Hamarkrøniken

Hamarkrøniken etter manuskriptet 164 qv. i Deichmanske bibliotek

52Manuskriptet er skrevet med vanlig gotisk 1600-talls skrift. Den er klar og lettlest og byr på få problemer. Men det er stundom vanskelig å skjelne klart mellom e og r og mellom a og o på grunn av de små skrifttegnene. Det fins enkelte innslag av latinsk skrift, særlig i overskriftene eller i deler av dem, og i de latinske lånordene, slik skikken var. Det er få ord det gjelder: Anno, Can(n)ich, Cantor, Capitell, Cardinall, Commune, fundere, Item, Ornamenter, Rel(l)igion, Residents, Sacrament, Superintendent. Full konsekvens i bruken av skriftform i disse ordene er det likevel ikke. Det kan veksle mellom latinsk og gotisk e, f.eks. i Item og fundere.

Ved gjengivingen av teksten er det forsøkt å være så trofast som mulig mot handskriftet, også når det gjelder tegnsetting og fordeling av store og små bokstaver. Handskriftet skiller ikke mellom komma og punktum, men i utgaven er tegnene fordelt etter skjønn. Som det er vanlig i eldre handskrifter er fordelingen av store og små bokstaver temmelig vilkårlig, etter som det synes, og det er uråd å øyne noe prinsipp. Men selve vilkårligheten forteller sitt om tidens skriveskikk og bør derfor bevares så langt det er mulig. For de fleste bokstavenes vedkommende er forholdet mellom de store og små klart og entydig ettersom de har hver sin særskilte form. Ved d og w kan likevel utseendet være likt, men størrelsen på bokstaven vil avgjøre om den er stor eller liten. Særlig ved w kan valget stundom være vanskelig – den relative størrelsen mellom stor og liten bokstav er ingenlunde konstant i de gamle handskriftene. Av v forekommer to varianter, en med og en uten venstresløyfe. Begge typene er her tatt som representanter for stor V. Tegnet blir bare brukt i framlyd. Ved h og s er forholdet mellom store og små bokstaver særskilt komplisert, og det må ikke sjelden bli en skjønnssak om en velger det ene eller det andre. Det er derfor ikke sikkert at skriverens intensjoner alltid er truffet. Manuskriptets ö og ÿ er gjengitt som ø °g y.

Bokstaver som er uteglemt i manuskriptet, er her satt i parentes, f.eks. Kiø[b]sted.

Hammers krønike

53

ANNO DOMINI M:D:LIII Dend 22 July Waare tilstede Samme tid paa Hammerß gaard, Hoeß Christen Munck aff Hammerß Capitell, Herr Trugelß Cantor, en Mand wed Hunderede Aar, Mester Torbiøren Aff Totten, Mester Amund Ellingßønn aff hadeland, Herr Baard Raalffßen aff Stannge, med flere Geistlige Mend, dernest Bendt haar, Laugmand, Christoffer Mougenßen til Wie, Hans Krugge til tiernne, med Mange Andere goede Adel och Wædel. Item gammelle Ousdalsbønnder, och andere forstandige mend, da bleff Samme tid alle Bispernis bøgger och breffue offuerßeett, Huilcke de haffde med derris Eignne hennder Vnderschreffuitt, och fanttis udj Hammers gaards taarn. Om Hammers Kiøbsted och hendis Leylighed, som waar giordt udj en Bog, och Beseigllitt, och sidenn effter Kongelig befalling bleff Nederßendt til Hannß Naade, Huilcken bog Christen Munck loed udj Sin Egen bog Indschriffue, Som effter følger.

Om Hammer och Hammers Kiøfbjsteds Bygning, huorledis dend waar funderitt och bygt udj gammelle dage, dend tid dend waar udj sin Wellmagt, med Kiercher och Closter, Canichernis Residentz Saauelsom Commune och Scholle

Om Sact: Olluffs Kloster

Dett samme Kloster med sin Bygning och Leylighed, saauelsom med fruchthauffuer, Ebelle och Kierseberhauger, homblle Hauger och ald Anden herlighed, war statteligen och belleilliggen noch funderit och Bygt som Wandet Møssen nu Siden Haffuer Borttagit Baade Hauger och huuße tømpternne med derris Storhed som Langt Vd til Vandet waar saare Wel forwarrit med Peller och Boelwerck, at Våndet Kunde Ingen schade giøre nogit aff Byenn. Men Klosterritt I sig selff waar Herligt Noch bygt baade inden och Wden effter den Papistische Wiß, som dennd guds tieniste tilhørde paa dennd tid. Vdj Kloster- ritt waar mange schiønne Herre Kammer och Stueer, baade store och smaae, 54som Ware nyttige paa dend tid, der waar Herlige Klocker udj Kierchen, baade timme Klocker och Andre Klocker, Baade storre och smaae, der waar Herlige Bøgger, och Messe kleder, med Anden Herlighed som foruit Er at schriffue om, der waar fra dennd Vestregaard, och yderste, som war Kallech [sic] Cannichgaarden Her Halduor Wlffsens gaard, och Indtil Comunnit gandsche nær, Huuß hoes huuß, och huer gaard med sin fruchthauge och Wrttehauge Indtil Communit och Closterit møtte Imod, och huer gaard som Cannicherne haffde, de warre med schiønne muret och hualde Kieldere Vnder Som endnu ere mange til siunne.

