Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

XI. Sort Magi


1. Theoretisk Oversigt over Den sorte Kunst.


No. 1338. Principium et fines ocum Cypria propositanum.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Nu frem i den allerhøieste og allermægtigste Djævels Navn, Lucifers Navn! Amen.

Lucifer, den mægtige Satan og regjerende Fyrste og Monark stadfæste(r) og kraftig (gjør) den sorte Konst ved Signen,Forfatternote: Y: Siger; senere skrevet: «Seyer» og «Signen». Bans-Ord, Runer, Carakter(er) udi 4 Maader:

1. Ved visse Ord, Signe-Bønner, Ord, Runer og Caracteres, som man enten oplæser for sig selv, eller lade(r) læse over sig, eller bær paa sig om Halsen, om Livet eller under Armehullerne, skrevet i Satans Navn med sam(m)e Menniskes Blod paa Papir eller Pergament, h og Træ paa visse Dage og Tider – vide infra –, hvilke Signe-Bønner, Ord og Runer og Karakter(er) kaldes Djævelens Ord.

2det. Stadfester og kraftig gjør (Lucifer den sorte Konst ved) Signe-Bønner, Ord, Runer og Karakter(er) ved visse TegnForfatternote: Y: Teigner. for sig med Fingrene eller skriver paa Papir, Pergament, h, Træer og bær paa sig i Klæder indsyet eller om Halsen hængende, og som (man) skriver med h eller Blod eller gjort af Træ eller nogen Malm, endogsaa med Figurer, ubekjendte Ord, Voxlys, hvidt Lys, DøbeIllustrasjon, rindende Illustrasjon, MesseIllustrasjon, Alter-Vox, Røgpapir, Illustrasjon Nagler, Saxer, Traa, Speil, Ben Illustrasjon, Illustrasjon, Illustrasjon, Sold, Haar, Nægle, døde Menniske-Ben, Pander, Tænder, Synaale og Knivers Odde, Spaaner og Klude, som enten man bærer paa sig eller bruger til noget, hvilke Ting kaldes Sakramenter.

3. Stadfester og kraftig gjør Djævelen den sorte Konst ved Signen, Bønner, Ord, Runer og Caracteres ved Menniskes Vilje og Fyldesgjørelse, naar noget Menniske, som disse Konster i Satans Navn bruger og tror og forlader sig stadig paa dem, paa det, som Illustrasjonte og Sindet og Viljen begjær(er) og attraar formedelst samme Konsters Øvelse og Brug, som kaldes Djævelens Mirakler.

4 et ult(imo) stadfæster Dæmon den sorte Konst (ved) Signe-Bønner, Ord og Runer, Caracter(e)s, ved Kraften, som lader sig se og tro i Ordet og Sakramenterne i underlige Ting formedelst Menniskens Tro, Hjerte, Mund og Tunge, Røst og Tale, som tror paa dem og læser dem eller bær dem hemmelig hos sig «in nomini Satans», hvilken Vished, Sandruhed og Kraft kaldes Djævelens Aand.


2. Forskjellige Slags sorte Kunster.
a. Ledsagede af Sympathi-Midler eller magiske Operationer.


No. 1339. At mekkje.

(Efter Prof. Dr. S. Bugges Samlinger, Bd. IV).

Nissedal c. 1860.

Man mekkjer ved at læse Fadervor bagvendt.


No. 1340. At faa Næring i Værtshus.

(Efter U).

? 1790.

Tag en Toskilling og kast i Tønden i Fandens Navn, førend du tapper af den. Saa sælger du alt Øllet af Tønden igjen.


No. 1341. At faa Fisk.

(Efter Folkevennen for 1862, Side 455).

Lister og Mandals Amt. 1862.

Man spytter paa Krogen og nævner Djævelens Navn; da faar man meget Fisk.


No. 1342. At vinde i Kort og Terning.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Læg Kløver-Knæk(t) i Munden, naar du er i Kirken, og æd og drik der paa, læg det under din venstre Arm eller i Kortet. Da taber du vist aldrig.


No. 1343. [Raad for en dølget Bøsse.]

(Efter U).

? 1790.

Om Nogen har dølget en Bøsse, saa at du ei kan faa den af, saa tag dig imellem Laarene paa Rumpehullet med Fingeren og stryg Panden paa Laasen af med samme Finger, og sig disse (Ord): Jeg skyder i F…s Navn. Straks gaar hun løs.


No. 1344. [Naar Koen melker Blod.]

(Efter M No. 5 og N*).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.
Gausdal 1880.

Naar en Ko melker Blod, skal man tage Melken og slaa den paa Folkelort og sige saaledes:

Naa kan Fanden tage at(t) Lorten sin!


No. 1345. En skjæmt Bøsse at gjøre god igjen.

(Efter N [ogsaa afskrevet i N*], NN*, P og a).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800 og c. 1830.
Storelvedal c. 1830.
Eker c. 1850.
Gausdal 1880.

Skyd en Skjære, riv straks Hjertet ud paa hende. Lad Bøssen og læg Hjertet ovenpaa Krudtet og skyd det derud, som den blev skjæmtForfatternote: Saa NN*. O, N* og a: der ad den, som er (a: blev) skjæmt. og sig:Forfatternote: Saa O. N* om. sig. NN*: sig disse Ord.

Fly og reis nord og sør, øst og vestForfatternote: Saa P og a. N*: sønd, oster og vester. NN*: nord og syd, øst og vest. og træf saa ham i Hjertet, som Bøssen har skjemt.Forfatternote: NN* fortsætter: og det i alle Djevles Navn.

Da kan han gjerne dø paa Flækken.


No. 1346. Om nogen har forgjort dine Kreaturer.

(Efter H, I og NN*).

Fron (Gbdl.) c. 1750.
Romedal c. 1780.
Eker c. 1850.

Saa tag af en nybær Koes MælkForfatternote: I og NN* fortsætter: som er malket en Søndagsmorgen. en Ske fuld, Kvinde-Mælk en Ske fuld, og af dit eget Vand. Bland det sammen og hav detForfatternote: I og NN* om. «og hav det». i et Glas og grav det ned i en Møgdynge Natten over,Forfatternote: I og NN* om. «Natten over». og sig 3 Gange:

Hosala, Disla, Fuga.Forfatternote: NN*: Hosala Disla Fugla. H: Hosala Diesla Tuga. TagForfatternote: Foran Ordet «Tag» o. s. v. tilføier I og NN*: «Lad det staa i 3 Nætter». det saa op og sig 3 Gange:

Nu gaar en, som nu løb BeelsebubForfatternote: Efter Beelsebub har I: kæ. … ad Mundus. NN*: Henera ad mundus. da mundus.

Sæt saa Glasset paa Bordet en Time. Saa kommer Troldkvinden eller Troldmanden og begjærer enten Salt eller MadForfatternote: Hermed slutter I og NN* Forskriften. eller Drikke. Men giv ham intet, men bed ham gaa sin Vei.


No. 1347. At en Pige skal faa Lyst til dig.

(Efter U).

? 1790.

SlaaForfatternote: U: Slug. en Muskat 3 Gange i F… Navn og riv saa noget af den i Øl, Vin eller Mjød, og lad hende drikke det, saa elsker hun dig af Hjertet.


No. 1348. At en Pige skal komme til dig, naar du vil.

(Efter U).

? 1790.

Tag et Æble og kast det under eller mellem det bagerste Ben, naar Ornen sidder paa Soen i sit Arbeide. Ligeledes kan man gjøre med en Stodhest, naar han er paa Hoppen og springer hende. Dette Æble slaar du igjennem i F… Navn. Tag det saa straks op igjen. Hvilken Pige du giver dette Æble, hun skal straks løbe efter dig, uafladelig elske dig, og derefter lade (dig) faa din Villie med hende.


No. 1349. At vinde i Kort og Tærning.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Tag et Kløver-Blad og skjær avundt 3 Gange omkring, kast det saa paa Ilden i F. N., tag det igjen og læg det paa den Sted, du staar paa, eller i din venstre Sko, at ingen det ved. Saa vinder du.


No. 1350. Om din Ager og Eng er skjæmt, og fri sig derifra.

(Efter H).

Fron (Gbdl.) c. 1750.

Gaa til den Mands Eiendele, som du tviler gjør dig Skade, og hav med dig 3 smaa Stener. Tag igjennem Gjærdesgaarden med din Haand lidet Jord og sig saaledes:

Fanden gir jeg dig
for du under mig,
jeg tager igjen mit.

Dette 3 Gange, og lad de Stene lig(g)e paa Mandens Eiendele. Denne Jord bytter du om paa Kirkegaarden, og tag med dig af den Jord derfra og mænge det i Sædefrøet. Det hjælper vist.


Nr. 1351. At en Pige skal faa Lyst til dig.

(Efter U).

? 1790.

Naar du hitter eller finder en Hestesko med Søm udi, da tag den op og til den venstre Side, hold den bag paa Ryggen, tag saa et Søm deraf, og naar du tager det, sig saa disse Ord:

Herud i F…s Navn!

Behold Sømmet. Hvilken Kvindesperson eller Pige, du rører ved med dette Søm, hun løber straks efter dig og elsker dig.


No. 1352 Vil du have 3 fri visse Skud hver Dag.

(Efter U).

? 1790.

Saa begynd at støbe hvilken Dag, du vil – eller Morgen –, naar Klokken er 12, indtil den er 1, og ikke længere om Morgenen; thi hver Dag begynder Kl. 12 om Natten. Støb da, siger jeg, saa mange Blykugler, som du vil, i F…s Navn. Og i hver Kugle skal være et Hvedekorn; derfore skal Hvedekornet lægges i Kuglen, men førend man støber. Og du skal være allene, naar du støber, og du maa ikke tale et eneste Ord, i hvad eller hvem der og kommer fore og taler til dig. 3 af disse Kugler kan du bruge hver Dag, og hvad du begjærer, det faar du, naar du skyder med en af dem, endskjøndt du aldrig ser noget for dig, det være sig hvad det vil, alle Slags Dyr, Fugle, ja Mennesker etc. Og dette kan ske allerbedst, naar man støber Kuglerne i Skyttens Tegn, hvilket du kan se i de 3 Dage efter hinanden.


No. 1353. Konst, at du kan se, hvilke der er Troldhekser.

(Efter U).

? 1790.

Kjøb en kulsort Høne eller Hane i F… Navn, og giv for den, hvad de begjerer. Skjær saa Hovedet af den en Torsdagsmorgen, førend Solen staar op, i F… Navn. Grav begge Øinene ud paa den, og kast dem bort, at der bliver Hul tvert igjennem Hovedet. Salt det og tør det vel, og bær det hos dig, alle uafvidende. Naar nu Hekserne vil reise til Bloksbjerg, som sker gemenlig paa de store Fester, som de har om Aaret, nemlig Skjærtorsdagnat, Volburrignat og St. Hansnat, saa kan du, alle uformærkt, være i Kirketaarnet ganske stille, paa en af disse Nætter, hvilken du vil. Thi Hekserne samles først allesammen paa Kirkegaarden i dette Sogn, førend de reiser til deres Forsamlingsted, som de har udvælget sig. Og naar om (Natten) en efter anden kommer farendes ind af Kirkelaagen og Kirkegaarden, saa ser du med det samme ene Øie tvert igjennem dette Hoved; saa kan du se dem vist og kjender dem. Men vil du se ud med dine blotte og bare Øine, saa ser du ingen. Herhos er at mærke, at du staar ganske stille, saa at de ikke i ringeste Maade mærker dig. Thi fornemmer de dig da, idet du ser igjennem Hovedet paa dem, gaar det ene Øie ud. Du kan saa hemmelig se igjennem det ene firkantede Huller, som gaar tvertigjennem Taarnemurene, ud til dem igjennem Hovedet paa Kirkegaarden, og vær ganske stille. Naar de nu atter bortfarer, saa gak hjem.


No. 1354. Fjetre-kunstenForfatternote: F: Fieter. a.

(Efter F og W. Cfr. Formular No. 1058 fg.).

Tinn c. 1650.
Hadeland 1793.

Først du gaar ud af din Dør, da gak baglængsForfatternote: F: baglendis. og sig saa:

Minate.

Naar du kommer til Skoven,Forfatternote: Saa F. W: «Naar du daa treffer nokon Fugl». da tag 3 Klyper Jord under din vingstre Fod og kast over din Bøsse og sig:

Hal Haman
neban dadem.Forfatternote: Tiltalen har i W denne Form: Zol Zaanner / Hab buo da dan.

Gak saa 3 Gange baglængs 2 i en Ring og sig saa:

Saa gaar Lucifer.
Saa gaar Belsebub.
Saa gaar Astarot.

NaarForfatternote: Det følgende er i W redigeret saaledes: «Naar du da har skudt et Diur eller en Hare, saa skjær et lidet Stykke nederst ved det venstre Bagben, indtil Blodet nipper ud, og drop deraf 5 Dropper blandt dine Hagel eller Kugler; saa træffer du vist. Men er det Fugl, da vri det venstre Ben af og kast det bort med disse Ord: Sole nu in nature Nerioth.» du ser Fugl eller Djur, da peg paa dem med din Finger og sig saa:

Oax moax voax.

Gak saa i en Ring og skjud saa, naar du vil. Er der mange Djur, da skjud naar du vil; er der mange, da skjud saa mange, du vil, og lad de 3 gaa. Er der 3 Djur, du finder, da skjud de 2 og lad det 3die gaa. Er der et Djur, du skjøder, da tag et bitte Stykke Kjød under den vingstre Fremfod og kast det i Nord og sig:

Habe nihil ampt.Forfatternote: Vist = amplius.

Er det Fugl, du skjøder, da vri det vingstre Ben af og kast det bort og sig:

Selamalatuer.

Og du skal have paa dig Qvægsølv og Bøvergjæld og Hjertet af en Strand-Vibe.


[No. 1354.] At fjettre Fugle og Dyr. b.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Det første du gaar ud af din Dør, da sig:

Minate,

og gak baglænds, naar du det siger. Og naar du kommer til Skoven, da tag 3 Klyber Jord under din venstre Fod og kast over din Bøsse og sig hver Gang:

Hallx.

Naar du da ser enten Fugle eller Dyr, da peg paa dem med din Finger og hold den i en Ring mod Solen og sig:

O: Ax: max: vaax.

Skyd saa. Er det Fugler, du skyder, da vri den venstre Ben af og kast det bort med de Ord:

Seelamax Lallua.

Men er det Dyr, da vri det venstre Forben af og kast det i nord og sig:

Achtimir Nidt Surfan Glach.

Mærk vel Seddelen, du haver om Halsen, og samme Seddel skal hænge i en rød Silketraad om din Hals, som følger:

Illustrasjon Jeg NN maner og svær dig du Gud Næron + Neriot + Astacoth +, at du ikke tilsteder noget Dyr eller Fugl flyve fra mig eller løbe tilside, uden det dræber alt udi

Illustrasjon


[No. 1354.] At fjettre Fugle eller Dyr. c.

(Efter NN*).

Eker c. 1850

Det første du gaar ud af din Dør, da gak baglængs og sig:

Maniat.

Og naar du kommer til Skoven, da tag 3 Klyber Jord under din venstre Fod og kast over din Bøsse og sig hver Gang:

Hal.

Gak saa 3 Gange baglængs i en Ring og sig for hver Gang:

X.

Naar du ser enten Fugle eller Dyr, da peg paa dem med din Finger:

X Oax max Wax.

Er det Dyr, da skyd saa mange, du vil, paa 3 nær, som du lader ga(n)ge. Er der blot 3, da skyd de 2 og lad det 3dje gaa; er der kun 2, da skyd det ene og lad det 2det gaa; men er der kun 1 Dyr, da skyd det og tag din Kniv og skjær et lidet Stykke Kjød under det venstre Forben, kast det bort i Nord og sig:

X habi Mitri X Siger Lamp.

Er det Fugle, du skyder, da riv det venstre Ben af og kast bort med disse Ord:

Salama lalua.

Mærk følgende Seddel, som du skal bære omkring Halsen, og deri er rette Baandet(?), og den Seddel skal du bære i en Silketraad.

Samme Seddel gjøres saaledes:

Illustrasjon Jeg NN maner og svær dig, Gud Naron Neriot Astaroth,

at du ikke tilsteder noget Dyr eller Fugle, at de løber, springer eller springer tilside for mit Skud. Minist vder ber det i ax max

Illustrasjon


No. 1355. At (fa)a Kreature til at (elsk)e sig.

(Efter R).

Vestre Slidre c. 1780.

Væk dig Blod i den venstre Medien-Finger, lad 3 Draabe(r) i Salt, læg det under din venstre Arm, indtil det bliver varmt, gak saa baglengendis ud og sig:

Minate.

Giv dem det at æde. Da elsker det dig.


No. 1356. At sætte Durkløb paa Nogen

(Efter N [ogsaa afskrevet i N*] og P).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.
Storelvedal c. 1830.
Gausdal 1880.

Gak til Kirken en Torsdagskveld, efter Solen nedgaar, og hav en Pægl med dig. Tag den fuld med Jord udenfor Kirkegaarden. Gak saa til en Lig-Grav, slaa Jorden derpaa af Pæglen og fyld den igjen af Lig-Gravens Jord. Gak saa dermed 3 Gange omkring Kirken; gak siden til et Vand eller Bæk, som rinder fra Sønden til Norden. Slaa Jorden i Vandet og sig med det samme:

Diabolus med dit Selskab! Før den Person, hvem detForfatternote: Saa P. N: dette. er, som har gjort det eller det, saadan Livsyge paa, at han begjør sig baade for og bag paa detForfatternote: Saa P. N: dette. NN … paa det Rum han staar paa. Sted, han er og gaar, ligger, sidder eller staar!


No. 1357. At en Tyv skal bære de stjaalne Sager tilbage.

(Efter Ø).

Ørskog c. 1830.

Paa Kirkegaarden skal du tage et Ben helst af en Finger og begjære det til Laans, og derpaa skal du tage Svovl og 3 Stykker af Varerne, som du haver mistet, eller skjære 3 Stykker af Rummet, hvor de har ligget. Læg saa Svovlet og de 3 Stykker paa Benet og sæt Ild derpaa og lad (det) brænde og sig de Ord: Nu skal Satan plage dig, som jeg plager dette Ben, til du kommer hid igjen med min NB!


No. 1358. Sine Fiender og Uvenner at forfær(d)e.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Tag en Spansk Flue og kast den i en Bæk, som rinder i Sønden ud, og gjør en Krinds om dig med et Stykke run(d)t Kridt, og sig saa: Jeg maner dig, Lucifer med alt dit Selskab. Jeg maner dig Vand-Frue og Vand-Hæld, at du hjælper mig at slaa og skamfere mine Fiender paa den Tid og den Tid, saa de ingen Magt have uden sig selv til Vand-Ære.

Gak saa hen bort og tegn dig med det hellige Korsets Tegn, og sæt disse Tegn paa dig alle Vegne:

Illustrasjon

Dette skal skrives paa Pergament og bæres paa bare Kroppen.


No. 1359. Raad for Bylder og Saar.

(Efter U).

? 1790.

Gak til en Hjørnestolpe først i det nye Aar, og tag 3 Gange paa den overkors og sig: Nu sætter jeg hen alle Bylde og Saar, Ledværk, Rygværk, Stene-Pine og Fnat, samt alt det, som ondt er og agter at komme paa mig iaar. Dette sætter jeg bort F… ivold i de hellige 3 Navne, Gud F. S. og H. A.

Sig det 3 Gange og spyt 3 Gange imellem hver Gang du læser. Det hjælper med Guds Hjælp.


No. 1360. [At døve Værk.]

(Redigeret efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Man bruger det trekantet TaarnForfatternote: Hvad hermed menes, vides ikke. og maner avint ved den Kjærligheds Gud Asmodus.


[No. 1360.] b. Ledsagede af skrevne eller læste Formularer.


No. 1361. [At træffe sikkert.]

(Efter W).

Hadeland 1793.

