Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

V. Nøglerne. Binde, klome


No. 264. Gjætersang.

(Optegnet paa Søndmøre efter Folkemunde af Aarflot, trykt i hans Landboblad for 1811, Side 10, Fylling, Folkesagn II, 76 og i Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 179).

Søndmøre 1811.

GjuroForfatternote: Aarflot: Diuraa mæte
lærte meg gjæte,
Asamøi dyreForfatternote: do.: thyre.
lærte meg styre
min Smale yverForfatternote: do.: yfer. Bek og Bru,Forfatternote: do.: Bruu.
snygge og snu.Forfatternote: do.: snuu.
Kom fram, Asamøi me SystroForfatternote: do.: Søstraa. di,
meForfatternote: do.: mæ. nie Hænde aa Lyklebaand uti
aa bitt kvart eit Vundedyr ti Gropa si.

(I en anden Tone, som Svar fra den paakaldte:)

I Sko(g)ja eForfatternote: Aarflot: æ. no klumsa alle Klodyr
foruten Hund og Kat:
Ibbe, Ribbe, Tann og Tunge,
Sliti, Titi,Forfatternote: do. slitie, titie. meForfatternote: do.: mæ. si Unge,
Tarpe, Skarpe, Briørsk og Bein,
dei ska smake, gnage Stein
aa inkje Bein.
dei ska drikke Sjo
aa inkje Blo,
dei ska faras til Meins,
de eForfatternote: do.: dæ æ. deira Heims.
Tral, lal, lal,
Trum, rum, rum.


No. 265. Skrubbe-Bøn.

(Optegnet 1880 af Moltke Moe efter Folkemunde; trykt i Theol. Tidsskr. R II, B X, Side 180).

Bø, Telemarken 1880.


          Mari mæteForfatternote: I Jylland kjendes dette Udtryk i Formen: «Lille Mamæt». Kristensen, Jydske Folkeminder VIII, 397.
           kann væl gjæte,
           Gunnvoll dyre
           kann væl styre
sine Krøtur over Bekk aa Bru
paa Jessum aa Jomfru Marjas Tru.
Eg laaner dine himmelske NyklarForfatternote: Cfr. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne II, Tillæg XI.
aa bitt alle dine Klodyr mæ,
hverken saa de ska faa Kjæften røre
           eller Foten føre,
førr de kjeme saa langt ifraa mine Faar og Fe
att de gjer hverken hører eller ser, –
saa karm de gange, hore de vi.


No. 266. At fri sine Kreaturer fra Graaben og Bjørne.

(Efter A (2 Gange). Tidligere trykt i Heyerdahls Urskogs Beskrivelse, Side 171. Theol. Tidsskrift R II, B. X, Side 182).

Urskog 1815.

Læs disse Ord i Salt 3 Gange:

Jomfru MajaForfatternote: I Opskrift No. 2: Fru Maria og Mete
kan velForfatternote: I Opskrift No. 2: kunde. gjete;
Dron(n)ing Dyre
kan vel styre, –
hun styre.


No. 267. Bjørnebøn.

(Optegnet af Moltke Moe; trykt i Theol. Tidsskrift R. II, B. X, Side 182).

Telemarken c. 1880.

Eg løyser min Klaavaa aa bitte mi Ku
d’æ paa Jessum aa Jomfru Marjas Tru.
Eg laaner dine himmelske Nyklar o. s v.
(som ved Skrubbe-Bønnen, No. 265).


No. 268. Om Dverge.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg laante den himmelske Illustrasjon og tillukker for Dverge og onde Aander, Trolde og Djævle, at de ingen Rolighed eller Hvile skal stedes og ei glædes eller trives, førend NN. kommer til sin Sundhed og Helbred igjen.

Og det skal fuldkommes og ske ved Crux Christi ✞ Clavis est Paradisi.

Kan bruges til Mennesker og Kreature.


No. 269. For Dødsmands-Greb.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg laante den himmelske Illustrasjon og tillukker for den afdøde Aand, udelukker den af Himmelen og Kirken, ind(e)lu(kker) den i Helvede og Graven og besegler med εν τουτω Non over den Aand, som har sviget NN, at han ingen Frihed skal have, førend han bliver helbredet og frisk igjen.

Fuldkommes ved Crue Christie Clavis est Paradisi.


No. 270. For Klomsing.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg laante den himmelske Illustrasjon idag, og med den oplader jeg alle Forstoppelser og Lukkelser paa NN., indvortes eller udvortes, af Blod eller Flod, ligesom Jesus oplod Veien for os til Himmerige.

Og det skal fuldkommes og ske ved Jesu ✞ og ved Crux Christi Clavis Est paradisi.

Læses i Salt eller Brændevin, om de ikke kan komme til Stedet, hvor Mennesket eller Kreaturet er at finde.


