Katekismesanger

av Petter Dass

Bibliografi


 • Aksdal, Bjørn. 1982. Med Piber og Basuner, Skalmeye og Fiol. Musikkinstrumenter i Norge ca. 1600–1800. Trondheim
 • Akslen, Laila. 1997. Norsk barokk. Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass i retorisk tradisjon. Oslo
 • —. 1997. «’…En skøn lystig oc besynderlig nyttig histori…’. Petter Dass’ Ruths Bog i retorisk perspektiv». Edda, s. 331–45
 • —. 2002. Femfaldig festbarokk. Norske perikopedikt til kyrkjelege høgtider. Sofiemyr
 • —. 2008. Barokke figurar. Artiklar om tekstar av Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass. Sofiemyr
 • Allerup, Lauritz. 1756. Den første Part Af Den sangviis forfattede Catechismus Indeholdende Elleve Aandelige Psalmer Eller Poëtiske Betragtninger Over De Ti GUds Bud Med Deres Beslutnings Ord Af 2. Mose Bogs 20 Cap. v. 5. 6. Kbh.
 • [Alterbogen], Forordnet Alterbog udi Danmark og Norge. 1688. Kbh.
 • Amundsen, Leiv. 1945. «Henrik Wergeland og Universitetsbiblioteket». Edda 45, s. 84–132
 • —. 1956. Brev til Henrik Wergeland 1827–1845. Oslo
 • Andersen, J. Oskar. 1931. «Dansk Syn paa Fromhed og ‘Gudfrygtigheds Øvelse’ i ældre luthersk Tid.» Innledn. til Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koor, utg. A.E. Sibbernsen. Kbh., s. vii–cii
 • Andersen, Per Thomas. 1997. «En kamp mellom guder. Intertekstuelt blikk på Petter Dass’ vise Om Jephtæ Løfte». Fra Petter Dass til Jan Kjærstad. Studier i diktekunst og komposisjon. Oslo, s. 12–43
 • —. 2001. Norsk litteraturhistorie. Oslo
 • Andersen, Vilh. 1951. Horats. Fjerde Bog. Norden. Tredje Del. Kbh.
 • Apenes, Sverre Inge. 1978. Rapport om Petter Dass – presten som diktet makt til folket. Oslo
 • Apokryfe evangelier. 2001. Overs. Einar Thomassen. Oslo
 • Appel, Charlotte. 2001. Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark. 2 bd, konsekutiv pag. Kbh.
 • Appel, Charlotte og Morten Fink-Jensen. 2009. Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550–1750. Gjern
 • Arndt, Johann. 1679. Paradisis-Urtegaard. Det er: En Lyst-Have, Fuld af christelige Dyder […]. Overs. Jens Jenssøn Otthense [1656]. Kbh.
 • —. 1690. Lyset i Mørket, eller Fire Bøger om Den Sande Christendom. Overs. Samuel Jensøn Ild. Kbh.
 • Arrebo [Arrøboe], Anders. 1681. Ossa Rediviva. XV. Prædickener eenfoldeligen forklaret oc udlagt. Utg. Christen Anderssøn Arrøboe. Kbh.
 • —. 1968. Davids Psalmer 1623 og 1627. Utg. Vagn Lundgaard Simonsen. (Samlede Skrifter II,1). Kbh.
 • Augustin. 1961. Bekjennelser. Overs. Oddmund Hjelde. Oslo
 • Bang, A. Chr. 1893–99. Dokumenter og studier vedrørende Den lutherske katekismus’ historie i Nordens kirker, 2 bd. Chra
 • —. 1901–02. Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kra
 • Bang, Christen Staphensøn. 1650–1662. Postilla Catechetica: ded er: Doct. Martini Lutheri Lidle eller mindre Catechismus ved Spørsmaal oc Giensvar: med hosføyede korte Summarier oc Udleggelser. 8 bd. Chra
 • Bang, Knud Sevaldsen. 1681. Den søde oc velsmagende Catechismi Bryst-Melck osv. Kbh.
 • Beck-Friis, Regina og Bengt Hambræus. 1978. «Bergamasco’». Cappelens musikk-leksikon, red. Kari Michelsen. Bd 1. Oslo
 • Berge, Rikard. 1973 [1944]. Vinje og Rauland. Bd 2. Stavanger
 • Berggrav, Eivind. 1947. «Kristen-sangeren. Noen innrammede sitater fra livsverket til Petter Dass». Kirke og kultur 7, s. 385–425
 • Beyer, Harald. 1939. Norsk litteraturhistorie. Oslo
 • Bibelen eller Den hellige skrift. 1968 [1930]. Oslo
 • Biblia. Det er, Den gantske Hellige Skrifft paa Danske igien offuerseet oc prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis K. CHRISTIAN den IV. Befalning. 1633. Kbh.
 • Biblia. Paa Danske, Det er, Den gantske hellige skriftis Bøgger, igiennem seete med fljd effter den Ebræiske oc Grækiske text det næste mueligt var. Effter vor allernaadigste Herris K. Christians den IIII. Christelige Befalning. 2 bd. 1647. Kbh.
 • Biblia, Det er, Dend gandske Hellige Skrift, Trykt efter Høyloflig Ihukommelses Christiani Qvarti Store Bibels; Nu Tredie gang udi Octav med større Stiil oplagt, og fremstillet som En Huus- og Reyse-Bibel, afdeelt udi Fire Parter. 1699. Kbh.
 • Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam. 1965. Utg. Alberto Colunga og Lorenzo Turrado. Madrid
 • Bibliotheca Bergensis. 1926. Utg. Bergens offentlige Bibliotek. Bergen
 • Bibliotheca Danica. 1961–1963 [1877–1914]. Red. Chr. Bruun og Lauritz Nielsen. 2. utg. Kbh.
 • Bibliotheca Norvegica. 1872–1974 [1908–1927]. Red. Hjalmar Pettersen. 4 bd. Kbh.
 • [Bircherod, Jens]. 1846. Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biographiske Dagbøger for Aarene 1658–1708. Utg. Christian Molbech. Kbh.
 • Blume, Clemens og H.M. Bannister (utg.). 1915. Analecta hymnica medii aevi. Bd 54. Leipzig
 • Bording, Anders. 1984–86. Digte. Utg. Erik Sønderholm. 2 bd. Kbh.
 • Bornemann, Henrich. 1694. Spørgemaal over Catechismus. Kbh.