Naar du og bær denne Seddelen paa din Hals, om du gaar ud at skjute, og lader den hænge i en rød Silketraad, saa kan intet Ondt un(d)gjænge dig.

Illustrasjon

Men naar du da fanger saa noget Djur, Fugl eller Vildt, da skal du læse denne Manelse:

Jeg N.N. maner og besvær dig, Narion, Nerioth og Astaroth, at du ikke tilsteder dette Djur eller denne Fugl at løpe, springe, flyge eller vike tilsiden fra mit Skud.


No. 1362. At vide, hvor en Tyv er.

(Efter Y og d; trykt i Skillings-Magasinet 1859 og i «Svarteboka» 1859).

Bø (Vesteraal) c. 1770.
Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.

Skriv disse Ord 3 Gange paa Papir og læg det under dig næst din bare Krop, saa ser du Tyven i Søvne:

Aias, aiactt in
nomini Diabuli.Forfatternote: Saa Y og «Svarteboka»; d: ac ac tin Nomini alia buli.


No. 1363.

(Efter T).

Moland (Telemark) c. 1800.

DurenForfatternote: T: Du Ren. lok op, Fandens Mester,
lok op, Lucifer,
lok op Bua,
lok op Babou,
lok op Bana,
helf Bark.

Hold med høire 3 Finger for Munden.


No. 1364. Døve Skud.

(Efter M No. 4 a og N*).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.
Gausdal 1880.

Dette Skud driver jeg tilbage til den, som det har udsendt, i 3 Fandens Navn:

Medrak Sechdrak Abenego

og i treenig Gud Fader, Søn og Gud den Helligaand.


No. 1365. At binde Ormen.

(Efter NN, NN * og a).

Eker c. 1800 og c. 1850
Fron (Gbdl.) c. 1830.

Har du saa hvasse Tænder, som din Fader, saa bid af Baandet i Lucifers Navn.


No. 1366. For Tand-Værk.Forfatternote: G: Tanne

(Efter G).

Jeløen (Rygge) c. 1800.

Fanden to dine Hænder
at du inte vasker dine Tænder
for Tand-Pine.Forfatternote: G: Tanne

Her under skal staa det Menneskes Navn med fulde Bogstaver og Faderens Navn. Siden skal den klippes udi 9 Parter og lægges ind paa den saare Tand.


No. 1367. At stille Værk af hvad Slag.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

L+ A +. Jeg stiller og døver den Værk, Flugt og Sved paa NN ved Konning L + A + Magt og Kraft.

Og siden Pater noster avint.


No. 1368. Om Trold.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg heler og læger,
døder og dræber,
udmaner og ganske udsletter
alle Slags Troldbet, af hvad Navn de end have,
paa NN.

Og det skal fuldkommes og ske i Navn K(onning) L(ucifer) +, As(modum) +, C(ordi) + og Pater Noster.


No. 1369. For alle Slags Orme-Sting.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg heler og læger alle Slags Edder-Stung, af hvad Navn de have:

Det røde ikke svie,
det blaa ikke bulne.Forfatternote: Korrektur. e: burne.

I Navn Koning L + og Asmodum + Cordi +Forfatternote: Her følger nogle mystiske Figurer.


No. 1370. [For Tauver.]

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg giver dig Magt, Huld, Marv og Mod; du skal æde og trives, styrkes og fedes; den dig sveg, skal fortørkes og forsvinde ligesom Dug for Solen og Salt for det rindende Vand. Jeg skal med Lucifers Magt tage baade Huld og Trivsel fra ham.

Og det skal og ske i Navn Ta + Fria + Urgu + Exqvida + Arare + Lingtram + Tuam Fasil +

Illustrasjon


No. 1371. At blive meget stærk.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Sig: Nommen + Astorot +. Jeg skal dig med Lucifers Lænke binde, din Haand og Fod; du skal mig ei skade.

+ Augusti + Dech + Reqvition + og Morti + Fischation + Itadoch + Segene + Amen +.


No 1372. At dølge et Gevær.

(Efter T).

Moland (Telemark) c. 1800.

Jeg befalerForfatternote: T: befald. dig fra den Herre Belsebud, det du skarplad(t)e Gevær eller Kanone ei skal ladeForfatternote: T: las ladis. dit Skud til nogen Skade for Mennesker eller levende Kreatur.


No. 1373. At gjøre Mennesker urolig, som haver fornærmet dig.

(A. Heyerdahl, Urskogs Beskrivelse, Side 172).

Urskog 1882.

Jeg maner og dig, du ypperste Høvding Lucifer, at du med andre Herrer og Fyrster piner og plager dette Menneske, som det haver gjort eller udsendt paa N.N., og besværer dig, mægtige Herre Gramatan, tilligemed andre Gudinder og Jomfruer, og dette Menneske, som de haver gjort paa N.N., at det maatte blive saa uroligt som en Vandbølge paa den vide Strandbrede, og at det maatte faa saa forbitret og galt i Tanker og Sinde, at det maatte synes Himlen vilde falde paa ham, og Jorden sluge ham, og det maa gaa i 5 ad 6 Dage og det i D. Navn. Aasmedeus Norman + Satan + + + Belsebub + Kobi + + + Buse + + + + Jeng + + + + Busel.


No. 1374. At frie sin Tiurs-Leg.

(Efter A).

Urskog 1815.

Jeg besværger Eder, I Djævle, som er bundne i Helvede og i Himmelen og i Afgrunden, at I ikke lader noget Menneske skyde Fugl paa denne Grund uden jeg.

3 Gange Fadervor.

Og gaa tre Gange omkring Legen og slaa … en Varme og sæt i Korset. Maa være hjemme, før Solen rinder.


No. 1375. For Klomsing.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg klomser og binder baade Tand og Tunge,
Hjerte, Lever og Lunge,
Haand og Fod
og hvert et Ledemod.

Denne skalForfatternote: Korrektur. e: I denne er skal. Som man ser, er sidste Del af Opskriften egentlig en Blodstemning. staa saa fast, som den grumme Satan i Helvede fast staar, som Lots Hustru i Sodoma, og som de uretfærdige Dommere i Helvede fast staar, medens de vidste ret og vidned vrangt.

Og det skal fuldkommes og ske i Navn L + ha StuForfatternote: «Stu» er Feil for L + u.

hal L + uc half L + uci. halfa L + ucif

halfas L + ucife halfast L + ucifer Bindfast Illustrasjon


3. a. At slaa Øiet ud paa en Tyv. b. At skyde ihjel en Tyv. c. At binde en Tyv.


No. 1376. Om at slaa Øiet ud paa en Tyv. a.

(Efter F, NN og NN*. Trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 212).

Tinn c. 1650.
Eker c. 1800 og 1850.

Først skal du om Søndags Morgen smie en Kobber-Nagle og slaa ham 3 Slag i Fandens Navn. Tag saa Mandblod og Qvægsølv og Ister af en hvid Høne, og det skal ske en Søndags Morgen under Messen. Bland det tilsammen og skriv dermed Øiet paa Bordet og disse Ord omkring:

Illustrasjon

Sæt saa Kobber-Naglen i Øiestenen og læs disse Ord, som følger, og slaa 3 (Gange) med en Hammer.

Saten besebuci belial sisilo Erebi bamale Rebob.

Dermed mister Tyven sit Øie.

I NN (og NN*) er Opskriften forkortet. Indskriften om Øiet lyder her saa:

Illustrasjon


[No. 1376.] At slaa Øiet ud paa en Tyv. b.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Tag Kvægsølv, hvidt Kridt og Menneskeblod en Søndag under Messen, gjør det tilsammen, at det bliver til en Deig, mal eller tegn et Øie paa et Bord for dig, sig disse Ord omkring:

Volacti, ada, Nola, Aprison.

Sæt saa Sømmet (eller en Spiger) midt paa Øiet og læs denne Fortegning:

Satan, Beelzebul, Balligel, Astriot, Babell, Zizilo, Erebi, Bumota, Rebos.

(Her følger saa en Besværgelse af omtrentlig samme Indhold og UdtrykForfatternote: Af Varianter mærkes, at hvor U har: Eli, Eben (U*: Elnog) og Ybam, læser Y; Eli, Eli, Elion iban. som i Formular No. 1376 g efter «Agrabor» til «… F… Navn.». Derpaa fortsættes):

Lad saa Sømmet staa eller sidde i Øiet 9 Timer; gak kun af Huset, luk Døren til og se dig ikke tilbage. Da springer Øiet strax ud paa Tyven.


[No. 1376.] At slaa Øiet ud paa en Tyv. c.

(Efter N [ogsaa afskrevet i N*], NN, T, W og e).

Hadeland 1793.
Jeløen (Rygge) c. 1780.
Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.
Moland (Telemark) c. 1800.
Eker c. 1800.
Gausdal 1880.

Tag Ister af en Høne og Kvægsølv og MandeblodForfatternote: N*: Maade bland. en Søndags Morgen, førend Solen opgaar under Messen,Forfatternote: N* om. «førend Solen–Messen». bland det tilsammen, at det bliver som en Deig. Med samme Deig skrivForfatternote: Efter «skriv» tilføier N*: «samme». Istedetfor «med samme Deig» har T: «det med». Øiet paa Bordet.Forfatternote: T tilføier: «og disse Ord omkring», hvorpaa nedenstaaende Figur afbildes. e: … og disse omkring, saaledes som her staar afmalede. Tag saa en Kobbernagel, som er smedet en Søndagsmorgen før Solens Opgang i tre Slag med HammerenForfatternote: T og e udelader: med Hammeren. i alle Djævles Navn.Forfatternote: I W væsentlige Afvigelser i formel Henseende. Istedetfor «Ister af en Høne» har W: «Stjærten af en Høne», hvad der vistnok tør være det oprindelige; cfr. følgende Formular. / Indskriften om Øiet har vistnok oprindelig lydt saa: / Diabole sis apud. Sæt Naglen paa Øiet, slaa 3 Slag med samme Hammer og sig:

Satan, Belsebub + og alle Djævle, som er i Helvede!Forfatternote: T anfører Djævlenavnene i denne Form: Satan, Benebus, Belia, Asjarof, Silils, Barvav, Nebol, alle Djævle o. s. v. I NN og e: Satan, Belsebuse, Belcat (e: Bellial), Astarot. e: … i 3 Djævles Navn, som følger efter: Satan + Belelsebub + Natanael + Sæt o. s. v.

Illustrasjon


[No. 1376.] Hvorledes du skal slaa Øiet ud paa en Tyv. d.

(Efter O, Z, NN og NN*).

Høland c. 1700.
Eker c. 1800 og 1850.
Sandeherred c. 1800.

Først da skal du lade slaa en Nagle af Kobber, og hver Gang skal du lade hannem slaa 3 Slag i Fandens Navn, og han skal slaaes med 3 Egger eller Stinder. Siden skal du lægge Naglen under Kirke-Syllen udi 3 Søndage, og tag saa Sind af Sølv og det hvide af et Æg og bland det tilsammen. Og dermed skal du skrive Ægget paa Veggen og skrive disse Ord omkring:

Balam + Nabat + Apasia og sæt denneForfatternote: O: dette. Figur: Illustrasjon Og det skal skrives med en Fjer af den venstre Vinge paa en Gasse. Tag saa en Nagle af Kobber, som er slagen om Søndags Morgen, førend Solen gaar op. Og slaa siden Naglen i det Øie, Forfatternote: O: Æg. som staar for dig paa Veggen og lad sidde hannem saa længe, du maner. Og førend du begynder at mane, da læs disse efterskrevne Davids Salmer:

Den første:

Ak Herre, straf mig ikke i din Vrede.

Den anden:

Gud forbarme dig efter din Miskundhed.

Den tredie:

Ak Herre, hvi ere mine Fiender saa mange.

Hvilke du selv kan finde udi Davids Salmer, og de skal læses 3 Gange.

Saa følger Besvergelsen.

Jeg formaner og besverger Eder I Djævle, alle som regjere i Øster, Vester, Sønden og Norden, ved Gud Fader, Søn og ved Gud den Helligaand, ved Himmel og Jord og ved alt det, som er derudi, ved de hellige Engle, ved alle Guds Confessoris og Bekjenderere, ved de hellige Martyrer og Martyrinder, ved den hellige Skriftes Krafts Fuldkommenhed og Udrettelser, ved disse 3 Davids Salmer, som nu 3 Gange ere oplæste for Eder, at naar jeg nu slaar paa denne Kobber-Nagle, som jeg haver fæstet i dette Øie, som staar skreven paa Veggen, at I da strax endeligen uden Afladelse udstyrter og udvælter den Tyvs Øie, som haver staalet.Forfatternote: Z, hvori enkelte uvæsentlige formelle Afvigelser, fortsætter herpaa: In Noralni Patri filii et Spiritus Sangti Math. Marcum Luc. Johannes deus omni potens Deus victor Diaboli Christus piator Christus regnat Christus manet et internum Deus in Nomine tuo Saturne facit in virtute tua Gudicii Jene … I NN adskillige Ændringer, dog uden væsentlig Betydning. Latinen i Slutningen lyder saa: In Nomine Patris et file et Spiritus Saniti Ste Mathæus Markus Lukas og Johannes Deus Anip licus Deus Vilto Dable Christus Manet et Joerum Deus in unanin Tu at Salom Factet in Vertel ira Zua Diiii Zeu. / Her foreskrives ogsaa, at disse Djævlenavne skal skrives rundt Øiet: Balom + halfa + Asio + Alinta + ligagarie Mantonie Akalib Trinus etu omni Cilli Mus Alde Nabau + bilial + Sadro + Asharo + go. Dette efternævne hver ved sit Navn, være sig Penge, Klæder eller andet og hvad Sort (det) være kan, som Tyven haver staalet fra den Mand eller Kvinde, Karl eller Pige, – navngives ved sit Navn.

Fader S. og H. aand.


[No. 1376.] Paa en anden Maade. e.

(Efter T og W).

Hadeland 1793.
Moland (Telemark) c. 1800.

Gjør en Nagle af Kobber en Søndags Morgen under Messen og slaa ham 3 Slag i Djævelens Navn. Og den skal gjøres med 3 Slag i Djævelens Navn med 3 Eyge eller Slinner. Siden skal du lægge ham i Kjerke-Svalen under 3 Søndage efter hinanden, som der er Messe udi sammesteds. Tag saa File-Spon af Sølv og Æggehvite og bland det sammen. Skriv et ØieForfatternote: T: Øiet. paa en Veyg og skriv disse følgende Ord der omkring Øiet:

Dette skal uddrives ved BrudensForfatternote: Feil for Rubens = Kerubims. Haand, Saatans Baand, ved Gud Fader, Søns og Helligaands. Amen.

N. Førend man slaar til Naglen, skal nævnes, hvad Slaget er, og fra hvem. Altsammen skal skrives med den venstre Vinge-Fjer af en Gaas. Siden sæt forskrevne Nagle midt i Øiet og slaa ham derudi, og lad ham staaForfatternote: T: slaa. derudi mens du maner, og før du begynder at mane, da læs disse Davids Pesalmer:

 • 1. Ak Herre, straf mig ikke i din Vrede.
 • 2. Det Gu FaderForfatternote: T: Faders. forbarme dig efter et c.
 • 3. Ak Herre, hvi ere mine Fiender.

Dernæst Ære være Gud Fader, et for hver.

Nu følger Manelsen.Forfatternote: Istedetfor alt det foregaaende læses i W: Ennu paa en annan Maate efter Theophrast Bombast Paracelsus von Hohenst Forskrift: Jeg tvinger Eder, I onde Aander, at I ved Eders Magt udvælter øget paa den, som hivi Stiulet og besvær Eder ved Christi 5 Wunders Saar, at I efterkommer mit Forlangende. / Besværelse o. s. v.

Jeg maner og besvær Eder, I Djævle, som regjerer i Østen og Vesten, Sønden og Norden ved Gud den Helligaand, ved Himmel og Jord og alt det, som der udi er, ved alle deForfatternote: Saa W. T: «ved den Hellige». Hellige Engle, ved alle Guds Konster(!), og bekjender ved den hellige skryftelige Kraftes Fuldkommenheds og Lettelse og bekjender ved de hellige Martyrer og Martyrinder, ved disse hellige Davids Pesalmer, som nu trende Gang(e) ere oplæste, og at naar jeg slaar paa denne Kobbernagle, som jeg haver fæst(et) i detteForfatternote: I det følgende enkelte formelle Afvigelser mellem T og W; enkelte Rettelser foretagne. Øie, som staar skrevet paa Væggen i alle Djævles Navn, 3 Slag til Ende, at I strax udvælte det Tyvens Øie, som haver staalet fra denne N.N. I Navn Gud Faders, Søn og Helligaand. Amen.

Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Gud er almægtig Gud, Djævelens Overvinder, regjerer nu dette Djævelens at bestilte. Amen.

Derefter naar dette er gjort altsammen, skal du endelig slutte med:

Vor Gud han er saa fast en Borg.


[No. 1376.] At slaa ud Øine. f.

(Optegnet efter Folkemunde af Jørg. Moe).

Valle, Sætersdal 1847.

Troldmanden tager Isteret af en hvid Høne, lidt Kviksølv og en Draabe Mandsblod og rører sammen. Med denne Salve tegnes paa Væggen et Øie. Saa tager han en Kobbernagle, som er slaaet i 3 Slag og sætter den en Søndagsmorgen, før Solen er oppe, paa Øiet. Derpaa anraaber han Djævlene Honagag, Harpiut og Ner og beder en af dem fordærve Øiet paa den, som har gjort det, han vil straffe, idet han siger:

E formaner dig i den trefold. Guds Kraft, at du vil fordærve o. s. v.

Derpaa maa Aanden igjen bindes. For at det kan ske, haager Troldmanden 3 Skridt tilbage og slaar 3 Kors for sig, et for Pande, et for Bryst og et for Fødder. Derpaa siger han: I den hellige Trefoldigheds (Navne nævnes) Kraft sætter jeg dig atter i de Baand, du har været bundet med, og som binde dig skal til Dommens Dag. Derpaa læses Fadervor. Og der endes med:

Vor Gud han er saa fast en Borg.


[No. 1376.] Konst at slaa Øiet ud paa den, som har stjaalet fra dig eller andre. g.

(Efter U).

? 1790.

Tag det hvide af et Æg, Kviksølv og Kridt, riv det tilsammen, som man river en Farve, og skriv dermed et Ansigt paa en Væg med 2 Øine (Tag) saa en Kobbernagle eller af Staal eller af Jern, som er smedet paa 3 Søndage eller Torsdage, Morgen førend Solen opgaar, i F… Navn, og sæt Sømmet i det ene Øie og læs 3 Gange: Gud forbarme dig over mig etc., 3 Gange Fader vor etc., Af det dybe raaber jeg Herre til dig etc.; i lige Maade:

Jeg tror paa Gud Fader etc., hil være dig du Dronning etc.; dernæst Fader vor. Opregn saa disse efterfølgende Djævlers Navne: Laban, Bilathe, Sadrat, Astrat, Baal, Bellzebu, Sabal, Sixbrat, Zitzboll, Leibi, Bambale, Agrabor! Nu I Djævle og Høvdinger af Helvede, jeg formaner eder alle ved den almægtigste Gud, ved hans velsignede Moder Maria, ved hans hellige og høieste Domstol, ved den yderste Dommedag, ved de tolv Himmelstegn, ved de 5 hellige Trefoldigheds Segl og Indsegl. Item formaner eder ved Sol og Maane, Stjerner og Planeter, ved de 3 Jernnagler, som gjennemgik vor Herres Jesu Hænder og Fødder; item jeg formaner eder ved de hellige Stjerner, som ledte de 3 vise Konger af Øster-Rige til Bethlehem med deres gudelige Offer, Guld, Røgelse og Myrrha; jeg formaner eder alle Djævle og Helvedes Høvdinger formedelst Gud Fader, Søn og værdig Helligaand og ved alle Himlens Hærskarers Mangfoldighed, at den, som er sand skyldig og bortført haver mit – hans eller hendes N.Ns. – Gods eller Penge, som Gud har forlenet N.N. med, jeg nu maa og skade-slaa et af hans Øine ud med disse Djævlers Paakaldelse:

Eli, Elnog og Ybam, eller F… Navn. Og saa dermed slaa det første Slag i Djævelens Navn paa Sømmet midt i Øiestenen; i lige Maade anden og tredie Gang skal det læses som før er skrevet, og ligesom tilforn slaaes Sømmet anden og tredie Gang midt igjennem Øiestenen med de før nævnde 3 Nagler. Saa gaar Øiet ud paa den, som er skyldig i dette Tyveri.