No. 271. For Klumsing.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg laante den himmelske Illustrasjon idag, og dermed oplader jeg alle Lukkelser og Forstoppelser og løser alle Baand, heler alle Skader af Hændelse eller Ulykke, af onde Mennesker eller onde Aander. Og dersom han er greben eller svegen af enten af Luft, Jord eller Vand eller har faaet Hue-Greb, Halse-Greb, Bjerge-Greb, Høigaards-Greb enten af Nord eller Sør, enten af Øst eller Vest, Hendelse eller Ulykke, da skal de aldrig stedes Rolighed eller Hvile enten under Jorden eller over Jorden, enten i Luft eller Vand eller paa nogen Sted, førend NN. kommer til sin Sundhed og Helbred igjen.

Og det skal fuldkommes og ske ved Jesu ✞ og Crux Christi Clavis F. S. H.


No. 272. At ingen Ulv, Bjørn eller Avunds-Mand skalForfatternote: Foran skal har H: ei. skade Kreaturene.

(Efter H, Y. Trykt i «Svarteboka», i Skill. Mag. for 1859, Pag. 220 og i Theol. Tidsskr R II, B X, Side 184).

Fron (Gbdl.) c. 1750.
Bø (Vesteraal) c. 1770.

Læs dette i Fæsaltet og giv Kreaturene baade smaa og store, før de slippes af Fjøset.

I Jesu Navn
slipper jeg mit FæForfatternote: Saa Y. H tilføier: «og Faar». framForfatternote: H: frem; Y: fræm.
helt og holden
alt i Guds VoldeForfatternote: Y: Guds Navns Volde.
over Bæk og Bro
alt i Guds Tro.
Sankt OleForfatternote: Y: St. Ola. saa from
tog Nøgel i Haand:
Jeg binder UlvetandForfatternote: Y har Resten af Formelen i følgende Skikkelse: Troldkoners Haand, / Avinds Magt, / Bjørneran / og alt det Onde, / som hendes kan.
og Bjørneram,
Troldkvinders Haand
og Avunds-Mand
og alt det Onde, hende kan.
           I 3 N.


No. 273. [For Koen.]

(Efter A).

Urskog 1815.

Læs disse følgende Ord hos Døren den 3die Mai og 14de Se(p)tember:

I Jesu Navn
slipper jeg mine Kreaturer frem;
12 Guds Engler med dem gaar,
trende for Ulve,
trende (for) Bjørne,
trende for det lille Klompe-Træ.
Stat op du Jesu Ildebrand(?),
tag Nøglerne i din høire Hand,
fly over Fjeld,
Fure feld,
tag med den Fugl,
som al Verden vil forspilde.
           I 3de (N).


No. 274. At klomse Bjørn og Ulve.

(Efter I, e og f No. 2).

Romedal c. 1780.
Jeløen (Rygge) c. 1780.
Aal (Hallingdal) c. 1800.

Jeg knepperForfatternote: I: kneper. e: kniber. min Klave
og slipper mit Fæ,
jeg slipper det frem
i Jesu Navn.
Jeg lokkerForfatternote: Saa I og f No. 2. e: lakker. det paa den grønne Eng,
der skal det ræke om
med Jesu velsignede Nøgler.Forfatternote: e korrumperet: med Jesus ved sig onde nagler.
Jeg klomser dig Bjørn og Bjørneram,Forfatternote: Saa I. e: Bjørne Rafn. – I har disse to Strofer i omvendt Orden, f No. 2 udelader 2den Strofe. I e foreskrives, at Formularen skal læses 3 Gange i et Stykke Deig, hvoraf hvert Dyr skal faa sin Portion.
jeg klomser dig Ulv og Ulvetand,
jeg klomser alle Klodyr, i Skogen gaar
saa nær som Fæhunden vor.
           I Navn Gud F. S. og H.aand. Amen.


No. 275. En Bøn, som Kvinder, der omgaaes Kvæg, kan bruge, naar de slipper Fee om Morgenen.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

I Jesu Navn slipper jeg mine Fe og Faar, karske og sunde i Marv og Ben, Huld og Trivelse. Om de skulde møde Avinds-Mand og Trold-Kvinder, da binder jeg deres Tand og Tunge, Hjerte, Lever og Lunge.

Jeg driver Avind og Troldom
           fra Marv til Ben,
           fra Ben til Huld,
           fra Huld til Skind
           og siden hen i Veir og Vind
           og aldrig mine Kreature mere til Men
           end Dug for Solen bliver en jordfast Sten.

Og det Navn Crux Christi Cavis Est Paradisi ✞ Illustrasjon.


No. 276. At klomse Bjørn og Ulv.

(Efter NN; og NN*).

Eker c. 1800 og c. 1850.

I Jesu Navn
slipper jeg mine Kreature frem paa viden Vold.
Jesus og Jomfru Maria
tog sine 3 Nøgler smaa
og klomsede alle Klodyr, i Skogen gaar.
           I 3 N. F. S. H.aand. 3 Gange Fadervor.


No. 277. At befri sine Kreaturer fra Bjørne og Ulve.

(Efter A. Tidligere trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 183).

Urskog 1815.