Itemb Vdaff Communit och til Kierchegaardens Portt Kunde mand gaae Vnder Lucht tag I Schoellen. Itemb strax der hoeß waar schoellen, med schoellegaarden Vden for Kierchegaarden, och schoellen stoed halffpartten Inde paa Kierchegaardsmuren, och Skoellegaarden Vdenfor med schiønne Kammer och stuer, och med Murrede Kieldere hoes, och Vaar saa Ordentlige bygt och schickett att Bispen Kunde staae udj Sin Sali, och Hørre paa naar Presternne eller Degnnernne Siunge entten I Schollen Kierchen eller I Klaasteritt.

Item Wdaff Communit och Ind I Klaasteritt Kunde mand gaae Vnder Lugt tag, och Igiennem Communit Vaar en gang til Bispens Brygge, med Portt och Laaeß forre.

Om Hammers Domkierche

Hammerß Domkiercke Vaar Megitt Herligen beprydet Med ald sin Behørring, baade Indenn och Vden.

Itemb paa de Toe Taaren Var Sexten forgylte fløyer med forgyltte Knapper paa.

Itemb paa det storre taarn och spier, waar Thj forgylte Fløyer, med forgylte Knapper paa, och en Hanne forgylt med Tre forgylt Kaarß paa.

Itemb Kierchen Inden udj waar Herliggen beprydet med Konstlige formallinger, och med herllige formallede Luchte stoelle med dørre fore. Der waar it schiøntt Orgeuerck med megen Anden herlighed, saauelsom Messe kleder, och bøgger som udj dend tid waar bruglige. Wdj Hammers Kierche taarn waare Herlige Klocher Och Et Herligt Seyerwerck, med timme Klocke, som Hengede paa gauffllen paa dend side til Communit.

Wdj ligemaade waar der en Spier offuer taarnitt med forgylte fløye och Knap, som huer gang Veyritt bleste nogit hartt Kunde mand høre Liuden Aff Alle fløye.

Itemb Der vaar En gang aff Kierchen och Ind paa hammerftß gaard Vdaff Bispens Capel, som Bispens Altarsten endnu er Till siunne I Muren udj Kierchen.

Om Hammer Kierchegaard

55Kierchegaarden waar Herlig opmurritt, och Tegt Runt Omkring med Røde steene.

Der War Fire Murrede Portter fore med tagt schruff offuer och med Tou fløye paa huert schruff, och Vaar saauel foruarritt at Ingen Creatur Kunde komme paa Kierchegaarden, naar Porttenne Vaar tilluchte.

Om Hammers gaard Bygning

Hammers Gaards Torn Waar Murritt Ligt høyt ved dett første Taarn paa Domkiercken, saa at de kunde staae och Talle med Huer Andere udj Tornnene naar som de tallede Nogit Høytt, udj samme Hammers gaards Taarn, haffde werritt udj gammel dage Bryggerhuuß, Bagerßhuß Stegerß huuß, och huald kielder, med brynd der udj, och med mange schiønne Kammer och Vaaninger.

Itemb Inde paa gaarden Waar Tuende Storre Herre Salle, dennd ehne offuer dennd Anden, och med tuende Herre Kammere.

Hoes dend Nederste och yderste Sali Var en gang Med forstuffue, saa Mand Kunde gaae I dend Lille Fruerstuffue som Vin Kielderen waar Vnder, och mit Imellomb Sallen Waar Fadbur, med schiønne Soffue Kammere hoes, och der waar Neden Vnder Sallen Tuende store Kielder som mand haffde fetallie udj, Med Ald Anden deel Hvad som helst mand Wilde.

Itemb der waar bygt mannge Smuche Trehuuße med Fruerstue, Borgerstuffue och schriffuer kammer, Gieste kammer, och mange Andere Skiønne Nøttelige kammer, der waar och Murritt Bordstue och Saa mange Waaninger til Tusende Mand om behoff Giordis.

Om Hammers Kiøbstedt

Først om Klosterritts strede, det samme Klosterstrede gick Ret fra Kloster Kierchegaards mur, Och Vaar gandsche bygt paa begge sidder gaard hoeß gaard med alle de nyttelige huße som udj En Kiøbsted kunde tienne med derris stueer, och Korn boder Vnder. Itemb Huer gaard paa begge sidder I det strede Haffde Huert sin Kaal Hauge, Vrtte hauge Ebel Hauge, Kierseber Hauge och homble Hauge. Sammelledis Wiste Huer sin Anpartt och deel, Hvad som til hannß gaard Och Tompper (sic) war beliggendis. Men de ßom boede paa dette forne, de haffde Huer Sin brygge, Søeboed med Baader, och dett Vaar en Lystig gade.

Itemb udj det strede Waar mere end Tou Hunderede Gaader som streckede sig Langt omkring Hagebeck Imod Hoelset. Och waar Hagebeck paa dend tid en goed Nytig beck for mange Gaader, baade langestreder och Tuergader, som de haffde giordt met Render och graffuer, Saa dennem fattedis iche wand nogentid Huerchen wintter eller sommer.

56Item Alle Hammers Byes fischere, de Boede Wed Siøen som strechede sig fra hagebeck och Yd til Aspehollmen Gaard hoes gaard, der haffde de derris handel och beschieden.

Itemb Fischetorffuit, som dend Brede fische steen endnu Ligger, did schulle alle Byens fischere føre de Leffuendis fische at Selge, men de som waare døde schulle de Selffue Beholde.

