av siden er revet bort. Enkelte bokstaver av siste linje og resten av teksten på siden mangler. Tekstforslag i Odd Arne Hellebergs transkripsjon: «[om handt maae bodtemand]».

4Adt worde. Will ieg her met haffue Ethers Naade Gudt Almectige befalledt nu oc altidt bode till Liff oc siell, handt styrcke oc beuare Ethers Kongelige Majesthet met ett suntt Liff oc Languarindis Regimentt etc. Till widnisbyrdt wnder mitt Signette.


Med en annen hånd:

[Thag]e Erichsenns [E]gen HanndtSkade med større teksttap: Brevet har vært beseglet med en papiroblat, som nå er tapt. Navnet «Thage» og ordet «Egen» har vært skrevet dels på oblaten, dels på brevpapiret.


Påskrift med en annen hånd utenpå brevet:

Er Harald thorersen tildømbtt Att bøde thill Kong. Mayt. for sitt Verett ett fuldt thegn och 1 fuldt fridkiøp, och bøder thill thendt dødis Arffuinnger epter dommendz sigellsse. Actum OplsoOplso] Oslo. Raadstue 3 søgne epter VinternattenVinternatten] Vinternatt, 14. oktober. Anno 1602

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.