Fortidens stemmer

Brev 8

Himmelbrev. [Etter 1675]

Signatur: Ms.fol. 3877
Proveniens: Eldre tilvekst.
Beskrivelse: Brevet er skrevet på papir og har et vannmerke med Amsterdams byvåpen som motiv. Svært like vannmerker er funnet på papir produsert i Nederland i 1675. Brevet er preget av bruk, og det er slitt hull langs brettekanter. Årstallet er skrevet på med annet blekk av en annen hånd.


JheJhe] Det er mulig at avskriveren har feillest «s» for «e». IHS er et latinsk kristusmonogram.

Copie Af dette Breff Som Gud Herren sielffuer skreffuet Haffuer

J Michell borigMichell borig] Muligens tenkes det her på Miklagard, det norrøne navnet på Istanbul i Tyrkia. J forstaden hengde Jt breff huilchen Jngen ved huor vdi dett hengde«hengde» er tilføyd i margen. Med forgyldt bogstaffuer Ehr det schreffuen Och Aff gud ved Engelen did schichet Huo Som [dette]Skade med teksttap: Hull i papiret. breff ville vdschriffue till dem bøyer det Och Op Lader sig Men Huo Som gribe Effter det for dem viger det Och flyr bordt Ehr dette bud Och befaldening Som Englen Kiendte Och Aaben barret

Huo Som Arbeyder Om Søndagen den Ehr fordømdt der for beder Jeg eder Alle Atti Om son gdagen Jnthet Arbeyder for penning Eller gods Men med Andactt gaa till Kierchen J schall Och Jche smyche eder till Synd J Eller Krusse Eders haar till Hoffmodighed der Med At bedriffue Synd J schall Aff Eders Rigdom Med deelle de Arme Och tro dette breff ehr skreffuet Med min Egen hand Och det Ehr fra mig Jesus Christus vdsendt Och Ati Jche giøre som vfornumstig diur di giøre J haffuer 6 dage J vgen At driffue Eders Arbeyde Søndagen schall J hellig holde gaa fliettig till Kierchen guds Ord med Andact at hørre Oc beder for eder At synden Kunde bliffue Eder forladen begierrer Jche Sølff Eller guld bedriffuer Jche Noget J mit Naffn Effter Legemlig begier den Ene schall Jche baguasche den Anden Med tungen for Kaster Jche eders gods vnøttelig Suiger Jche di Arme faderløse børrn Errer fader Och moder Och Elsker eders Neste giffuer Jche falsk Widnis byrd Saa giffuer Jeg fred Och sundhed huilchen den Och Jche haffuer Ehr forladt Men huem dette breff Jche troer Ehr forladt Och haffuer huerchen Lyche Eller velsignelse J siger Herren det Ehr Jeg Sielff Jesus Christus Med Egen guddommelig haand dette Breff schreffuet haffuer huo som her J mod siger ehr forladt Och Aldrig haffuer hielp Aff Huo Som dette breff haffuer Och det Jche Aaben barrer hand Ehr for bandet Aff den Christe lige Kierche Och Aff min Alsommecttigste haand forladne dette breff schall den Ene Effter Den Anden vdschriffue Och Om J haffuer bedreffuet saa Mange synder Som sand J Haffuet som gress paa Jorden som Loff paa trerne Och som stierner paa himmelen da skall det verre Eder forladne huo som dette breff Jche troer hand schall dø Och sin børen skall den Onde dø Lyde Om vender Eder heller schall J findis J helffuede till Euig Tid Jeg vill till sporge Eder paa den yderste dag ‹O›ch Jeg schall Suare Jt Ord det for Medelste Ederss Synder huem dette breff J huset haffuer Eller hoess Sig berre den schall torden Och vveyer Jche schade Och schall fra Jld Och vand bliffue hiulpet Huilchen Person dette hoess sig berre faar Jt gledelig Aff scheed Aff denne Ver den holder Min bud Och befallening som Jeg Eder ved min Sondt haffuer

Jeg densande

Jesus Christus


Påskrift med en annen hånd:

1604

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.