Jeppe paa Bierget

av Ludvig Holberg

Act. I.


Scen. 1.


    Nille. 

Jeg troer neppe, at der er saadant doven Slyngel i det heele Herret, som min Mand, jeg kand neppe faa ham vaagen, naar jeg træcker ham efter Haaret af Sengen. I Dag veed nu den Slyngel, at det er Torv-Dag, og dog alligevel ligger og sover saa lenge. Hr. Poul sagde nylig til mig: Nille! du est aldt for haard mod din Mand, hand er og bør dog være Herre i Huset; men jeg svarede ham: Nej! min gode Hr. Poul! dersom jeg vilde lade min Mand regiere i Huset et Aar, saa fik hverken Herskabet Land-Gilde eller Præsten Offer; thi hand skulde i den Tid æde og dricke op alt hvad der var i Huset; skulde jeg lade den Mand raade i Huset, der er færdig at selge Boeskab, Kone og Børn ja sig selv for Brendeviin? hvorpaa Hr. Poul tiede gandske still, og strøg sig om Munden. Ridefogden holder med mig og siger: Moorlille! agt du kun icke hvad Præsten siger. Der staar vel i Ritualen, at du skal være din Mand hørig og lydig, men derimod staar der i dit Fæstebrev, som er nyere end Ritualen, at du skal holde din Gaard ved lige, og svare din Land-Gilde, hvilket du umueligt kand giøre, dersom du icke træcker din Mand hver Dag efter Haaret og prygler ham til Arbeide; nu træckede jeg ham af Sengen, og gik ud i Laden at see hvordan Arbeidet gik for sig; da jeg kom ind igien, sad hand paa Stolen, og sov med Buxerne, reverenter talt, paa det ene Been, hvorudover Crabasken strax maatte af Krogen, og min gode Jeppe smørres, til hand blev fuldkommen Vaagen igien; det eeneste, som hand er bange for er Mester Erich (saa kalder jeg Crabasken.) Hej Jeppe! er din Fæhund endnu icke kommen i Klæderne? har du Lyst at tale med Mester Erich end engang? hej Jeppe! her ind!

Sc. 2.

Jeppe. Nille.

    Jeppe. 

Jeg maa jo have Tid at klæde mig, Nille, jeg kand dog icke gaa som et Sviin foruden Buxer og Trøye til Byen.


    Nille. 

Har du Skabhals icke kundet tage ti par Buxer paa dig, siden jeg væckede dig i Maares.


    Jeppe. 

Har du lagt Mester Erich fra dig Nille?


    Nille. 

Ja jeg har, men jeg veed strax hvor hand er at finde igien, dersom du icke er hørtig. Her hid! see hvor hand kryber. Her hid! du skal til Byen at kiøbe mig to Pund grøn Sæbe; see der har du Penge dertil. Men hør! hvis du inden fire Timer icke er her paa Stædet igien, da skal Mester Erich dantze Polsk Dantz paa din Ryg.


    Jeppe. 

Hvor kand jeg gaae fire Miil i fire Timer Nille?


    Nille. 

Hvem siger du skal gaae? du Hanrej! du skal løbe. Jeg har engang sagt Dommen af, giør nu hvad dig lyster.

Sc. 3.


    Jeppe  (alleene.)