Læses i Salt 3 Gange tillige med Fadervor og gives Kreaturerne den første Morgen, de slip(p)es.


          Jomfru Maria slip(p)er sin Ko i grønne Skov,
saa faldt hun paa sit Kne og tog
           sine Nøgler fra sit Bælte.
Saa læste hun alt for Ulve-Tand
           og Bjørne-Tand
           for Ræve-Tand,
for alle Dyr, i Skoven er.
Og saa bandt hun Lever, Lunge,
Hjerte, Nyre og Tunge:
«Og ikke du løses
saalænge, du gaar paa min Eiendel.»
                     I 3 Navn: F. S. og H.


No. 278. For Ulve og Bjørne.Forfatternote: I: For Ulve og Bjørne læs saa i Salt.

(Efter Heyerdahl, Urskogs Beskrivelse, Side 173, Lørdags Aftenblad for 1865, Side 50, I, NN, NN* og e).

Romedal c. 1780.
Rygge c. 1780.
Eker c. 1800 og c. 1850.
Solør 1865.
Urskog 1882.

Jomfru Maria gik til BureForfatternote: Heyerdahl og L-A: Burre.
vakte hun op sin velsignedeForfatternote: Heyerdahl: valsk velsignede. Søn og sagde:Forfatternote: Saa I og NN. Heyerdahl: Saa sagde hun til hannem. De andre Opskrifter udelader: og sagde.
           «Luk til for Ulvetand
           og BjørneramForfatternote: Opskrifterne vakler her mellem Bjørnerand og Bjørnetand og Rafn.
           for Troldkvinder og for alle,Forfatternote: Saa e. De andre Opskrifter: for Troldkvinder, som alle mine o. s. v.
           som mine Kreaturer ilde
           vilForfatternote: L-A: vilde. INN lyder Slutningen af Formularen saa: for Troldkvinder og alt ondt. I N. F. S. H.aand. I Slutningen af e foreskrives, at Formularen skal læses i Malt, som har ligget i Skorstenen om Julenatten. spilde.»
I 3 Navn F. S. og H.aand. Siden Fadervor.


No. 279. For Klomsing.

(Efter e.)

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jomfru Maria bad sin Søn Jesum at lukke til for Troldkvinder, Avinds-Mænd, Tusser og Dværge, Ulv og Ræven og alle de, mine Kreature ilde vilde spilde. Jesus sagde: «Se jeg haver Himmelens og Helvedes Illustrasjon og vil lukke de onde Troldkvinder og Avinds-Mænd i Helvede, som ser af Misundelse og Begjærlighed paa sin Næstes Gods.» Og derefter besegles og tillukkes for NN(s) Kreature, at de ingen Skade vederfares.

Fuldkommes og ske ved Jesu ✞ og det i F. S. H.


No. 280. For Klomsing.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg skal ved Jesu Ord oplade alle Forstoppelser og Lukkelser, indvortes og udvortes. Enten de er af Blod eller Flod, enten af Forhekselse eller Hendelse, paa Tand eller Tunge, Hjerte, Lever og Lunge, Maal eller Mæle, da skal de løslades og Frihed have.

Ved Jesu ✞ og hans eget Ord: hephata, hephata, hephata. Crux Christi Clavis Est Paradisi.


No. 281. Koliken at binde.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg binder Koliken saa fast paa NN, som Lots Hustru i Sodoma og den grumme Natanilel i Helvede fast staar, ved ✞ εν τουτω NIEUForfatternote: Blanding af Græsk og Runer = N(omine) Je(s)u. In hoc Signo seu ver illo byder (jeg) dig at blive stille.

Og det fuldkommes i Crue Christi. Og kan læses i Salt og Brændevin og hvad de vil.


No. 282. For Ormesting.

(Efter T).

Moland (Telemarken) c. 1800.

Vor Herre Jesus gik sig Veien frem; der laag en «Snaak» i Veien. Herre Jesus talte (til) «Snaaken»:

«Haafor stik du Folk?
Jeg skal binde din Kjeft
og døve din Sting
og døve dit Eiter,
saa det skal ryke
som Døg for Sol.«
           I 3 Navn.


No. 283. a. At binde Munden paa sin Uven.

(Efter e).

Jeløen (Rygge) c. 1780.

Jeg staar mig op idag paa mine Staal-Fødder; alle mine Uvenner og Avindsmænd skal faa et ondt Men.

Jeg NN skal gjøre en KnudeForfatternote: Korrektur; e: kunde. saa fast
paa NN, saa han skal faa baade Skam og Last.
Jeg skal binde hans Haand og Fod
og hans Hjerterod,
jeg skal binde hans Tand og Tunge,
Hjerte, Lever og Lunge.

Ja, jeg skal binde hans Maal og Tale, Haand og Fod og … hans Maal og MæleForfatternote: Formularen er her, som det vil sees, korrumperet. ligesaa fast, som den grumme Djævel udi Helvede med sine Jernlænker fast staar. Og det skal fuldkommes og ske i Navn ✞ Augusto. Dech Reqvition Artis. Wichsi. Furt. Gleiken. Durchis. Mortifications. Kleiber Gri Kti Hadoch Segene: Mortis Firi Kausfi Esvallus Amen ✞.