 • Boyesen, Einar. 1953. J.W. Cappelen 1805–1878. Noen blad av norsk bokhandles og norsk kulturkamps historie. Oslo
 • Brochmand, Caspar Erasmus [Jesper Rasmussen]. 1664 [1633]. Universæ Theologiæ Systema. Ulm
 • —. 1743 [etter utg. 1724, først utg. 1635–1638]. Huus-Postill, Eller Kort Forklaring Og Gudelig Betænkning Over alle Evangelier og Epistler, Som paa Søndage og Hellige Dage Udi Guds Menighed det ganske Aar igiennem pleye at fremsættes og forhandles […]. Kbh.
 • Browning, Robert M. 1971. German Baroque Poetry 1618–1723. University Park
 • Bruland, Skirne Helg. 1991. «Petter Dass og den klassiske litteraturen». Latin og nationalsprog i Norden. Red. Marianne Alenius m.fl. Kbh., s. 195–204
 • Brun, Samuel Olsen. 1711 [1690]. Den siungende Tids-Fordrif. Kbh.
 • Brunsmand, Johan. 1687. Den Siungende Himmel-Lyst. Kbh.
 • —. 1953 [1674]. Køge Huskors. Utg. Anders Bæksted. Kbh.
 • Brøndegaard, V.J. 1978–1980. Folk og flora. Dansk etnobotanik. 4 bd. Kbh.
 • —. Folk og fauna. 1985–1986. Dansk etnozoologi. 2 bd. Kbh.
 • Bull, Francis. 1924. Norges litteratur fra Reformasjonen til 1814 (Norsk litteraturhistorie. Red. Francis Bull m.fl. Bd 2). Kra
 • —. 1958. Norges litteratur fra reformasjonen til 1814 (Norsk litteraturhistorie. Red. Francis Bull m.fl. Bd 2). 2. utg. Oslo
 • Bull, Ida. 2004. «Professions, Absolutism and the Role of the Widows». Scandinavian Journal of History 29, 193–208
 • Bunyan, John. 2003 [1678/1684]. The Pilgrim’s Progress. Utg. W.R. Owens. Oxford
 • —. 1704–1707. Een Pillegrims Fremgang fra denne Verden til den tilkommende […]. Overs. Jens Godsen. 2 bd. Kbh.
 • Børdahl, Amund. 2003. «Makten tiltales. Retorikk og mening i to renessanse-dedikasjoner». Agora 1/2003, s. 98–129
 • Cahn, Michael. 2004. «Opera omnia. The production of cultural authority». History of Science, History of Text. Red. Karine Chemla. Dordrecht, s. 81–94
 • Carruthers, Mary. 1990. The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture. Cambridge
 • Chartier, Roger. 1994. The Order of Books. Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eighteenth Centuries. Overs. fra fransk [1992] av Lydia G. Cochrane. Stanford, CA
 • —. 1999. «Reading Matter and ‘Popular’ Reading: From the Renaissance to the Seventeenth Century». A History of Reading in the West. Red. Guglielmo Cavallo og Roger Chartier. Overs. Lydia G. Cochrane. Amherst, MA, s. 269–83
 • Christensen, Olav. 1959. Haderslev bys første Bogtrykker. Hinrich Luckander. 1759–1792. Haderslev
 • Colclough, Stephen. 2007. Consuming Texts. Readers and Reading Communities, 1695–1870. Basingstoke
 • Collett, John Peter. 2011. 1811–1870. Universitetet i nasjonen (Bd 1 av Universitetet i Oslo 1811–2011. Red. John Peter Collett). Oslo
 • Curtius, Ernst Robert. 1973. European Literature and the Latin Middle Ages. Oversatt fra tysk [1948] av Willard A. Trask. Princeton, NJ
 • Dam, Poul. 1994. «Petter Dass i DDS». Hymnologiske Meddelelser 23, s. 197–201
 • Danske Provinstryk 1482–1830. 1994–2001. Red. Grethe Larsen. 6 bd. Kbh.
 • Dass, Pet[t]er. 1763. Beskrivelse over Nordlands Amt i Tronhiems Stift. Først udgivet under Titel Nordlands Trompet. Utg. Albert Christian Dass. Kbh.
 • —. 1874–1877/1891. Samlede Skrifter. Utg. A.E. Eriksen. 3 bd pluss tillegget Dassiana. Kra
 • —. 1947. Katechismus-Sange. Utg. Harald Beyer. Bergen
 • —. 1960. Alle Evangelia Sangviis forfattet Under sine føjelige Toner. Utg. Didrik Arup Seip. Oslo
 • —. 1974 [1927]. Nordlands Trompet. Utg. Didrik Arup Seip. Oslo
 • —. 1980 [1934 og 1950]. Viser og Rim. Utg. Didrik Arup Seip. Oslo
 • —. 1980. Samlede verker. Red. Kjell Heggelund og Sverre Inge Apenes. 3 bd. Oslo
 • —. 1999. D. Mort: Luthers Lille Catechismus, Forfatted I beqvemme Sange, under føyelige Melodier. Faksimileutgave. Alstahaug/Trondheim
 • —. 2001. Den Norske Dale-Viise og En sørgelig Klage-Vise Over Bergens Byes Jammerlige og ynckelige Ødeleggelse. Faksimileutgave. Alstahaug.
 • Dietrichson, Lorentz. 1866. Omrids af den norske Poesis Historie. Literærhistoriske Forelæsninger. Kbh.
 • Ducreux, Marie-Elisabeth. 1989. «Reading unto Death. Books and Readers in Eighteenth-Century Bohemia». The Culture of Print. Power and the Uses of Print in Early Modern Europe. Red. Roger Chartier. Cambridge
 • Daae, Aagaat. 1914. «Bergens ældste boktryk og første boktrykkere». Bergens historiske Forening. Skrifter 20, s. 75–84
 • Edvardsen, Edvard. 1668. Guds Bolig hos Menniskene. Kbh.
 • Eggertsdóttir, Margrét og Jon Haarberg. 2010. «Fiskenes lovsang. Stefán Ólafssons (1618–1688) ukjente gjendiktning av ‘Herre Gud, ditt dyre navn og Ære’». Edda 110, s. 225–43.
 • Eisenstein, Elizabeth L. 1979. The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe. 2 bd. Cambridge
 • —. 1983. The Printing Revolution in Early Modern Europe. Cambridge
 • Elling, Catharinus. 1909. «Petter Dass og Folkemelodien». Maal og Minne, s. 94–99
 • —. 1927. Vore religiøse Folketoner. Oslo
 • Elster d.y., Kristian. 1935 [1923]. Illustrert norsk litteraturhistorie. 2. utg. Bd. 1. Oslo
 • Engelbretsdatter, Dorothe. 1999 [1955–56]. Samlede skrifter. Utg. Kristen Valkner. 2. utg. Oslo
 • Engelsin, Rolf. 1973. Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten. Göttingen
 • Englund, Peter. 2010 [1993]. Ufredsår. Om den svenske stormaktstiden og en mann i dens midte. Overs. Alexander Leborg. Oslo
 • En ny Vise, kaldis Tungens Stillere. 1663. u.s.