Nu gaaer den Soe ind, og æder Froekost, og jeg Stackelsmand skal gaae fire Miil og faar hverken Vaat eller Tørt, kand nogen Mand have saadan forbandet Kone som jeg har? jeg troer virkelig, at hun er Søskende Barn til Lucifer. Folk siger vel i Herredet, at Jeppe dricker; men de siger icke, hvorfor Jeppe dricker; thi jeg fik aldrig saa mange Hug i ti Aar, jeg var under Malicien, som jeg faaer paa en Dag af den slemme Qvinde; hun slaar mig, Ridefogden driver mig til Arbeid som et Beest, og Degnen giør mig til Hanrej. Maa jeg da icke vel dricke? maa jeg da icke bruge de Midler, som Naturen giver os at bortdrive Sorg med? var jeg en Taasse, saa gik saadant mig icke saa meget til Hierte, saa drak jeg ej heller icke, men det er en afgiort Ting, at jeg er en vittig Mand, derfor føler jeg saadant meer end en anden, derfor maa jeg og dricke. Min Naboe Moons Christophersen siger tit til mig, saasom hand er min gode Ven: Fanden fare i din tycke Mave, Jeppe, du maatte slaae fra dig, saa blev Kiellingen nok god. Men jeg kand icke slaae fra mig for tre Aarsagers Skyld. Først fordi jeg har ingen Corasie. For det andet for den forbandede Mester Erich, som henger bag Sengen, hvilken min Ryg icke kand tencke paa uden hand maa græde. For det tredie, efterdi jeg er, uden at rose mig selv, et ejegot Gemyt, og en god Christen, som aldrig søger at hevne mig, endogsaa icke paa Degnen, som sætter mig et Horn paa efter et andet; thi jeg offrer ham hans 3 Hellige-Dage derfor oven i Kiøbet, da der er icke den Ære i ham at give mig et Kruus Øll det heele Aar. Intet gik mig meer til Hierte end de spidige Ord, som hand gav mig forgangen Aar; thi, da jeg fortaalte, at en vild Tyr, som aldrig frygtede noget Menniske, engang blev bange for mig, svarede hand: kandst du icke begribe det Jeppe? Tyren saae, at du havde større Horn end den selv havde, og derfor icke holdt raadeligt at stanges med sin Overmand. Jeg kræver jer til Vidne got Folk, om icke saadane Ord kunde trenge en ærlig Mand til Marv og Been. Jeg er dog saa skickelig, at jeg har aldrig ønsket Livet af min Kone. Tvert imod da hun laae syg af Guulsot i Fior, ønskede jeg, at hun maatte leve; thi som Helvede er allereede fuld af onde Qvinder, kunde Lucifer, maa skee, skicke hende tilbage igien, og saa blev hun endda værre end hun er, men om Degnen døde, vilde jeg glæde mig, saa vel paa mine egne Vegne som paa andres; thi hand giør mig kun Fortræd og er Meenigheden til ingen Nytte. Det er en ulærd Dievel; thi hand duer icke til at holde ringeste Tone, end sige støbe et ærligt Voxlys. Nej da var hans Formand Christoffer anden Karl. Hand tog Troen over fra tolv Degne i sin Tid, saadan Stemme havde hand. Engang sat jeg mig dog for at bryde over tverts med Degnen, som Nille selv hørte derpaa, da hand skielte mig for Hanrej, og sagde: Fanden være din Hanrej, Mads Degn! men hvad skeede? Mester Erich maatte strax af Veggen, og skille Trætten, og blev min Rygg saa brav tærsket af min Hustrue, at jeg maatte bede Degnen om Forladelse, og tacke ham, at hand, som en vel studeret Mand, vilde giøre mit Huus den Ære. Siden den Tid har jeg aldrig tenkt paa at giøre Modstand. Ja! ja! Moons Christoffersen! du og andre Bønder har got ved at sige, hvis Koner har ingen Mester Erich liggende bag Sengen; havde jeg et Ønske i Verden, saa vilde jeg bede, at min Kone enten ingen Arme havde, eller jeg ingen Rygg, thi Munden maa hun bruge saa meget som hun gider. Men jeg maa gaa til Jacob Skoemager paa Vejen, hand tør nok give mig for en ß. Brendeviin paa Credit; thi jeg maa have noget at ledske mig paa. Hej! Jacob Skoemager! er du opstaaen? luk op Jacob!

Sc. 4.

Jacob Skoemager i blotte Skiorte. Jeppe.

    Jacob. 

Hvo Pocker vil her ind saa tilig?


    Jeppe. 

God Morgen, Jacob Skoemager!


    Jacob. 

Tack Jeppe, du est saare tilig paa færde i Dag.


    Jeppe. 

Lad mig faa for en Skilling Brendeviin Jacob!


    Jacob. 

Ja nok, flye mig Skillingen.


    Jeppe. 

Du skal i Morgen faa den, naar jeg kommer tilbage.


    Jacob. 

Jacob Skoemager skiencker icke paa Borg, jeg veed du har jo sagte en ß. eller to at betale med.


    Jeppe. 

Skam der har, Jacob, uden nogle Skillinger, min Hustrue flyede mig at kiøbe noget for i Byen.