[No. 1376.] At slaa Øiet ud paa en Tyv. h.

(Efter NN*).

Eker c. 1850.

Tag et Stykke Papir og skriv et Øie omkring en Ring:

Illustrasjon

Tag en Haandfuld Jord ved Kirken, strø den omkring Øiet paa Papiret, dog skal Øiet ikke skjules. Tag saa en Kobber-Nagle og sæt paa Øiestenen og slaa derpaa 3 Slag med en Hammer i 3 Djævles Navn Bels. Den som stjal det N. fra N.N., hans Øie skal 1500 Djæv. gjennemslaa paa denne Stund.


[No. 1376.] [At slaa Øiet ud paa en Tyv.] i.

(Efter Y. Trykt i Skillings-Magasinet 1859 og i «Svarteboka» 1859).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Tag en Kobber-Nagle, som der er smiet paa 4 Søndagsmorgener. Tag saa det Hvide af et Æg samt Kvægsølv, bland det sammen og gjør deraf et Øie. Sæt saa Naglen paa samme Øie og slaa til i Fandens Navn.


[No. 1376.] Om at slaa Øiet ud paa en Tyv. k.

(Efter R).

Vestre Slidre c. 1780.

Sæt Naglen paa Øiet og sig for hvert Slag:

Hebre, sebre, Tudre

det skal uddrive ved Rubens Haand, ved San(k)te Hans Baand, ved Gud Fader, ved Gud Søn, ved Gud den Helligaand.


No. 1377. At komme en Tyv til at røbe sig selv

(Efter U).

? 1790.

Om han er i Huset, da skal du skrive paa en Væg 4 Øine. Tag saa en Kobbernagle,Forfatternote: U: Kølternagle. U*: Køller-Nagel. sæt den i de 3 Øine, tag en Hammer, bank saa derpaa, og nævn saa disse Ord:

Jeppel, Jaliischer, gaar, gaail;Forfatternote: Saa U*.

Saa giver han sig tilkjende.

Eller og sig disse Ord:

Du St. Paul og St. Goliath, du som kom Adam til at æde af det forbudne Træ, du skal og komme denne Tyv og Djævel til at gaa til sin Bekjendelse.

Men Gud F. S. og H. aand skal være herudefra. Saa bekjender han det.

Naar det er skeet, læs saa G. F. S. og H. A. Siden tilbage saaledes:

Dnaa. gilleh. Go Nøs, Redaf Dug.


No. 1378. Konst imod din arrigste Fjende, som har gjort dig mange Skjælmsstykker og har villet føre dig i Ulykke, da du dog er uskyldig, at hævne dig paa ham.

(Efter U. Trykt i Theol. Tidsskr.. R II, B X, Pag. 213).

? 1790.

Gjør som følger:

Mal med Kridt et Menniskes hele Korpus og Legeme paa et Egebræt eller Dæle 3 Torsdagsmorgener, førend Solen staar op, i F… Navn. Den første Torsdag gjør du Hovedet alt sammen med Halsen lige ned til Akslerne i F… Navn. Derpaa tager du din Flint eller Bøsse og lægger Krudt paa Fænghullet paa den i Fandens Navn og siger disse Ord med høi Røst:

Hør du Djævel led,
som er al Verden vredForfatternote: Saa U*. U: Reed.
denne N.N. skal du hævne, som har gjort mig Fortræd,
derfor skal du nyde hans Blod og Sved.
Du Lucifer, fule Aand,
lader jeg denne Flint første Gang
i dit Navn.

Hæng saa Flinten hen til videre.

Den anden Torsdags Morgen derefter maler du hans Arme og Bug og alt lige ned til Laarene i F… Navn, lægger saa Kuglen med Forladning iForfatternote: Saa U*. U: for. Bøssen i samme Navn og siger samme omskrevne Ord og heng saa med et Stykke Kridt paa hvad Sted og Lem paa Billedet, som du vilt have at din Fjende skal være vanfør paa og faa Skade paa sit Legeme, og sig igjen disse Ord, som oven anført, med høi Røst:

Hør du Djævel led,
som er al Verden vred,
denne N.N. skal hævnes, som har gjort mig Fortræd,
derfor skal du nyde hans Blod og Sved.

Skyd saa i Fandens Navn; saa bliver din Fjende skudt og vanfør paa samme Sted, ja om det end var hans Hjerte.


No. 1378. En Tyv at binde.

(Efter U).

? 1790.

Vor Herre J. Chr., i hvilket Navn jeg taler, sagde til sine Discipler: Hvilken I binder paa Jorden, skal og være bunden i Himmelen, og hvilken I løser paa Jorden, skal og være løs i Himmelen i Navn Gud F. og hans Søn og hans, som kaldes den Helligaand, SiloForfatternote: Saa U*. U: Solo. Adany, Elohim.

Vend dig om i Kredsen 3 Gange, gjør 3 Kors for dig. DeForfatternote: Herfra er Formelen, der er gjengivet efter U*, noget forvirret. give, fordi du haver bestjaalet mig, dermed at fornøie og vælte din Sjæl, at du staar stille og ikke gaar af Stedet, du er paa, indtil Solen, Maanen og Stjernerne viger fra Firmamentet. De, som bor i Helvede, binde dig med Lænker, indtil jeg tilfører dig Jesum af Nasareth.

Gjør igjen 3 Kors for dig: og de give dig den Skat og Løn med Domons og Satans Tilhængere, ved hvilket Navn Hedningerne vokser og formeres; dette skal dog være regnet mig for Synd til Retfærdighed.

Gjør igjen Kors dig ved J. Chr. Amen.


No. 1379. At fjetre en Tyv.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg maner og binder ved Bul + og Galex +, som er Regjerings-Herrer over alle Tyve og Tyverier paa Jorden, og ved Buken +; jeg klomserForfatternote: Korrektur. e: til kommer.

din Tand og Tunge,
dit Hjerte, Lever og Lunge,
baade Hænder og Ben.

Og det skal fuldkommes i Navn Bul +, Galex + og Buken +.

Ønse vater Die Daer Ziit In de Himmelen Gehelylcht vocde uven name.


No. 1380. At binde en Tyv eller en Mandraber.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg maner og binder den Tyv (Mandslet) N.N, at han ikke undkommer eller bort flyr, men skal staa saa fast som en Mur og ei at flytte en Fod. Og derfor skal Bul+, Galex+ og Buken+ tilklemme din Tand, Tunge, Hjerte, Lever og Lunge, baade Hænder og Ben, hver Aare og Sene, og det ved disse tre Navn. + + +

Ugartilok erholt og bansætte den Tyv, at han ikke bort løber eller undkommer eller undflyr, førend jeg hannem med mine Øine kan se og med min Tunge kan Forlov give.


4. At tvinge Tyven til at bringe det stjaalne tilbage.


No. 1381. a. Om du vil vide Sandhed efter Tyveri.

(Efter O).

Heland c. 1700.

Naar nogen haver staalet ifra dig eller fra nogen anden, da skal du tage en Pending i din Haand og gak til en rindende Elv, som rinder af Norden og i Sønden en Torsdagsaften, og kast saa den Penge udi Vandet og sig saa:

Jeg maner dig udaf Norden og Vand af Norden og Belsebuſs af Helvede med alt dit Selskab, at I nu tager denne Gave og lad denne Tyv aldrig have Ro eller Taal hverken sovendes eller vaagendes, førend han haver igjen baaret det, han haver staalet – nemlig det eller det, hvad du haver mistet – i 3 Navn. F. S. H.a.


[No. 1381.] b. At faa en Tyv til at bære hjem igjen.

(Efter T, W og e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.
Hadeland 1793.
Moland (Telemark) c. 1800.

Tag en Penge i din Haand og gak til et Vand, som rinder fra Sønden til Norden, og (det) skal skje en Tosdags-Aften:

Jeg maner dig Sol og Maane, at I ikke bærer denne Tyv.Forfatternote: Denne Sætning udelader W. Jeg maner dig, Lucifer med alt dit Selskab, jeg maner dig, Fanden af HelvedeForfatternote: W fortsætter: «som her foran i denne Boken staar afbildet». (kast saa Pengene i Vandet), at I ikke giver denne Tyv hverken Ro eller Hvile, førend han bærer mig igjen det, som han eller hun haver staalet fra N.N. Gud lade denne Tyv ikke faa nogen Logement,Forfatternote: Saa e. T og W: Lod enten af. Hvile eller Ro Dag, Aften eller Morgen! Lad hans Hjerte brænde som en Glød, der ikke udslukkes kan, og lad den Tyv blive urolig som en Vand-Bølge paa den hvide Strandbred, og før den Tyv tilbage med N., han haver staalet fra N.N., til det Sted og Plads, som han det udtaget haver, eller her til mig! Lad (det) fuldkommes og skje i de værste Djævles Navn, som ere i Helvedes Afgrund af Morderen.Forfatternote: Efter «Afgrund» fortsætter W: «Morderen den Vonde Sielf + Belsebul + Baal +.» + Corduomen + Richel + Janel + Behal + Balsebud + Kurg + Benneha + Amen.Forfatternote: Saa T og W.


[No. 1381.] c. At komme en Tyv til at bære hjem det, som staalet er.

(Efter NN., NN*, V, Z og d).

Hadeland 1789.
Sandeherred c. 1800.
Eker c. 1800 og c. 1850.
Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.

Tag en Skilling i din Haand og (kast den) i en Bæk, som rinder fra Synden til Norden en Søndags Morgen, før Sol opstaar; faldForfatternote: V: falt. paa dine Knæ og vend din Ryg mod Solen og begynd saa mane og sige:

Denne Gave giver jeg dig, du Gudinde Dalix,Forfatternote: V: Dallix; d: Dalex. som er regerende Herre over alle Tyve. Jeg maner dig ud af alle Vandkilder, udaf Evigheds Ende, at du skal ikke lade denne Tyv, som fra mig N.N. [heller denne Mand N.N.] haver staalet, have (Ro) hos dig Nat eller Dag, Tid eller Stund, ude eller inde, sovendis eller vaagendis, i Ny eller Nea inden 24 Timers Tid.

Jeg maner dig, Sol og Maane, at du ikke skin(n)er over denne Tyv, som haver staalet mit Gods [heller ifra denne N.N.], før han frem kommer.Forfatternote: Her ender d, hvis Redaktion er lidt afvigende i flere Enkeltheder.

Jeg maner dig, Lucifer og Anhang, at du fører mig denne Tyv tilbage igjen, som haver staalet mit Gods [heller ifra denne Mand N.N.] Intego Dommino gratio.Forfatternote: Z: interigo domino grato. NN: Inderie Domine qvota Amen.

Amen.

Læs saa denneForfatternote: V: dette. Forbandelse, medensForfatternote: V: men du staar paa Knæ: Den samme Forbandelse kan du læse for en, som er din Uven; da optørkis han. Da skal du læse det en Søndags Morgen, før Sol opgaar, 3 Gange. Men naar du vil gjøre hannem god igjen, da læs den første Formaning i denne Bog og nævn hans Navn.

Nu idag, som er den hellige Søndag over den ganske Verden, ljuser jeg denne Ve og Forbandelse over denne N. heller Tyv, som haver staalet mit Gods, indtil han fremkommer igjen med det, han haver staalet. Du skal være forbandet af alle Mennesker i Himmelen og paa Jorden. Jeg lyser Guds Forbandelse over denne Tyv, som haver staalet mit Gods, indtil du kommer med det, du haver staalet. Alle dine Veier og Gjerninger skal være forbandet. Du skal være bange og bedrøvet og aldrig faa nogen Husvalelse i denne Verden, indtil du fremkommer med det, du haver staalet. Herren skal slaa dig med 9 Plager, og dine Hænder og Fødder skal være forbandede. Herren skal slaa dig med Vildelse, Fransoser, Spedalskhed og Gul-Sot, saa du søger Raad og Trøst og aldrig finder det hos noget Men(n)iske. Du skal lide Ve og Pine, saa længe som Gud har en Dag i Himmelen. Herrens Vrede som en fortærende Ild skal opæde dig, og Guds Maledidelse og Forbandelse, Vrede og Hevn skal komme over dig, og alt det, du tager dig fore at gjøre imellem Hænderne, skal være forbandet. Du skal vogne med Banghed og Forskrækkelse og sove med Bedrøvelse og Sorig. Himmel og Jord og al den Del, som er i Himmelen, skal forbande dig og være dig vred og grum, indtil du kommer og bekjender det, du haver staalet. Fiskene i Havet og Dyrene, som krybe paa Marken, skal raabe Ve og Vagt over dig. Løv og Græs og alt det, Jorden bær, skal forbande dig, og al din Glæde skal omvendes til Sorg og Graad. Og alle Patriarker og Forfædre, Moses og Josef og David med alle Profeter skal klage paa dig for Guds strænge Dom. Du skal pløie og saa; men Ormene og Græshopper skal fortære det. Du skal brygge og bage, og andre skal fortære det, indtil du træder frem og bekjender det, du haver staalet. Du skal trænes og tørknes som Træ og visne som Græs, og ingen skal finde din Værelse. Du skal bygge og plante, og Herrens Ild og Vrede skal forstyrre dig. Du skal leve og være forskrækket, og ingen skal trøste dig. Helvedes Ve og Pine og den evige Fordømmelse skal være din Løn. Ja, jeg ljuser over dig alle Forbandelser, som Moses ljuste over Israels Børn i Ørken. Forbandet skal din Gaard og Grund være, indtil du fremkommer og bekjender det; du haver staalet. Forbandet skal din Gaard og Grund være, forbandet skal din Ager og Eng være, forbandet skal din Tunge være, forbandet skal dine Hænder og Fødder være, forbandet skal dit Legem og Sjel være, og alle Mennisker skal sige: Amen. – Saa skal alle disse Formaledidelser og Forbandelser komme over dig, indtil du kan besinde, at du haver N. C: staalen ifra Mennisken, din fattige Næste N.N.

Naar som du gjør efter, naar du haver læst dette foreskrevne, saa læs Besvær(g)elsen og gak saa din Vei og se ikke tilbage.

Her efter følger Besvær(g)elsen – læs pater noster engang før og engang efter:

Jeg besvær dig, du Gudinde Dalix, som er regerende Herre over alle Tyve, at du tilsteder 9 Djævels-Aander af dine Underhavende Tjenere, at denne Tyv under 24 Timers Tid fremkommer med det, han haver staalet. I Belsebus Navn. Amen.Forfatternote: I de to Haandskrifter V og Z kun faa og uvæsentlige Afvigelser. «Forbandelsen» er i NN meget kortere redigeret. Efter «Amen» fortsætter NN saaledes: Naar du læser dette, saa gaa din Vei og se dig intet tilbage. / Naar du er hjemkommen, og Tyven er kommen og lagt Godset for dine Fødder, saa skal du betegne dig med Jesu Kors, fordi det staar skrevet i Fandens Navn og Vold. Vis saa Tyven bort i 3 Fandens Navn. Læs saa den 6te, 51de og 130te Kong Davids Salme og syng saa den Salme: Vor Gud han er saa fast en Borg.


[No. 1381.] d. Om at faa se en (Tyv i) Vand.

(Efter R).

Vestre Slidre c. 1780.

Gak en Søndags Morgen, før Solen gaar op, til en jordfast Sten ved en Bæk, som rinder fra Synden til Norden. Kast en Kors-Skilling ned i Bækken, fald paa Knæ, vend din Ryg mod Solens Opgang, læs denne Formaning 3 Gange:

Jeg maner og besvær(g)er dig, du Asmodeus, Bilial, Astarot, Bellial, at de skal ikke lade denne Tyv, som haver staalet mit Gods, ikke (have) Ro, Tid eller Sted, (soven)des eller vaagendes. Jeg formaner Sol og Maane, at de ikke skinner paa denne Tyv, som haver staalet mit Gods og Eiendele, førend han lægger det paa det Sted, som han tog det. Jeg maner Asmodeus, Belial, Astarot, at de skal raade over hans Legem, men ikke over hans Sjel, de skal raade over hans Gods, men ikke over hans Sjel. Gud Fader og Gud Søn forbande denne Tyv! Alle Helgen forbande denne Tyv! Hver en Draabe Vand forba(nde ham), hvert et Sand-Korn forbande ham, alle Evangelium og de hellige Profeter forbande denne Tyv, indtil han lægger mit Gods paa det Sted, som han tog det! Jeg (maner) dig, Asmodeus, ud af det hede Helvede, jeg maner Eder ud af alle Vandkilder, at de skal raade over denne Tyv, men ikke over hans Sjel. Ja, saa snart som Jesus helbredede den blodsottige Kvinde, ja (saa sna)rt Jesus spisede (4000) Mand, saa snart som Jesus spisede dem med Manna, ja saa snart som Jesum drev en Djævel ud, ja saa snart som Jesum frelsede dem i Løve-Kulen, ja saa snart som Jesum opvakte de Døde, ja saa snart som Jesum stod op af de Døde paa Korset Illustrasjon Og naar du faar mig at se, da skal dit Ansigt være halvt rødt og halvt hvidt

Pior, Lucif(er)
Belial Astarot
Prima Reus
Amen, Amen, Amen.

Illustrasjon


[No. 1381.] e. At mane Tyven til at bære det stjaalne tilbage.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Tag en + Hvid eller Skilling og gak til en Bæk, som rinder i Norden en Thorsdags Aften ved Solens Nedgang, og kast Pengene udi Vandet og sig:

Jeg formaner Eder, I Helvedes Aander, at I tager denne Tyv, som haver stjaalet, og aldrig at lade ham have Ro eller Hvile og Lise, førend han bærer det igjen, som han har stjaalet. Jeg formaner dig, Lucifer, at du ikke tøver længere, men strax lader ham bære det igjen, som han har stjaalet. Jeg formaner dig 2den og tredie Gang, du Lucifer, at du tilligemed alle Helvedes Aander, at I lader denne Tyv aldrig Ro eller Lise Nat eller Dag, sovendes eller vaagendes o. s. v., førend han haver baaret hjem det stjaalne N.N.

In nomini patris et fili et speritus sancti. Amen.


No. 1382. Konst at aabenbare Tyve og komme dem i Ulykke og Fortræd.

(Efter U).

? 1790.

En Torsdags Middag, eller naar du kan se, at Solen er lige i Middagslinjen samme Dag, da skal du være hos en Kilde eller Strøm fra en Kilde, som render fra Norden og i Synden, og da skal du have i din Haand en unyt Penge eller Eneste-Skilling. Se i Vandet først og sig 3 Gange disse Ord med høi Røst:

Jeg besværger dig, Cyprian af Øster, Cyprian af Vester, Cyprian af Synder, Cyprian af Norden, i N. G. F. G. S. og G. den H. A., at du ikke sker Hvile eller Ro i Himmelen, under Himmelen, ei heller paa Jorden, førend den Tyv bliver aabenbaret eller bær tilbage igjen det, han har stjaalet, – som stjaalet haver mit – hans eller hendes N.N.s – Gods eller Penge.

– Her siges, hvad Tyven har stjaalet, derhos nævnes dens Navn, som eier Godset, paa den og den Dag, Tid eller Nat; og for hver Gang, du nævner Østen, Vesten, Synden eller Norden, skal du vende dig om til den venstre Side og udsige oven skrevne Ord. –

Og naar du har udsagt det alt 3 Gange, kaster du Pengen i Vandet og gaa 9 Trin tilbage fra Kilden eller Strømmen. Vend dig saa om, og gaa strax derfra, og se dig ikke tilbage.