Itemb Vdaff forne Closter strede gick well fembtten Tuergader Op udj Grønnegade, saa de haffde Alle sammen huer sin Bescheen och deel baade med tompter och gaardsrum Ligge saa med derris Frugthauger, Och Anden Wilkor. Och waar Alting Ordentlig och wel schickitt, saa dend erme Haffde Saauelsom dend Anden udj alle maader.

Om Den Grønegade

Denne samme fone grønnegade begynttis paa det Torff wed Bispegaardens Abild hauge, som Laae mit for Hammers gaardsportt, dernest Vden forre Var Bisppens Humbllegaard. Dette forne strede stregte sig Langt omkring Korß kierchen, och til Øster løchen Siden fra Østerløchenn och Langt omkring Grønnebechen.

Itemb de folck som boede paa denne forne Lange gade, de haffde ochsaa ald sin bescheen och Herlighed, lige som de Andere, gick der ochsaa aff samme grønnegade Mange Tuergader, och Vaar saa Ordentlig Bygt, at mand Kunde gaae til och fra hin Anden Igiennem staden.

Om Kaars Kierchen

Denne samme Kaarßkierche Vaar opmuridt aff Røed tegelsteen, och waar Herligen beprydet med sinne Ornamenter, baade Inden och Vden som en Kierche tilhørede, effter dend schick som udj dend tid waar bruglig I Pauedommit, Saauelsom med Seyeruerch och timmeklocker. Vdj ligemaade Laae der en schiønn gaard Hoeß Kor[s]kierchen, som Her Trugels Cantor tilhørrede.

Om Biskops strede

Dette ßamme forne Bischops strede begynttis wed Staldgaarden som dennd endnu er, och lige neder derfra som Almuffweyen nu Løbber och til Furreberiget, der boede Allehaande Slaugs Embidsmend som nogen Kunde tenche eller Neffne, som waar Tegelbrender, Stenhugere Kierchebyggere, och alle Andere som mand effter denne Lands leylighed haffde behoff.

Itemb de Folck som Boede paa forne Strede haffde ochsaa alle derris bescheen, Dell och Handel, Lige som de Andere Byens Induohnere, saa megit som de for derris Embeds schyld Kunde Haffue Raad til at brugge sig til goede.

57Dette waar ochsaa it langt stræde och waar bygt gaard hoes gaard paa begge sidder fraa Staldgaarden och Imod Fureberiget, som forschreffuit staar, och Vaar Der ick[e] megit Aff Hammerß Hauge paa nogen Side som duede at bruge, at Joe paa dentid Waar brugligt til Hammers Byes Nytte. Vdj ligemaader gick der och mange tuergader aff den forne Lange gade, som och haffde derris Herlighed med de Andere Byens Induohnner. Och dend beck som Løber Aff Kolekind och Wdj Miøeß, waar ochsaa giordt med Render, som Mangge aff Byens folck haffde gaatt Aff. Itemb Vdj forne Hammers Bye och stad, Boede paa dend tid Saa kaastelige Embidsmend, huilcke udj de dage icke fanttis Bedere eller yppermerre Her udj Norgis Kongerige, paa derris Embids Veignne End som de waare. Och Fanttis beschreffuen effter bispernne I hammer udj derris Bøgger, til En Ihukommelse denne Berømmelse om Samme Embidsfolck.

Itemb Alle Bisperniß fischere haffde derris Waaning Wed it Berig Kaldis giede Ryggen, som Bispens Slagterboe Waar Wdj ligemaade fanttis der och beschreffuen udj Bisperniß Bøgger udj Kong haagens tid, at Hammers Bye stoed udj Sin beste floer och Welmagt Anno Domine M C C C. Och Fanttis der dend tid udj Hammer Atten hunderede Weragtige mend, som Boede dend tid udj Hammers bye. Itemb Naar som Kongen eller Hanß Ombudsmend wilde holde Munstering en gang Huert Aar udj Hammer, da bleff Hammers borgere schifft udj tuennde partter, huer part sin fenicke, med Norgis Kongis Hoff farffue som Waar blaatt och Guldt. Fremdellis forfaredis ochsaa aff Bisppernis Bøgger, at Siden dend store Manddøed waar, er Hammerß Kiøbsted med sin Herlighed bleffuen formindschitt. Och siden tid effter tid er Opsloe bleffuen formerritt, och kommen til Welmagt, saa tabte Hammers Borgere.

Itemb Fanttis der udj Bisp Siffuords Bøgger och Breffue at udj hanß tid waar 121 Berystede och werachtige mend udj hammer, Mens der fanttis Tre Tusende woxenne folck aff alle haande Slags baade Pigger och drenge som ginge til Sacramentet Wed Paaschen, Foruden Quinder och Børen och Andre Vanføre folck som icke Kunde komme til Kiercken for derris schrøbeligheds schyld.

Om S. Jørgens Kierche

Denne samme S. Jørgen Kiercke Var en Tre Kierche, Och stoed henne Imod Hagebeck, och Var funderit Inden och Vden med alle sinne Ornamenter, som en Kiercke burde at haffue, effter som dend tid waar brugligt.

Itemb naar nogen Høye fester schulle Werre, Entten Paasche daug Pindtzedaug, Julledag, eller Andre Høytidelige dauge, som udj dend Blinde papisterie waar paalagt, da waar saa schick at der schulle først Ringis udj dom kierchen, dernest udj Klosterritt Siden udj Kaars Kiercken, och Aller sidst udj S. Jørg58gens Kierche, och naar de som haffde Ringitt schulle de Kimme Huer som Mest kunde, dog schulle de Rette sig effter dend schick som holttis udj Dom kiercken och iche lenger, och naar det waar stelle Weyer, da kunde mand Hørrde (sic) dett Langt Yd at dett Ringede baade paa landet och Wandett.