 • Erasmus, Desiderius. 1982. Adagia I i 1 to I v 100. Collected Works of Erasmus. Bd 31. Utg. R.A.B. Mynors. Overs. Margaret Mann Phillips. Toronto
 • —. 1986. Literary and Educational Writings 6. Ciceronianus. Collected Works of Erasmus. Bd 28. Utg. A.H.T. Levi. Overs. Betty I. Knott. Toronto
 • —. 1989. Adagia I vi 1 to I x 1000. Collected Works of Erasmus. Bd 32. Utg. og overs. R.A.B. Mynors. Toronto
 • Eriksen, Andreas Emil. 1906. Bergens kathedralskoles historie. Bergen
 • —. 1911. Trondhjems katedralskoles historie. Trondhjem
 • Falk, Hjalmar og Alf Torp. 1900. Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kra
 • —. 1906. Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog. Oslo
 • Fet, Jostein. 1995. Lesande bønder. Litterær kultur i norske allmugesamfunn før 1840. Oslo
 • Fossen, Anders Bjarne. 1979. Bergen bys historie. Bd 2. Borgerskapets by 1536–1800. Bergen
 • Frymer-Kensky, Tikva. 2002. Reading the Women of the Bible. New York
 • Garstein, Oskar (utg.). 1993. Vinjeboka. Den eldste svartebok fra norsk middelalder. Oslo
 • Genette, Gérard. 1997. Paratexts. Thresholds of interpretation. Overs. Jane E. Lewin. Først utgitt på fransk 1987. Cambridge
 • Gerhard, Johann. Ca 1724. Fromme Christnes aandelige Klenodie. Bergen
 • Gessner, Christian Friedrich. 1740. Der so nöthig als nützlichen Buchdruckerkunst und Schriftgiesserey. Bd. 2. Leipzig
 • Gilmont, Jean-François. 1999. «Protestant Reformation and Reading». A History of Reading in the West. Red. Guglielmo Cavallo og Roger Chartier. Overs. Lydia G. Cochrane. Amherst, MA
 • Glebe-Møller, Jens. 1980. «Det teologiske Fakultet 1597–1732». Københavns universitet 1479–1979. Bd 5. Det teologiske Fakultet. Red. Leif Grane. Kbh., s. 93–212
 • —. 1981. «Jespersen, Peder». Dansk biografisk leksikon, 3. utg. Bd 7. Kbh., s. 380–81
 • Glenthøj, Johannes. 2011. «Petter Dass’ ‘Herre Gud, dit dyre navn og ære’ med indledning og fordanskning». Hymnologi. Nordisk tidsskrift 40, 3–4, s. 166–79
 • Gran, Gerhard. 1919. «A.E. Erichsen». Norsk aandsliv i hundrede aar. Bd 3. Kra, s. 132–42
 • Green, Ian. 1986. «’Children in Understanding’. The Emergence of the English Catechism under Elizabeth and the Early Stuarts». Journal of Ecclesiastical History 37, s. 397–425
 • Greg, W.W. 1966 [1950]. «The Rationale of Copy-Text», Collected Papers. Utg. J.C. Maxwell. Oxford, s. 374–91
 • Grimm, Jacob og Wilhelm. 1854–1971. Deutsches Wörterbuch. Leipzig. http://woerterbuchnetz.de/DWB/?lemma=hamster
 • Grubbe, Diderik. 1684–1696. Siælens Aandelige Harpe-Klang. Første del 1684, annen del 1696. Kbh.
 • Gryphius, Andreas. 1961. Lyrische Gedichte. Utg. Hermann Palm (Werke, bd 3). Hildesheim
 • Grøm, Ragnar. 1997. «Dikterpresten Petter Dass – 350 år». Norsk kirkemusikk 50, s. 5–17
 • Grønli, Oddvar. 1930. «Hr. Lars Holgersen – Hr. Sthen Wirthmann. Uppteikningane I mskr. Thott 8º 563 i Det kgl. Bibliotek, København», Norsk slektshistorisk tidsskrift 2, s. 180–195
 • Guttormsson, Loftur. 1990. «The Development of Popular Religious Literacy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries», Scandinavian Journal of History 15, s. 7–35
 • Hagemann, Sonja. 1965. Barnelitteratur i Norge inntil 1850. Oslo
 • Hagen, Rune [Blix]. 1997. «Beelzebubs fluer. Trolldomsoppfatninger hos Petter Dass», Herr Petter 350 år. Red. Sigmund Nesset. Tromsø, s. 157–89
 • —. 2003. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse. Oslo
 • Haile, H.G. 1976. «Luther and Literacy». Proceedings of the Modern Language Association of America 91, s. 816–28
 • Hannaas, Torleiv. 1924. «Det eldste bergenske bok-prentet». Norsk boktrykk kalender 7, s. 33–38
 • Hansen, Georg. 1944. Degnen. Studie i det 18. aarhundredes kulturhistorie. Kbh.
 • Hansen, Ingar. 1979. Katekisme og katekismeopplæring i norsk reformasjonstid og ortodoksi. Hovedoppgave i kirkehistorie. Universitetet i Oslo
 • Hansen, Ivar Roger. 1986. Sangeren fra Alstahaug. Om musikalske sider ved Petter Dass sin diktning. Hovedoppgave i musikk. Universitetet i Trondheim. 1986
 • —. 1997. «Petter Dass og salmebøkene. En oversikt». Herr Petter 350 år. Et festskrift fra Universitetet i Tromsø. Red. Sigmund Nesset. Tromsø, s. 190–235
 • —. 1997. «Petter Dass – en folkelig trubadur». Ottar 5/97, s. 40–53
 • —. 2001. «Den norske Dale-Viise og melodihistorien». Den Norske Dale-Viise og En sørgelig Klage-Vise Over Bergens Byes Jammerlige og ynckelige Ødeleggelse. Faksimileutgave. Alstahaug, s. 12–23
 • —. 2007. «Den besværlige Petter Dass». HIFO-nytt 4/2007, s. 18–24
 • Hansen, Kåre. 2006. Petter Dass – mennesket, makten og mytene. Sandnessjøen
 • Hansson, Stina. 1991. Ett språk för själen. Litterära former i den svenska andaktslitteraturen 1650–1720. Göteborg
 • Hauan, Marit Anne. 1997. «Petter Dass – på djevelrygg inn i den moderne nordnorske diskursen». Herr Petter 350 år. Et festskrift fra Universitetet i Tromsø. Red. Sigmund Nesset. Tromsø, s. 57–80.