NB. Dette gjøres ikke mere for hvert Tyveri end en Gang og det den første Torsdag, som mulig er, efterat man har faaet at vide, at det er bortstjaalet.

Probieret tidt og ofte.


No. 1383. At vise igjen, hvad en Tyv har stjaalet.

(Efter U).

? 1790.

Tag et Spand Vand og sæt (det) for dig en Torsdag Morgen, før end Solen gaar op, og læs disse Ord:

O Harpus’ af Synden,
O Trilli af Norden,
O Prius af Østen,
O Veris af Vesten,
og I alle fire Verdens Djævle!

Leder mig den Tyv hid, som har stjaalet det fra mig.

Og nævn saa, hvad som er stjaalen. Kast saa gloendes Ild ud i Vandet tre Gange. Saa skal Tyven komme til dig med Kosterne og vil endelig have noget at drikke, men du maa ikke give ham at drikke. Thi han skal strax styrte, dersom han fik at drikke.

NB. Du maa intet andet Lys have tændt end den Ild, som ligger paa Skorstenen, og du skal være ganske alene. Du skal staa nøgen op i F… Navn, tage det Spand Vand i F… Navn, gjør Ild paa i F… Navn, og alt hvad du gjør, (skal gjøres) i F… Navn, indtil det altsammen er overstaaet og Djævlerne er borte. Saa kan du slukke Ilden i Jesu Navn. Og du skal være ganske nøgen fra det første indtil det sidste.


No. 1384. Naar der er stjaalet fra dig eller nogen anden.

(Efter U).

? 1790.

Saa vend dig ret hen i Norden, og læs disse efterfølgende KorsensForfatternote: U: Kaasens. Formaninger med høi Røst, og det skal være paaForfatternote: U: gaa. et enlig Sted, naar du det gjør:

Jeg besværger Eder, Antoagus, Sacluch ved Eders yderste Høvding, Lucifer Beelsebub, ved den Magt, som eder er given over Tyven, at I ikke tilsteder den Tyv, som har (stjaalet) dette Gods eller Penge fra denne Mand N.N., nogen Ret til at staa eller gaa, sove eller hvile sig noget, førend han bær tilbage det, han (har stjaalet) fra denne Mand N.N., og byder jeg over hannem ved dette høieste Navn. DrukketForfatternote: Her maa noget være udeglemt. med rød Vin, hvorudi gloende Ild 9 Gange er slukket.


No. 1385 [At mane Tyven til at bære det stjaalne tilbage.]

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Læs denne Formaning over et rindende Vand en Thorsdag, førend Solen gaar op, og vend dit Ansigt i Sønden og siden (i) Vesten, saa og i Nord; og læs denne Formaning siddendes paa dine Knæ:

Jeg maner dig, Sol, Maane og Stjerner og Planeter og alle himmelske Firmamenters Kræfter, aldrig at skinne over denne Tyv, som haver stjaalet dette N.N. Og hans Blod skal gjøre ham saa bange, som Kristus var den Tid, han led Pine og Død paa Korset; og hans Blod løbe om hannem og omkring hans Hjerte og aldrig stilles eller have Ro mere end dette rindendes Vand under mine Knæ, førend igjen bæres det, han haver staalet. In nomini patris et fili et speritus sancti. Amen.


No. 1386. At vise igjen.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Tag et Spand Vand og kast en Glo derudi og sig saa disse Ord over Vandet:

Af Øster led den Tyv led den Tyv hid, som haver stjaalet dette (N.N.). – Og saa fremdeles fra Sønden og Norden siges samme Ord. – Lad ham aldrig sove eller have Hvile eller Ro, førend han bærer det igjen, det stjaalne. Jeg maner dig af Guds Kraft, maner dig, Foged af Helvede, Lucifer og Beelsebub, at du nu strax med alt dit Helvedes Selskab og onde Aander – at du nu ikke tilsteder dette Menniske Ro eller Hvile paa Jord, i Hus eller udenfor, førend han har hjem baaret det stjaalne. Thi han er i Eders Vold. Lad ham derfor ingen Lise faa i sine Lemmer sovendes eller vaagendes, førend han bær N.N. Det er det, jeg her med Eder strængeligen befaler, at I skal tvinge ham at bære igjen N.N. Ved Jesum Kristum! Amen.


No. 1387. a. At mane en Tyv tilbage, hvor han haver staalet.

(Efter A, M No. 6, N, [ogsaa afskrevet i N*], NN, NN*, T og e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.
Moland (Telemark) c. 1800.
Eker c. 1800 og 1850.
Urskog 1815.
Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800 og c. 1820.
Gausdal 1880.

Jeg N.N. maner Eder IForfatternote: M: Eder. Djævle, som altid haver Magt og VoldForfatternote: Saa M og T. A: paa Jorden og vel at (= Vælde at). og atForfatternote: Saa M. A: velat (cfr. Anm. No. 2). binde paa Jorden, som detForfatternote: A og T om. det er bunden i Helvede.Forfatternote: Saa M. A og T: Himmelen og Helvede. Jeg maner Eder, at I nu binderForfatternote: Saa M og T. A: leder. dette Menneske, som haver staalet fra N.N. JegForfatternote: Saa A og T. M: Ja jeg. maner Eder Djævle ved Himmel og Jord, at I ikke lader dette Menneske, som det N.Forfatternote: Saa M og T. A: dette. haver staalet fra N.N., haveForfatternote: Konjektur. A og T: ei haver. M: saa at han ei skal have. Rolighed eller Lise i Hjertet eller Sind, i Villien eller Tanker,Forfatternote: Saa A og T. M: i Hjertet, ja ei Hvile Tanker. sovende eller vaagende, gangendes eller ridendes, at han aldrig trivesForfatternote: Saa A. M og T: skal trives. paa Jorden, førend han bær tilbage det,Forfatternote: Saa M. A om. det. T: leverer tilbage igjen det. som han haver staalet ifraForfatternote: Saa M og T. A om. ifra. N.N. Og jeg besværgerForfatternote: M: Saa besværger jeg. T: Og besvær jeg o. s. v. Eder, I ondeForfatternote: Saa M og T. A: andre. Aander, ved Gud Fader, SønForfatternote: Saa M. A om. Søn. T om. Gud Fader – Helligaand og den Helligaand, ved Guds MajestætsForfatternote: Saa A. M om. Majestæt. T om. Magt. Magt og Kraft, ved Sol og Maane og Stjerner, at deForfatternote: Saa A. M om. de. T: I. skal aldrig haveForfatternote: Saa T og M. A: lade ham have. Hvile eller Ro i Helvede eller paa Jorderig,Forfatternote: Istedetfor: i Helvede – Jorderig (M) har A: i Helvede eller Afgrunden og ellers i Helvede eller paa Jordens Rige. F: Helvede eller Jorderig. førend I faar ført dette Menneske tilbageForfatternote: Saa A. M og T om. tilbage. til mig,Forfatternote: Saa A og T. M om. mig. som haver staalet fraForfatternote: Saa M og T. A om. ifra. N.N. Amen.Forfatternote: Saa T. M om. Amen og fortsætter: ved o. s. v. A om. Amen. Abreham, Isach og Jocob. OgForfatternote: Saa A og T. M om. og. Salomon den vise, som ingen kunde nogen igjendrive, skal disse paatvinge under detForfatternote: Istedetfor: disse paatvinge – det (M) har A: jeg paatvinge, O du. – T: skal dig paa finde det du hellige +. hellige Kors,Forfatternote: Saa M. A: + + +. som var gravet i det hellige Bjerg i Kalvanas,Forfatternote: Saa M. A og NN samt NN* og e: Kalvana. T: Kalvan da. hvilketForfatternote: Saa N. A om. hvilket. Dronningen HelenaForfatternote: Saa A. M: Hellena Dronningen. T: hvilken Hellina Dronning o. s. v. først paafan(d)t, hvilket hun og tilbad.Forfatternote: Saa M og T. A: hvilken og hun og tillod. T tilføier «saa» efter «tilbad» O duForfatternote: Saa A. M: og det. hellige +, læg denne Tyv Veien for somForfatternote: A: Veien fra hin o. s. v. M: ved en for som o. s. v. T her meget korrumperet. Dag og Nat! + Paa den Vei, som vor Herre Jesus gik paa til sin uskyldige Død og Pine,Forfatternote: Istedetfor Paa – og Pine(A) har M: til sin uskyldige før denne Tyv hid fra Vester! Vor Herre Jesus Kristus, før denne Tyv hid fra Øster! Vor Herre Jesus Kristus, før denne Tyv hid fra Norden igjen! Vor Herre Jesus Kristus + + +, før denne Tyv hid fra Sønder.Forfatternote: M om. før – Sønder og tidligere: før – Øster. – Istedetfor Vester og Norden (A) har M: det vestre og det nordre. Vor Herre Jesus Kristus + + +!Forfatternote: Saa A. M om. de 3 Kors og har de forudgaaende Ord i denne Form: «Vor Herre Jesu Christi». Jeg manerForfatternote: Saa A. M fortsætter: og besværger. Eder I Engle, Patriarker og Profeter, Malebeb,Forfatternote: Saa A. M: hellige og Malbulle. T: May Beller. NN og NN*: Asayebele. alle hans Enker, Jomfruer og KvinderForfatternote: Saa T. A og N: Gudinder. under Guds MajestætsForfatternote: A om. Majestæts. Kraft og Magt, at I straxen lader den Tyv kommeForfatternote: Istedetfor: lader – komme (N) har M: aflader den Tyv. hid til mig. Jeg maner dig, Sol, Maane og Himmelens Stjerner, at deForfatternote: Saa A. N: i. ikke skinner overForfatternote: Saa M. A: paa. denne Tyv,Forfatternote: Efter Tyv fortsætter A: eller over ham. men fortærer Vandet, at han ikke over det kommer, eller rømmer.Forfatternote: Istedetfor: at han – rømme (A) har M: bærer ham over det. T sætter «Amen» efter «kommer». NN og NN* ender Formularen her med at tilføie Treenighedens Navn. NB! Fuldkommes og ske detForfatternote: Saa A. M: Som fuldkommen sker. i det verste Djævelens Navn, som erForfatternote: Saa M. A om. er. i Helvedes Afgrund + + +.

Saa raaber du disse Afgrunds Fyrster, som følger:Forfatternote: M: om. Saa raaber – følger.

Asmodum +. CordeForfatternote: Saa A. M: Chordi. e: Cordi. + + + +. Norman +. ReichelForfatternote: Saa A, N og e. M: Rikel. + + +.
JachelForfatternote: Saa A og e. M: Jarel. + + +. Belial + + +. BeelsebuForfatternote: Saa A. e: Belesebub. N: Bælsebub. + + + +.
DisaelForfatternote: Saa A. e: Diefael. M: Deivel. Foran Diefael indskyder e: Cweurg +. + + +. BuseForfatternote: Saa A, e: Bufo. M: Bu Fa. NB. Nogen Uoverensstemmelse i Korsenes Antal hos M, der foreskriver, at der efter Norman skal staa 2, efter Belsebub 3, efter Djævel 2 og efter Bu Fa 5 Kors. De øvrige stemmer. + + +.


[No. 1387.] b. Udmaninger.

(Efter N [ogsaa afskrevet i N*], NN og NN*).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.
Eker c. 1800 og c. 1850.

Jeg N.N. maner Eder ud IForfatternote: N: it. DiaboliForfatternote: N: Diabolu. Selskab, som altid haver Magt paa Jorden og i Helvede at binde, som er er bundet i Himmelen. Jeg maner Eder ud, at I binder det Menneske, som det N. haver fra N. Jeg maner Eder ud, I Djævle ved Himmel og Jord, at I ikke (lader den), som N.N. haver stjaalet fra N.N., have Lise eller Ro i Hjerte, Sjel og Sind eller Tanker, sovendes eller vaagendes, og at han ikke kan trives paa Jorden, gaaendes eller staaendes, siddendes eller ridendes, førend han bærer det hjem, som han haver staalet fra N.N. Og besværger Eder, I Lucifers Selskab ved Gud Fader, Guds Søn og Gud den Helligaand og ved Guds Majestæt, ved Sol, Maane, Stjerner og Kometer, at I aldrig skal give Eder Ro eller Hvile paa heller i Jorden, førend I har ført det Menneske hid, som det haver staalet fra N.N. Abrahams, Isak(s), Salomons Gud, ja Salimons, som vidste lang Tid forud om det +, som Jesus skulde hænge paa, det som han udtog til Templets Bygning. Men som det Træ intet kunde skikke sig dertil i nogen Maade, blev det taget i Jorden indtil Kresti Tid; da blev det udtaget og brugt; men siden en lang Tid derefter blev det fundet af Helena, Keiser Konstantins Moder,Forfatternote: N: Allun Kien Constjin Meder. da det havde ligget gravet (ned) i det Bjerg Calvana.Forfatternote: N: Vana. NN. fortsætter efter «Calvana»: samme Kors tilbad Helena. Led den Tyv den hid Vei, som vor Herre Jesus gik paa til sin uskyldige Død; før det Menneske, den Tyv, fra Norden her ved Kristi Kors, før den Tyv fra Vesten her. Jeg maner og besværger Eder I Patriarker, I Engle, I Profeter, Martyrer og Discipler, alle hans kjære Jomfruer og Gudinder under Guds høieste Majestæts Magt og Kraft I strax lader den Tyv til N.N. eller til mig. Jeg maner dig Sol og Maane, at I ikke skinner paa denne Tyv mer, før (han) bærer tilbage det, som han har staalet fra N.N. Og dette skal ske i de værste Djævles Navn, som er i Helvede, disse:Forfatternote: NN fortsætter efter «disse»: 10 Stykker. 1) Asmedeus, 2) Jordil, 3) Normod, 4) Belsebul, 5) Jocel, 6) Bellecu, 7) Biul, 8) Viuug, 9) Dulsil, 10) Bufo.

 • 1. Asmedæus +
 • 2. Ivedil +
 • 3. Normod +
 • 4. Belsebub +
 • 5. Jakkel +
 • 6. Bellecu +
 • 7. Wuung +
 • 8. Bikkel +
 • 9. Duboel +

Naar du først har manet dem ud, skal du trø tre Trin tilbage og betegne dig med Jesu + først for dit Hoved og saa for dit Brøst og saa for dine Fødder; derpaa læs Fadervor. Naar dette er gjort, siger du: I hvis Navn disse Djævle er løste af Helvede, i samme Navn farer du, du, du og dine Medbrødre, til Helvede og Afgrunden, som du og dine Brødre er dømte (til). Thi derfor vil jeg fortro mig udi Guds og Jesu Hænder, at han helliger det Rum, jeg staar paa. Reis nu, du Lucifer, med dit Selskab til det samme Rum, du kom i fra, og det i Jesu Navn og det i Navn Fader, S. og H. Aand. Syng saa den Salme: Vor Gud han er saa fast en Borg etc..Forfatternote: Slutningen, der i N er adskillig korrumperet, er gjengivet efter NN.


No. 1388. At fremmane Tyve.

(Efter NN. og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.

Tag et Spand Vand og kast en Glød deri og sig disse Ord over Vandet: O Sirax af Øster, led den Tyv hid, som haver stjaalet det N. fra N.N. O Parilis af Norden, led den Tyv hid, som haver stjaalet det N. fra N.N. Lad ham aldrig have Ro Dag eller Nat, sovende eller vaagende, førend han haver baaret hjem det, han haver stjaalet. Genrataler, Beatalegrie, O-Grisgrir, vis den Tyv hid, som haver stjaalet det N. fra N.N. Jeg maner dig, Lucifær og Beltzebub, med alt eders Selskab ved Gud Fader, Søn og Helligaand, ved Himmel og Jord og alt, derudi er, at denne ikke tøver længe, men stræb at være mig lydig og annamme ham, som haver stjaalet det N. fra N.N. og det inden 8 Timer. Det byder jeg eder strængelig ved den strænge Dom, som komme skal, naar dømmes skal levende og døde, at I straks annammer denne Tyv i deres Vold og lader ham ingen Ro eller Lise faa i sine Lemmer, hverken indvortes eller udvortes, sovendes eller vaagendes, førend han haver baaret hjem det det stjaalne N. Det er det, jeg byder ved Guds Navn og Kraft, at I tvinger ham haardeligen, at forderligst bær hjem igjen det, som han haver stjaalet fra N.N., ved Jesum Kristum, vor Herre. Amen.


No. 1389. At binde en Tyv (fjættre).

(Efter L).

Dovre 1864.

Tag dit eget Blod og skriv efterfølgende paa en Papirlap og stik ned i et Menneskeben og lægges paa det Sted, som du frygter for:

Illustrasjon


No. 1390. [At fremmane en Tyv.]

(Efter NN og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.

Tag et Stykke Papir og stryg det over med Svinefedt og læs denne Formaning 3 Gange, kast Papiret i Vand.

Jeg maner dig, onde Menneske, som haver stjaalet, ved Belzebub, Astalol og Asmedeus, som er regjerende Herre over alle Tyve. Gjør, at Løv og Græs og alt det, som skabt er paa Jorden, og alle skabte Ting skal forbande dig, din Fødelse, og din Daabs-Dag er forbandet, alt det, du foretager, er forbandet, indtil du bær hjem det, du haver stjaalet, eller bekjender det for Gud og Menneskene.

Læs denne og den Forbandelse, som staar ved No. 18 (i nærværende Udgave No. 1380 c) 3 Gange. Saa skal Tyvens Hjerte bæve, før han kommer. Naar Tyven kommer, skal du ikke snakke til ham et Ord, men læse denne Salme: Vor Gud han er saa fast en Borg. Og du skal faste til Middagen.


No. 1391. At Samvittigheden skal tvinge en Tyv til at bære staalne Sager tilbage.

(Efter Ø).

Ørskog c. 1830.

Man tager en Haandkværn i en Kjælder eller andet mørkt Hus en Torsdagsaften imellem 11 og 1 Slet og lægger en gloende Glød under Kværnen og maler baglænds med den venstre Haand og siger følgende Besværgelse:

Jeg N.N. besvær dig Beelsebub som Tyvens Regent, at du aldeles ikke lader (disse) dette Menneske, som haver staalet, faa nogen Ro eller Hvile i sin Samvittighed, førend han lægger for mig det, han haver staalet. Til saa hed og saa smaa, som jeg maler denne Glød, saa hed og saa smaa skal din Samvittighed brænde dig, indtil du lægger for mig, N.N., det du haver staalet, da jeg ogsaa besvær dig Lucifer som Tyvens Herskab ved Sol, Maane, Stjerner og Planeter samt de 4 Elementer, ved Lucifers Fald, Lænker og Fængsel, ja ved alle Helgeners og Martyrernes Hellighed, at (disse) dette Menneske, som haver staalet, maa pines og trænges, til han lægger tilbage for mig det staalne Gods. I Navn Gudfaders, Gud Søns og Gud den Helligaands. Amen.

Derpaa holdes lidt stille, og derefter læses Fadervor og den 8de Salme, saa er Aanden bunden.


No. 1392. a. At drive en Tyv tilbage.

(Efter A, N [ogsaa afskrevet i N*] og e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.
Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.
Urskog 1815.
Gausdal 1880.

Tag en Glod en Mandags Morgen og læg den i en Sennepskværn og drag avondt omkring med din venstre Haand og sig saa 3 Gange:Forfatternote: Saa A. N: 5 Gange. + + + Hafel, Agel, Iol, Hafel.Forfatternote: Saa A. N: Nasel, Hasel, Hasel tag Hasel, tag Hasel. e: Hafil Agel Toe Hafel. Men ligesom den Kværn gaar avondt om med denne Glod, ligesaa skal dette Menneske, som haver staalet fra N.N.; og ligesom denne Glod brænder, saa skal og dette Menneskes Hjerte brænde og aldrig udslukkes, føren(d) han bær hjem igjen det, som han haver staalet fra N.N. + + +.