    Jacob. 

Jeg veed du kand jo tinge to ß. af paa de Varer du kiøber, hvad er dit Kiøbmandskab?


    Jeppe. 

Jeg skal kiøbe to Pund grøn Sæbe.


    Jacob. 

Ej kandstu icke sige, at du gav en Skilling eller to meere for Pundet end du gier.


    Jeppe. 

Jeg er saa bange min Hustrue faar det at vide, saa faar jeg en Ulycke.


    Jacob. 

Snak! hvor skulde hun faa det at vide, kandst du icke sværge paa, at du udgav alle Pengene, du est saa dum som et Fæe.


    Jeppe. 

Det er sant nok, Jacob, det kand jeg endelig giøre.


    Jacob. 

Flye hid din Skilling da.


    Jeppe. 

See der! men du maa give mig en Skilling tilbage.


    Jacob  kommer ind med Glaset, dricker ham til.

Singot Jeppe.


    Jeppe. 

Du drak som en Skielm.


    Jacob. 

Ej! jeg veed det er jo Sædvane, at Verten dricker Giesterne til.


    Jeppe. 

Jeg veed det nok, men Skam faa den der først fant paa den Sædvane. Din Skaal Jacob.


    Jacob. 

Tack Jeppe! du kommer til at tage for den anden Skilling med, du kand dog icke bringe den tilbage, uden du vil have et Glas Brendeviin til gode, naar du kommer igien; thi jeg har min Troe ingen eeneste Skilling.


    Jeppe. 

Skam der giør! skal den fortæres, saa skal det strax skee, paa det jeg kand føle, at jeg faar noget i Maven, men dricker du ogsaa deraf, saa betaler jeg intet.


    Jacob. 

Singot Jeppe.


    Jeppe. 

Gud bevare vore Venner, og Skam faa alle vore Uvenner. Det giorde got i Maven Ach! Ach!


    Jacob. 

Lycke paa Reisen Jeppe!


    Jeppe. 

Tack Jacob Skoemager.

Sc. 5.


    Jeppe  (alleene.) Blir lystig og begynder at synge:

En hvid Høne og en broget Høne
De satte sig op mod en Hane etc.

Ach! gid jeg turde dricke for en Skilling endnu, Ach! gid jeg turde dricke for en Skilling endnu. Jeg troer jeg giør det. Nej! der blir en Ulycke af, kunde jeg kun først faa Kroen af Sigte, saa havde jeg ingen Nød, men det er ligesom een holder mig tilbage. Jeg maa der ind igien. Dog hvad er det du giør Jeppe? jeg seer Nille ligesom staar mig for Vejen med Mester Erich i Haanden. Jeg maa vende om igien. Ach! gid jeg torde dricke for en Skilling endnu; min Mave siger, du skal, min Rygg, du skal icke, hvem skal jeg nu giøre imod? er icke min Mave meere end min Rygg? jeg meener jo. Skal jeg bancke paa, hej! Jacob Skoemager herud! men den forbandede Qvinde kommer mig igien for; vilde hun kun saaledes slaae, at Rygg-Beenene fik ingen Skade, skyttede jeg Fanden om det, men hun slaar som – – Ach! Gud bedre mig arme Mand, hvad skal jeg giøre. Tving din Natur Jeppe, er det icke en Skam, at du skulle styrte dig i Ulycke for et lumpen Glas Brendeviin? nej! det skal icke skee denne gang, jeg maa fort. Ach! gid jeg torde dricke kun for en ß. endnu. Det var min Ulycke, at jeg først fik Smag derpaa, nu kand jeg icke komme afsted; fort Been! Drollen skal splide jer ad, om I icke gaar. Nej de Carnalier vil saa mari icke. De vil til Kroen igien, mine Lemmer fører Kriig med hinanden, Maven og Beenene vil til Kroen og Ryggen til Byen. Vil I gaa I Hunde! I Bestier! I Skabhalse! nej Pocker fare efter dem, de vil til Kroen igien, jeg har meere Møje med mine Been at faa dem til at gaa fra Kroen, end med mit broget Hors at faa det fra Stalden; Ach! gid jeg torde kun dricke for een eniste Skilling endnu; hvem veed, om Jacob Skoemager icke tør borge mig for en Skilling eller to, naar jeg beder ham meget derom. Hej Jacob! nok et Glas Brendeviin for to Skilling.