 • Heffermehl, A.V. 1913. Folkeundervisningen i Norge indtil omkring Aar 1700. Chra
 • Hernes, Asbjørn. 1952. Impuls og tradisjon i norsk musikk. Oslo
 • Heuch, Halvor. 2002. Akevitt. En norsk brennevinshistorie. Oslo
 • Hiørring, Anders Matthissen. 1643. Exercitatio catechetica Eller Enfoldige, Christelige Spørssmaal Met Deris giensvar offuer Børnelærdom oc Catechismi Parter. Kbh.
 • Hoffkuntz, Christian. 1697. Lære- og Verie Catechismus. Til den Sande Evangeliske Religions Bestyrkelse, Og de Papistiske, saavelsom de Calvinske Vildfarelsers Afvendelse. Overs. Anton Musæus. Kbh.
 • Holck, Oluf. 1925. «Norsk salmediktning i annen halvdel av det 17. aarhundre (ca. 1650–ca. 1715)». Norvegia Sacra 5, s. 46–96
 • Holm, Edvard. 1891. Danmark-Norges Historie fra den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Askillelse. Bd 1: Frederik IV’s sidste ti Regeringsaar (1720–1730). Kbh.
 • —. 1885–86. Danmark-Norges indre Historie under Enevælden fra 1660 til 1720. 2 bd. Kbh.
 • Holm-Olsen, Ludvig og Kjell Heggelund. 1974. Fra runene til norske selskab (Norges litteraturhistorie. Bd 1. Red. Edvard Beyer). Oslo
 • Horstbøll, Henrik. 1999. Menigmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark 1500–1840. En kulturhistorisk undersøgelse. Kbh.
 • Haarberg, Jon. 1983. «Henrik Wergelands Hassel-Nødder. Sujett for kildegranskere», Edda, s. 283–97
 • —. 1997. «’Siungis under sin egen Melodie’. Katekismesanger, filologi og parodi». Hymnologiske Meddelelser 26, s. 159–73
 • —. 1998. «Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass’ ‘Herre Gud, ditt dyre navn og ære’». Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1, s. 79–92
 • —. 2001. «Den filologiske kommentar som litteraturvitenskapelig praksis – og en kommentabel passasje hos Petter Dass». Edda, s. 269–79
 • —. 2003. «Jeg fant dem der jeg minst ventet det. Petter Dass’ Catechismus-Sange i Drammen», Bøygen. Nr 1, s. 22–28
 • —. 2006. «Petter Dass fra litteraturhistorien til bokhistorien. Katekismesangene (1715) som barnelærdom, folkelesning og nasjonallitteratur». Nordisk Tidskrift för Bok- ock Bibliotekshistoria, s. 41–61
 • —. 2008. «Petter Dass som utfordring til metodeundervisningen i historiefaget». Edda, s. 394–401
 • —. 2010. «’Gack, liden Bog’. Trykkekunstens omstøpning av den klassiske retorikken omkring år 1700». Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 13, s. 4–15
 • —. 2011. «Earways to Heaven. Singing the Catechism in Denmark-Norway, 1569–1756», Religious Reading. Utg. Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen, Cambridge
 • —. 2012. «Hvorfor trompet? Om tittelen på Petter Dass’ nordlandsbeskrivelse», Edda 112, s. 3–15
 • Haavik, Aage. 2000. «Petter Dass og Norsk salmebok», Petter Dass. Prest og dikter. Dikterprest. Red. Sven Erik Forfang og Ivar Roger Hansen. Nesna, s. 49–69.
 • Ilsøe, Harald. 1973. «Historisk censur i Danmark indtil Holberg». Fund og forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger 20, s. 45–70
 • —. 1992. Bogtrykkerne i København og deres virksomhed ca. 1600–1810. Kbh.
 • Imsen, Steinar og Harald Winge (red.). 1999. Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500–ca. 1800. 2. utg. Oslo
 • Jacobsen, Gunnar. 1983. Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640–1940. Oslo
 • Jakobsen, Alfred. 1952. Norskhet i språket hos Petter Dass. Supplement til Håløygminne. Svorkmo
 • Jakobsen, Mikal. 1922. Alstahaug Kanikgjeld. En historisk statisktisk beskrivelse. Mosjøen
 • Jensen, Gustav. 1909. «En Salme». Menighedsblad for Kristiania. Nr 3 (15.1.), s. 9–10
 • Jersild, Margareta. 1975. Skillingtryck. Studier i svensk folklig vissång føre 1800. Sth.
 • Johansson, Egil. 1998. Alphabeta Varia. Orality, Reading and Writing in the History of Literacy. Festschrift in Honour of Egil Johansson on the Occasion of His 65th Birthday March 24, 1998, red. Daniel Lindmark. Umeå
 • Julia, Dominique. 1999. «Reading and the Counter-Reformation». A History of Reading in the West. Red. Guglielmo Cavallo og Roger Chartier. Overs. Lydia G. Cochrane. Amherst, MA.
 • Juvik, Lars Hansen. 1999. Annotert bibliografi over Johan Hanssøn Heitmann, med en kort biografi. Mo i Rana
 • Jæger, Henrik. 1896. Illustreret norsk literaturhistorie. Bd. 1. Kra
 • Jørgensen, A.D. 1893–1894. Peter Schumacher Griffenfeld. 2 bd. Kbh.
 • K., M.R. 1610. Ded kunstrige A.B.C. Med Guds giffne Low ved de X Guds Bud med mange skøne Dyder oc Lærdomme. Kbh.
 • Kalkar, Otto. 1976 [1881–1885]. Ordbog til det ældre danske sprog (1300–1700). Kbh.
 • Kelly, J.N.D. 1969. A Commentary on the Epistles of Peter and of Jude. London
 • Kingo, Thomas. 1975. Samlede Skrifter. Utg. Hans Brix, Paul Diderichsen og F.J. Billeskov Jansen. 7 bd. Kbh.
 • [Kirkeordinansen] En Kircke Ordinantz, Huor effter alle, Baade Geistlige oc Verdslige vdi Norgis Rige, skulle sige rette oc forholde. 1607. Kbh.