Tag saa Gloden af Kværnen igjen og traa under din høire Fod og sig:

Saa Tyvens Hjerte skal brænde,Forfatternote: A: blive.
som denne Glod
under min Fod.Forfatternote: Ifølge N skal denne og foregaaende Linie hver gjentages 3 Gange, medens e foreskriver, at Ordene: «denne Glod» skal gjentages 3 Gange. / NB. Redaktionen i A, N og e afviger fra hinanden i nogle Enkeltheder – som Ordstilling o. s. v., uden at dog Meningen forandres.

I N. F. S. H. Amen.


[No. 1392.] b. At mane de onde Aander til at drive en Tyv tilbage med det, han haver staalet.

(Efter T, W, NN og NN* [2 Gange])

Hadeland 1793.
Moland (Telemark) c. 1800.
Eker c. 1800. og c. 1850.

Tag en Glod en Maandags-Morgen og læg i en Hand-Kværn og drag den bagvendesForfatternote: Saa T. W: avends. om med din venstre Haand, og sig saa fem Gange, som følger:

Horel, Agel, Tarvel.Forfatternote: Saa W. T: Hagelx agels T0 Kard Neer. NN og NN*: Hasel, agel Tosasel Neer. NN* No. 2: Hasel, Hasel, Hasel, Hasel, Hasel, Agel, Agel, Agel, Agel, Agel, Tag Hasel, tag Hasel, tag Hasel, tag Hasel, tag Hasel.

Ligesom denne Kværn gaar avindes omkring med den Glod, ligesaa skal og dette Menneskes Hjerte brændes og aldrig svales mere igjen, førend han kommer hid til mig og lægger fra sig det, han haver staalet.

Tag saa Gløden af Kværnen igjen og træd den under din høire FodForfatternote: Saa T. W: dine Fødder. og sig:

Øm skal det Hjerte blive, som haver staalet N., som denne Glød, der liggerForfatternote: Saa W. T: bliver. under min Fod. I Navn Gud Faader, Gu Søns og Gud den Helligaands. Amen.Forfatternote: Her ender Opskriften i NN og NN*.

Læs saa denne efterfølgende Formaning eller Besværelse 3 Gaa(n)ge:

(Her følger saa No. 1386 a indtil: «fortære Vandet, at han ei over det kommer». Derpaa sættes «Amen», hvorpaa Formularen fortsættes paa følgende Maade:)

Naar Tyven kommer, daa læs den 29de Pesalme og Fadervoret en Gang for og en Gang efter. Gaa saa din Vei og se ikke tilbage.

Og naar du kommer til dit Hus igjen, da læs disse Davids Pesalmer: Ak Herre, straf mig ikke i din Vrede. 2. Den Gud forbarme dig efter din Miskundhed. 3. Ak, hvi ere mine Fiender etc. – Ære være Gud Fader for hver Psalme.Forfatternote: Istedetfor: «Læs saa denne – hver Pesalme» har W: Læs saa denne Besværelse 3 Gange: Jeg maner eder I Dieflor, som hawer en stærk Vold og Magt, at I driver Tiuven til at bære tilbage det Stjaalne i Navn o. s. v. Amen. Læs saa den 29de Davids Pesalme og betægn dig i Jesu Navn med det hellige +.


[No. 1392.] c. At faa staalet Gods tilbage.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Tag selv anden 9 Glør en Thorsdag-Morgen og læg dem i Øiet paa en Senepskværn. Mal saa «advændt» omkring med den venstre Vaand og læs disse Ord 3 Gange:

Saffel, Agel, Tallafell, Seffel, Agel, Seffel, Egellugalet ell.

(Her følger saa Formular No. 1386 a fra Begyndelsen til: «bær tilbage det, som han haver stjaalet». Derpaa fortsættes saaledes:)

Og ligesom disse Glør brænder i alle Djævlers Navn, ligesaa skal og dette Menniskes Hjerte blusse og brænde med ulidelig Pine og Smerte og aldrig aflade, som dette har stjaalet, førend han faar hjembaaret det (N.N.), som han har stjaalet. Og ligesom denne Kvern gaar «advendt» omkring med disse brændende Glør i alle Djævlers Navn, ligesaa skal denne Tyv, som dette (N.N.) har stjaalet, gaa tilbage igjen med det, han har stjaalet her, førend han enten æder eller drikker, hviler eller sover, i alle Djævlers Navn. Amen.

Tag saa en Glød af Kværnen, læg den under din høire Fod og sig:

Saa skal dit Hjerte blive, som dette (N.N.) har stjaalet, som denne Glød bliver under min høire Fod. I alle Djævlers Navn. Amen.

Gjør dette 9 Gange med samme 9 Glør. Gak siden ud af Huset og luk Døren til efter dig og se dig ikke tilbage. Saa kommer Tyven samme Dag og begjær af dig Mad, Øl eller Ild enten tillaans eller tilkjøbs. Men lad ham aldeles intet bekomme. Da skal du se din Lyst paa ham her, med hvad Suk og Jammer han strax skal lægge det fra sig.


No. 1393. At fjetre en Landløber.

(Efter A, NN, NN*, V, a og e).

Jeløen (Rygge) c. 1780
Hadeland 1789.
Eker c. 1800 og c. 1850.
Urskog. 1815.
Fron (Gbdl.) c. 1830.

Tag en KludForfatternote: Saa A og a. V: Traa. – e: en Klud, en Traad og hvat det er. af hans Klæder, om det ei er mere end en Traa,Forfatternote: V om. om det – Traa; a: eller en Klud. læg det i Øiet paa en Kværn og drag den 3 Gange vrangsølis!Forfatternote: Saa V. A: advundt; a: vrangs. Tag den saa igjen og gak ud paa Marken og kast det i Nord over Axelen og sig 3 Gange:

DuForfatternote: A: Fule. Djævel! Før mig dette Menneske tilbage, som denne Klud har aat.Forfatternote: NN og A: som har havt denne Traad paa sine Klæder. – V tilføier: i D: vi D: vi DN: a: i Djævelens Navn 3 Gange.

Saa kommer han igjen, om han var bandsat.Forfatternote: Udeladt i a. – i e enkelte uvæsentlige Afvigelser


No. 1394. a. Hvorledes en Tyv skal bære hjem igjen det, han har staalet.

(Efter F og Z. En Del af Formularen trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 212).

Tinn c. 1650.
Sandeherred c. 1800.

Gak paa Kirkegaarden i 3 Torsdagsaftener og tag et dødt Menniskens Ben hver Aften, og giv gran(d)givelig Agt paa den Sten ved Solsens Nedgang og slaa paa Stenen med Benet og besvær(g), som følger:

Wito Hwor* Warst.
Du som stal mig N.N. ifra!
Det første jeg gjør dig til Men,
da ganger jeg mig til en jordfast Sten
og tager med mig de 3 døde Man(d)s Ben.
Hvad jeg skal gjøre,
det skal du visseligen faa at høre,
saa snart du tænker at bære hjem
det, du har staalet. Alt som den Kværn,

der løber omkring og maler, du skalt i(n)gen Søvn saa rolig faa at sove. Du skalt ikke din Mad æde, før du bær det igjen, det, du stal, og læg(g)er det i det Rum N.N.

Konning Lucifer i det hede Helvede
monne være
en Herre.
Han skal komme med de Orme graa.
Du skal være saa længe paa
en Fjerdings Vei,
du skal lade dit Vand
9 Gange, kommer du ikke
paa den Dag N. som skrevet staar,
da stevner jeg alle de Djævle i Helvedes Gaar(d).

Og saa skal de have Magt paa din Krop og paa dit Gods, saa mange de onde kommer som Græs i Enge, som Løv paa Kviste og saa mange som Haar paa dit Hoved og som Blods Draaber i din Krop. Bær det paa det Sted og Rum N.N.

Og du skal aldrig blive den Onde kvit, før du faar mit Venskab. Jeg stævner dig igjennem Skog og dybe Dale, over Sø(e)r og rindende Vand. Der du faar mig at se, N. N, da skalt du have dit Mærke fra andre Mennisker, at halve dit Ansigt Illustrasjon skal være hvidt, den andre Hal(v)ten rødt.

Læs i lige Maade Udløsningen, som følger:

Jeg besværger Eder, I 7 faderløse Djævle, som er
           belsebub, grogon, sosten
           lupus, largus, beatrix
                     Heseky

og begjærer af dere 7 Djævle, at denne Tyv inden 24 Timers Tid bliver igjen dreven tilbage med sit Rov og Tyveri i Navn Satan, beselbuse, belial, astarot bebet Sisilo erebi bamale Rebob, alle Djævle som er i Helvede. Amen.

Bindelsen.Forfatternote: I lidt forkortet Form ogsaa anført i NN*.

Nu for Kristi 9 underlige Tegn + og 9 blodige ‡ jeg gjør for mig. Saa snart være de onde i Helvede igjen, saa snart være de onde i Helvede, som Christi omvend(t)e Vand til Vin, saa snart som Ch(risti) Domme talede, saa snart som den blodsottige Kvinde fik sin Hilse, som Christi spis(t)e 5000 Mand, som han opvakte de Døde, som de spedalske renses, som den Onde drives af Mennisken. Saa snart far I nu til Helvede, som Christi opstod fra de Døde Paaskemorgen. Saa snart far I nu til Helvede, som Gud kom til Verden, og saa snart som det sker, som Christi siger til en Beslutning, – saa snart som Jomfru Maria føder Sønnen Jesum Christum, saa snartForfatternote: Z, hvori enkelte uvæsentlige formelle Afvigelser, fortsætter herfra saaledes: ske det med Guds Ord in Nominii Patteries, fillii et Spiriti Sancti Amen. NN: in Nomine Patres et Fills et Spiritus Sancti. være det vist med Guds Ord. Amen.

Naar du gjør, som foresk(revet) staar, da gaar alting ret for sig.


[No. 1394.] b. [At bringe Tyven til at bære hjem det, han har stjaalet.]

(Efter NN*).

Eker c. 1850.

Gak paa Kirkegaarden i 3 Torsdagsaftener, tag et Dødningeben hver Gang, giv nøie Agt paa den Sted mod Solens Opgang. Tag saa med de 3 Menneskeben og vend Ryggen mod Solens Nedgang og begynd saaledes:

Hvor var du fra, som stjal fra N.N.? Vil du nu bære det hjem igjen, saa ikke Mose Forbandelse kommer over dig? Men hvis du ikke det gjør, saa skal jeg udsætte 9 onde Aander, som skal drive dig frem foran sig, eller jeg dit Ansigts halve Del skal gjøre saa sort, at du skal bære Mærke til din Død.

Læs saa Besværgelsen som staar under No. 23 (se No. 1381 c).


No. 1395. At bringe Tyven tilbage med det staalne Gods.

(Efter d).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.

Tag en Snor og læg under den Dødes Kors og nævn hans Navn og derefter, at du er døbt i N. Gud Fader, Gud Søn og Gud den Helligaand. Dette kan du uforfalsket gjøre. Med dette er du vel forsikkret paa, at Tyven kommer tilbage med det, som er bortstaalet, til den Sted, som dette er berøvet fra.

Jeg maner dig, Lucifer og alt dit Selskab og Consorter, at du skal ikke have Fred hverken i Ny eller Neden, førend du (efter) tre Timer (i) Dag Aften haver (ført) tilbage den Tyv,Forfatternote: d: «den Være den Tyv». som haver staalet fra …f


5. a. At faa se Tyven i Vand. b. At opdage Tyven ved Hjælp af Ost. c. At faa se sin Kjæreste.


No. 1396. a. Om at se en Tyv i Van(d).

(Efter F, NN, NN* Y og e).

Tinn c. 1650.
Bø (Vesteraal) c. 1770.
Jeløen (Rygge) c. 1780.
Eker, c. 1800 og c. 1850.

Membra fiat tasit nam cum tempus alliqvo sunt.Forfatternote: Efter F. I Y lyder Latinen saa: Membra Fiata Set Linuni, Cum Tempus aliqvot Sunt. I NN og NN*: Siata sit Conomlum Templis, aliqve. – e: Simbra = Fiat = Fasit = Nameum = Dempus Aliqvam Tinut +

Skriv disse Ord paa etForfatternote: F: en. Stykke Papir, og stryg den anden Side med Blyhvidt. Læg det saa under en jordfast Sten i 3 Torsdagsnætter. Tag det saa igjen og læg det i en Skaal Vand, og vend Skriften op. Sæt det saa i et mørk(t) Hus til Morgen. Gak saa til tidlig om Morgen; da finder du Tyvens Ansigt og Contrafey.


[No. 1396.] b. At se en Tyv i Vand.

(Efter M No. 5 [ogsaa afskrevet i N *], NN og NN *).

Skaabu (Kvikne) c. 1800.
Eker c. 1800 og c. 1850.
Gausdal 1880.

Skriv disse Ord paa et Stykke Papir:

Sembra Te at Foul Nalneum olix vium tiomrnt.Forfatternote: I NN (og NN *) lyder Indskriften saa: Mecumbra Finlensil, unurlum, Tempras, Alequo, Humb. Den som haver stjaalet mit eller denne Mands Gods, N. fra N.N., skal aabenbares i dette Vand udi Djævelens Navn. Amen.

Læg det saa under en jordfast Sten i 3 Torsdagsnætter. Tag det saa igjen og klin Blyhvidt paa den anden Side og vend Skriften og læg det saa i en Skaal Vand og sæt det fast med de 4 Hjørner. Da kan du se Tyvens Ansigt i 3 Timer.


No. 1397. a. Konst at se en Tyv i Vand.

(Efter M No. 7, NN og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.
Skaabu (Kvikne) c. 1830.

Tag et et ¼ Ark Papir, skriv disse Ord paa Papiret og læs dem saa efter:

Jeg byder Baal-PeorForfatternote: M: Baalpior. NN: Baal Piro. og LudsiferForfatternote: Saa M. NN: Luzifær og Bron. at fremsette dette Menneskes Ansigt paa dette Papir ved Kron sieonForfatternote: Saa M. NN: Pior, Siron. ved Sidrak, Misak og Abenego, som var kaste(d) i den gloende Ovn, og under de Ord, som den Herre Kristus talte paa Korsets Galje, og ved Lucifers Nedfald fra den høie Himmel og til Død og Fordømmelse, ja dette Menneske, som haver staaletForfatternote: NN fortsætter herfra saaledes: «fra N.N. i disse Djævles Navn: Baal, Pior, Lucifer, at fremsætte dette Menneskes Ansigt i dette Vand i Djævelens Navn. Amen.« mit Gods eller Penge, eller fra den Mand – udi tre Navn, G. F. S. og Hl.aand.

Og naar du har læst disse Ord paa Papiret, saa tag noget Blyhvidt og klin paa den bagerste Side paa Papiret, og et lidet Stykke Bly skal du lægge paa hver Snip, saa det skal synke til Bunden. Tag saa rindendes Vand af det, som rinder rigtig i Nord, og slaa saa i Bytten, saa det gaar et Par Fingre over Papiret; sæt det saa i et mørkt Hus Natten over; gak saa til Bytten tidlig om Morgenen. Saa finder du Tyvens Ansigt i Bytten. Brænd siden op Papiret.


[No. 1397.]b. At siaa en Tiuv uti Vatn.Forfatternote: Saa W. T: at se Tyv i Vand.

(Efter NN og NN *, T, W og Z).

Hadeland 1793.
Eker c. 1800 og c. 1850.
Moland (Telemark) c. 1800.
Sandeherred c. 1800.

Tag Fjerdeparten af et Ark Papir og skriv denne Formaning derpaa:

Jeg byder dig Paal Peor,Forfatternote: Saa W. T: Peer. LuciferForfatternote: W fortsætter: «Helvetes Regent». at fremsætte Menniskens Ansigt paa dette Papir ved Rion FlonForfatternote: Saa T. NN: Silon, Simion. og ved Sidrak,Forfatternote: Saa W. T: Sidradi. Mesek og Abednego,Forfatternote: Saa T: W: Abinieser. som var indkast i den gloende Ovn, og ved de syv Ord, vor Herre talte paa Korsets Galje, ved Lucifers Nedfald fra den høie Himmel til Helveds Død og Fordømmelse, at I viser migForfatternote: Istedetfor: «at I viser mig» (efter W) T: ja dette. det Menniske, som haver staalet fra mig N.N. ogForfatternote: Istedetfor: «og efterkommer – Bjudende» (efter W) har T: «i disse Djævles Navn: Baal Peer, Lucifer og Blor at fordre dette Menneskes Navn og Ansigt». – I Z er Besværgelsen noget længere, ligesom den ogsaa fortsættes med en Anvisning til at slaa Øiet ud paa Tyven derved, at man sætter en Nagle paa Øinene i Billedet og slaar paa den med en Hammer. I NN og NN* fortsættes saaledes: [firkant med bl.a. «Aurat Obud» repetert på 9 linjer] efterkommer min Besværing og mit Bjudende i Navn Gud Fader + Søns + og den Helligaands + Amen.

Tag saa Papiret og klin den anden Side over med Blyhvidt, tørk det saa vel mod Ilden; tag saa hvidt Vox og sæt i Hjørnet paa Papiret hvert saa stort som en Ært. Kom det saa i en Bøtte og fæst Papiret fast ved Bonden ved Voxet. Kom saa tre Finger høit Vand udi Bøtten, sæt saa Bøtten i et mørkt Hus Natten over. Gak saa om Morgenen tidlig til Bøtten igjen, før Solen opgaar. Daa finder du Tyvens Ansigt paa Papiret staaende ved tre Timers Tid. Brænd siden Papiret op.


No. 1398. At se en Tyv i Vand.

(Efter Y, NN og NN*).

Bø (Vesteraal) c. 1770.
Eker c. 1800 og c. 1850.

Tag et Stykke Papir og skriv disse Ord derpaa:

Den, som haver stjaalet N. fra N.N., (skal) her aaabenbares i dette Vand i Djævelens Navn. Amen.Forfatternote: Hermed slutter Opskriften i NN og NN *.

Stryg saa anden Side over med Blyhvidt, læg saa det Brev under en jordfast Sten i 3 Thorsdagsnætter et c. som oven anført. (Saa) ser du hans Ansigt i 2 Timer.


No. 1399. At se en Tyv i Vand.

(Efter NN*).

Eker c. 1850.

Skriv tre Aanders Navn paa Papir og læg under en jordfast Sten i 3 Torsdagsnætter; læg det saa i Vand paa samme Maade som før er sagt (i No. 1397 b).


No. 1400. [At se Tyven i Vand.]

(Efter NN og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.

Tag ¼ Ark Papir og skriv den Persons Navn, som du vil have frem og læs paa det 3 Gange, og det, han har stjaalet. Bestryg og fæst det i en Bytte med Kirke-Voks og slaa saa 3 Tommer Vand derpaa, sæt det i et mørkt Rum, gak til Bytten, for Solen opgaar, saa finder du Tyvens Kontrafei staaende i 3 Timer. Læs følgende Formaning over ham: «Jeg byder dig, Diabolus og Lucifer at fremsætte dette Menneskes Ansigt med de tre Mænd i den gloende Ovn og med de 7 Ord, som blev talt paa Korset.»

NB! Om du vil have ham til at bære hjem det, han har stjaalet, saa læs den Befaling over ham, som staar ved No. 7 (i denne Udgave No. 1386 a).


No. 1401 Vise Tyven i en Vandkop.

(Optegnet efter Folkemunde af Jørg. Moe).

Valle (Sætersdal) 1847.

En Torsdagskveld hensættes en Vandkop med 2 Finger tykt Vand i etsteds, hvor kun Troldmanden og den, der har mistet Godset, ved af. Der skal den staa om Natten. Tidlig om Morgenen gaar de hen og udtaler i Trefoldighedens Navn en Opfordring til, at Tyvens Lignelse skal vise sig.

(Opfordringsformelen mangler).


No. 1402. At tage Vand (for at opdage Tyven).

(Efter T).

Moland (Telemark) c. 1800.

Jeg vil bede Fadens Mester om Forlov at tage mig et Butel Vand til at aabenbare Tyven, som steler fra mig eller andre; men da vil jeg faa Forlov til at tage dette Vand i 9 Fandens Navne.


No. 1403. a. At se en Tyv i Vand.