Itemb naar mannd Hørde presternne och degnernne Siunge udj Kierchen da maatte dend som icke haffde Steen hiertte græde aff glæde, for Guds Wsigelige Naade och Misgund Imod Menischen, saauelsom for Gud[s] Hellige Ord och Deyllige Sallmer som de Hørde Siunge.

Om Regenttere wdi Hammer

Wdj Hammers Kiøbsted war Ingen Borgemester som Regerede Byens allmuffue, Vden Laugmanden Med Byefougden och Raadmendernne. Paa dend tid Haffde Byefougden Tre Rendere som nu Kaldis Stadstiennere eller Byesuenne, och naar som heldst Øffrigheden haffde nogitt at Vdrette eller tilkiendegiffue Mehnigheden, da ginge alle Tre Bysuennernne Huer med sit Kobber Horn och Verge at blesse och bede dennem komme til Raadstuffuen, och hørre Øffrigheds mehning, och Wiste huer Stadstienner Huor mange stræder Hand Burde at gaae.

Om Raa[d]stuen

Hammerß Raadstue waar paa Torffuit Vden for Kloster Kierchegaard, udj Samme Raadstue Hengede fire sindtztiuffue Kaaber Spande stercheligen giordt for Ildtz schyld att Vdsluche, och der holtis Vagt Baade Wintter och Sommer.

Om Hammers Vaaben

Hammerß Waaben Vaar en Vhrhanne med Vdslagnne Winger, udj Toppen paa it Fure Træ som Waar Grøntt, och samme derris Vaaben war Vdgraffuit offuer Raadstuedørren, dernest stoed Vden for Raadstuen en stoer steen ßom waar Vdhugen med stads Waaben, och gammelle Bogstaffuer Omkring Wdj ligemaader waar dett saare lystigt om Sommeren, Naar nogen Roede omkring Hammers Bye. Thj alle Wrtter gaffue Saadan herlige Lucht fra sig. Och de Pellegrimme som droge til Rom och til dend hellige graff, Saauelsom Igiennem Mange steder och Lande, de giorde derris største flid at Huo som kunde føre med sig til derris federne land Igien noglle aff de welluchtendis Vrtter, de Var Kierist kommen. Och de Elschede megitt paa dend tid udj Hammer ett Slaugs træ, som kaldis Engeltorn, som ochsaa gaff en Herlig Lucht fra sig.

Om Podemestere udi Hammer

Paa Dend tid Våar Podemestere udj Hammerß bye, Och Bispen haffde sin 59Podemester, saauelsom Borgernne haffde och Sinne, som Intet Andett fortientte derris med.

Om Most Perssere

Wdj Ligemaade haffde Bispen sin Mostpersere, och Borgernne sinne, Saauelsom Bryggere som Aarligen Berrede for dennem derris Must och Kierßdranch Och Brygernne brygtte Aaritt Igiennem for Dennem, och waar der Noch at Selge baade Wintter och Sommer, for dennem som haffde Løst til at Kiøbe.

Om Kiøbmendene

Wdj Hammerß Bye Waar Besynderlige de Kiøbmennd, som førde med Jagter och Baader, først med Heste fra Opsloe til Staldsberig, Siden fra Staldsberig och til Edtzuold, fra Edtzuold til Hammerß bye.

Bispernne haffde och besynderligen Sinne, saauelsom Borgernne, som schulle opførre, hvis Wahre de haffde behoff, entten Salt wien, Miøed, Ollie eller wogs, Fløyell eller Anden Selcke Wahre, som Brugligt waar. Mand Kunde udj Bisp Siguors tid, Kiøbe dend beste Allen Fløyel Som nogen wilde begiere for Viii ß:, Och ald Anden Selcke tøyg, kunde Mand Kiøbe allen for 3 ß: Menn Huor goed Myntten Haffuer Werritt maae Gud Vide

Hammers Kiøbsted Var begaffuit aff Gud allermegtigste med megit gaatt udj de dage, der Vaar schiønne Fruchthauger som før er Rørtt. Och waar dett en megit Ringe Borgere, som iche haffde aarligen aff sinne fruchthauger, en halff Lest Most, och En halff Lest Kiersßedranch til sin Egen husbehoff at fortære foruden Huiß de Solde Vden Hußenne, Och Sende paa Landsbyen till Sinne goede Wenner, och der Vanchede alltid dett som gaatt waar, Och waar Noch Wdj alle hußenne I hammerß bye och paa bøygden.

Itemb Huilcken som Wilde holde sit Baren till schoellen Vdj Hammerß bye, da kunde Mand faae it aarß Koest for 8ß, men de tøgte Alligeuel at giffue formegit. Thj der Wanchede ick[e] mange Reede penge paa dend tid, men de gaffue Vahre for Wahre.

Itemb der War paa alle gader hoes huerß Mands portt eller døer Mallitt paa Sortte fielle Med store huide bogstaffuer et tegen for hvad som heldst hand war for en Embidtzmand och hvad hand haffde at Selge.

Om Hammers Byes Rett

Der Waar En streng Bye Rett udj Artickle Wiß beschreffuen, paa det alting schulle gaae schicheligen til, Saa at Huilcken der scheede W-ret hand fick Rett och Huilcken som giorde W-rett dend fick sin tilbørlig straff, Entten hand Var Rig eller Fattig.