 • [Kirkeritualet] Danmarks Og Norgis Kirke-Ritual. 1685. Kbh.
 • Kiøge, Peder Nielsøn. 1692. Vandre-Bog udi Riim. Kbh.
 • Kjær, Iver og John Kousgård Sørensen (utg.). 1977–1987. Danmarks gamle ordsprog. 8 bd. Kbh.
 • Knox, Dilwyn. 1989. Ironia. Medieval and Renaissance Ideas on Irony. Leiden
 • Kolsrud, Oluf. 1938. «Krog, Peder». Norsk biografisk leksikon. Bd 8. Oslo, s. 19–29
 • Kong Christian den femtes Danske Lov af 15de April 1683. 1949. Utg. Stig Iuul, Kbh.
 • Kong Christian den femtes Norske Lov af 15de April, 1687. 1904. Utg. P. I. Paulsen. Kra
 • Kornerup, Bjørn. 1983. «Steenbuch, Hans». Dansk biografisk leksikon. 3. utg. Bd 14, s. 21–22
 • Krummacher, Hans-Henrik. 2001. «Lehr- und trostreiche Lieder. Johann Rists geistliche Dichtung und die Predigt und Erbauungsliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts». Vox Sermo Res. Beiträge zur Sprachreflexion, Literatur- und Sprachgeschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Red. Wolfgang Haubrichs, Wolfgang Kleiber og Rudolf Voß. Stuttgart, s. 143–68
 • Landstad, M.B. (utg.). 1871 [1870]. Kirkesalmebog. Efter offentlig Foranstaltning. Kra
 • [Landstad, M.B. (utg.)]. 1927 [1926]. M.B. Landstads Kirkesalmebok revidert og forøket av stiftsprost Gustav Jensen med bistand av en komité. Oslo
 • Langslet, Lars Roar. 1984. «Petter Dass – vår store salmedikter». Om alle Land laa øde. Petter Dass. Vår store salmedikter. Red. Lars Roar Langslet. Oslo, s. 7–25
 • Larsen, Asbjørn Lunge og Solveig Tunold. 1973. Jonas Skougaard. Katalog over hans bibliotek. Bøker og manuskripter. Bd 1. Oslo
 • Larsen, Joakim. 1916. Bidrag til den danske Folkeundervisnings og Folkeskoles Historie 1536–1784. Kbh.
 • Lauvstad, Hanne. 2006. Helicons Bierge og Helgelands schiær. Nordlands Trompets tekst, repertoar og retorikk. Oslo
 • Leaver, Robin A. 2007. Luther’s liturgical music. Principles and implications. Grand Rapids, MI
 • Lee, Harper. 1962. Drep ikke en sangfugl. Overs. Magli Elster. Oslo
 • Lellinge, Peder Nielsøn. 1685. Evangeliske Loff-Sang, Til alle Søndage Oc Hellige Fæster. Kbh.
 • Leonora Christina. 1998. Jammers Minde. Utg. Poul Lindegård Hjorth og Marita Akhøj Nielsen. Kbh.
 • Lie, Hallvard. 1967. Norsk verslære. Oslo
 • Liliequist, Jonas. 1992. Brott, synd och straff. Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet. Umeå
 • Lombnæs, Andreas G. 1999. «’Læbers Pligt og Lemmers Facter’. Filologisk tilforsikt og retorisk anfektelse hos Petter Dass». Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2, s. 148–56
 • Love, Harold. 1998 [1993]. The Culture and Commerce of Texts. Scribal Publication in Seventeenth-Century England. Amherst
 • Luther, Martin. 1616. Den liden (eller mindre) Catechismus, D. Mort. Luth. For Børn. Overs. H. P. Resen. Diplomatarisk utgave ved A. Chr. Bang. Dokumenter og studier vedrørende Den lutherske katekismus’ historie i Nordens kirker. Bd 2. Chra 1899
 • —. 1629. D. Morten Luthers Tydske eller store Catechismus. Aar 1529. Udsat paa Danske, dend meenige Mand, sampt unge Folck til Brug oc Nytte af N[iels]. M[ichelsen]. A[alborg]. Forord («Til dend Gudfryctige Læsere») av H. P. R[esen]. Kbh.
 • —. 1979. Luthers Katekismer. Overs. Carl Fr. Wisløff. Oslo
 • —. 1979–1983. Verker i utvalg. Utg. Inge Lønning og Tarald Rasmussen. 6 bd. Oslo
 • —. 1979. «Om kirkens babylonske fangenskap. Et forspill» (1520). Overs. Tarald Rasmussen. Verker i utvalg. Utg. Inge Lønning og Tarald Rasmussen. Bd 2. Oslo, s. 90–186
 • —. 1982. «Forord til Georg Rhaus ‘Symphoniae iucundae’ (1538). Overs. Inge Lønning. Verker i utvalg. Utg. Inge Lønning og Tarald Rasmussen. Bd 5. Oslo, s. 45–47
 • —. 1982. «Luthers store katekisme». Overs. Sigurd Hjelde. Verker i utvalg. Utg. Inge Lønning og Tarald Rasmussen. Bd 5. Oslo, s. 240–337
 • Lydersen, Hans Stewener. 1687. Aandelige Spille-Timers Første Part, Eller Gudelige Andacter offver Alle Søn- oc Hellige Dagis Evangelia Fra Advents til Trinitatis Søndag. Kbh.
 • Lyons, Martin. 2010. A History of Reading and Writing in the Western World. London
 • Malling, Anders. 1962–78. Dansk salmehistorie. 8 bd. Kbh.
 • Markussen, Ingrid. 1990. «The Development of Writing Ability in the Nordic Countries in the Eighteenth and Nineteenth Centuries». Scandinavian Journal of History 15, s. 37–63
 • —. 1991. Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og vor egen Nytte. Pietistiske og kameralistiske idéer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterene i 1700-tallet. Kbh. 1991
 • Markussen, Ingrid og Vagn Skovgaard-Petersen. 1981. «Læseindlæring og læsebehov i Danmark ca 1550–ca 1850». Ur nordisk kulturhistoria. Läskunnighet och folkbildning före folkskoleväsendet. Red. Mauno Jokipii (Studia historica jyväskyläensia 22,3). Jyväskylä, s. 13–71
 • Mathesius, Johannes. 1569. Oeconomia Eller Undervisning Huorledis en Husfader skal skicke sig. Overs. Rasmus Hansen Reravius. Kbh.
 • Matzen, Henning. 1879. Københavns Universitets Retshistorie 1479–1879. Bd 1. Kbh.