(Efter N [ogsaa afskrevet i N*], I*, NN og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.
Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.
Romedal c. 1830.

Først gjør dig 3 Kors af RognteinForfatternote: N og I*: Rogntræ. og gak saa til en Bæk, som rinder fra Østen til Vesten en Fredagsmorgen, før Solen opgaar, og kast Korsene i Vandet og læg noget for, saa det ikke bortflyder. Læs disse efterfølgende Ord paa Korsene: Jeg maner dig og svær dig, du øverste Høvding Lucifer og den store Herre Germadtin,Forfatternote: N: Gernatein. at de af deres store Magt og Myndighed bær mig tilbage det stjaalne fra N., eller vis mig ham her i dette Vand, og at han maatte blive saa bister og gal i Sind og Hu, Hjerte og Tanker, saa at Jorden maatte skjælve og bæve under ham, og det i 15000 Djævles Navn.Forfatternote: Her ender Opskriften i N og I*.

Dette maa læses 3 Gange; men bliv ikke bange. Probatum er gjort og skeet.


[No. 1403.] b. At fremvise en Tyv i et Spand Vand.

(Efter P og Ø).Forfatternote: I Ø enkelte formelle Afvigelser fra P; Meningen helt den samme.

Storelvedal c. 1830.
Ørskog c. 1830.

Da skal du gaa en Thorsdagsaften til en Bæk, som rinder i fuld Nord og tage et Spand Vand, og der skal du lægge et Ben af en Tyvs Legeme, eller uforfalsket Spiritus vini, og saa begynder du at tælle Navnene, og naar du træffer Navnet, da bliver hans Ansigt staaende i Vandet. Og vil du have et vist Mærke paa ham, da skal du stikke med en Kniv efter hans venstre Øie. Saa skal det springe ud.


No. 1404. [At opdage en Tyv.]

(Efter O).

Høland c. 1700.

Skriv disse Djævle deres Navne paa et lidet Stykke Ost:

Sabion | Sision | Hioson.Forfatternote: Maaske: Stioson.

Og sig saa disse Ord.

Eder I Djævle maner jeg i Gud Faders Navn, Søn og Helligaands og om Maria Moder rene og om Guds strenge Dom, som over Eder skal gange, om Salomons Figure, med hvilke han Eder uddrev, at denne Tyv, som nu æder denne Ost af Roden og lader hannem voxe at hver kan se, han er en Tyv.


No. 1405 At faa sjaa Kjærasten sin.Forfatternote: Overskriften efter K.

(Efter M No. 4 a; ogsaa afskrevet i K.)

Skaabu (Kvikne) c. 1800.
Gausdal 1880.

Man tager et Spøs-Glas og Vand og Kvægsølv og det hvide af et Æg og blande isammen og sætter paa et lønligt Sted, og naar du sætter det ned, skal du sige:

«Dette sætter jeg ned i Fandens Navn
for han skal vise min Fæsting fram»

3 Gange og saa imod Solen, med (det) samme du sætter det fra dig.


No. 1406. [At faa se sin tilkommende Kjereste.]

(Redigeret efter Chr. Glückstad, Hitterdals Beskrivelse, Side 67).

Hitterdal 1878.

Man sætter sine Sko midt paa en Korsvei, helst Kirkevei, Kl. 9 om Aftenen med følgende Ord:

Jeg sætter mine Sko ned i Djævelens Navn,
og han skal føre min Kjæreste fram,Forfatternote: Glückstad: frem.
Klokken 12 mødes vi her.

Man gaar da hjem. Kl. 12 gaar man tilbage til sine Sko og faar der se sin Ægtemages Skikkelse staa i dem. Skikkelsen forsvinder, og Skoene tages tilbage.


No. 1407. At sidde i Julestuen.

(Redigeret efter I. E. Nielsen, Segnir fraa Hallingdal, Side 63).

Hallingdal 1868.

Om Juleaften maa man opholde sig i et mørkt, særskilt Hus, som der hverken er Vand eller Varme i, med tilbundne Øine. Naar de øvrige Folk paa Gaarden har siddet tilbords for anden Gang, gaar en af Folkene til ham, fører ham ind i Stuen og løser Bindet fra hans Øine. Han sætter sig da i Høisædet; paa Bordet staar Lys, en Ølskaal, en Melkeskaal og en Vandskaal. Ganske allene tager han nu tilorde og siger:

Eg set meg ne i Tremens Nabn,
fyr han ska syne me mi tekomandes Kønu fram.

Om en Stund begynder det at knage i Væggene, Lignelsen af hans vordende Hustru viser sig. Efter den Skaal, hun drikker af, kan han skjønne, enten de blir rige, middels velstaaende eller fattige. Er Lignelsen meget sved, betyder det, at hun har lang Vei at at fare.


No. 1408. At faa sjaa Kjærasten sin.

(Efter K og c).

Kvikne 1880.
Flaa (Hallingdal) 1889.

Set deg ned i Kjellaren ei Julnott og tak med deg 3 Glas: eit med Øl, eit med Brennvin og eit med Vatn, og med det sama du set deg, skal du segja:

«Her set eg meg ned i Fan’s Namn,
Saa han skal syne min Kjærast fram.»

Kjæresten kjem og tek eit taa Glasom. Tek han Ølglaset, blir det Velstand, tek’n Brennvinsglaset, blir han ein Drikkar. Vatsglaset betyr Fatikdom. Skal ein døia ugift, kjem det Likkistor, og Reipstubbor naar ein skal drepa seg sjøl.Forfatternote: Lidt vildøftigere redigeret i c, der foreskriver, at Fremmaningen skal skal ske ude, uden for ens Hus, og som ender med Oplysning om, at den fremmanede Kjæreste blev meget medtaget af at vise sig, «fik Opkastning og forfærdelige Smerter og Muskeltrækninger».


6. At vinde i Rettergang.

(Paavirket af Gruppe V).


No. 1409. At vinde udi Rettergang.

(Efter A, F, NN, NN*, P, e og a (2 Gange). Tidligere trykt i Heyerdahls Urskogs Beskrivelse, Side 168).

Tinn c. 1650.
Rygge c. 1780.
Eker c. 1800 og 1850.
Urskog 1815.
Fron (Gbdl.) c. 1830.
Storelvedal c. 1830.

Først skal du om Morgenen, før Solen opgaar, gaa for din Uvens Stuedør. Tag der en liden Klud og spyt paa den 3 Gange og sig: Non me Astarot.Forfatternote: A: Nonne Astaral. NN: Norn, as Taral. P og a: Maane og svart: a2; Nom as Tarat. Naar du kommer for Retten, skal du holde Kluden i din høire Haand, og læg Tommelsfingeren udi Haanden og se tvært paa din Uven og sig saa:

«Jeg N.N.Forfatternote: F, NN, P og a om. N.N. ser dig med 6 Øine

de to erForfatternote: F, P og a samt NN om. er. mine,
de toForfatternote: A: de andre to. NN har blot: 2. er dine,
de toForfatternote: A: de andre to. NN har blot: 2. erForfatternote: F, P og a samt NN om. er. Fandens.
Du skal tie,
jeg skal tale,
med Lucifer(s) Lænker,
binder jeg din Mund og Tunge med,Forfatternote: Saa P. F tilføier: og Sans. A: Mund og Hjerte med Sands og Tunge. a: Tunge og Hjerte og ikke Fødder. NN sammendrager stærkt Slutningen.
at du ikke løsesForfatternote: A: at du ikke taler. P: og du skal ikke slippe løs. Det følgende adskillig korrumperet i a.
før jeg vil, –
dig til Skade,
mig til Gavn
i Navn

Agusti, Dech, Regritior og marti Pication Hadoch Sagene.Forfatternote: Dæmonnavnene i F lyder saaledes: Augosto doch Reliqvion og Hadoch og Slengene. I P: Augusto, dek Requition, Regelino og maasitian Haudou og Slegura. Amen. Noget lignende i NN og NN*. I a: Augusta, Dek Regelino og Masili am Hadou og Augera Amen. I a2: Aguste dek tei mortte silatto op hudne seglen. / Den prosaiske Begyndelse en Smule afvigende i F og P, men af samme Mening.


No. 1410 Om du skal gaa i Rette med nogen, som er din Kontrapart eller Uven.

(Efter O).

Høland c. 1700.

Naar du skal gaa til Tings, er kommen derhen, som Retten skal holdes, da skal du staa paa et lønligt Sted, som du kan se hannem, dog som han ser ikke dig. Og naar du ser hannem, skal du se vel til, at du kan faa hannem i Sigte saa, at du haver Solen paa din Ryg. Og sig saa disse Ord ved dig selv:

Jeg ser dig,
du ser ikke mig,
jeg haver din Tunge,
selv haver du dit Hoved.
Mine Ord skal gaa frem
og dine Ord skal staa tilbage

udi 3 Navn Pater, Filus, Spiritus + + +

Dernæst sig:

Jeg blæser over din Vrede, selv styrer jeg dine Tanker. Jeg ser paa dig med Ormens Øie, med et edderfuldt Hjerte, ved vor Herres Kraft!

Jeg en Ulv, du en Kalv! Du skal idag nedbukke for mig. Jeg skal være over dig. Du skal ikke mere tænke, tale eller gjøre end det, som jeg lyster at høre.

I 3 N + + +.


No. 1411. En Avinds-Bøn paa Tinget.

(Eftet A, NN* og a. Tidligere trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 183 fg.).

Urskog 1815.
Fron (Gbdl.) c. 1830.
Eker c. 1850.

Jeg gaar paa Gaarden ud idag;
der faar jeg min AvindsForfatternote: Saa a; A: Kvindes. Mand at se.
Jeg binder hans GaneForfatternote: Saa A. a: Gang; ligesaa NN*. med Ordene mine:
Jeg binder Haand og Fod,
jeg binder Ledemod,
jeg binder Lever og Lunge,
jeg binder Mund og Tunge.
Jomfru Maria skal skaffeForfatternote: NN*: tage.
fra hannem Maal i Munde,Forfatternote: A: Munden; a her og i det følgende korrumperet. Ligesaa NN*.
at han mig ei svare kunde.
Jeg skal tale for dig,
og du skal tie for mig.


No. 1412. [At binde Munden paa En for Retten.]

(Efter NN* og P).

Storelvedal c. 1830.
Eker c. 1850.

NB! Naar du gaar ind ad Døren, da sig:

Jeg oplukker nu denne Dør,
og jeg faar se min Avinds-Mand der indenfør.
Jeg skal nu fjætre hans Mund og Tunge,
Hjerte, Lever og Lunge,
Mit skal frem gaa,
han(s) skal tilbage staa,
og det i 3 Djævles Navn.Forfatternote: Opskriften er i NN* lidt forkortet.


7. a. Blodstemning. b. Ildstemning. c. At Buskaben ei skal traaes. d. For Tandværk.


No. 1413. Stemme Blod.Forfatternote: De hertil hørende Formularer bruges, naar man bander, idet man skjærer sig.

(Optegnet efter Folkemunde af Jørg. Moe).

Valle (Sætersdal) 1847.

De var tre Mand, til Thinge for,
dei vidste ret aa gali svor.
           Stat Blo,
           stat Blo,
som deres Sjæl i Helvete sto.


No. 1414. At standse Blod.

(Optegnet efter Folkemunde af Doktor O. Tybring).

? 1884.

Der for tre Mand til Things,
som vidste ret og vidned vrangt.
           Stat Blod,
som tre Mand i Helvede stod.


No. 1415. Stille Blod.

(Optegnet af Jørg. Moe efter Folkemunde).

Krødsherred 1853–63.


          Stat Blod
           stil Blod
som den Mand, der smurte sine Sko
           paa Langfredag
           og gik til Things
           og svor sin Ed:
           Faus, Paus, Beelsebul.
           Grov du en Grav
           i Helvedes Grav,
           detForfatternote: Vel = der. skal detForfatternote: Vel = du. staa fast
           til Dommedag.

(Skulde bruges, naar man havde bandet ved Djævelens Navn.)


No. 1416. [At stille Blod.]

(Efter B og f No. 1).

Aal (Hallingdal) c. 1800.
Gudbrandsdal c. 1830.


          Stat Blod
           stil Blod
som den Mand i Helvede stod,Forfatternote: Saa f No. 1. – B: saa fast, som den kloge Mand i Helvede stod.
           som vi(d)ste ret
           og prova rangt.Forfatternote: Saa f No. 1. – B: og vidner vrangt.

I 3 Navn.Forfatternote: Saa B. – f No. 1: I tre Fandens Navn. Amen, Amen, Amen. Dette Stykke skal læses 3 Gange og Fadervor efter, – om du vil, 3 Gange efter.


No. 1417. At stille Blod.

(Efter L og M No. 12).

Dovre 1864.
Skaabu (Kvikne) c. 1820.

Jeg forbyderForfatternote: Saa M No. 12. L: bydiger. dig, Blod,Forfatternote: M om. Blod. at løbe mere, som MandForfatternote: Saa M No. 12. L: men. er forbuden HimmelensForfatternote: Saa L. M No. 12: Himmeriges. Dør,

som gaar til Thinget,
og vidsteForfatternote: Saa M No. 12. L: ved. ret
og vidned rangt.Forfatternote: Denne Linie lyder i M: og vidner uret. M No. 12: og proved rangt.
Stat stille Blod,
og løbForfatternote: M om. og løb. ei mer en Draabe!


No. 1418. Blod at dæmpe.

(Efter I, NN, NN* og a).

Romedal c. 1780.
Eker c. 1800 og c. 1850.
Fron (Gbdl.) c. 1830.

Jeg forbyder det Blod at løbe mere, som Manden er forbuden Himmerigets Døre, som gaar til Tinget og ved Ret og vidner Uret.

I 3 Navn F. S. H.aand. Amen.Forfatternote: Hermed slutter a.

Stat Blod og løb ei mer
end deg bør.

Dette siges 3 Gange.


No. 1419. Mod Blod.

(Optegnet efter Folkemunde af Moltke Moe).

Bø (Telemarken) 1878.


          Stat Blod
           aa stillt Blo
saa stillt som den Mannen,Forfatternote: Variant: «den svarte Man’n». i Helvite sto!


No. 1420. Blodstemning.

(Efter f No. 11).

Øvre Hallingdal 1896.


          NN. Stat Blod
           stil Blod,
som Manden i Helvede stod.


No. 1421. Blodstemme.

(Optegnet efter Folkemunde af Moltke Moe).

Bø (Telemark) 1882.

Mjød, Mjød linne
du ska staa
som ein Mann,
der stó
i Helvete [inne].

I Navn G. F. o. s. v.

(Efter en gammel Mand, som selv havde brugt Bønnen. Han havde skaaret af Livaaren i Foden, men da han havde læst denne Bønnen, «stó Blóe som dæ va dæmt»).


No. 1422. At stille Blod.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Stat, du Aare-Blod
og staa, du Flod,
ligesom den Kvinde i Helvede stod,
           som vidste ret
           og vidned uret.

I 3 N. F. S. Hel. Og 3 Fadervor.


No. 1423. Blodstemmingsbøn.

(Efter D).

Nordfjord 1862.

Stat Blod,
ligesom Kjærringa
i Helvede stod!

3 Gange.


No. 1424. Mod Blod.

(Optegnet efter Folkemunde af Moltke Moe).

Bø (Telemark) 1878.


          Staa Blo
           aa stem Blo
som den svarte Ma’en paa Berje sto

i tre Navn: Gud Fader og Gud Søn og den Helligaand.


No. 1425. At stemme Blod.

(Efter D).

Nordfjord 1862.

Blod rødt!
Stat saalænge,
den onde Mand
i Helvede stod.

Fadervor 3 Gange.


No. 1426. At stille Blod.

(Efter NN*).

Eker c. 1850.

Jesus og St. Peder gik Veien fram,Forfatternote: NN*: frem.
der mødte de en syndig Mand,
Blodet over og under ham rand.
           Stat Blod,
           stat Blod,
som den Mand i Helvede stod,
           som vidste Ret
           men vidner Uret.

I 3 N: Fader, S. og H. A. Amen og Fadervor 3 Gange.


No. 1427. For Fyre.

(Efter A).

Urskog 1815.

Blurod stod stille,
lin(d), som en Kvinde,
der staar i Helvede
for hunForfatternote: a: her. braasindt er
paa Mandag eller Fredag.

I 3 N.


No. 1428. For Ildebrand.

(Efter A).

Urskog 1815.

Du vige, Ild og Fyre!
Du skal her stille staa,
du skal her fravige
bort ligesom Dug for Sol
og Salt for rindendes Vand.
Du skal her stille staa,
ligesom den Mand, i Helvede staar,
som gik til Things
og vidned vrangt.


No. 1429. [Blodstemning.]

(Efter f No. 1).

Aal (Hallingdal) c. 1800


          Stat Blod,
           som Aad stod,
ligesom Djævelen i Helvede stod
           da Jesus nedfor
at binde de onde Engle,
at de ikke Menneskene mere skulde trænge.
           Amen. Amen. Amen.

Dette skal læses 3 Gange og Fadervor 3 Gange efter; men de tvende sidste skal ikke bruges, uden det behøves.


No. 1430. [At stille Blod.]

(Efter M No. 12, NN, NN* og e).

Jeleen (Rygge) c. 1780.
Eker c. 1800 og c. 1850
Skaabu (Kvikne) c. 1820.


          Stat Blod
           stilles Aare-BlodForfatternote: Saa e. – M og NN: Stat stille Blod.
           paa NN,
ligesom den grumme Satan i Helvede fast staarForfatternote: Saa NN og e. M: monne staa.
thi Jesus haver hannem fanget og bundet.Forfatternote: Saa NN og e. – M: fangen.

I 3 Navn. Læs 3 Gange Fadervor!


No. 1431. At mana Krøtera i Havna.

(Optegnet efter Folkemunde af A. Heyerdahl, Urskogs Beskrivelse, Side 165).

Urskog 1882.

Tag lidt Salt og træd 3 Gange gjennem din venstre Skjortearm, giv Kjørene det og sig:

«Du skal følge din Hosbond og Bjeld-Ku saa trut, som Fan fulgte Futen paa Tinge; han provde ret og dømte vrangt.»


No. 1432. Raad for, at Heste tra(e)s.

(Lørdags-Aftenblad 1865, Side 50).

Solør 1865.

Naa skal du følge og være her, som Fanden fulgte Dommeren, der dømte galt og vidste ret.


No. 1433. For Tandværk.

(Efter NN*).

Eker c. 1850.

Hør du lede Mark, som sidder i NN.s Tand, river og slider. Vær du gode Gud hannem saa grum og unaadig som den Mand, der gaar til Tinget, prover Uret og ved Ret.

I N. F. S. og H. Amen.


8. At skaffe sig en Vexel-Daler og en tjenende Aand.


No. 1434. Om at bekomme en Vexel-Daler.

(Efter F).

Tinn c. 1650.

For det første skal du tage en sort Kat en Torsdagsaften; gak til Kirken, tag Katten med dig og gak 3 Gange omkring Kirken og sig saa:

Manet largus lupus est medi beselbu.

Siden kommer Largus med en Daler. Tag den paa en Mand-Skolt, som du finder paa Kirke(gaarden), og kast Katten til hannem. Gak saa din Vei og ikke se tilbage. Hver Gang, du vexler, da læg igjen 2 ß; saa kommer Daleren til dig igjen.


No. 1435. Vilt du have en Spiritus, som kan forskaffe dig, hvad du forlanger.

(Efter U).

? 1790.