Om Byens Fengsel

60Der var hoes Raadstuen En Daarekiste giordt och end it Andet fengßel, som de Kallede Mørchestuffuen, och Huilcken som giorde sig W-nøttig Entten i Ord eller gierninger, strax kom stadstienner Och fulde hannem Hen udj dett fengsel som hand haffde fortientt. I[t]emb Hammers Stads Waaben stoed Vdgraffuen paa Stadsens Horn, Sverd, Klubbe, Hellebaard och Spiud, som hengede paa Raadstuen. Wdj ligemaade waar stadtzens Waaben Wdgraffuitt paa de Fire sindstiuffge Kaaber spande Som forschreffuit staar.

Om Stadsens Breffuedragere

Alle Stadtzens breffdragere haffde hammerß Byeefi Waaben paa derris Kleder som waar giordt Aff Messing paa det de kunde Kiendis fra Andere.

Om Hammers Bye Huor stor Den Haffde werritt met sinne Eydeller med fischeuand och Anden herlighed

Fra Hammerß Bischopsgaards Staldgaard Indtil Furberiget med Alle de Pladtzer och Eydeller, Store eller Smaa, som strechede sig Ned til flagstad Broe och siden all Landet som Ligger paa Dend Westere Side Flagstad Elff baade gaarder och Eydeller Waatt eller tørtt Intet Vndertagende. Och Siden alt Indtil Aspe- hollem, och Byens fischegaarde Och den Anden Ende Aff Hammerß bye Møtte Imod, da schulle de alle sammen paa dennd tid Suarre til Hammerß Bye Rett udj alle maade, baade til Geistlig och Werdslig Øffrighed. Itemb Kunde mand och forfahre aff Bispernis Bøgger och breffue, som de loed effter sig udj Hammer, att dersom nu er Moradtzer och gaarmyre, der waar paa dend tid Herlige fischeuand, Saa at Hammerß borgere och Induohnner finge der megen fisch som Vaar schiøn, som Nochsommelig med Sandhed kand Beuißis, der som Riggens fiender paa dend tid iche haffde Opbrentt och Forstørritt Hammers gaard. Sammelledis Kunde mand och forfare aff Bisp hermands, och Bisp Mogenßis Bøger, att udj disse Tou Sidste Bisppers tid som war besidende udj hammer Da war der Thoe Hunderede gaarder och Tou hundrede Borgere Igienn dog Embidtzmend Medstepartten foruden Quinder och børren, som Waar mere End fire gange saa mange. Iligemaade kunde mand och forfare aff Bispernne dennd erme effter dend Anden schulle Holde Koningdommen her udj Norgiß Rigge, Ett Hunderede Berustede Karlle om nogen feyde paakomb Vdaff Hammers Bischopsdomb.

Her efterfølger Huor mange Biskoper Som udj Hammer haffuer werrit besiddendis, och Huemb som først loed byge Hammerß Kierche, med Closteritt Communit Skoellen och Bispegaarden

61Adriam Anglus Dend goede Cardinal, Hand Waar Dend første, som Funderit Och Loed byge Hammerß Dom kiercke. Hand waar kommen fra Rom, hand Loed ochsaa Byge S: Olluffs Kloster I hammer, som hand nu haffde Bestellitt dette hoeß Kongernne och Worris Raad effter Pauffuenß befalling, och Kongen som da Regierede I Norgis Rigge med sinne Raad Saauelsom Adellen, och mehnige allmuffue I oplandenne, haffde loffuit med Haand och Mund, paa Guds och Pauffuens weignne, at schulle bliffue ferdig giort Til Guds Ærre. Drog forne Adrian Anglus til Rom Igien til Pauffuen, och bleff Saa Pauffue, Thj Att dennd som for hannem Regierede Waar død. Ochsom Paffue Adriam war Kommen til sin Pafflig Regiering I Rom, da sende Hand strax sinne Cardinaler Yd mange gange, att [!] dend stund Hand leffuede Til Norgis Rigge och til mange Andere lande, och loed Besøgge Kongernne formedelst sinne Cardinaller. Dernest Loed forfare om Kierchernne Klosternne och Relligionens Handel paa dett Aller flitteligste. Och udj ald Sandferdighed, sende Hand Stenhuggere och alle Haande Embidsmend fra Rom Igiennem Tysland, Och til Hammer, paa dett At gudstienniste icke schulle forglemmiß eller forsømmiß.

Nu effter følger Hammers Bischopper

Arnalder Hand waar dend allerførste Bischop Wdj Hammer, hand war kommen fra Grønlland effter Pauffue Adrianus Befalling och schriffuelsse.