 • Mau, E. (red.). 1879. Dansk Ordsprogs-Skat. 2 bd. Kbh.
 • McMullen, Dianne Marie. 1997. «Melodien geistlicher Lieder und ihre kontroverse Diskussion zur Bach-Zeit. Pietistische kontra orthodox-lutherische Auffassungen im Umkreis des Geist-reichen Gesang-Buches (Halle 1704) von Johann Anastasius Freylinghausen». «Geist-reichen» Gesang. Halle und das pietistische Lied. Red. Gudrun Busch og Wolfgang Miersemann. Tübingen
 • Medelby, Povel Andersøn. 1695 [1614]. Ungdommens Postil. Kbh.
 • Menius, Justus. 1538. Oeconomia christiana. Det er, En christelige hwsholding. Overs. Hans Taussen. Rostock
 • Meyer, Johannes. 1929. Historischer Kommentar zu Luthers Kleinem Katechismus. Gütersloh
 • Midbøe, Hans. 1942. «Petter Dass’s ortografi». Maal og Minne, s. 122–31
 • —. 1947. Petter Dass. Oslo
 • —. 1947. «Petter Dass bibliografi». Carl Schøyen m.fl., Petter Dass. 1657–1947. Bergen, s.159–75
 • Mikkelsen, Kristian. 1911. Dansk ordføjningslære med sproghistoriske tillæg. Håndbog for viderekomne og lærere. Kbh.
 • Moe, Osc. 1889. Katechismus og Katechismusundervisningen fra Reformationen, især i Danmark og Norge. Kra
 • Mogensen, Margit og Niels W. Bruun (utg.). 1998. Førslevsdegnens optegnelser. Optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667–1693. Kbh.
 • Munthe, Ludvig Hanssen. 1644. GUds Ords Første Alphabeet, som er, Den christelige Lærdoms fornemste Hoffued Stycker, udi kaarte Spørszmaal forfattede, til den lille Lutheri Catechismi Forklaring, For Ungdommen vdi Bergen Stickt sammenskreffuen, Kbh.
 • Muribø, Elias. 1947. Petter Dass. En folkebok om en folkemann. Trondheim
 • Müller, Henrik [Heinrich]. 1667. Aandelige Spare-Timer eller CL. Huus oc Bord-Aand-akter. Overs. Peder Møller. Chra
 • Naur, Elias E. 1688. Zions Sange og Sucke i Verdens Babylon, eller Gudelige Psalmer uddragne af Jesu Pines og Døds Historie. Kbh.
 • —. 1973 [1689]. Golgotha paa Parnasso, utg. Peter Brask. 2 bd. København
 • —. 1692. Ny Strenge paa Davids Harpe. Odense
 • Nerhus, Hans. 1944. Hr. Wirthmann og hans hittil ukjente dikt av 1701. Et minne fra kretsen omkring Petter Dass. Svolvær (særtrykk av årsskriftet Jul nordpå)
 • Nesset, Sigmund (red.). 1997. Herr Petter 350 år. Et festskrift fra Universitetet i Tromsø. Tromsø
 • Nielsen, Erik A. 2009. Kristendommens retorik. Den kristne digtnings billedformer. Kbh.
 • —. 2010. Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom. Kbh.
 • Nielsøn, Vilatz. 1682. Catechismi Postebud oc Brefdragere, som fremdrager nogle himmelske Konge Brefve. Kbh.
 • Nordisk Leksikon for Bogvæsen. 1951–1962. Red. Palle Birkelund, Esli Dansten og Lauritz Nielsen. 2 bd. Kbh.
 • Norsk ordbok. 1966–. 10 bd. Oslo
 • Norsk riksmålsordbok. 1937–1957. 4 bd. Oslo
 • Norsk salmebok. 1995 [1985]. Oslo
 • Norvin, William. 1937–1940. Københavns Universitet i Reformationens og Orthodoxiens Tidsalder, 2 bd. Kbh.
 • Novum Testamentum Graece et Latine. 1963 [1906]. Utg. Eberhard Nestle, Erwin Nestle og Kurt Aland. Stuttgart
 • Nyerup, R. og J.E. Kraft. 1818. Almindeligt Litteraturlexicon for Danmark, Norge og Island. Kbh.
 • Nyrop, Camillus. 1870. Bidrag til den danske Boghandels Historie. 2 bd. Kbh.
 • Næss, Hans Eyvind. 1982. Trolldomsprosessene i Norge på 1500–1600-tallet. Oslo
 • O’Connell, Sheila. 1999. The Popular Print in England 1550–1850. London
 • Offvid, Peder Matthissøn. 1648. Aandens Glæde. Kbh.
 • —. 1656. Lammens Sang. Kbh.
 • Ong, Walter J. 1988 [1982]. Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. London
 • Opitz, Martin. 1978. Gesammelte Werke. Kritische Ausgabe. Utg. George Schulz-Behrend. Bd 2. Stuttgart
 • Ordbog over det danske sprog. 1918–1956. 28 bd. http://ordnet.dk/ods/
 • Palladius, Peder. 1911–1926. Danske Skrifter. Utg. Lis Jacobsen. 5 bd. Kbh.
 • Pasor, Georg. 1700 [1693]. Christendoms Gienvey, med den H. Skriftis egne Ord befatted af G. Pasors Comp. Relig. Christ., oversat, efter vor reene og rette Religionsmaade forandret, med adskillige nye Spørsmaal og Giensvar, Riim-Tancher, Suche, Bønner, Psalmer, Lignelser og Billeder forbedret og nu sidst ved den 2. edition med nye Exempler og Andagter for hver Stands Personer formeeret […] af E.E. Naur. Kbh.
 • Paulsen, Ove. 2002. «Martin Luther i dansk salmetradisjon». Hymnologiske Meddelelser 31, s. 91–104
 • Pederssøn, Jens, 1684. Glade i Haabet udi Hiertens Enfoldighed forestillede i nogle Ny Sange. Kbh.
 • —. 1687. Bona Nova, Got Nyt. Odense
 • Peters, Albrecht. 1990–94. Kommentar zu Luthers Katechismen. Utg. Gottfried Seebass. 5 bd. Göttingen
 • Petersen, Richard. 1887. Thomas Kingo og hans samtid. Kbh.
 • Pfefferkorn, Oliver. 2005. «Predigt und Andacht als Textsorten der protestantischen Erbauungsliteratur des 17. Jahrhunderts». Zeitschrift für Deutsche Philologie 124, s. 375–94
 • Pleijel, Hilding. 1965. Husandakt, husaga, husförhör. Sth.