Da skal du agte efter, naar en Hoppe foler eller giver sit Fol fra sig paa Jorden. Det Sted, som HorsetForfatternote: U: hosset. hannem læggerForfatternote: U: ligger. paa Jorden, det Sted skal du agte efter og sætte Merke dertil, da der nogen Tid efter vogser en sort Urt. Og førend du vil tage den, da skal du grave runden om den i F. Navn; og er den da i sig selv som en Skarnbasse. Og du skal tage den om Natten i F. Navn og forvare den vel i en Æske. Naar du nu kommer i nogen Nød, det være sig, hvad det være kan, eller du vilt begjerre noget af Gud, som dig visselig skal gives, eller du vil begynde noget, som skal have sin visse Fremgang, da gak til Kirken og ansøg hos Gud, hvad din Begjering er, og lov hannem til Ære at faste St. Jørgens Faste, det er ni Uger; den første Uge om Mandagen, den anden om Tirsdagen, den tredie om Onsdagen, den fjerde om Torsdagen, den femte om Fredagen, den sjette om Løverdagen, den syvende om Søndagen, den ottende om Mandagen, den niende om Tirsdagen, og vær fastende og bed Gud den almægtigste, at din Begjering maa lykkes og faa sin Fremgang; saa skal det visseligen ske. Probatum.


No. 1436. Vil du have en Vexel-Daler og aldrig fattes Penger.

(Efter U).

? 1790.

Da gak en Torsdagmorgen, førend Solen staar op, eller Torsdag-aften, efterat Solen er gaaet ned, med vrange Klæder paa til Kirken og da skal du have en sort eller mørkegraa Kat i en Pose og vel bunden med ni Knuder. De tre første indadtil bindes i Guds og J. Kristi Navn, de seks sidste og yderste bindes i F. Navn. Og du skal have Staal i Haanden. Gak saa tre Gange aret eller til den venstre Side omkring Kirken med Katten i Posen og blæs tre Gange ind i Nøglehullet paa Kirkedøren i F. Navn. Saa aabnes Døren, og spørges dig ad: «Hvad vil du?» Du svarer ham dristig: «Jeg haver en Hare, den vil jeg sælge dig.» Han svarer: «Hvad vil du have for den?» Derpaa svarer du: «En Daler.» Han svarer: «Du skal faa den.» Tag ikke Daleren straks af hans i din Haand; thi den er gloende; men lad ham lægge den i Huen, hvori du tilforn har lagt et tre- eller firedobbelt vaadt Forklæde. Saa svales den, og du kan tage den og gaa din Vei.

Denne Akkord maa du have med ham, at du vilt bruge den, til hvad du selv lyster, og at du vil bytte den saamangen Gang, du vilt, baade om Dag og Natten. Og naar du bytter den, da skal du hver Gang lade blive tilbage paa Bordet en Enkeltskilling eller en Toskilling; naar der ikkun feiler en i Tallet, er det lige meget.

Naar han har leveret dig Daleren, giv saa Personen Posen med Hus-Harer udi, og skynd dig det snareste, du kan, udaf Kirkegaarden.

Og naar du saaledes har Vexel-Daleren, den som sagt er, og ladet rene Penge blive tilbage, saa kommer Daleren straks i din Lomme igjen.


No. 1437. At bekomme en Vexel-Penge.

(Efter Ø).

Ørskog c. 1830.

Skriv dit Navn med dit eget Blod paa en Seddel og disse sympatiske Tegn derunder:

Illustrasjon

Dette maa skrives en Torsdags-Nat imellem 11 og 1 Slet, og saa straks derpaa henbringe Seddelen til Kirken og stikke den ind under Gulvet. Den tredje Torsdags-Nat samme Tid gaa derhen; da finder du samme Penge.


9. At gjøre en Dragedukke og en Troldkarl.


No. 1438. [At gjøre en «Dragaredokka».]

(Redigeret efter Th. S. Haukenæs, Natur, Folkeliv og Folketro i Hardanger, II, S. 68).

Graven (Hardanger) 1885.

Man finder sig endel Bjørkenæver og danner deraf en Dukke; denne lægger man under en Elvebro og lader den ligge der urørt i 7 Aar. Hver Gang, man i denne Tid gaar til Alters, maa man tage med sig et Stykke af Brødet og nogle Draaber af Vinen og lade Dukken faa samme. Blir dette gjort, er hun dermed hans Tjenerinde. Naar Eieren af en Dragedukke ønsker sig Penge, beder han hende fare enten paa Havsens Bund eller til Kiste-Bunden efter dem. Skal hun paa Kiste-Bunden efter dem, saa ler hun; skal hun derimod paa Havsens Bund, da græder hun.


No. 1439. [At gjøre en Troldkat.]

(Efter Nicolaissen, Sagn og Eventyr fra Nordland, 2den Samling, Side 15. Optegnet efter Folkemunde).

Nordland 1887.

Troldkonen tager Rømme og Komøg, skjærer sig saa i Lillefingeren og lader Blodet dryppe ned deri. Saa ælter hun dette sammen til en Deig, og deraf laver hun en aflang rund Figur, som hun kaster ned paa Gulvet med de Ord:

Nu har jeg givet dig Kjød og Blod,
Fanden give dig Liv og Aand!

Straks triller Troldkatten afsted og tager fat paa sit Arbeide.


10. Skattegravning.


No. 1440. Om at mane Dragen, der han ligger paa Guld eller Sølv.Forfatternote: Overskriften gjengives i T saaledes: En Besværelse at mane de onde Aander og Drager fra Guld og anden Skat, som er nedgraven.

(Efter F og T).

Tinn c. 1650.
Moland (Telemark) c. 1800.

AtForfatternote: Brugsanvisningen (fra At – 3 Gange) udelades i T. mane hannem magtesløs, saa man kan tage det ifra hannem, gak 3 Gange om den Haug, han ligger i og læs dette efterskrevne, da nødes han til at rømme der i fra, og du skal have paa dig Kviksølv og Bøvergjæld og lidtForfatternote: F: litte. Døbe-Vand og slaa det Døbe-Vand paa Sølvet; da kan du tage det, og sig nu 3 Gange:

DetteForfatternote: Saa F. T: dette. skal jeg fra dig maneForfatternote: Saa F. T: framane dig. med Dagsens Ljus,Forfatternote: Saa F. T: Lys. med Nattens Formørkelse, med ti Guds Finger, med 12 Guds Engle; jeg skal mane digForfatternote: T: jeg mane skal dig. hen i det Fjeld, som ikke er gaaendes, og i det Vand, som ikke er roendes.Forfatternote: Saa T. F: rindendes. Ja, Jomfru Maria skal male dig saa smaa som «Soel gnisell».Forfatternote: Saa F. T: Sol Gyudsel. – Istedetfor den efter F gjengivne Slutning har T følgende: Jesus svarede, jeg vil gjøre det med Guds Ord. Amen. In nomini patris et filli et Spiritus et sancti. Amen.


No. 1441. At mane Djævelen af Guld eller Sølv.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

1.

Idag, som er (en) beskikket Dag af Gud over den ganske Verden, maner jeg, N.N., og fratager dig, Gudius, Vulchanus og Pluto, dette dit Guld, Sølv (og) Penge med Dagen(s) Lys, med Nattens Formørkelse, med 10 Guds Fingre, med 12 Guds Engle. Jeg skal mane dig her i det Fjeld, i det Vand. Ja, Jomfru Maria skal male dig smaa som Sol-Gnidsel. Jesus svarede: Det skal ske. Jeg skal gjøre det med Verb Dei. Amen. Amen. Amen.

2.

Jeg, N.N., maner og besvær(ger) dig, du onde Aand og Djævel, ved Guds Magt, ved Guds Kraft, ved Jesu Kristi Finger, at du bortviger fra dette afdøde Menniskes Guld, Sølv og Penge, som du her under dig har. Ja, jeg bortmaner og besvær(ger) dig i 3 Navn, Gud Faders, Søns og Helligaands Amen. Og jeg besvær(ger) dig ved alle de Guds Ord, som prædikede ere over den ganske Verden, og ved alle de Under, som Jesus gjorde i Himlen og paa Jorden, og ved Jesu Kristi Fødsel af sin rene Moder Jomfru Maria, ved Jesu Kristi Opstandelse, Død og Pine, og ved hans ærefulde Himmelfart til sin himmelske Fader, og ved alle Guds Engle, som staar for Guds Stol og Throne og siger: Hellig, hellig, hellig er du til evig Tid. Ja, jeg besvær dig ved Himmel og Jord, og ved AbelsForfatternote: Y: Appellis. Opfart, ved Sems Retfærdighed, ved AronsForfatternote: Y: Arins. Hellighed, ved Kains Kydskhed, ved Raphaels Godhed, ved Enoks Bar(n)e-Fødsel, ved Isaks Offer, hvilken Herren befriede ved sin Engel, – ved Melkisedeks Lydelse og Hellighed, ved Jakob, Patriarken, ved Josefs Fængsel, ved Jobs Taalmodighed, ved Josefs Enfoldighed, ved Simeons Bønner, ved Davids Salmer, ved Jeremiæ Graad, ved Asia (!) Børn, ved Profeternes Profetier, ved (de) hellige, som ikke sove, men altid vaage og love Gud, – ved Dybhedens Dyb, ved Evangelisternes Tunge, ved Guddoms Magt, ved Englernes Røst, ved den Tornebusk, som Moses saa, ved den Støtte, som foer for det israelitiske Folk igjennem det røde Have, – ved det himmelske Herredømme, ved Tusinde o. s. v.


No. 1442. Besværelse at bruka, naar man vil mana vonde Aander til at draga bort fra Guld og annan Skat, som er nedgravet.

(Efter W).

Hadeland 1793.

Denna skjulte Skatten vil jeg fraa dig mana, du store Lucifer, ved Dagens Lys, ved Nattens Formørkelse, ved 10 Guds Fingror, ved 12 Guds Englar. Jeg skal mana dig hen i det Fjeld, som ikke er gaaendis, og i det Vatn, som ikke er roendis. Ja, Jomfru Maria skal mala dig saa smaa som Solgnidsel, dersom du ei herfra undvikar. Jesus svarede: Jeg vil gjøre det ved Guds Finger. Amen.


No. 1443. [Skattegravning.]

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Naar du vil grave efter forborgne Skatter, saa skal du forholde dig saaledes, som følger:
Naar den Tid er, at du vil oplede en Skat, skal du ikke fra den Tid af, at du gaar hjemmefra, ikke tale et Ord, men vel med Miner at vise, hvad der skal gjøres. Og naar du kommer paa det Sted, som Skatten skal være, da maa du have hos dig en Rud(e) Hassel-Kjæp, som da skal være skaaren 2 Dage paa nye Maaned. Med den skal du gjøre en Circul eller Kreds omkring dig saa stor, som du vil have den, og samme skal være Kors saaledes.

Illustrasjon

Ved dette første + forstaaes Gudfader, ved det andet + Guds Søn og ved det tredje + Gud den hellig, og ved det fjerde + Aands. Og saa kontinuerer du hele Ringen igjennem. Og dernæst skal du have den Udskrift, for at tilbede for dig selv, som efter følger, og en anden af lige Lydende, som du skal lægge paa Skatten, naar du faar den at se. Saa kan intet Djævelskab røre dig ei heller komme Skatten nær. Thi saa haver du ikke at befrygte for noget Djævelskab; det kan aldrig gjøre dig Skade eller komme Skatten nær.

Og dette er Seddelen:

Illustrasjon

Naar du denne Seddel bær paa dig, skal intet ondt skade dig. Det er at mærke, at naar et Menneske, som har nedsat en Skat, dør, straks saa kommer en Djævel i hans Hud og lægger sig paa Skatten. Men ifald saadant befindes, manerForfatternote: Korrektur. e: maaenaae. man.


No. 1444. Om man vil grave efter Skatte.

(Efter NN, og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.

Jeg N.N. maner og besvær dig, du onde Aand og Djævel, ved Guds Kraft og Jesu Kristi Finger, at du bortdriver og forsvinder fra dette Menneskes Guld, Sølv eller Penge, som (du) hidindtil har havt at regjere over. Ja, jeg bortmaner og forsvær dig herfra i 3 Navn, F. S. og H. Amen, og jeg fordriver dig med alle de Guds Ord, som prædikes over den ganske Verden, ved de «Wunder», som Jesus har gjort baade i Himmelen og paa Jorden, ved Jesu Kristi Fødelse og ved Jesu Kristi Pine og Død og ved Jesu Kristi ærefulde Himmelfart til hans himmelske Fader, og ved de hellige Engler, som staar for Guds Throne og raaber: Hellig, hellig, hellig est du, vor Herre Sebaoth til evig Tid. Ja, jeg besvær dig ved Himmel og Jord og det ganske Firmament, som er Sol, Maane og Stjerner, Planeter og Elementer, som er Jord, Luft, Ild, Vind og Vand, og alle andre Corpura, at du skal forsvinde fra dette Sted, hvor afdøde Menneskers Guld, Sølv og Penge ligger; og som Røg forsvinde i Luften, saa skal du, onde Aand og Djævel, herfra dette Sted bortvige og forsvinde, og det besværer jeg i N. F. S. og H. Amen.

NB! Ifra den Tid, du reiste hjemmefra og vil oplede nogen Skat, og indtil du har fundet den, maa du ikke tale et Ord, men vise med Minerne alt, hvad du vil. Og naar du kommer til det Sted, som Skatten ligger, da maa du have med dig en Stok, som er skaaren anden Søndag paa ny Maaned; og den skal være skaaret med en ny Kniv, som ei er skaaret i Ved med førend. Med den Stok skal du gjøre en Ring omkring dig, som kaldes Circular, og den saa stor, som dig synes fornøden. Den skal gjøres med Kors omkring + + + + rundenom hele Ringen. Og saa skal du begynde ved en Ende med Gud Fader, den anden Ring Gud Søn, den tredje Ring Gud den hellig og den fjerde Ring Aand.

NB! Dette «condinuerer» hele Ringen omkring, og hav liggende et Bygkorn under din Tunge; tag og en sort Hund og stik ham i Næsen, at du faar Blod deraf, skriv dermed disse efterfølgende Ord:

Af hvis Blod dette er kommen af, skal høre dig til, naar han dør.

Siden kaster du den.

Straks maner du:

Jeg N.N. maner dig, Lucifer eller dine Brødre ved det hellige Evangelium, som skal prædikes over den ganske Verden, ved Jesu Kristi Død og Pine, ved hans Vrede og Unaade, ved hans Godhed og Barmhjertighed. Jeg besvær dig i den hellige Trefoldigheds Gud Fader, Søn og Helligaands Navn, at du skal sige mig, hvad duet(?) er i Jorden, ved Sol, Maane og Stjerner, Planeter, Elementer, Ild, Vind, Vand, Jord og alle de hellige Engle i Himlen, som Liv haver, at du skal møde mig paa dette Sted i 3 Torsdags-Aftener. I 3 N. F. S. og H.aand.

Mere maner du:

Jeg N. N. maner dig, du onde Aand og Djævel fra det Sted, de afdødes Guld, Sølv og Liggendefe eller Penger du hidtil har havt at regjere over, paa dette Sted, jeg skal mane dig i det Fjeld, som ikke er gaaendes, i det Vand, som ikke er rindendes, og der forblive, til jeg maner dig derfra tilbage. Jeg besvær dig ved Jesu Fødelse, ved Jesu Død, ved hans Opstandelse fra de døde og ved hans Opfart til Himlen, ved alle «Wunder», Jesus haver gjort i Himmelen og paa Jorden og i sin Gudom, ved Sol, Maane og Stjerner, Planeter og Elementer og alle himmelske Curpora, og i den hellige Trefoldigheds Navn, F. S. H.aand. Amen, Amen, Amen. Saavist som dette nu er Guds Ord, saa vist skal du, onde Aand, drage bort, vige og forsvinde, ligesom Røg i Luften, og alle Rude skal sige og vise mig Stedet, hvor Skatte, Guld og Sølv eller Penge, ligge. In Nomine Pateris Filius à Spiritus. Amen, Amen, Amen.

Straks gjøres Ringen, og siden læses Fadervor. Og denne Ring skal gjøres paa det Sted, som man vil grave omkring. Over eller ved Ringen(s) Begyndelse skrives udenfor Ringen disse Bogstaver:

Se denne Figur viser dig, hvordan du skal omgaaes:

Illustrasjon

Saa vist som det er Verdens 4 Parter, saa vist skal du, onde Aand og Djævel ned i samme Sted, som du kom ifra, og ei tage noget med dig af alt det, Gud Fader haver gjort, Menneskene til Gavn og Gode. Jeg besvær dig ned igjen til samme Sted, du kom ifra, og det under Solens Opgang og Nedgang. Nu besvær jeg dig, du onde Aand og Djævel, i den Hast, som g R L T blev førstefødt, og i den Hast, som Josva bød Solen at staa stille i Gibeon og Maanen i Askalons Dal. Og det skal ske i den store Guds Navn, som bevarede Daniel i Løvekulen, og alt, som helligt er, ved Himmelens Firmament, saasom: Sol, Maane og Stjerner, Elementer, Vind, Vand, Jord, Ild, og det i den hellige Trefoldigheds Navn, F. S. H.aand. Amen. Amen. Amen.


No. 1445. At binde nedsat Gods.

(Efter NN og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.

I Jesu Navn! Det Gods som (er) her før lønligen og her er nedsat, binder og fjettrer jeg med 3 Guds Baand, som er Gud Fader, Søn og H.aand. Jeg tvinger og maner eder, I 8 Helvedes Fyrster, som er: Lucifer, Belsebub, Astarot, Satanos, Stubis, Deis, Janus, Dracus Bilial, at I med eders Selskab viger herfra og leverer dette Gods i Menneskers Hænder. Hermed træder jeg anForfatternote: Rettet af Udgiveren for «and». med min Fod, Jesu Maria Søn raade mig Bod og give mig Mod, og modigt at stande, jeg og Godset, i det hellige, velsignede Guds Navn, indtil jeg det annammer med min Haand. I Gud F. S. og H.aand. Amen.


No. 1446. Formaning at mane Dragen af sit Sølv og Guld, som skal ske St. Hans Aften.

(Efter V og Z).

Hadeland 1789.
Sandeherred c. 1800.

Dette skal jeg fra dig mane ved Dagsens Lys, ved Nattens Formørkelse, ved 10 Guds Fingre, med 12 Guds Engler. Jeg skal mane dig i det Fjeld, som ikke er gaaendis, i det Vand, som ikke er rendendis. Ja, Jomfru Maria skal maale dig saa smaa som Sølvgnisel. Jesus svarede: Jeg skal gjøre det ved verbum dei.Forfatternote: V: verbom die. Amen.


No. 1447. [Ved Skattegravning.]

(Efter T, NN og NN*).

Moland (Telemark) c. 1800.
Eker c. 1800 og c. 1850.

Besvær(ge)lsen.Forfatternote: NN: En Skrække-Maning.

Du store Lucifer, som haver Magt over alt skjult Gods, som Guld, Sølv og Penger, jeg maner dig, du viser migForfatternote: NN fortsætter herfra saaledes: T Y Z ved den store Apolyon. P. A. Zvanton Zver ta alagon Lap Kjona og den store Avgolsen T. ZR. T: H: L: ved den store APolP ovi dra Avogrsen T: L B og møder i Aften paa hvad Sted, jeg maner dig; og du store Holofernes did maner dine EngleForfatternote: NN fortsætter: Zvelax H. Z Angvinus g o H K glabi bink A T G Rub binius DEI Kanius H. K. I. nemlig næste Siden følger:

Svelelus ………… H: H: L:
Anqvinnus ………… S: G: D
Natani ………… A: T: G
Rabinius ………… e: D: T
Schaliebius ………… K: Z: Z: D:
Mlcalnius ………… H: K: V:
Gabinins ………… K: V: M:

DoctorForfatternote: NN fortsætter: Factus Hofmester og P. Dastis samt Luxenborg med hvilken alle sammen synlige skal fremvise o. s. v. Factus te Hovmester Englius D: V: B: fornemste Djævel, samt Luxenborg, Hovmester og bedste Ven, hvilke allesammen skal usynlige fremvise mig den forborgne Skat, hvor den er at finde. A. B.