[No. 283.] b. At vinde udi Rettergang.

(Efter A, NN* og a).

Urskog 1815.
Fron (Gbdl.) c. 1830.
Eker c. 1850.

Jeg staar mig idag op paa min Staal-Fod; alle mine Uvenner og Avindsmænd skulle faa ondt Men.

Jeg N.N. skal gjøre en Knude saa fast
paa N.N., saa han skal faa baade Skam og Last.
Jeg skal binde hans Tand og Tunge,
hans Hjerte, Lever og Lunge,
hans Maal og Tale
ligesaa fast,
som Fanden staar
i Helvede.
Mine Ord skal groForfatternote: Saa NN* og a; A: gjøres.
som Græs for Regn
og Dug for Sol.
Og før skul(l)e Sol og Maane forgaa,
før min VederpartForfatternote: Saa a; A: min Vrede Part N.N. NN*: Modpart Ret af mig skal faa.
Ulykke og Ondt
det skal, det skal han faa at finde,
det skal han kjende.Forfatternote: Saa A; a: det skal same bekjende.
           I 3 N.

Forestaaende Rettergangs (Bøn) bør læses i et Stykke Ingefær og haves paa dig; og naar du staar for Retten, da bid Beter der af og hav i din Mund liggendes og tal i Sagen, saa vinder duForfatternote: a fortsætter: om du havde største Uret. NN* ender saaledes … faa. jeg staar paa denne grønne Jord og ønsker NN Ulykke og Ondt; det skal han faa og finde, det skal samme bekjende. I Navn o. s. v. i 3 N.


No. 284. For magtstaalen Hest.

(Efter A).

Urskog 1815.

Nu fer jeg med min Hest i Veien ud,
karsk og sund
til Marv og Ben.
Møder mig
en Avinds-Mand slem,
da binder jeg
Tand og Tunge,
Lever og Lunge,
at de skal blive
under StenenForfatternote: A: Stennens. tunge
og under Berget bunden
og aldrig faa Magt
paa dette Kreatur.


No. 285. At klomse Bjørnen.

(Efter D).

Nordfjord 1862.


          Jeg vil udreise med mine Fe,
           jeg beder for mine Fe,
           jeg beder for Guds Knæ:
           Jesus og St. Peder gik sig paa Veien frem;
           saa mødte de Bjørnen baade lodden og graa.
                     «Bind ham!»
sagde Jesus til St. Peder, og St. Peder bandt ham.
           Saaledes binder jeg hans Tænder og Tunge,
           hans Lever og hans Lunge
           hans gule Galde
           og hans Lemmer.
O, Jesu, lad dem og stande,
han skal ikke min Buskab grande,
den Helligaand føre ham bort i alle vilde Stie,
han skal ikke have mere Magt med mig
end Musen med jordfast Sten,
                     og det i Navnet o. s. v.


No. 286. At døve Gand-Skud.Forfatternote: I: Mod Finskut; NN: Findskodt.

(Efter I, L, NN, NN*, P og a. Trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, 174).

Romedal c. 1780.
Eker c. 1800 og c. 1850.
Fron (Gbdl.) c. 1830.
Storelvedal c. 1830.
Dovre 1864.

Vor Herre Jesus og St. Peder gik op paa Oljebjerget; der mødte de Finnegand og Forgjørelse.Forfatternote: I, NN og a: Eftergjørelse. Jesus sagde:

«Jeg skal dig ikke binde
hverken med Reb eller Line,
men med Guds Magt
og Kristi Kraft.»Forfatternote: Saa L og P. a: Guds Ords Magt og Kraft. NN: Guds Magt og Kraft. I og NN fortsætter: I 3 (NN om. 3) Navn F. S. og H. Fadervor.


No. 287. At døve Gan(d)-Skud.

(Efter L).

Dovre 1864.

Jesu Disciple gik op over Hed(e) over Oljebjerget; der mødte de 9 Finnekvinder og 9 Eftergjørelser. Jesus sagde:

«Jeg skal jer ikke binde
hverken med Reb eller Line,Forfatternote: L: Liner.

men med Bogstaverne paa de 30 Sølvpenger, som jeg blev solgt for, og ved Guds Liner under Solens Sæde.»


No. 288. Orme at binde ved Ord.

(Efter V).

Hadeland 1789.

Jomfru Maria gav mig en Line,
hun bad mig, jeg skulde dig, Orm, binde.
Jeg binder Hoved, Mund, Tunge og Hale,

jeg binder Edder,Forfatternote: V: «arter». Galde og alt det, som i og paa dig, Orm, er. Du skal ligge lige saa stille ifra Hoved og indtil Spol ligesom den velsignede Guds Jord, og det udi Navn Gud Fader og Guds Søn og Gud den Helligaand. Amen.

Læses 3 Gange over, der Ormen ligger og gaar.