Dend Anden Ormer, 3. Reigner, 4. Tord, 5 Iffuer, 6. Halvor, 7. Poufle, 8. Peder, 9. Gilbertt, dend 10. Torfind. Hand bleff fredeløeß giordt I Kong Erichs tid Anno 1292, dend 11. Jorunder, 12. Torsten Hand Var til Anno 1200 – 13. Ingualder Hand Var til Anno Domini 1300, Wdj Kong Haagenß tid. Da bleffue alle de meste Rødsteder baade paa Neß och flere stedtz giffuen Vnder Hammers Capitel Bischopsstoel och Skoelle, Cumun, Och dend tid stoed de udj derris Wellmagt. Men udj dennd store Manddøed bleffue de Øde Aff dend Aarsage Att der waar Ingen som dennem kunde Besidde Saa slet bleff Folckenne Vddøed, som scheede Anno 1350 Och begynttis Her udj Norge Natiuitatis Mariæ, och stoed paa til alle helgenß tid, 14. Botulff Hand waar til Anno 1320, 15. Halduor Hand waar til Anno 1323, 16. Haffuold Hand Var til Anno 1361, 17. Magnuss Hand Var til Anno 1426, 18. Anbent Hand Var til Anno 1430, 19. Bischop Siguor Hand Var til Anno 1438. Och waar føed udj Rommedal paa Heedemarchen, och døde S. Michels dag udj Hammer, Och Der begraffuen. Hand waar en streng Mand och straffede Haardeligen dennem som hannem tilkom at dømme om. Vdj hans tid kom der megit goeds Vnder Ham62merß Bischopsstoel til forbedring, som hand forsammellede til Haabe, Saauit som Hans Bischops dømme sig belangede.

20. Gunder Hand war til Anno 1439, 21. Karell Sigers Hand war til A° 1440. Hand War Slodsherre paa Aggerßhuß, och Sognneprest paa Totten. Hand Hede Her Siger Ridder paa Greffseng I Næss Sougen dend samme Her Siger fick Totten Aff Kong Hanß med ald geistelig och Kongelig Regimentte, och holt derpaa Kappelan. Hand døde paa Aggerßhuß Slott och bleff førtt lig fra Slottett och til Hammer, och der bleff begraffuen effter hans Egen begiering.

22. Bischop Karl Hand Var til Anno 1507, och Waar En Ridermands mand, 23. Bisp Hermand Hand war til Anno 1513, 24. Bisp Moens Lauritzen. Hand war dend sidste aff de Bischopper och bleff Fangen udj Hammer aff Her Trud Wlffstand och waar til Anno 1535.

Evangeliske Bisper offuer opsloe och Hammer stigter

1 . Bisp Hans Ræff War dend Allerførste Euangelische Bischop. Hand fick først Hammerß stigt til Opsloe Stigt att Bestelle paa Religionens Veignne effter Kongelige Bevilling at fore staae, paadet Aking schulle gaae schickeligen til paa Lerdommenß Weignne.

2. Euangeliche Bischop Vaar Bisp Anderß Madtzen.

3 . Dernest Kom Hederlig och wellerde Mand Mester Frandtz berig, Supper- intendent offuer opsloe och Hammerß stigtter. Hand bleff forschickitt Her op til Opsloe, med Herttug Frederick, der hand bleff Hylditt I Opsloe.

4. Dernest Kom Hederlig och Høyllerdt Mand Mester Niels Jensen.

5. Dernest Hederlig och Høyllerdt mand Mester Anderß Bendtzen.

6. Siden Komb Hederlig och Høyllerde Mand Mester Niels Claussen (1608- 17).

[Her slutter bispelisten i manuskriptet. Den føres videre av andre hender Årstallene i parentes er seinere tilføyelser].

7. M. Niels Simenßen Gloestrup (1617-39).

8. M. Oluff Bøeßen. 30

9. M. Henning Eggertsen Stochflet (1647-64).

10. M. Hanß Claußøn Roßing (1664-99).

11. D. Hans Munch, Mort 1712.

12. Batholomæus Deichman Reject 1730.

13. M. Peder Hersleb forfløt til Seiland 1738.

14. M. Niels Dorph.

Naagle Jertegen som Skiede Wdj Hammer førend Bisp Mogens Bleff Fangen

Der scheede udj Hammerß Dom Kiercke, att Om Midnatts tide, ginge alle 63Klockernne Och Orgewerchitt, aff sig Selff, och Som Bispen dett Hørrede stoed Hand Op, och saae Yd, da Waar det Saa liust udj domkierchen och Korrit Ligesom dett haffde Wærit Liußdag. Sammelledis ginge och Klochernne udj Closterrit och udj Kaarß Kierchen aff dennem Selff, saa Hørdis der ochsaa dend Natt megen Spøgerj paa Bispegaarden, lige som Toe Krigs her schull[e] Slaaeis sammen, saa at Wechternne och folchenne deroffuer forferdis.

Sammeledis Loed sig til siune om Liußdag En forferdelig stoer Siøe Oremb Wdj Miøeß, som Synttis at naae fra Øenß Land och Ind i Kongens land. Dernest Loed sig see En Saare stoer Hornitt Oxe som gick fra Gillund støen som Ligger Wdj Stange Sougen och Ind paa Øen, och Synttis at gaae offuen paa Wandett, och gick saa saare fast Lige som en Piell Aff en Staalbue.

Iligemaade Loed sig see Daug effter daug Mange Siøe Ormmer I Mioeß som slog I mange Lenchebuchter op Imod Hemmellen. Siden kom dend forferdelige store Siøe Oremb som forschreffuit staar.

Fortsettelsen av sjø-ormhistorien og En liten historie om bisp Mogens er her nedenfor gjengitt etter 938 fol. Thotts samling = A. Handskriftet skjelner klart mellom store og små forbokstaver ved A B C E G I M N O P R T Ø. De andre blir alltid gjengitt med små bokstaver i framlyd.