 • —. 1970. Hustavlans värld. Sth.
 • Pownol, Nathanael. 1667. Gylden Klenodie. Overs. Christen Giertzen Bogh. Kbh.
 • Praxis Catechetica Nova, d.e. En nye Maade at øfve oc drifve Catechismum. 1684 [1673]. Kbh.
 • Rahbek, K.L. og R. Nyerup. 1805. Bidrag til den danske Digtekunsts Historie, uddragne af Forelæsninger holdne over dette Æmne i vintrene 1798–1800. Bd 3. Kbh.
 • Rachløw, Jesper Rasmussøn. 1684. Denne lille Bog kaldet Taare-Perse […]. Kbh.
 • Reichborn-Kjennerud, I. 1928–1947. Vår gamle trolldomsmedisin. 5 bd. Oslo
 • [Resen, H.P.] 1627. Om Børnelærdoms Visitatz. 1627
 • Resen, Hans Poulsen. 1628. D. Morten Luthers lidle Catechismi oc Børne-Lærdoms Visitatz, Med adskillige eenfoldige Paamindelser, om hues, efter leiligheden, i en ret Evangeliske Kircke oc Christelig Forsamling kand være meest fornøden, noget viidløftigere ad udføris i almindelighed, til en sand Guds Fryctis rette begyndelse, daglig øfuelse oc Bogevig Salighed. For Prouster, Prester, Degne, Substituter oc Skolemestere tillige. Kbh.
 • —. 1631. D. Morten L. Aabenbare Skriftemaal. Det er. Dend sande Christelige Trois fri Bekiendelse. Kbh.
 • —. 1636. Instructio Executionis Catecheticæ, secundum Lutherum. Kbh.
 • Richter, Gerhard. Oikonomia. Der Gebrauch des Wortes Oikonomia im Neuen Testament, bei den Kirchenvätern und in der theologischen Literatur bis ins 20. Jahrhundert. Berlin
 • Rist, Johann. 1656. Neue Musikalische Katekismus Andachten. Lüneburg
 • —. 1666. Neue Musikalische Katechismus Andachten. Kbh.
 • Rogan, Bjarne. 1986. Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå mellomalderen til førre hundreåret. Oslo
 • Rosenkilde, Volmer. 1952. Europæiske bibeltryk. Omkring den rosendahlske bibelsamling. Esbjerg
 • Rostoch [Rostock], Madtz Pedersøn. ca 1720 [1689]. Guds Børns Christelige Bord-Skick Ved Hans Bord. Kbh.
 • —. 1733 [1692]. Den enfoldige Børne-Lærdoms usvigelig Melk. Kbh.
 • Rowland, Ingrid D. 2010. «Actaeon», The Classical Tradition. Red. Anthony Grafton, Glenn W. Most og Salvatore Settis. Cambridge, MA, s. 5–6.
 • Rynning, Paul E. 1954. Salmediktingi i Noreg. Frå dei første kristne tider i vårt land og fram mot vår tid. Bd 1. Oslo
 • Rørdam, Holger Fr. 1857. Mester Anders Christensen Arrebos Levnet og Skrifter. 2 deler. Kjøbenhavn
 • —. 1865–1866. «Hans Mikkelsen Ravn. Et Bidrag til den danske Litteraturhistorie i 17de Aarhundrede». Historisk Tidsskrift (Kbh.) 3 (rekke 4), s. 495–565
 • Røtvold, Øystein Angell. 1997. Ættebok for Petter Peitersen Dass og hans hustru Margrethe Andersdatter og deres etterkommere i fjorten generasjoner. Sarpsborg
 • Salmer 1997. Tillegg til Norsk salmebok. 1997. Oslo
 • Sandmo, Erling. 1999. Voldssamfunnets undergang. Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet. Oslo
 • Sandnes, Jørn. 1990. Kniven, ølet og æren. Kriminalitet og samfunn i Norge på 1500- og 1600-tallet. Oslo
 • [Schandrup, Jacob Knudsen]. Ca 1725. Tvende smucke udvalde Aandelige Sange bestående 1. I en Morgen-Sang. 2. Een Aften-Sang. 3. En Sang over de fem Catechismi Parter. Kbh.
 • Scheiber, Alexander. 1952. «A Hungarian Encyclopedia of Cards. On the Parodies of Catechism Song». Midwest Folklore 2, s. 93–100
 • Schiørring, Nils. 1950. Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang. 2 bd. Kbh.
 • Schmidt, Olaus. 1950. «Mag. Anders Dass’ autobiografiske optegnelser». Norsk slektshistorisk tidsskrift 12, s. 245–49
 • Scocozza, Benito. 1993. Ved afgrundens rand. 1600–1700. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bd 8. Kbh.
 • Seip, Anne-Lise. 2007. Demringstid. Johan Sebastian Welhaven og nasjonen. Oslo
 • Sejersted, Jørgen. 1997. «’Naar jeg mig fra Top til Fod betragter’. Barokk framstilling av selvet». Edda 97, s. 242–59
 • Sejersted, Jørgen Magnus og Eirik Vassenden. 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Oslo
 • Seneca, Lucius Annaeus. 1977. Dialogorvm libri dvodecim, utg. L.D. Reynolds. Oxford
 • —. 1658. Lucii Annæi Senecæ Den Vitberømte oc Nafnkundige Philosophi eller Vjssdoms-Elskeris SKRIFTER, Som om Sæderne oc et Skickeligt Lefnit handler. Overs. Birgitte Thott. Sorøe
 • Skautrup, Peter. 1947–1970. Det danske sprogs historie. 5 bd. Kbh.
 • Skjelbred, Ann Helene Bolstad. 1983. Søndag. Helg i Norge 1870–1970. Oslo
 • Skjelbred, Dagrun. 1998. «… de umisteligste Bøger». En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen. Oslo
 • Skougaard, Jonas. 1973. Katalog over hans bibliotek. Utg. Asbjørn Lunge Larsen og Solveig Tunold. Bd 1. Oslo
 • Skaar, J.N. 1879. Norsk Salmehistorie. 2 bd. Bergen
 • Sommer, Lauritz. 1687. Catechismi Fem Hoved-Parter Til Saligheds Brug daglig at øve. 1687
 • Spang-Hansen, Ebbe. 1965. Erasmus Montanus og naturvidenskaben. Kbh.
 • Sthen, Hans Christensen. 1581. Lyckens Hiul, En kaart Vnderuisning, om Lyckens wstadighed, oc Verdens løb. Kbh.