Saa er Løselsen:
I. N. R. I.

Udi dette velsignede Jesu Navn giver jeg dig, Orm, løs igjen. Vær nu løs igjen i Jesu Navn og skad ingen.


No. 289. Konst at dølge Hugorme, Snoge og Slanger.

(Efter U).

? 1790.

Sig disse Ord 3 Gange, førend du tager den: Jomfru Maria gav mig Bast (og) Line, hvormed jeg skal denne Orm binde,


          først om hans Hoved
           saa om hans Hale,
           at han skal ingen Mand skade,
og det i Navn Gud F. Gud S. og Gud den Helligaand.

Gjør idetsamme Kors over hans Hoved og hans Hale, og tag saa fat paa ham.


No. 290. Ormen at binde.

(Efter A. Benyttet af en Forf. i «Aftenposten» No. 653 for 1887).

Urskog 1815.

Jomfru Maria gav mig en Linde,
hun bad mig, at jeg Ormen skulde binde.
«Jeg binder Hoved,
og jeg binder Skallen,
jeg binder alt det, som paa dig monne være
           Du skal ligge,
           ligge saa stille
           fra Hoved til Spolen.»
           Ligesaa den, vel udsiger i 3 N. F. S. H.


No. 291. At binde Ormen.

(Efter NN* og a)

Fron (Gbdl.) c. 1830.
Eker c. 1850.

Jomfru Maria skulde gaa til Lunde,Forfatternote: NN* og a: Lunden.
der fik hun høre Ormen sjunge.
Hun bandt ham i Hals og Hale,
der skulde han ligge i Dvale.Forfatternote: NN*: i Røg og Dvale.
I Ryg og Spol
skal han aldrig slikke Blod.Forfatternote: NN* fortsætter: I N. F. S. og H. Amen.


No. 292. At binde sin Uven.

(Efter P, NN* og a).

Fron (Gbdl.) c. 1830.
Eker c. 1850.
Storelvedal c. 1830.

Jomfru Maria laante mig en Fredags-Linde,Forfatternote: P: Linie; NN* og a: Linne.
at jeg kunde N. N. baade baste og binde.
Jeg binder N. N.(s) Tunge,
Lever og Lunge,
jeg binder baade Haand og Fod,
jeg binder hvert et Ledemod,Forfatternote: Denne Linje udelader a. NN* her noget korrumperet.
jeg skal frem gaa,
men du skal tilbage staa
som CrelelenForfatternote: Saa P. a: Felelek NN*: en Jelelek. Alle korrumperede. i en Brønd.
Jeg binder dig, N. N. i 399 Timer med 2 Hænder,
10 Fingrer og 12 Guds Engler.
JesusForfatternote: a tilføier: gode Guds Søn; saa og NN*. stadfeste saa mine Ord,
som GudForfatternote: Saa NN* og a; P: Skaberen, Gud Fader. stadfestede Himmel og Jord.
           I de 3 N. F. S. Hell.aand. 3 Gang Fadervor.


No. 293. For Avind.

(Efter Lørdags-Aftenblad 1865, Side 50).

Solør 1865.

Kristus gaar ad Veien frem med hellig Kors; Jomfru Maria hans Moder følger hannem. Mødte dem Avinds-Moder saa led og gram. «Hvor skal du hen?» sagde den Herre Jesus til hende. «Jeg vil gaa til næste By og tvinge baade Folk og Fæ og trykke Kreaturene overalt. Jesus udrakte sin Haand og drev Avind af By og Land.


          Han tager sin hellige Langfredagstinde,Forfatternote: Skal være: Langfredagslinde
           dermed maner han Avinds-Kvinde,
           Jesus binder med sin høire Haand
           med samme Haandebaand,
           som Lucifer i Helvede tvang
           og satte i Helvede med Langfredagsbaand,
           som han udsendte fra Verdens Ende derhen
                     under en jordfast Sten
           intet Kreatur eller Menneske til noget Men
           under Himmelen og ned under Havets Dybhed
under Evighedens Navn, Gud Faders, Guds Søns og Gud den Helligaands.


No. 294. Mod Avunden den lede

(Efter H. Trykt i Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 182).

Fron (Gbdl) c. 1750.

Læs dette i Salt og Malt og giv Kreaturerne det.

Jeg binder alle mine Uvenners Avun(d),
jeg binder Tænder og Tunge,
jeg binder deres Lever og Lunge,
jeg binder deres Hjerte og Hjerterødder,
og jeg skal forbinde dem omkring
deres Liv med
in Nomini deus patri et fili, et spiritus santi. Amen.


No. 295. En Avin(d)s Bøn.

(Efter I og a).

Romedal c. 1780.
Fron (Gbdl.) c. 1830.


          Jeg binder alle mine Avin(d)smænd,
           jeg binder al deres Avind,
           jeg binder al deres Lever og Lunge,
           jeg binder deres Hjerte og Hjerterod,
           jeg binder deres Liv omkring
i 3 Navn, Fader, S. og H.aand. Amen. Probatum.