Sc. 6.

Jacob. Jeppe.

    Jacob. 

See Jeppe! est du kommen tilbage? jeg tenkte nok, at du fik for lit. Hvad vil en Styver Brendeviin forslaae, det kand jo icke komme neden for Halsen.


    Jeppe. 

Det er sant Jacob, lad mig faa end for en Styver; naar jeg først har drucket, saa faar hand vel at borge mig, enten hand vil eller ej.


    Jacob. 

Her er en Styver Brendeviin, Jeppe, men Pengene først.


    Jeppe. 

Du kand jo sagt borge mig, mens jeg dricker, som der staar i Ordsproget.


    Jacob. 

Vi agter ingen Ordsprog, Jeppe, vil du icke betale forud, saa faar du icke en Taar, vi har forsvoret at borge nogen, icke engang Ridefogden selv.


    Jeppe  (grædende.)

Kand du icke sagte borge mig, jeg er jo en ærlig Mand?


    Jacob. 

Ingen Borgen.


    Jeppe. 

Der har du en Styver da, din Pracker! nu er det giort, drik nu Jeppe! Ach det giorde got.


    Jacob. 

Ja det kand bage en Skielm indvortes.


    Jeppe. 

Det er det allerbeste med Brendeviin, at mand faar saadan Coratie derefter. Nu tencker jeg icke meere hverken paa min Hustrue eller Mester Erich, saa blev jeg forandret af det sidste Glas. Kand du den Viise Jacob!


Liden Kirsten og Hr. Peder de sat over Bord
Peteheia
De talte saa meget skiendeligt Ord
Polemeia
Om Sommeren synger den lystige Stær
Peteheia
Fanden ta Nille den Acker-Mær
Polemeia
Jeg gik ud i grønnen Lund
Peteheia
Degnen det er en Racker-Hund
Polemeia
Jeg satte mig paa min Abelgraa Hest
Peteheia
Degnen det er en Racker-Beest
Polemeia
Om I vil vide min Hustrues Navn
Peteheia
Da heeder hun faa Last og Skam
Polemeia.

Den Viise har jeg selv giort, Jacob!


    Jacob. 

Du har Fanden heller?


    Jeppe. 

Jeppe er icke saa taabelig som du meener, jeg har ogsaa giort en Viise om Skoemagerne, som gaar saaledes:

Skoemageren med sin Baß og Fiol
Philepom, Philepom.


    Jacob. 

Ej du Nar! den er giort over Spillemænd.


    Jeppe. 

Ja det er sant. Hør Jacob! giv mig nok for en Styver Brendeviin.


    Jacob. 

Gott! nu kand jeg see, du er en smuk Mand, som under mit Huus en Skilling.


    Jeppe. 

Hej Jacob! giv mig kun for fire Skilling.


    Jacob. 

Ja vel.


    Jeppe  siunger igien.

Jorden dricker Vand
Havet dricker Soel
Soelen dricker Hav
Alting i Verden dricker
Hvorfor maa jeg daa
Ej dricke ligesaa?


    Jacob. 

Singot Jeppe.


    Jeppe. 

Mir zu.


    Jacob. 

Godtaar med Halvparten.


    Jeppe. 

Ich tank ju Jacob drik man dat dig di Dyvel haal, dat ist dig vell undt.


    Jacob. 

Jeg hører, at du kand snacke Tydsk, Jeppe!


    Jeppe. 

Ja vist. Det er saa gammel dat, men jeg snacker det icke gierne, uden jeg er fuld.


    Jacob. 

Ja saa snacker du det dog i det ringeste engang om Dagen.


    Jeppe. 

Jeg har været 10 Aar under Malicien, og skulde icke forstaa mine Sprog.


    Jacob. 

Jeg veed det nok Jeppe, vi har jo været i Companen sammen i to Aar.


    Jeppe. 

Det er sant, nu erindrer jeg det. Du blev jo hengt engang, da du løb bort ved Vißmar.


    Jacob. 

Jeg skulde henges, men jeg fik Pardon igien, saa Nær hielper saa mangen Mand.