 • —. 1994. Hans Christensen Sthens Skrifter. Bd 1. En liden Vandrebog. Utg. Jens Lyster, medarb. Jens Højgård. Kbh.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. «Det andre bodordet – Dialog, orden og samkvem». Dekalogen. 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Red. Jørn Øyrehagen Sunde. Bergen
 • Svarstad, Christiane Undset. 1968. Aakviken paa Dønna. Nyere norsk litteraturs arnested. Sandnessjøen
 • Svegning, Peder Oluffsøn. 1668. Aurora eller Ny Morgenrøden. Kbh.
 • S.O., R. [Svendsen Ottense, Rasmus]. 1644. Catechismus Rythmicus. Børnelærdoms Fem Parter i Rjm-Sangvjs befattet. Kbh.
 • Svenska Akademiens ordbok. 1898–. 35 bd. Sth. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
 • Syv, Peder. 1915 [1663]. Nogle Betenkninger om det Cimbriske Sprog. Utg. Henrik Bertelsen i Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede. Bd 1. Kbh.
 • —. 1944. Peder Syvs danske ordsprog. Utg. Aage Hansen. Kbh.
 • Terkelsen, Søren. 1976. Astree Siunge-Choer. Første Snees. Utg. Erik Sønderholm. Neumünster
 • Thomissøn, Hans. 1569. Den danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer, Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret. Faksimileutgave 1933. Kbh.
 • Thomsen, Ejnar. 1971 [1935]. Barokken i dansk digtning. Kbh.
 • Thuesen, Arthur. 1925. «Et hittil ukjendt tryk av Petter Dass». Særtrykk av Morgenbladet nr 347 (7. nov.)
 • Tveit, Knut. 1981. «Lesekunne og undervisning før folkeskolevesenet». Ur nordisk kulturhistoria. Läskunnighet och folkbildning före folkskoleväsendet. Red. Mauno Jokipii (Studia historica jyväskyläensia 22,3). Jyväskylä, s. 87–121
 • —. 1991. «The Development of Popular Literacy in the Nordic Countries. A Comparative Historical Study». Scandinavian Journal of Educational Research 35, s. 241–52
 • Troels-Lund 1969. Dagligt Liv i Norden i det sekstende Århundrede [1879–1901]. Bd 4. Kbh.
 • Tveterås, Harald L. 1950. Den norske bokhandels historie. Bd 1. Forlag og bokhandel inntil 1850. Oslo
 • Valen-Sendstad, Fartein. 2000. «’Herre Gud! Ditt dyre navn og ære’ i ortodksiens kontekst». «HErre Gud! dit dyre Navn og Ære». Petter Dass og barokken. Red. Andreas G. Lombnæs og Sigmund Ro. Kristiansand, Høgskolen i Agder, s. 16–31
 • Vliet, Rietje van. 2007. «Print and Public in Europe 1600–1800». A Companion to the History of the Book. Red. Simon Eliot og Jonathan Rose. Malden, MA, s. 247–58
 • Vogt, Helle. 2008. «Gud almægtigste til fortørnelse og godt ærligt godtfolk til stor forargelse – Sædelighed og ret i det efterreformatoriske Danmark-Norge». Dekalogen. 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Red. Jørn Øyrehagen Sunde. Bergen
 • Volqvartz, Marcus. 1714. Siælens Luth, Opstæmt med adskillig Strenge-Leeg, Det er: Aandelige Sange Under adskillige Melodier Till Guds Børns forlystelse i Aanden. Kbh.
 • —. 1714. Brude-Skammel Tillavet for adskillige Brude-Folck Paa Deris Æris-Dag, Det er: Aandelige Brude-Sange. Kbh.
 • —. 1714. Liig-baar Paa hvilcken en Helgenis Liig er henbaaret til Grafven, Det er: Aandelige Sørge-Sange, De afdøde til Ære udi Grafven, At Deris Navne maa bevaris fra forraadnelse, og de igienlefvende till Trøst udi Sorgen. Kbh.
 • Wandal, Hans. 1690. Underretning om den calvinske Lærdoms Urigtighed. Kbh.
 • Wandal, Peder J. 1631. Oeconomia Dei, Det er: Guds Aandelig Hussholdning. Kbh.
 • Wegner, Thomas Cortsen. 1648. En liden Haandbog, som indeholder Lutheri Forklaringer ofver de fem Hoffvidstycker i Børne Lærdommen oc Husztaflen. Kbh.
 • Welhaven, J.S. 1992 [1856]. «Digteren fra Alstadhoug, Peder Dass». Samlede verker. Utg. Ingard Hauge. Bd 4. Oslo, s. 365–90
 • Wiby, Christen Jensøn. 1684. Summariske Rythmiske Erindring Ofver vores heele Catechismum Oc Børne-Lærdom. Kbh.
 • Wiesener, Anthon Mohr. 1921. «Trykkeriets historie». Anthon Mohr Wiesener og Hjalmar Christensen. Et Bergensk Boktrykkeri gjennom 200 Aar. Bergen, s. 7–40
 • Williams, Franklin B. 1966. «Commendatory Verses. The Rise of the Art of Puffing». Studies in Bibliography 19, s. 1–14
 • Wittmann, Reinhard. 1999. «Was There a Reading Revolution at the End of the Eighteenth Century?». A History of Reading in the West. Red. Guglielmo Cavallo og Roger Chartier. Overs. Lydia G. Cochrane. Amherst, MA, s. 284–312
 • Aarnes, Sigurd Aa. 1962. «Konventikkelplakaten og dens opphevelse». Kirke og Kultur 67, s. 461–76.
 • Aaskow, J.L. 1692. Catechismi Børns Aandelig Melck og Tyggemad. Kbh.
 • Aasen, Ivar. 1977 [1873]. Norsk Ordbog. Oslo
 • —. 1982 [1856]. Norske Ordsprog, 3. utg. Johannes Gjerdåker. Voss
 • Aasmundtveit, Anne Kristin og Stig Wernø Holter. 2012. «Herre Gud, ditt dyre navn og ære». Nytt norsk salmeleksikon. Bd 2. Red. Stig Wernø Holter, David Scott Hamnes og Inger Vederhus. Trondheim, s. 53–59.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Katekismesanger

Petter Dass' Katekismesanger var en av Danmark-Norges aller mest utbredte bøker på 1700-tallet. Nå foreligger katekismesangene for første gang i en tekstkritisk utgave med fyldig innledning, over 6000 kommentarer og tre registre. Bak utgaven står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

BRUKSANVISNING

Utgaven er basert på førstetrykket fra 1715.

Se faksimiler (Dass 1999, NB Digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.