Dernest effter komb der en Meget greßelig stor orm, som var saa forferdelig till at see, oc løb saa saare hastelig Ind paa itt skiær, neden for den yderste odde, uden for Communet. Hans øyen var saa store som it karbond, oc haffde en stor svar Mann ligesom En hest oc Hengde ned paa hans hals. Hand laa lenge paa klippen, oc slog sit hoffued mod klippen, oc ville verit udaff søen igien, men en udaff Bispens karle en gielt voffhals, hand gick till vden Bispens videnschabff oc forloff oc skiød mange staalbue pijlle udj hans øyen, som hand laa paa klippen, mange som stode oc saa paa den slemme ting den orm, de leßde oc bad Gud i himmelen, at hand ville schille dem aff mett hannem uden skade, fordj hand var saa megit stor oc slem oc see till, for de mange slags farffuer hand haffde paa ßig. Denne samme forbemelte vogehals, hand tog en aff hans stalbrøders pille hannem uvitterligt, oc skiød till den slemme forgifftige orm, oc schiød effter hans øyesteen ligesom tilforne, saa at de kunde see meget grønt ting løbe udaff hans øyen oc hoffued, saa at vandet om hannem der hand laa bleff grønt, oc dreff meget der aff ind paa Hammers land. Men om natten der effter, da gaff Gud løcken till, at der komb itt stortt Regen oc stormvind, oc værit det vende sig saa at hand dreff Ind paa Oenßøe land, oc stod der en stor slem lucht aff ormen, saa var der en part aff Oenße folck inde hos Bispen, oc spurde hannem om Raad, hvad som de schulle giøre, at de kunde bliffue aff med den slemme orm, for den onde lucht der stoed aff hannem. Da lod Bispen 64sin befalling udgaa, at en voxßen Mand aff huer gaard, aff Nefi og Suabo oc naagle aff de andre gield, føre unge karle, komb ocsaa till øen effter Bispens befalling, oc alle hiulpe huer andre at brende op den samme slemme orm, saa hugde oc slæbede oc bar saa mest de kunde oc formaatte, oc kaaste usigelige veed paa hannem, oc brende hannem op saa meget de naagen tid kunde giøre, eller mueligtt kunde verre, oc laa Raaden aff samme orm i mange aar paa stranden, oc komb der nogle tydsche Mend, som finge loff at tage de beste aff hans been, som de kunde bekomme at arbeide sig till goede, huilcket de finge gott loff till, oc den mindste part aff hans Rygbeen, kunde neppelig en før karll bære, oc bleff mange hundrede leß veed forøitt paa hannem, førend den ßlemme onde lucht kunde forgaa.

En Liden Historie om Biskop Mogens der Hand bleff fangen i Hammer, aff Her Truitt Wlstandt