    Jeppe. 

Det var Skade du blev icke hengt, Jacob, men var du icke med i den Auction, som stod paa den Heede, du veedst vel selv.


    Jacob. 

Ej! hvor har jeg icke været med?


    Jeppe. 

Jeg glemmer aldrig den første Psalme Svensken skiød. Jeg troer der falt paa engang af 3000 om jeg sagde 4000 Mænd. Daß ging fordyvled zu Jacob, du kanst wol das ihukommen, ich kan nicht negten, daß ik jo bange var in dat Slag.


    Jacob. 

Ja, ja! Døden er haard at gaae paa, mand er saa Gudsfrygtig, naar mand gaar imod Fienden.


    Jeppe. 

Ja det er sant; jeg veed icke hvoraf det kand komme; thi jeg laae og læste den heele Nat, førend Auctionen skulde staa i Davids Psaltkar.


    Jacob. 

Jeg undrer mig over, at du, som har været Soldat tilforn, lader dig cujonere af din Hustrue.


    Jeppe. 

Jeg! gid jeg kun havde hende hid, saa skulde du see hvor jeg skulde bastenere hende. Nok et Glas Jacob! jeg har endnu 8 ß. tilbage, og naar de ere opdrukne, dricker jeg paa Borg. Lad mig faa et Kruus Øll ogsaa.

In Leipsig var en Mand
In Leipsig var en Mand
In Leipsig var en Læderen Mand
In Leipsig var en Læderen Mand
In Leipsig var en Mand
Die Mand han nam en Fru etc.


    Jacob. 

Singot Jeppe.


    Jeppe. 

Hej! He – – – – – i! He – – – – Din Skaal og min Skaal og alle gode Venners Skaal He – – – – – He – – – – i.


    Jacob. 

Vil du icke dricke Rifogdens Skaal.


    Jeppe. 

Jo nok, giv mig for fire Skilling endnu, Rifogden er en skickelig Mand; naar vi sticker ham en Daler i Næven, giør han sin Saligheds Eed for Herskabet, at vi icke kand betale Land-Gilde. En Skielm der nu har fleere Penger, du borger mig nok for en Styver eller to.


    Jacob. 

Nej Jeppe! Du taaler icke at dricke meer nu. Jeg er icke den Mand, der vil, at Giesterne skal overvælde sig i mit Huus, og dricke meer end de har got af. Jeg vil heller miste min Næring; thi det er en Synd.


    Jeppe. 

Hej! nok for en Styver.


    Jacob. 

Nej Jeppe nu skiencker jeg icke meer, tenk, at du har en lang Vej at gaa.


    Jeppe. 

Hundsvot, Caronie, Beest, Slyngel Hej He – – – – i – – i.


    Jacob. 

Far vel Jeppe, Løcke paa Reisen.

Sc. 7.


    Jeppe  (alleene.)

Ach Jeppe! du er fuld som et Beest, mine Been vil icke bære mig. Vil I staa eller ej I Carnalier, Hej saa! Hvad er Klocken? Hej Jacob Hundsvot Skuster! Hej! nok for en Styver, vil I staa I Hunde! nej Drolen far efter mig om de vil staa, tack Jacob Skoemager! lad os faa en frisk, hør Cammerat! hvor gaar Vejen til Byen? staa siger jeg! see! Beestet er fuld. Du drak som en Skielm Jacob, er det for en Styver Brendeviin – Du maaler som en Tyrk.

Medens hand saa taler falder hand om og blir liggende.

Sc. 8.

Baron Nilus. Secreteren. Cammer-Tienere. 2. Laqveier.

    Baronen. 

Det lader sig ansee i Aar til et frugtbar Aar, see engang hvor tyk Byggen staar.


    Secreteren. 

Ja det er sant, Eders Naade, men det betyder, at en Tønde Bygg vil icke komme højere i Aar end til 5 Mark.


    Baronen. 

Det vil intet sige. Bønderne staar sig dog altid bedre udi de gode Tider.


    Secreteren. 