No. 296. Orm at binde.

(Efter M No. 12).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1820.

Jeg binder dine Tænder, jeg binder din Tunge,
jeg binder din Lever, jeg binder din Lunge,
jeg binder dine Fødder, dit Hjerte og Hjerte-Rod,
jeg skal forbinde dig i hvert dit Ledemod;
din Tunge skal hvælve,
dit Hjerte skal skjælve
           i 3 Navn. Amen.


No. 297. At fjetre Hest og Mand.

(Efter A, T og W).

Hadeland 1793.
Moland (Telemarken) c. 1800.
Urskog 1815.

Jeg binder dig Hest og Mand
med samme Ord ogForfatternote: T og W om.: «Ord og». Baand,
som vor Herre KristusForfatternote: Efter Kristus tilføier T: «i». W om.: «Helvede». Helvede overvandt.
           I 3 N. F. S. og H.aand

NB. Gak tvert over Veien, førend han kommer, mens du siger det.Forfatternote: T om.: «mens – detc. YV: … siger denne Besværelse, indtil de kommer.


No. 298. At fjetre En.

(Efter A. Trykt i Heyerdahls Urskogs Beskrivelse, Side 171 og Theol. Tidsskrift R II, B X, Side 183).

Urskog 1815.

Jeg binder din Tand og Tunge, din Haand og Fod,
jeg binder dig saa fast som Kristus Død og Pine stod,Forfatternote: A: stoer. Foran «Død» er «i» nok bortfaldt.
jeg sætter dig saa fast som Stok og Sten,
du skal aldrig gjøre mig eller nogen Mand Men.
Jeg forbyder din Tand og din Tunge, din Haand og Fod,
jeg sætter dig saa fast, som ældste BelsebubForfatternote: A: Bælstebub. Heyerdahl: Belsebub. i Helvede stod.
           Man tager sine Hænder i Vare, førend man begynder.


No. 299. At binde Ormen.

(Efter NN, NN* og a)

Eker c. 1800 og c. 1850.
Fron (Gbdl.) c. 1830.


          Kvindesæden trampe skal
           Slangens Hoved.
           Nu, saa binder jeg dig
           med Guds Ord af Himmerig,
           at du ei skal mere gaa,
           end jeg dig tilstede maa.
           Pauli og Kristi Haand
           skal tillukke din Tand
           i Jesu Navn
           og med Guds Ord.Forfatternote: a fortsætter: I tre Navn o. s. v.
I N. F. S. og H.aand. Fadervor 3 Gange.


No. 300. [At binde Efterbyrden.]

(Efter M No. 5; ogsaa afskrevet i N*).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.

Jeg binder Bøln med mine 5 Fingre,
som Jesus og Jomfru Maria batt med sine 5 Fingre.
Det skal staa ved Magt som en jordfast Sten,
det skal (ikke) tjene (til) nogen (Mands) Men.
           I 3 Navn o. s. v.


No. 301. At afvende Vrede.

(Efter H og Y).

Fron (Gbdl.) c. 1750.
Bø (Vesteraal) c. 1770.

Jeg blæser i Breden,
jeg vender Vreden,Forfatternote: Y: jeg vender mig om.
jeg ser dig i dine Øine og over dit Hoved,
jeg binder dig med blodige Baand,
at du ikke skal være mig vred
           eller led
mere end som Guds Søn er Jomfru Maria led.
                     I 3 N.


No. 302. a. [For Ondt paa Fæet.]

(Efter M No. 9; ogsaa afskrevet i N*).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.

Jeg tager Guds Ord i min Mund
for ilde Mands Vrede,
for ilde Mands Lede,
for jeg vil det onde fra mig lede,
at det skal saa snart ride og rende
gjennem Bjerg og dybe Dale,
som Hagelet kommer af Himmelen ned.
Jeg skal sætte Fjeter for deres Fod
og Spjud igjennem deres Hjerterod,
Gjel for deres Tand.
Saa binder jeg dem alle i Sand,
til dem vil mig saa vel
som de sig selv.
I Navn F. S. H.


[No. 302.] b. For Ondt paa Fæet.

(Efter H).

Fron (Gbdl.) c. 1850.

Jeg beder for mine Kreatur
i Jesu Navn, i Jesu Navn, i Jesu Navn.
Saasnart jeg tager Guds Ord i min MundForfatternote: H: mun.
for ilde Man(d)s Vrede
for ilde Man(d)s Lede,
skal det altForfatternote: H: at. Onde fra mine Kreatur bortvende,
attraaForfatternote: H: atraa. den, som dem sen(d)te.
AvundshedForfatternote: H: Avondshed. og Vrede skal saa snart ri og rende
over Bjerg og dybe Daler,
som Hagel kommer af Himmelen ned.
Sæt FjeterForfatternote: H: føter. for deres Fø(d)der,
sæt Spyd igjennem deres Par Hjerterødder,Forfatternote: H: parterødter.
sæt Laas for deres Mun(d),
sæt Il(d) for deres Læn(d),
saa bitt egForfatternote: H: bit de alle i Sæng,
indtil dem vil me(g) og mine Kreaturer saa vel,
som dem vil sig selv.
           Og det i 3 Navn, Fader, Søn og Helligaan(d).