Den, som disse Besværinger vil gjøre, maa først gaa hen, hvor han mener Skatten er at finde, en Tosdags-Aften Klokken halv Tolv og medbringe dette Qvist– Qvartus;Forfatternote: NN: en Qvint, Qvarue eller Fosserus kaldet, som koster 2 Spd., som han endelig maa have hos sig, samt en liden Pose o. s. v. for uden dette har han hos sig og en liden Pose med Kjerke-Jord. Og naar du kommer til Steden, som Skatter er, da gaar hen tre Gange baglænges og maner førbemældte Aander frem, som da kommer usynlige. Og naar han har faaet det skjulte Gods, begynder han disse «Sværiger» for at faa Aanderne tilbage.

Jeg besvær dig Apolona, at du lader mig beholde dette,Forfatternote: NN fortsætter: og disses Værdier K X I I 2 f. I T I Dabu + Gudindi P. H. 81 + + E P D E, og naar du tager Pengene til dig, da sig: Ivelius E E H Derialus H F T E Scorpioorius B D I Daninus S F I. og at disse K: F: L: T: P Illustrasjon: Dalex Gudinder P: N: A: V: X: E: P: D. Og saasnart du tager Skatten, da læs du disse Navne:

Ivelas ………… E: E: H. E:
Drelos ………… H + T: X:
Staa Piconus ………… B: D: V:
Daafinus ………… G: X … F:

Derpaa læsForfatternote: NN fortsætter: den Salme: Vor Gud han er saa fast en Borg, og disse Ord: Epeir Divinis bagna Lapeluf Denaans Finis Benir valeranne Olal Banerd gjønen. disse Ord:

Carstiam Divians Laper Larsdenas Ihas Biøn Gvoner 11 te. Naar du leder efter Penger i Jorden, da maa du endelig binde den Aand A: S: M: S: +: D T: F: D P: E G: F:


11. Djævle-Citationer.


No. 1448. [Forsværgelse.]

(Efter e).

Jeløen (Rygge) ca. 1780.

Gak til en Korsvei og det 3 Torsdagsaftener og sig 3 Gange: Lucifer, Ac Ac Ac. Den tredje Aften kommer (han) sildig og spør, hvad du vil. Da siger du, hvad du vil. Han svarer, at dersom du vil underskrive denne Kontrakt med dit eget Blod, saa kan du bekomme alt det, du forlanger af mig og forlanger mig til at udrette for dig.

Kontrakten lyder, som følger.

Jeg, N. N., forlanger Tjeneste af dig, du unge Lucifer og Lukemborgs Hovmester, ved den levende Gud; saafremt du er mig lydig at høre dig med Liv og Blod til, til evig Tid, Legem og Sjæl, og efter Døden høre dig til – (i) Evighed, og ikke selv være raadig et Haar paa mit Hoved. Ingen Forandring og ingen Gjendrivning skal høres af mig, saasandt du udretter alt, hvad jeg forlanger af dig. Og til den Ende underskriver jeg med mit eget Blod, at jeg forsværer at tjene Skaberen og den hellige Trefoldighed mere hverken i Ord eller Sakramenter, hverken i Liv eller Levnet, Nat eller Dag, sovendes eller vaagendes, hverken i Ny eller Neden, indtil min Dødsstund. Saa skal den høre dig til, som med dette Blod har underskrevet.

Denne Forskrift eller Kontrakt haver Djævelen færdig og vil have undertegnet Navnet.

Dette er et rigtig Udtog og Kontraktens Indhold.


No. 1449. Forsvergelse.

(NN og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.

Naar du vil have udløst de Afgrunds-Engle, da skal du om Morgenen, naar du staar op af din Seng, sige saaledes:

Jeg forsvær dig, min Gud, som mig haver skabt. Jeg forsvær dig Jesus, som mig haver gjenløst. Jeg forsvær Gud den Helligaand, som mig haver helliggjort, at jeg aldrig vil tilbede dig eller tjene dig mere efter denne Dag, og aldeles svær mig med Legem og Sjæl og Blod under den ypperste Afgrunds-Engel og Høvding, den unge Lucifer, og svær mig under hans Magt, at han skal tjene mig i alt det, jeg forlanger af ham og begjærer at udrette, og derpaa underskriver jeg dette med mit eget Blod til Forsikring og Underpant, saafremt han udretter, hvad jeg byder og befaler ham, og derpaa undertegner jeg denne min Haand med mit eget Blod.

NB! Den Dag, som du vil løse ham ud, skal du opstaa i Djævelens Navn, iføre dig dine Klæder i Djævelens Navn, og alt hvad du gjør, saa sig, at du gjør det i Djævelens Navn.

Og saa fremdeles: Fader vor etc. etc. etc.


No. 1450. Forberedelse til Troldoms Konst.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Primo.

Naar du vilt gjøre noget Experiment etc. men Illustrasjon er 2de Dage gammel, da skal du før Solens Opgang skrive mod Øster, men er Illustrasjon 6 Dage gammel, imod Vester, 8 Dage gammel Illustrasjon i Sønder, 10 og 12 Dage mod Norden og 14 Dage gammel imod Vester før Illustrasjon opgaar. NB. Du skriver med en Pen af den høire Vinge af en Andrik eller Han af Anden. Item til alle Slags Experimenter læses denne Besvær(g)else:

Jeg besvær Eder alle Djævle fuldkommen ved Himmelen og Jord. Jeg besvær Eder ved Guds Søn, født af Jomfru Maria. Jeg besvær Eder ved den, som er undfangen af den Helligaand, og ved ham, som kaldes det hellige Guds Lam. Og besvær jeg Eder, at I bliver kraftige, saa at jeg ret kan gjøre og berede alt det, jeg vil og kan forsøge.

Herre Jesus Kristus, Guds Søn, som levende er og mægtigen velsigne +helliggjøreForfatternote: Y: helliggiørelse. og stadfæste disse Forsøgelser ved din Almægtighed, at de blive læst kraftig til det, som er omskrevet, ved den hellige Guds Kors +, ved hans Almægtighed + og ved hans Kraft i Helvede.


No. 1451. [Fadervor bagvendt.]

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) ca. 1770.

Amen Evighed (i) Herlighed og Kraft og dit er Riget thi, ondt fra os frels men, Fristelse udi os ikke led, Skyldnere vore forlade vi som Skyld vor os forlad og, Brød daglige vort os giv, Himlen i er han somForfatternote: Y: paa. Jorden paa Vilje din vorde, Rige dit tilkomme, (Navn) dit vorde helligt, Himmelen (i er som) du vor Fader.


No. 1452. At løseForfatternote: Skrevet med Runer; ligesaa de følgende Ord, der er saa korrumperede, at de ikke lader sig tyde. … man vil det.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg besværer eder, I Djævle, jeg maner eder, I Djævle, jeg maner eder, I FørsterForfatternote: Skrevet med Runer Bufo + eller Jachel + eller Richel +, eller hvem du vil have. Jeg maner eder ud ved Himmel og Jord, ved Sol, Maane og Stjerner, ved Gud Fader, Søn og den Helligaand, ved Guds Majestæts Kraft og ved de hellige Patriarker og Profeter, at I aldrig skal stedes Hvile eller Rolighed enten i Helvede eller Jorderig, i Luft eller Vand og ei paa nogen Sted, førend I faar fuldkommet, hvad jeg beder,Forfatternote: Ligesaa. og aldrig have Ro paa nogen Sted, førend det er skeet og forrettet.


No. 1453. Konst at mane Fanden til sig.

(Efter U. Trykt i Theol. Tidsskr. R II, B X Side 215).

? 1790.

Gak Jule-Nat ud til en Korsvei og naar Klokken er 12 om Midnat gjør denne efterfølgende Circul i N. G. F. S. og H. A., og bliv du staaende midt udi den.

Illustrasjon

Sig saa disse Ord tre Gange med høi Røst: Jeg besværger dig Alrax, Algæsma, Jurcha, Syorcha i N. Gud F. S. og H. A., at du lader dig se i en god Skikkelse og uden nogen Bulder og Forskrækkelse her indenfor denne Kreds eller Circul.

Han kommer strax, og du faar, hvad du begjærer.

NB. Men dette maa du agte, at du skal have Christi Legeme og Blod under din høire Fod inde i Skoen og staa derpaa, naar du maner ham.


No. 1454. Konst at mane Fanden til sig.

(Efter U).

? 1790.

Gak en Torsdagsmorgen, naar Klokken er 12, til den nordre Kirkedør og ungefer 9 Trin lige for (den), og fra Kirkedøren gjør denne etterfølgende Circul med en lang Kjæp. Denne Circul skal gjøres rundt om i N. G. F. S. og Gud den Helligaand, som her staar for dig. Gak saa i F… Navn de 9 Skridt baglænds fra Kredsen til Døren, og vend dig om til den venstre Side, og læs saa 3 Gange ind i Hullet, nemlig Nøglehullet paa Døren, i F. Navn, og hver Gang du læser, sig saa disse Ord:

Klaus med Næsen,
Rold med Fod,
est du herinde
saa kom herud
i F. Navn!

Naar du har sagt disse Ord 3 Gange, vend dig saa om, og gak da samme 9 Skridt baglænds fra Kirkedøren til Kredsen igjen, og vær snar at komme i Kredsen eller Circulen.

I det samme aabnes Kirkedøren, og en Person lader sig se for ham. Han tilspørger dig: Hvad vil du? Svar ham saa, og begjær af ham, hvad du har Lyst til; saa faar du, hvad du begjærer.

NB! du skal staa op i F. Navn, og alle dine Klæder skal du have vrange paa dig og dem skal du iføre dig i F. Navn.

Gak saa i F. Navn til Kirkedøren.

Illustrasjon


No. 1455. En anden Konst at mane Fanden til sig paa.

(Efter U).

? 1790.

Gak tre Torsdagmorgener til en Korsvei, som løber hen i Øster og Vester, Sønden og Norden. Gjør en enkelt Circul omkring i G. F. S. og H. A. Navn med Kors midt udi, og staa du midt udi Kredsen og sig disse Ord tre Gange hver Gang med høi Røst: Reman. Den første Torsdag lader sig se en Person, som straks forsvinder. Den anden Torsdag lader han sig atter se, men vil dog ikke komme frem. Den tredie Torsdag taler han med dig, og faar du da, hvad du begjerer.

NB. Naar du maner Aanden fra dig igjen, skal du sige til ham: Fordi du er kommen sagte og fredelig og stille til mig og du har svaret mig paa min Tale og gjort efter min Vilje, saa takker jeg Gud, i hvis Navn du est kommen. Gak du derfor med Fred bort igjen til dit Sted, og kom til igjen en anden Gang, naar jeg kalder paa dig. Saa gaar han bort, og nogen Tid derefter kan du gaa ud af Kredsen og gaa hjem. Men om det saa skede, at Aanden var gjenstridig og vilde ikke gaa bort, saa læs Fadervor tilbage en Gang; saa maa og skal han vige. Begynd at læse paa Amen til Fader saaledes, som følger og her staar:

Nema deh giv e i ner æ go net gam teg irre tid iht ed no ted arf so slerf nem es lets irfi ekki so del go ren ed lyks erov ed al rof go iv mos red lyks e rov so dal rof go dørb eg il gad trov gad i so vig ned roi aap go aas nel em mih i mos e il liv nid eks eg ir tid em mok lit nu an tid ed rov teg il leh en el mih i re mos ud rov red af.Forfatternote: Rettet efter U*.

Førend du maner nogen Aand til dig, da gjør først din ydmygeste Bøn til Gud med høieste Hjertens Devotion og Andagt saaledes:

O almægtige evige Gud, som har skabt dit Kreatur til din Ære, Berømmelse og Menniskens Tjeneste. Jeg beder, at du mig tillader denne Aand N.N., som jeg vil mane og kalde til mig, at komme stille, fredelig og sagte til mig, der kan gjøre, hvad jeg befaler ham, der kan undervise mig i alt det, jeg tilspørger ham, der kan skaffe mig alt, hvad jeg forlanger af ham, og ikke i noget tilføie min Sjæl og Legem nogen Skade. Dog hertil ske ikke min egen, men din Vilje ved J. K. din enbaarne Søn, vor Herre. Amen.


No. 1456. En ret Maning til løse ud med, som følger.

(Efter Y. – Trykt i Illustr. Tidende for 1874, i Skillingsmagasinet for 1859 og i «Svarteboka» 1859).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Jeg maner dig Egin, Mestort, Meæsto, Fulus, Africo, Collo, Witz ved Elohim, Elohe, Zebaoth, Elion, Escherthie, Adonai, Job, Tetrag(r)ammatton, Sagai. Jeg maner dig, Beelzebub, Lucifer, Safel Agel. Jeg maner Eder ved Cherubim, Seraphim, Michael, Gabriel, Raphael, Jeremjel, Uriel. Jeg maner dig Belial, Astorat, Eliatil, Karmatia ved Kajoth, Ophanim, Oralim, Malachim Isophim. Jeg maner dig Sexal i Øster, Sarael i Vester, dig Caral i Sønder og Allitarius i Norden. Jeg maner dig Saran, Carvel, Totafell, Sessec, Troffel, Egel, Ugalesfell, Astrod, Wabgract. Jeg maner dig Jael, Schabo, Agabe. Jeg maner Eder alle, I fornævnte Djævle ved Guds Væsen, Hellighed, Kraft og Magt. Jeg maner Eder alle Djævle, som er opnævnte. Jeg maner Eder alle opnævnte Djævle ved alle Tegn, som Gud haver gjort. Jeg maner Eder ved Jesu hellige Legem og Blod, i Navn Gud Faders og Søns og Helligaands, at I ufortøvet komme.


12. At uddrive og at binde Djævlene.


No. 1457. At uddrive Svaghed af et andet Menneskes Legeme.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

Dig binder jeg med samme Baand, som Jesus Kristus bandt Djævelen med i Helvedes Afgrund. Jeg forbyder dig, du røde Rose, som er i dette N.N. Legeme, ved den Almægtiges Magt og Kraft. Dig forbyder jeg ligesaa hart, som Gud forbød de onde Engle i Himlen, at du nu aldrig efter denne Dag skal pine eller plage, værke eller udbryde hevne eller brænde denne Guds Tjener enten i Hoved eller Hals, i Øien eller Ansigt, i Hænder eller Ben, i Arme, Sener eller Blod eller i nogen hans (eller hendes) Lemmer eller Ledemod. Men du skal forsvinde som Dug for Dag: du skal forsvinde, saasnart Presten staar for Alteret og tager Aflad og Vin og vender om til Jesu Kristi Legeme og Blod. Du skal aldrig gjøre dette Menniske N.N. mere Men end du laa under en rodfast Sten. Du skal strax sky og fly for Guds gode Engle. Du skal hverken bryde eller buldene. Du skal ingen Bolig, Plads eller Sted have i dette Menniskes Kjød eller Krop. Du skal aldrig komme her mere hverken i Aar eller saa længe, dette Menniske lever.

I Navn Gud Faders, Søns og den Helligaands. Amen.


No. 1458. Trusel for Satan.Forfatternote: Overalt i Formelen skrevet: Sattan.

(Efter M No. 2; ogsaa afskrevet i K).

Skaabu (Kvikne) c. 1860.

Dig, du urene Aand, befaler ikke jeg arme syndige Menneske, men det uskyldige Lam og Guds kjære Søn Jesum Kristum vor Frelser, som er en vældig Herre over alle Kreature og vil hævne sig paa dig og alle dine Paarørende med Ild. Videre: du slemme Satan! jeg byder dig ved Djævelens og de Dødes Dommer og ved al Verdens Skaber, ja ved den, som haver Magt til at fordærve dig i Helvedes Afgrund, at vige ud fra denne He(r) Jesu Kristi Tjenerindes Kreatur. Jeg byder (dig) ei ved min uværdige Tjeneste, men ved den Helligaands Kraft at rømme ud af denne hans Tempel. Vig bort, du stygge slemme Satan, Forfører, du Løgnens Aand og Fandens (!) Fiende, men for den høieste Guds Søn! Fredens Gud træder Djævelen under vores Fødder inden kort Tid. Hannem ske Ære fra nu og til evig Tid. Amen.

Læs denne Bøn 3 Gange og den 29de Davids Salme 3 Gange og dit Fadervor og læs Velsignelsen.


No. 1459. Hvorledes man skal binde den sorte Djævel.

(Efter A, T, W, Z og e. Tidligere trykt i Theol. Tidsskrift. R II, B X, Side 217).

Jeløen (Rygge) c. 1780.
Hadeland 1793.
Sandeherred c. 1800. Moland (Telemark) c. 1800.
Urskog 1815.

Naar du først haver manet den ud,Forfatternote: T og W begynder saaledes: Du skal gaa 3 Trin tilbage o. s. v. W forbinder Ordene: «naar du – ind» med Overskriften, hvor der dog istedetfor «den sorte Djævel» læses: «de onde Aander». skal du trine tre Skridt tilbage, og betegn dig med 3de Jesus Kors,Forfatternote: I W skrevet: +. først for dit Hoved, saa for dit Bryst og saa for dine Fødder; læs saa Fadervor og det strax. Derefter siger du saaledes: Udi hvis Navn disse Djævler ere udløste af Helvede, udi samme Navn skal deForfatternote: Saa T, W og e. – A: du. og føres did igjen, fordiForfatternote: Istedetfor: «fordi du … skal blive» har W: «efterdi de formedels deres Ulydighed af Gud selv ere udkastede i den fæle Afgrund, hvorfra de aldrig maa komme, men stædse bliver.» du og dine Medbrødre brød op imod Gud og vilde være ham lige – blev derfor nedstødt i den Afgrund, hvor du og alle dine skal blive; derfor vilde jeg bede Gud, at han vilde hellige dette Sted, som jeg nu staar paa + + +Forfatternote: T udelader de 3 Kors og fortsætter: «at disse Djævle i(n)gen Magt med mig, og maner jeg Lucifer med alt dit Selskab til same Sted, du kom fra. Jesu Navn, Gud Fader og Helligaands Amen. Sjung saa» o. s. v. Omtrent paa samme Maade ogsaa W, der udelader: «derfor vilde jeg» o. s. v. og læser: «Ja, jeg maner dig,» o. s. v. Z begynder med: «Udi hvis Navn» o. s. v.; frembyder nogle formelle Afvigelser i det enkelte. – e udelader de 3 + her og straks nedenfor. og maner dig, Lucifer,Forfatternote: Saa e. – De andre Opskrifter: du unge Buse. + + + med alt dit Selskab sammesteds, som du kom fra, og det i Navn: Fader, Søns og Helligaands Navn.

Og synger den Salme: Vor Gud han er saa fast en Borg.


No. 1460. At binde onde Aander.

(Efter T og W).

Hadeland 1793.
Moland (Telemark) c. 1800.

Nu for Kristi underlige TegnForfatternote: T: gudelige Teyng. W: gudelige Tekn. og 9 blodige Kors, jeg gjør for mig,Forfatternote: T fortsætter: saa snart være o. s. v. være de onde Aander under i Helvede! SomForfatternote: T: samt. – I det følgende enkelte formelle Afvigelser mellem T og W. Texten efter T. blodsottige Kvinder fik sin Helbred igjen, som Kristus spisede 5000de Mænd, som han opvakte fra de Døde, som de Spedalske renses, som de onde Aander uddrives af Mennisker, saa snart farer ud til Helvede! Saa snart som Kristus opstod fra de Døde om Paaskemorgen, far I hen til Helvede! Som Gud kom til Verden, og saa snart som det skjede, (som) Kristus siger til en Beslutning, saa snart som Jomfru Maria fød(t)e Sønnen Jesus Kristus, saa snart være dette med Guds Ord, i Navn Gud Fader, Søn og Helligaands! Amen.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter, med over 1500 formularer og oppskrifter hentet fra norsk folkelig tradisjon, ble første gang utgitt i 1901–1902. Ansvarlig for samlingen var Anton Christian Bang (1840–1913), som da var biskop i Kristiania, men som tidligere hadde vært både professor med interesse for folkeminneforskning og kirkestatsråd.

Samlingen inneholder kildemateriale hentet fra folkeminnesamleres oppskriftsbøker, svartebøker, hekseprosessen, samt topografisk litteratur fra hele landet. Her finnes råd for det meste, f.eks. sykdom, kjærlighet og husdyr.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1901–1902 (nb.no)

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.