Som her Truitt Vldstand, met ßine høffuidtzmend, oc krigsfolch, udj søen finge visße tidende i søen at ErckeBisp Olluff i Trundhiemb, var rømbtt at holland, begaff hand sig strax ufortøffuit op i landet, met fornembde krigsfolch nogle fennicker sterche. Da kiøbte hand krud oc lodt, med andet meget meere som hand paa den tid behoff haffde. Jblant andet da lod hand giøre femb hundrede fyrpille, som hand førde met sig till Hammer. Middeler tid komb Bisp Mogenßens tidender [B: tienere] fra Trundhiemb, oc sagde hannem aff [B:at] disße fremmede giester var for haanden, oc ville komme till hannem oc vere hans giest. Da haffde Bispen strax ufortøffuit, nat oc daug, uspart sine visße bud ind i Suerrige, till sine venner oc kiøbmend, effter 6000 dalle piller, huilcke dalle pille hand strax bekomb. Jtem hand lod ßine Verckmestere giøre en heell hob med horn ambørst, saa stor att ingen dem allene kunde spende, foruden Jarminde [B : jernpinder] som paa den tid var brugelig, oc lod hand alle vecterne bære gangene fulde aff kaste steen. Disligeste ochsaa paa Hammers torn. Jtem loed hand ocsaa nedergraffue udj Jorden, sex hundrede stølpe, som var ret skarpe, oc suene [B :sueden] udj Enden, som stode paa lud hid oc did alkvegne omkring Hammers gaard, alkvegne at huilcken som iche diß bedre tog sig vare, hand kunde snart faa skade, den som var Ridende. Som her truitt komb ner till Hammers gaarden, oc saa disße stolper saa staaendis, viste hand vell hvad de betydde. Da loe den gode herre der aff, oc meente at det var Bispen en Ringe hielp, om paa schulle trenge. Som her Truitt var Nu kommen met alt sit methaffuende krigsfolck, till Hammers gaard, oc den berendt effter krigsbrug, oc den kilighed beseit, slog hand strax sin leyer och losomente [B: udj Korsgaar den og krigsfolcket tog strax sit logemente] alle vegne der omkring, i de gamble kiøbsteds gader, som de best kunde, bleff da Bischobp Magnus svare forferdit, hand saa de gandsche mange blancke harnisch, oc mange folck, oc meste parten 65hageschøtter, med dobbelthager, oc aff stor hastighed gaff hand sig ad Bispegaarden, oc ind udj kiercken, oc meente at hand schulle haffue kierckefred. Som Bisp Mogenß fornam at krigsfolcken var kommen udj kiercken, begaff hand sig ind paa slottid igien, saa schreff her Truitt Bispen venligen till sine ærinde, med mange ord med ßaadan beschien, att hand ville lyde hannem, oc godvilligen giffue sig fangen vden videre v-mage oc bekostning, oc blodsudgydelse paa baade sider, gick der mange breff oc bud imellem dennem, der nest som her Truitt oc Bispen i mange dauge haffde set fred oc stilstand, paa baade sider, men paa det sidste komb her Truitt och Bispen eene to tillsammen, oc haffde mundtlig samptalle med huer andre udj venlighed. Saa gaff her Truitt Bispen 3 dage frist att beraade sig udj, oc meente h. Truitt oc hans krigsfolck at dersom hand iche med god vilie giffue sig fangen, da ville de brende Hammersgaard offuer hans hoffuit, med en føye vmage oc Ringe bekaastning baade hannem oc hans tienere till ingen baade. paa den tredie daug som klocken var udj Closterit imellum 7 och 8, kom Bisp Mogens vdgangendis med alt sit folck till her Truitt, huer mett en huidt kiep i haanden. Men før som Bispen komb udaff porten, loed hand sitt krigsfolck beschiche paa begge sider, Mand hoes Mand indtill Kaarßgaarden, som her Truitz losomente var. Saa bleff her Truitt oc Bispen saa foreenett met huer andre, at her Truitt oc Bispen huer met 3 personer schulle følgis att ind paa Hammers gaard. Dernest som de haffde baade tilsammen, seett all leilighed inde paa gaarden, hvad som der var till beste, da gich her Truit till Porten, oc talled till leutenant oc bad hannem frembkalde alt sit krigsfolck. Disligeste ocsaa Bispens tienistfolck oc Embidtzmend, Brygger, Bager, kock, kiældersuæn, oc andre som nyttige vare at bruge, Dennem tog her Truitt i tieniste, saa att huer schulle tage vare paa sit, ligesom de tilforn haffde giort. Dernest bleff frembkallen alle Bispens hoffmend, som haffde Lyst till at tiene for klæder oc penge paa Kongl. Maytt, veigne, endten paa Hammers gaard, eller følge hannem till Danmarck. da schulle de raade. Da sagde forbe melte Bispens gamble tiener, her Truitt sin tro tieniste, oc svor høyligen paa huer udj sin sted, huldschab oc troschab paa Kongl Maytt, veigne aff Dannemarck. Och den største part aff Bispens gamble karle fulde her Truitt med de andre Kongl. Maytt, till Dan[marck]. Siden loed her Truitt Hammers gaard besette med naagle knechte, saa mange som gaarden kunde taalle, och behoff kunde giøris, oc en høffvidsmand ved naffn Tord rudt, som tilforn haffde Kongl. Maytt, breffue paa Hedmarcken oc Østerdallen i forlening. Som her Truitt och Tord Rudt, haffde annammit Hammers gaard, oc Bispen, sammeledis portnøgkne, oc andre nøgle till de andre nøgle [B:huse] paa gaarden. Dernest loed de opschriffue, alt hvis der fandtz effter Bispen jnventarium. Siden dernest antvordet her Truitt her Tord Rudt, en Jordebog. Var paa mange hengende Indsegell nedenfor, och ßamme Jordebog var paa Pergament skreffuen, 66oc her Truitt, oc her Tord Rudt, med mange andre Ridder Mends Mend, de loede oc henge deris signeter der neden for, forbemelte Jordebog, paa det at ingen skulle giøre skalchhed eller forandring met hinder i mange maader, vnder Kongl. Maytt, hylleste oc V-naade. naagle dage for her Truitt Vldstand, med krigsfolcket vare ferdig till att drage udaff, da loffuit her Truitt Bisp Mogens paa siell oc salighed, med mund oc haand i gode folckis paahørelße, att dersom Bisp Mogens, iche kunde komme offuer eens med Kongen, Danmarckis Raad, at komme udj sin gamble bestilling igien, da skulle hand fly hannem en Erlig fengsell oc vnderholdning, till sig oc tou drenger, all sin liffstid. Det bleff hannem ochsaa holdet, till hans døde daug. Saa tog Bispen med sig en dreng, ved Nauffn Larß Hummer, hand var hoes Bispen till hans døde daug i Andersskouff Closter. Som her Truitt oc Bispen ginge baade tilsammen, oc som Bispen komb till Strandbacken, da falder hand paa sine knæe, oc tackit Gud i himmelen, for huer dag hand haffde hafft. Dernest bød hand kannickerne oc Prester goede Natt, dernest bød hand Hammers Domkiercke oc Closter goed Natt, dernest bød hand hoffmend Menige Almue Borger oc Bønder goede Natt, oc bad dennem alle bede gott for sig, oc Meente at hand snart ville komme till dem igien. Men der hoes saa sigendis, O Gud fader udj himmelen findes vj iche før, da Gud giffue det vj findis i Himmerige. Denne bøn bad hand med grædende taare oc sagde Vale, Vale, Vale.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Hamarkrøniken

Hamarkrøniken ble skrevet ned en gang på 1500-tallet og er et historisk og kulturhistorisk dokument som beskriver Hamar og omegn på 13- og 1400-tallet. Det er en blomstrende by det fortelles om, en slags idealby der kirken og klosteret står i sentrum. I krøniken kan man lese om hvordan byen var anlagt med hovedgater, torg og tverrgater, om bygninger og om kjøpmennenes virksomhet.

Teksten i bokselskap.no er en digitalisert utgave av Egil Pettersens NSL-utgave fra 1986. Utgaven inneholder en fyldig innledning om krøniken og de forskjellige bevarte kildehåndskriftene, en normert og modernisert versjon av krøniken (basert på det eldste bevarte håndskriftet fra ca 1610) og en diplomatarisk versjon. I tillegg er utgaven utstyrt med et stort variantapparat.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.