Fadervor 1 Gang for, 2 Gange efter.


No. 303. [At klomse.]

(Efter b).

Hurum c. 1780.

Jomfru Maria stod sig og saa sig over Hede. «Hvad ser du?» sagde vor Herre. «Jeg ser de hedenske Hunde», sagde Jomfru Maria. «Bind dem!» sagde vor Herre. «Hvormed skal jeg binde dem?» sagde Jomfru Maria. «Med det jødiske Træ,» sagde vor Herre. «Det holder ikke,» sagde Jomfru Maria. «Bind dem med det Baand, som Jøderne bandt Kristus med,» sagdeForfatternote: Foran «sagde» indskydes Ordet: «Ja». vor Herre. «Ja, det holder,» sagde Jomfru Maria. Jeg binder dig Tand og Tunge, Lever og Lunge; du est bunden, og du ikke kommer af det Sted, du staar paa, udi tre Navn.


No. 304. Ord for Rylla.

(Fra Lisbet Nypens Proces 1670. Trykt i Evensens Samlinger, Bd. 1, Hefte 4, Side 36).

Leinstranden 1670.

Jesus gik ad Veien fram,
der mødte han Rylla den lede og gram.

«Hvor vil du gange?» siger Jesus. «Jeg vil gaa til et sygt Menneske» (N.N.) «Hvad vil du der?» siger Jesus. «Jeg vil hans Blod lapt, jeg vil hans Ben bidt og hans Hænder slidt, jeg vil hans Hilse fortappe.» «Nei,» siger Johannes Evangelist, «det skal du intet gjøre. Mens(?) Jesu Navn bitt egForfatternote: Evensen: bitte. Rylla; J. N. bitt egForfatternote: Evensen: bitte. Ryll og Rylls Moer; J. N. bitt egForfatternote: Evensen: bitte. Ryll og Rylls Broer; J. N. bitt egForfatternote: Evensen: bitte. Ryll og Rylls Søster. J. N. bitt egForfatternote: Evensen: bitte. Ryll og Rylls Slægt; mens(?) J. Navn mane dig af Bloe i Floe; J. N. mane dig af Hold i Mold; J. N. mane dig ud til Verdens Ende; til denne Dag bliv staaende i Sten, i Navn Faders, Søns og Helligaands.»


No. 305. Ord for Ryll.Forfatternote: P: Ryld.

(Efter P).

Storelvedal c. 1830.

Jesus, han skal binde RyllForfatternote: P: Ryld.
og Ryllens Fader,
Jesus, han skal binde RyllForfatternote: P: Ryld.
og Ryllens Moder,
Jesus, han skal binde RyllForfatternote: P: Ryld.
og Ryllens Broder.
Jesus, han skal binde RyllForfatternote: P: Ryld.
og Ryllens Søster.

I Navn Gud Gudfaders, i Navn Guds Søn, i Navn Gud den Helligaand. A. Og siden Fadervor 3 Gang.


No. 306. En anden Bøn, naar du vill vandre.

(Efter Y).

Bø (Vesteraal) c. 1770.

«Jeg, N.N. skal vandre idag,» sagde Jesus. «Da møder os onde Røvere,» sagde St. Peder. «Da skal jeg dem binde,» sagde St. Povel, «med haarden Baand,» sagde Jesus. «Saa binder jeg alle mine Uvenner,» sagde St. Poul.Forfatternote: Fortsættes derpaa i Manuskriptet med en Sammenblanding af et Par andre Formularer.


No. 307. a. Hvepsebøna.

(Optegnet efter Folkemunde af Moltke Moe).

Bø (Telemarken) 1878.


          Gvefs, Gvefs!
           Vil du meg stinge,
           ska eg deg binde
i tre Namn: Gud Fader, Søn og Helligaand.

Naar ‘n løyser’n, ska ‘n sea:
Reis te Helvites!


[No. 307.] b. At binde Hveps.

(Efter Folkevennen Aarg. 11, 1862, Side 467).

Lister og Mandals Amt 1862.


          Hvaps, Hvaps vinne,
           vil du mig stinge,
           jeg skal dig binde
i Navn Gud Fader, Søn og Helligaand.


No. 308. At binde Ormen.

(Efter NN, NN* og a).

Eker. c. 1800 og c. 1850
Fron (Gbdl.) c. 1830.

Naar du ser en Orm, da peg paa den med din venstre Pegefinger og sig saaledes:

Pio Pio Kingemand,
du skal staa saa fast,
som St. Peder stod paa Bjerget.
           I N. F. S. H.aand.


No. 309. Bøn.

(Efter B).

Gudbrandsdal c. 1830.

