Fortidens stemmer

Forord

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. I denne e-boken er målet å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det. Håpet er at de to bøkene kan utfylle hverandre. Den ene med sine vakre bilder, brevtekster i modernisert form og tekster som løfter brevene frem. Den andre med brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.


Brevprosjektet

Ettersom denne e-boken bygger på det arbeidet som ble gjort med Fortidens stemmer er det naturlig å gjøre rede for bokens tilblivelse. Ideen til boken kom fra nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Forslag til brev har kommet fra mange kanter innenfor organisasjonen, og endelig utvalg ble gjort av bokens forfatter, Siv Frøydis Berg. Hun har både utforsket bredden i det vi kan kalle for brev, og har i sin innledning, og i presentasjonen av enkeltbrevene, analysert den brevteknologiske utviklingen i perioden utgaven dekker, og samtidig undersøkt de unike øyeblikkene hvert brev representerer. Dette ble ledsaget av et rikt bildemateriale fotografert av Are Flågan, som formidler brevenes materialitet. I tillegg fikk boken et innledende essay av Erling Sandmo, som formidler hvor spennende brevsjangeren er.

I en bok som dekker en så lang periode, er det få som har den språklige kompetansen til å ta på seg å transkribere og korrekturlese alle brevene. Dette var dermed et felles løft der mange av Nasjonalbibliotekets ansatte bidro med sine kunnskaper. I tillegg hentet vi inn noe ekstern bistand. Latinske tekster ble transkribert og oversatt av Espen Karlsen. Det tyske brevet var allerede transkribert av Gerhard Munthe, og ble her gjennomgått av Rebecca Boxler Ødegaard med hjelp fra professor Heinz-Peter Prell ved Universitetet i Oslo. Noen av brevene har tidligere blitt transkribert i Universitetsbiblioteket, det gjelder brev nr. 8 som var transkribert av Oddvar Vasstveit, og brev nr. 19, som antagelig har blitt transkribert av Leiv Amundsen. Resten av brevene ble transkribert og korrekturlest av en rekke personer: Benedicte Briså, Bente Granrud, Silje Lindebrekke, Karen Arup Seip og Rebecca Boxler Ødegaard. Brevtekstene ble modernisert av Arnhild Mindrebø og Erik Simensen. I tillegg bidro konservatorene Nina Hesselberg Wang og Chiara Palandri med undersøkelser av brevenes fysiske beskaffenhet, av papir, vannmerker og blekk.


Utvalg

Brevene i Fortidens stemmer ble valgt ut fordi de kunne fortelle en historie, og hovedfokuset har vært å formidle vår entusiasme for alt det det fine materialet som oppbevares i Nasjonalbibliotekets rikholdige magasiner. Boken inneholder derfor noen brev som er vakre og andre som er uanselige. Brevene er skrevet av både menn og kvinner, og av både høy og lav i samfunnet. De er fra både nord og sør i landet, og det er også noen utenlandske brev som har kommet til Norge som samlerobjekter. Brevene i boken representerer flere forskjellige brevsjangre. Det er både åpne middelalderbrev og privatkorrespondanse, en vidisse, et avlatsbrev, et himmelbrev og til og med et slags brev til fremtiden med testamentariske instrukser.

Nasjonalbibliotekets samling er preget av institusjonens historie som universitetsbibliotek. Den første donasjonen til et fremtidig norsk universitetsbibliotek var kanselliråd Halvor Andersens testamentariske gave av sin bok- og manuskriptsamling i 1786, altså lenge før Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1811. Senere innsamlet materiale bærer også preg av tilknytningen til universitetet, med stor vekt på forskerarkiver. Det har vært et krav at arkiver som ble tatt inn i samlingen skulle være av nasjonal betydning. Etter hvert kom nasjonalbibliotekoppgaver også i fokus, og biblioteket har fokusert særlig på privatarkiver knyttet til litteratur og kulturliv.


Kildeutgaven

Mangfoldigheten i et håndskrevet brev kan aldri helt gjengis av en maskinskreven tekst. Transkriberingsprosessen vil alltid innebære en tolkning, og for å tydeliggjøre valgene som er tatt er retningslinjene som er fulgt i denne prosessen gjengitt i starten av denne e-boken. Det er også lagt inn lenker til det digitaliserte originaldokumentet, slik at det er mulig for leseren å selv gjøre seg opp en mening om brevets tekst og form. Nummereringen i denne utgaven følger nummereringen i det trykte boken, for slik å lette lesningen av de to bøkene i sammenheng.

Flere av brevene har blitt utgitt tidligere i ulike kildesamlinger. Dette er opplyst om ved det enkelte brevet. I tillegg er det opplysninger om brevenes proveniens, fysiske tilstand og andre tilleggsopplysninger, slik som spor av segl eller lignende.

Det er lagt inn kommentarer i teksten med opplysninger om omtalte steder, der det har latt seg bestemme, og personer der identiteten er kjent, samt forklaring av noen vanskelige ord. I tillegg er det lagt inn noter der lesningen av teksten er usikker, ved teksttap på grunn av skader mm. Dette er utdypet under prinsippene for transkribering.

Til denne utgaven har Børge Nordbø lest korrektur på de norrøne brevene. Ingrid Sperber har korrekturlest de latinske brevene. Eva Baasland har hjulpet til med å tyde greske bokstaver. Til slutt har Knut Johannessen lest en endelig korrektur på brevene 5–20. Han har også kommet med verdifulle innspill til identifiseringen av flere av brevskrivere og mottagere, og han har skrevet en innledende tekst om utfordringer knyttet til transkriberingen av brevene. Mette Witting har bidratt med mange gode råd underveis og Ellen Nessheim Wiger har stått for alt det andre som måtte til for å lage dette til en e-bok.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortidens stemmer

Denne boken er en kildeutgave med transkripsjoner av brevene som i 2017 ble utgitt i Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1378–1776. Målet med utgaven er å tilgjengeliggjøre brevtekstene i diplomatariske avskrifter, det vil si i urettet form, slik at alle de som ønsker å se den opprinnelige ordlyden i brevene skal få anledning til det.

Her presenteres brevtekstene i originalt språk og opprinnelig skrivemåte, og med innledende tekster om transkribering av gotisk tekst og om lese- og skrivekunnskap i de 400 årene boken omhandler.

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.