Jeg veed icke hvordan det er, Eders Naade, Bønderne klage sig dog altid og vil have Sædkorn, enten Aaret er frugtbar eller ej. Naar de har noget, saa dricker de desmeere. Her boer en Kroemand i Naboe-Lauet, som heeder Jacob Skoemager, som hielper mægtig til at giøre Bonden fattig; de siger, at hand kommer Salt i sit Øll, at de skal tørste, jo meere de dricker.


    Baronen. 

Den Karl maa vi have afskaffet. Men hvad er det som ligger paa Vejen? det er jo en død Mand. Man hører icke andet end Ulycke. Spring een hen og see hvad det er.


    1. Laqvei. 

Det er Jeppe paa Bierget, som har den onde Kone. Hej op Jeppe! nej hand vaagner icke op, om vi sloge og træckede ham efter Haaret.


    Baronen. 

Lad ham kun blive, jeg havde nok Lyst at spille en Comoedie med ham. I plejer at være frugtbar paa Inventioner, kand I nu icke hitte paa noget, som kand divertere mig?


    Secreteren. 

Mig siunes, at det blev artigt, om man bandt en Papiirs-Krave om hans Hals, eller klippede Haaret af ham.


    Cammer-Tienneren. 

Mig siunes, at det var endnu artigere, om man smurte hans Ansigt over med Blek, og udsatte saa nogen, at eftersee, hvorledes hans Kone tog imod ham, naar hand kom hiem i den Positur.


    Baronen. 

Det er got nok. Men hvad gielder, at Erich hitter paa noget, som er artigere. Siig frem din Meening Erich.


    Erich Laqvei. 

Jeg holder for, mand skulde klæde ham gandske af, og legge ham i Herrens beste Seng, og om Morgenen, naar hand vaagnede, stille os alle an mod ham, ligesom hand var Herren paa Gaarden, saa at hand icke skulde vide, hvorledes hand var snoet eller vent. Og, naar vi saaledes havde faaet ham i de Tancker, at hand var Baronen, skulde vi dricke ham ligesaa drucken igien, som hand nu er, og legge ham i sine gamle Klæder paa denne samme Møding; hvis saadant med Forstand blev exeqveret, vilde det have en underlig Virkning, og hand vilde bilde sig ind, enten at have drømt om saadan Lyksalighed, eller at have virkelig været i Paradis.


    Baronen. 

Erich! du est en stor Mand, og derfor har icke uden store Anslage. Men end om hand vaagnede op i det samme?


    Erich. 

Det er jeg viß paa, at hand icke giør, Eders Naade; thi denne samme Jeppe paa Bierget er en af de stærkeste Sovere i det heele Herret. Man forsøgte forgangen Aar at hefte en Raqvet bag ved hans Nacke, men, da Raqveten gik løs, vaagnede hand derfor icke op af sin Søvn.


    Baronen. 

Lad os da giøre det, slæber ham strax bort, fører ham i en fiin Skiorte, og legger ham i min beste Seng.

Boken er utgitt av Ludvig Holbergs Skrifter

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Jeppe paa Bierget

Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde ble oppført første gang på Den Danske Skueplads i 1722. Stykket er en av Holbergs mest spilte komedier.

Den fattige og alkoholiserte hovedpersonen, bonden Jeppe, har problemer. Både kona Nille og ridefogden er ute etter ham, men i stedet for å få orden på sitt liv, tyr han til flaska. En dag Jeppe har drukket seg fra sans og samling bestemmer baronen og hans folk seg for å spille Jeppe et puss: De kler ham i baronens klær og legger ham i baronens seng. Når Jeppe våkner tror han først at han er død og har kommet til himmelen, men blir etterhvert overbevist om at han er baronen.

Opprinnelig var nok skuespillet ment som en ren farse, men i ettertiden har det vist seg at stykket har en tragisk dimensjon og at publikum og leserne ofte får sympati for den tåpelige Jeppe.

Les mer om verket og Holberg på nettsidene til Ludvig Holbergs Skrifter.

Se faksimiler av F.L. Liebengbergs utgave fra 1888 (Bokhylla.no)

Les mer..

Om Ludvig Holberg

Ludvig Holberg er en hovedfigur i dansk-norsk litteratur på 1700-tallet og en av opplysningstidens og klassisismens fremste representanter. Hans forfatterskap er svært omfattende og inneholder verk fra nesten alle sjangere.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.