I Jesu Navn
saa slipper jeg mine Kreatur frem. Jesus Kristus, Guds Søn, bevare mine Kreatur fra alle Avunds-Kvinder,Forfatternote: B: Avguns fra alle de(m), som baster og boer, fra alle de(m) som Kjødet river og Blodet su(g)er.

Vor Herre Jesus reiste sig over Hede;
der mødte han Ulven og Grammen den brede.
«Kloms var du i Lien;
Kloms var du i Stranden;
Kloms Tand og Tunge
Lever og Lunge
Haar og Haaremod
dine Fødder, dine Klør
før Sol og efter Sol.»
I de tre Guds Navn.


No. 310. For Koen.

(Efter f. No. 4).

Hemsedal 1897.

I Jesu Navn slipper jeg mine Kreaturer paa Engen grøn, som Jomfru Maria slipper sine.

Jesus vær mine Kreaturer huld,
Jesus klomser Graabentand,
Jesus klomser Bjørnen varm,Forfatternote: Misforstaaet for: «Bjørneram».
Jesus klomser alle Troldkjerringers Haand,
Jesus klomser alle vilde Dyr, i Skogen gaar.
Jesus vær mine Kreaturer huld,
enten de skal blive mine
eller sine!
I de 3 N. G. F. S. og H.


No. 311. At klomse Bjørn.

(Efter C).

Ringerike 1885.

Vor Herre Jesus gik sig Veien frem; der mødte han Bjørnen, i Veien stod. «Hvor vil du hen?»


          «Jeg vil mig sta at
           Skindet rive,
           Benet bide,
           Blodet su(g)e.»
«Nei,» sagde vor Herre Jesus, «jeg skal klomse
           din Tand og din Tunge,
           din Lever og din Lunge,
din Klo og alle andre Klodyr, i Skogen gaar;
           dem skal ikke mere faa
           af mine Kreaturer,
           end Musen tærer
           i Havsens Bund
           af en jordfast Sten.»
           I 3 N.


No. 312. [At fri Fæet fra alt Ondt.]

(Efter M no. 4 a, M no. 9 og N*).

Skaabu (Fron, Gbdl.) c. 1800.
Gausdal 1880.


          Jeg lokker mit Fe
           igjennem Herrens Le.
           12Forfatternote: Saa M No. 4 a. M No. 9: alle Guds Engler sætter jeg derved.
           Jesus fik mig lykkelig Hand.Forfatternote: Saa M No. 9. M No. 4 a: haven
           Idag læserForfatternote: Saa M No. 9. M No. 4 a: lever. jeg baade for Ulve- og Bjørnetand;
ingen Troldkvinde skal noget fra mig snige
og intet OdyrForfatternote: Saa M No. 9. M No. 4 a: Udyr. skalForfatternote: M No. 4 om. skal. mit Fæ bide eller slide.
           Med Guds Baand
           bit(t) jeg deres Tand.
           Jeg klomser deres Lever og deres Lunge,
saa alle Troldkvinder skal blive saa forskrækket denne (Dag)
som alle de Ugudelige paa vor Herres yderste Dommedag.

Jeg stadfester denne Bøn med disse efterfølgende Ord: Udi Engle-Kor; De 11 Discipler og de 12 Apostler udi 3 Navn F. S. H.


No. 313. Klomse-Bøn.

(Efter D).

Nordfjord 1862.

Jeg klomser Bjørnen i Munden
som Roden i Grunden;
Jeg klomser hans Klo,
Tænder og hans Tunge,
hans Lever og hans Lunge,
jeg klomser ham i en Sten.


No. 314. En Klomse-Bøn.

(Efter P).

Storelvedal c. 1830.

Jeg slipper mine Kreatur i Jesu og Jomfru Maria Hauge, for hvilkenhvilken] rettet fra: hviken (trykkfeil) Guds Fingre har stængt Ulve-Tand og Bjørne-Ran. Og alt andet ondt skal lukkes ude. Jeg klomser alle Klør og Udyr ved Kristi Magt; de skal ikke faa mere af mine Kreature end en MærForfatternote: P: een mere faar af en Sten.

I 3 N. F. S. og Hell.aand.
3 Gang Fadervor.


No. 315. At klumse en Ulv.

(Efter Folkevennen Aarg. 11, 1862, Side 454).

Lister og Mandals Amt. 1862.

Naar man møder en Ulv, raaber man til den:

Klums haai!

Derved bliver den straks klumset.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter

Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter, med over 1500 formularer og oppskrifter hentet fra norsk folkelig tradisjon, ble første gang utgitt i 1901–1902. Ansvarlig for samlingen var Anton Christian Bang (1840–1913), som da var biskop i Kristiania, men som tidligere hadde vært både professor med interesse for folkeminneforskning og kirkestatsråd.

Samlingen inneholder kildemateriale hentet fra folkeminnesamleres oppskriftsbøker, svartebøker, hekseprosessen, samt topografisk litteratur fra hele landet. Her finnes råd for det meste, f.eks. sykdom, kjærlighet og husdyr.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1901–1902 (nb.no)

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.